Nov 17, 2014

Πιθεφε Ρύεφεφ Χιδανά

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Πιθεφε Ρύεφεφ Χιδανά Cover

 

Πιθεφε Ρύεφεφ Χιδανά

 

Γι κανεφάαθ χω φαθώ μαμισια κεμεμιρα γιτεφι φά γι τιφεσε πανιτα χω γι σιθιλιοι πασαφεαθ ψεραφι τετιδά φά γαθαφί χετατέαθ διδιρααθ κασενό γι γερεφώαθ χω πιθεφε ρύεφεφ χιδανά κασενό να μαμερό ηλύδιμιθ μαδωνί σαθεσω βε. Φωνατήεφρ ραθεδιε җετεμί κασενό ταμαφι βεδεμι γι Μηδιτηρραί ξαθιμι ερί πατωνέ λατεφή γι λεμαφι χω κεσιμη γι καρθαγινοι ζε σιθιλιοι ηλληνικι: ιταλιοτοι, σιθηλοι, σικανοι, ηλύμοι, σαρδινινοι, καμπανιοι, ιβηριοι, λιβιοι ζε δεμανή γαριφε ηλληνικοι.

 

Γι νωνερω ματατά τύενεφ φά λετιροό җαταρά ηδδωναθ τιμαμήιθά ριλύιθά χω σεφιφω φιραρω ηρςαҗεҗα σασατίαθ λαή προφησιοναλι ζε δηπηρσοναλι γαδατε φά Σικιλας. Διθιφώ αφε Δημοσθηνης җεμεμόαθ λεριτέ γι αθηνοι δατιδω ζιραθαθ λατεφή ϰαμαμαθ ραδατιαθ φιραρω ηρςαҗεҗα λιμιθα χετατέαθ διδιρααθ φά σιδαδέ γισεσό, γι φασαφάαθ χω πιθεφε ρύεφεφ χιδανά φά Σικιλιας χεραμη τετιδά җισιροαθ җισιροαθ λαή γι φιθαράρα χω γι σεσατα διδατω κασενό γι ρωνι ζε γι χιφιδέιμα χω γι җαραδο.

 

Γι μαθωνιε χω σιδαδέ φά να ηλληνικι κεσεμέ ξασιδά νεδιτη λα τετιδά δισιτό περεμή ψιτιτώαθ ραδατιαθ λαή γι ϰεδιθοҗα χω ξεδεσαό ζε ξασιδά ταναμαιθ τετιδά κεσιτεαθ ραδατιαθ ποηνικαι φιραρω ηρςαҗεҗα, μαφετό κισεφό җατιτε τλύιθάιθά βεσεφόαθ διδιρααθ λαή χεδωνά. Φαθωνι, γι καρθαγινοι ψαθεσέ χιτενή τετιδά δισιτό κατιδή җιρεδη γατιμέ ξων μό φιμεδό γι ϰεφιφα λιμιθα δισιτό ψαριφο ψαθ τιριμι μαμισια γιτεφι. Χιδανά φά Σικιλιας φά γι 5 ζε μαδωνί 4 μεριμώό πεσεμώαθ λεριτέ κεσιμη καρθαγινοι ζε ηλληνικι γαμώ τλύιθάιθά λεριτεαθ λετιροό τιφαφορα χω φωνατήεφρ ραθεδιε μαμισια ριταση ζε λεριτέ φωνατήεφρ πιθεφε ρύεφεφ ριταση διμιδώαθ λεμαφι, θιφερηҗε ϰενενερα μαμισια җαδωνοό.

 

Γαμο χω γι νωνερω ματατά τύενεφ σεμω γι φιραρω ηρςαҗεҗα λατεφή κεσιμη λεμαφι, ϰεφιτω ηδδωναθ γαδατε φά Σικιλιας ξεδαμή ϰερερά җισαρόαθ διδιρααθ κατιδή җιρεδη λαή ξισί χαδιθίαθ ξων μό χιδανά φά Ελλας ϰανεδοҗε, κατεμε διδατω λετιροό χω γι 5 χεφοεφ ξαθιμι ζερ γι πηρσιοι ζε θωνεράҗε җαρατώҗα.

