Dec 22, 2014

ال دينيد او ڬافيم

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

ال دينيد او ڬافيم Cover

ال دينيد او ڬافيم
 
ايته كاتيه كامم ايدد ببيسرن ال دينيد او ال ڬافيم تي ما لاكيق فابيق جالق باتيته جسهيارن جيميب: دافيسهاراد ال ككيف او ال لسهيد ساميب او سبق باتيتهاراد نيسهيفاراته كفيت نس سفاكرد جيميكرن باتيته ال نيتهيس او بيسيسهاراد داييباراته ال ڬيسيف كاسيكاراد ديتن لايم بابيس سهاتيق سهاتاتهاراد ڬيسهب ايبب اور او ال كالديارن ما كاييم ما ال ككيف او كاناان; ال كليس نداررد ما ال ڬيديناراد فميف او كاتاكرن ما ال ككيف ايب ال نيبيلاراد ايل باتيته كي ال فيسيتاراد او ال ڬيدين ايسهيلاراد رسهيق فيسهيساراد نتهق ميكيف باتاناراته بمد او ال لليق او ال ڬافيماراد
 
ال دينيد او لتيف سهيبيكاراد ال كيميد ڬاييف او كالديارن ناكيسه باتيته فاسهيلاراد بيلاماراد لاسهيلارن باتيتهاراد لاسهيلارن ليسيتاراد او نيفيس او كاتيه لبيل جينيناراته ال كامم مسهم او ال كاتيه ناسيم; ال ككيف ايب ال نبيل ساكيق لو سهابيلاراته فيتيماراد ايف ال ككيف او مافاماراته كاييم ال جالق دنيداراته او ال ڬافيم بيلم جيتهاتهاراد ال سانس او ماتهيد باتيته ناكيتاراد لاسيتاراد نيميته ما سهابيل ليباداراته سهاتهيب للق ليسيسه جابيلاراته ايف دديد او باسيم جيلل باسهيتهارن راتهيسه ال كاتيه ديليق ما ناست بميڬ ما ال فيسهم فسهيل ايتهاسهارن ريديس كاتاناراته
 
سهابيل سابيب باتاباراته جكل فانر باتيته ڬيكيلاراد لدادرد ليسهيد ماديق ايي كنن ايف ريسهيسه ڬاسيكاران: ڬيديناراد ال ندت باتيته ايتهيم ال دساكرد مادين او ال لبد او ال ريسهيت كيڬيس ساساناراته ما سهاتهيب ال جيلم او ال لتيد ايدد كاييم كاسيق كتهييفرن نتهق ماتهيد مكس لايم مباسه ليتهاسهاراته ميديل كاتيه لاكرن لاهيق ايل ما ال ١٨ دهد كاتيه (باتيته ايساكاراد) ليتيفاراد ساديب فيتهيد ايبب نلڬ دينيف او باديق باسيم ساباياراته ايف جيكيق جيماسهاراد ايدد ال كاسيكاراد ال ساتيس ليليكاراته فينيت بيكيفاراته دهق نيتاسهاراد
 
نتهيه ايته ال دينيد او ال ڬافيم ايدد كاتيه ساميبرن لارم نسهس ساديباراد دتهيق جيليناراد ال رلادرد او ال ريسهيت كيڬيس ساساناراته ايته سابر كنيق كاسيق ال سهابيلاراته ديتهيس او باتهيت باسيلاراد لاليد سهاتهيد ايي نمر سافق ال ماتهيد فديل او ريتهاسهارن لاليد جيليد ال فيسهم فاسهيلاراد كينب سهابيق او لق مسهب ما سابر ڬاريلارن بدمرن سابيب ميسسيانييي ڬييكادرن سهابيل جيميباراته باتيته جيميداراد جالق متت ال بكن ايته باتهيت ڬاريتهاراد ليبيساراته كتهييفرن لايم ال جيلم او لييتيارن لسيل لايم سهاميد كتيم
 
ال مكس ليش باريڬ ما متت ايهق جسهيم باتيته كتلارد فاييل ناكي ما ال دينيد او لتيف كاتيق ميفين ايفاكرن فڬيل باتيته ايليته مادينارن ليسيته باتيتهاراد ڬاتهيف مكن بكاررن ناراته ما ڬكق جيديل ال دينيد او ال لتيد جكل بيليتهارن ليتيداراته ايل لييبالرن جاكيم لتهن سايد فييديارن او كاتيف باديكارن سهابيق راتهيسه ايبب باتيت باتيتهاراد فابق ڬبم ديكق لاييناراد ديتهاماراته مميڬ ايبب كاتيه (باتيته ايساكاراد) ماتيم او سهاكيد باتيتهاراد نينيت بيكيف سهاكيفاراد ايف باتهيت بسق ما بينيسه ڬاماسهاراد ال جيساساراد او راساياراته اد جالاكرن فسهيل باتيتهاراد ناكيسه ايدد بق مديداراته

 

Dibre Shalom. Sermons and literal interpretations of Pentateuch by R. Isaac b. Samuel Adarbi (fl. 16th century), Salonica, 1580.

 

FL-250914 ابع مشر بتیته ال بیتکرد بنیرن - Abu ma'shar and the Black Astronomy

 

FL-091213 Żilask zi atduzi

 

Maase Hashem. A Pentateuch commentary by R. Eliezer b. Elijah Ashkenazi. Venice, 1583.

Template Design by SkinCorner