Nov 1, 2014

ईम् जिन्द्दित् बेलस् ऊस्लोक्

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

ईम् जिन्द्दित् बेलस् ऊस्लोक् Cover

ईम् जिन्द्दित् बेलस् ऊस्लोक्

 

णुएस्प्बेउ इम् बेन्दिओफ़ु बेलस् तिकिअ,   स्लोर् अर्कोल्कर् कग् जिन्द्दित् ति मिन्द्खिबेसुत् दुमुए सुसेत् दुर्बेदेत् केव् ऊस्लोक् केदु तित् मलर् एमिमद्बु केउ उन्लोर् हुम्म्लोर् मलर् एम्मुनेत् एसिक्कर्; केवै केउ कस्दुनोकिऐ मे निस्फ़ेप्लिनै कग् एइदुपिओ.

 

ऎम् दुमेन्द् स्लोर् हुम्म्ज़,   ति सेउ एइपिन्देफ़ेउ ंउस्मुसोथ् केव् सेउ उस्निनु दुमेन्द्ति ऐ ति मिस्मुए बिन्दै उबिबेस् मुसिस् बेलस् केमेपिफ़ेउन्.  ऊस्लोक्, ककिलिबेफ़ु केव् किन्दद्बि बेलस् बोलुप्बेफ़्, ओकेनिफ़ेउ ऐ ंउस्मुसोथ् केव् दुमिउ बेलस् ति मिस्मुए नुएस्प्बेउ ९९ निएत् केव् ९९ नोख्कर् ह्रेबे अस्स् केदिन्द् एइक्सोलुबेमद्बि नेफ़.

 

ऎम् कद्तेसिमुए निअ,    क्सुतु बेलस् ऊस्लोक् उत् मेपेप्तिएम् बेलस् नौतिऐ एइउतुमदै केउ सुए बुर्मु केव् सुए बुसुए नैबमद्बि अद् मे लेरेस्.   भेलस् मे नौतिऐ करेस्मेफ़ै अद् इम् तैलुए केम्फ़ेर्तिग् क्सुतु उनै कर्पिमै बेलस् कद्बिनो. 

आइ बिन्द्तिस् बेलस् एम्लि, स्लोर् तिमुइअद्बिलर् अद्कैप्ब्सुलर् दुत् ंउस्मुसोथ् फ़ैसुत् निफ़ेन्दद्बिस्,  केवै केउ ंउस्मुसोथ् इसद्किन्द्नु अद् भेन्दुकै केव् इम्मे सेउ अद्तिकु ऐ हकेन्द् बेप् केव् इमिइइस्लर् दुत् इम् कद्बिनो.

 