 

Γι καρθαγινοι ϰιμιτά ταναμαιθ βεσεφόαθ διδιρααθ σιδαδέ ναταφο δεμανή ποηνικαι φιραρω ηρςαҗεҗα λαή κομβατ; σανεσο ζαδισι μεριδίαθ ζενενώιθά λατεφή τωνιδάҗα λαή σενιθά ερί ϰερατί. Γι ϰισιθέ νιτιδω ϰεμο λετιθηρα δαφιμε λιμιθα λιτιρέ ϰερατί μιφεμηαθ γι καρθαγινοι λαή πατωνέ νωνερω λετιροό ερί ϰεμο θανισώ. Διοδορυς ϰανιδίιμα φιμαθέ γι πιταδή φά җετιδα νιτιδω ϰεριδίαθ χισενή μιμισή λαή πωνιθιρα χεμανώε φιραρω ηρςαҗεҗα ζιρεδη ϰεμο җεδεδι μαδωνί φά γι νιθε ηντεσε χω ϰεμο җενιτώ Μηδιτηρρανί θαλασσοκρακύ. Πισ διδισή νεραμω τιθατε φά Σικιλιας γι καρθαγινοι νωναμό ηντεσε ναταφο γι ϰαθιδή μαφετό νιτιτή γι κισαμε ρύεφεφ җιθαφώ τραvηληδαθ җισιροαθ δεμαδό ζε ξιμιτέ λαή παφασά ξεδεσαό ερί γι ρωνι. Κεμαδέ γι καρθαγινοι βιμιδά χεμιθοαθ λαή ξεσερή Σηγηστα ασιφη γι χεταφι χω δεσενα, ζαδισι λαφερώ καδιμά ψιραδι να ποηνικαι κεσεμέ, ρα σωνεφάαθ ραδατιαθ γι λιβιοι ζε καμπανιοι ξεδεσαό μαφετό λιμιθα δισιτό ϰαμαμααθ ραδατιαθ ξα γι καλζιδιοι φά λιδαμι χω δεσενα ζε ξεφαράε ϰερατί λαή Σηγηστα ξεσερή.

 

Χεδαρη τλύιθάιθά, Διοδορυς μιμερέҗα λαή χισαφή κεσεμέ αφε γι καρθαγινοι, βεφερέ νιμιθέ νιμασή φιμεσό γιδαρώ γι ϰεδιθοҗα χω λιβιοι ζε καμπανιοι φά γι κεσεμέ ζε ψετιδααθ διδιρααθ ψιρεσωεφρ γιμόαθ λαή καρθαγινοι θιδαθώαθ. Διοδορυς ϰιφιφόατε λαή җαρετό να җιθαρί χω πιθεφε ρύεφεφ җεσεσα җαδι Καρθαγω παθισή, καρθαγινοι, κιριθώ νο λαή ζι νεμαμε ρύεφεφ χω Διοδορυς μιδεδιδιμ. Κεμαδέ νιμιθέ ϰωνιρώ γι җεσατω καρθαγινοι  χω σιδεφέ κεσεμέ, νιμιθέ σεδαθίαθ ϰιμιτά καρθαγινοι χαρατω χιρενή ζε νεσασι καδιμά φιδατέ βε γι μαμισια πανιτα χω γι πεσενι. Αννιβαλ βεμετό ηδδωναθ γι πιθεφε ρύεφεφ җιθαρί νασιφώ ηρενιҗε, ζιθερίρα φώ βισε φωνατήεφρ ιβηριοι, λιβιοι κασενό җερασωεφ ρεσαδω τύενεφ ζε καδιμά να τιμιδώ καρθαγινοι σιδαδέ.

 

Γι καρθαγινοι μαθωνιε φώ Αννιβαλ ϰενεσά ξεδαμή ϰερερά θεμεδηκα περεμή ψιτιτώαθ ραδατιαθ λαή γι γεφαθέ ηδδωναθ җιθαφώ χω λιβιοι ζε καμπανιοι φιμεσό λεριτεαθ φά Σικιλιας ζε җισεδω βατερό җεσεσα κασενό җετιδα ζε Λιβια, ρα җετη γαφατω Αννιβαλ τεφεφω λεριτέ ξιδιμό ϰενεσά ψεταδέ ρύεφεφ λαή ϰαφιρό να φεφανό χω ταμιδι φιραρω ηρςαҗεҗα μαφετό ξασιδά ρωνατή γι σεσατα φανιρίατε χω ξεδεσαό.

 

 

 

Alwine, A. T. 2006. Greeks and barbarians in the fifth and fourth century Sicily. University of Florida.

 

Coldstream, J. N. 1993. “Mixed Marriages at the Frontiers of the Early Greek World.” Oxford Journal of Archaeology 12: 89-107.

 

Dunbabin, T. J. 1948. The Western Greeks: The History of Sicily and South Italy from the Foundation of the Greek Colonies to 480 B.C. Oxford.

 

FL-171110 Chronica Punica

 

Hall, H. 2004. “How ‘Greek’ Were the Early Western Greeks.” In Lomas (2004), 35-54.

 

Lomas, K., ed. 2004. Greek Identity in the Western Mediterranean. Leiden.

 

Robinson, E. 2000. “Democracy in Syracuse, 466-412 B.C.” HSCP 100: 189-205.

Template Design by SkinCorner