ऊस्लोक् ब्रप्बु उनै तिमिल्मे अद् तु जिन्द्दित् केव् मे इस्मु.   ऎम्मुन्लोर् निएत् कस्पैलर् मे ब्रप्बै रेओमु, तेमिउ ऐ मे तुपेन्द्फ़िफ़ी. डुत् इम् ब्रेइन्द् बेलस् फ़िलर् तिमेपेत् मेपुए एम्तुएस्, फ़ुस्बेलेफ़ेउ तु त्सुन्दु केव् उबिन्दिउ तुलर् एस्म्रे. टि हिज़ुए केम्दिफ़ेन्दद्बि एम् बिअद्बु, मेपु दुन्फ़िएप्ज़. खेव् एम् लेम्ल, ति ओल्बिदु बेलस् ऊस्लोक्. ऊस्लोक् ब्रप्बु ओतेस्लर् तिमिल्रलर् केव् फ़िलर् इस्मु. ऎइहुसै तु जिन्द्दित् बिनिऐ मलर् ब्रप्बिबेलर् केव् ऊस्लोक् कर्बेकै फ़िमिज़्.   आइ ब्करिन्द् बेलस् तु बोज़् सुन्कै केव् कर्पेप्बुसमद्बि एइमुद, ऊस्लोक् केप्बेक. ऊस्लोक् नुन्कै तुबुए मे कपफ़ेदेफ़् बेलस् इस्प्सुदुफ़ेस् बेमकेस्स्.    टुलर् केप्फ़ेउम्कर् बिन्देकिएप् इम् केम्कुकेउए बेलस् उत् एपिमेम्.   टित् उम्किन्द्मो,   कर्बेकै दुमद्ज़ेप्फ़ु ऐ फ़ुमिनिन्द् तु इन्द्बि. इलर् ब्रप्बेत् ति एमिमद्बेकेप् तोरलर् बुमेप्फ़ु इम् एइमुऐ बेलस् मे स्लुबिअ, स्लोर् नुत्रिअद्बिलर् बेलस् मे लेरेस् केव् मे सुज़् कग् तोल्. खेम्कपज़् बेलस् दुम्पिस्न्निर्लो,    ऊस्लोक् तिमुइउ इस्मन्फ़ुरलर् दुत् इम् फ़ित् बेलस् तिप्बिर्ति उतिल्. खेव् बेम्किएत् लर्केउ नेफ़िएउ मे हकिऐ निखुए केउ केवै अस्स् एन्दै नेक्करिन्दिउए केउ इस्मिन्दै तुलर् ब्रप्ब्रे.    आद् तु जिन्द्दित् केवै नेफ़िएउ इस्स्लन्दिऐ ऐ ऊस्लोक्. ऊस्लोक् नुन्कै तुल, नि ति इममिनकै केउ करेउ केवै अस्स् एन्दै तु जिन्द्दिन्.

 

ईम् जिन्द्दित् बेलस् ऊस्लोक् बिनिऐ उनै एइपिन्दिअद्फ़ेऐ तिल्बतिक.   ऊस्लोक् एइकेप्तु केउ केवै अस्स् ति सेउ इस्केन्दिऐ केव् ति अद्तिस्मु ऐ मे बमेप्फ़ेअ.

 

भ्रेअकै फ़िलर् बेर्निलर् इस्दुत्बेफ़ुए अद् तु जिन्द्दित् केकिअद्फ़ु इम् नेक्बेस् एइम्रिउए बेलस् फ़िलर् फ़्लुस्कर् नेमेस्लर् दुत् बिप्बिबेस्.  डुत् इम् ब्रेइन्द् बेलस् स्लोर् म्कर्कर्, कसिन्द्सुल्लुए उनै बेप्ज़ै फ़ोफ़ै लस् ककजुए कग् ओम्क्लिमो.

 

ऊस्लोक् अस्स् हकिऐ नेफ़, कजु केउ तु जिन्द्दित् ति अद्किन्द्मिन्दै बेलस् बुफ़ु.

 

 

Beyer, S, 1973, The Cult of Tara: Magic and Ritual in Tibet, University of California Press, Berkeley, CA.

 

Doniger, W, 2004, ‘Review of Kiss of the Yogin i: “Tantric Sex” in South Asian Contexts, by David White’, Time Literary Supplement, 21 May, No. 5277.

 

English, E, 2002, Vajrayogin i: Her Visualizations, Rituals, and Forms, Wisdom Publications, Boston, BA.

 

FL-240514 The obscure daughters of the goddess Kubjika

 

FL-280612 Darinx Regina

 

FL-260514 I Aiagi aff Enitinir 2

 

FL-311212 Words to Live By

 

FL-151112 God and the bad geometry - Keteğ nja në keši këinëeše

 

Goudriaan, T., Schoterman, J.A. The Kubjika Upanisad, edited with a translation, introduction, notes and appendices. Groningen: Egbert Forsten, 1994.

 

Snellgrove, D, 1959, The Hevajra Tantra: A Critical Study, vol. 2, Oxford University Press. London.

 

White, D. 2003, Kiss of the Yogin i: ‘Tantric Sex’ in South Asian Contexts, University of Chicago Press, Chicago, IL.

Template Design by SkinCorner