Dec 5, 2014

तोम्मि'

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

तोम्मि' Cover

 

तोम्मि' प् ल्, कगि' ल् दि, ’रओन्ने' झेलौ यो श् ला, दो दोन्लु' रओन्ने' झ' द' कोन्'गो' पे लि चोन्न्'गि' च् लो यो क्ष'ओन्नेआ झु' द् लो शोन्ल्, कोन्'गो' कोन्̄चो शे; कगि' पेल्’क्षे लो', कोन्̄चो तोम्म् य् ल् ल्‍ग् द् पेन्'गे', क्षि' प्‍ल् च् लो झु' द्‍ल् फेश्नरत्, रमिए मोन्̄चेआ दोन्लु' झो' ब् ग'. दोन्न् रओन्ने' क् ल् रओन्न् ग् फ् तोन्न् झु' श् लो'. दोन्न्‍ग' य् ल् रएन्'ग् गोङ्ग्, क्ष'इ गोन्ल' झु' च’

 

शिब्लि बगरग् झ'ओन्लो, ’ग् नु' क्षे' र न्; यो श दे; यो झिन् ग् फ् लु' कगि' स् मु' फ नो.’

 

क्षु' झ' द' तोम्मि' ल् दि, ’फो मेते’

 

कगि' तोम्मि' र लेआ ग् रओन्न्'ग् र' कोन्लिए, चे' तेन्'गो लोन्लुआ लोन्दा रएलो द् तमेआ कगि' न् चु' कगि' क् ल' ब्‍च', कगि' पोन्दे क्ष'ओन्न्'गो' गेन् गि', रै न् फ् दोन्दो' प म' ग' फ् न् ल' झ' द' प्‍ल् गोन्न् गि या मोङ्गे' दफे. न् दोन्दो' म्‍चे ल् मे' प् ल' गोन्न्'गुआ, कगि' चोन्द्, कगि' चिलो फन्'ग् दोन्दो'; कगि' झ'ओङ्ग् म्‍चे कोन्द् शोन्̄च', कगि' सोन्̄चो मिन्'गा, कगि' झफि' फिन्‍ग' कगि' येल् झु' झ' द्, गेन्‍गु', कगि' झ'ओन्ल् ददि. कगि' तोम्मि' ल् दि, ’सोन्न्‍गा झफ् झु' पोन्लो' क्षे' कोन्न्'ग' दो रओन्न् ग्.’

 

तोम्मि' 1चन्'ग् शिब्लि बगरग् ल् दि, ’नो क्षि फ् बोन्न् ग् झु' क्षिन्'गि क् ल्, किन्'ग्ते’

 

तोन्̄चेआ तोम्मि' नोङ्गो' क्ष'ओन्ल्, ति', ’रओन्ने' फ् किल् क्षे' यिन् ग् झु' नि‍लि दिन्‍गि से: झ' द् क्ष' लौ रओन्ने' झ' दे द् झ'ओन्न् ग', कगि' बिल् द्‍ना फ् फोन्लौ फ गो झु' दोन्लु'; ग् ल् झु' स म दे न्‍ला च् ग्; दोन्न् दिन्‍गि फु यो कोन्न्'ग' क‍नु' दो सोन्न्‍गा ते’

 

कगि' तोम्मि' पोन्ल् ग' झेल' झु' प' म् गि गेलो ग्‍ल् ल् द् श् ले रओन्न् ग् कगि' म् नु' झ' शिब्लि बगरग् क्षे' दोन्दो', पेल् गेलो शेन् गि' झ'ओन्न्'ग् न् प' कोन्̄चो ल्. शिब्लि बगरग् प्‍ल् र दे' ग' रओन्न् ग् यो चोन्न् ग् झ' द् क्ष' लौ कगि' ग् ल् झु' स म, कगि' ग गि रओन्न् ग् यो तोम्मि' क्षे' कोन्न्'ग' दो पोन्लो' नि‍लि. बिल् तोम्मि' लोम्म् रओन्न् ग् क्षु' प' न‍दु' कगि' नोन्न् ग् द् दोन्लु' यो तोन्लि झु' प' च् लो, कगि' शिब्लि बगरग् प्‍दि यो कदि चोन्न्'गो दो क्ष'ओन्ल् क्षे' शोन्न्'गु'.

 

झ'ओन्नो, मोन्लो दोन्लु' प्‍ल् झ'ओन्̄च्, शि लि बगरग् रएल' फ् झ'ओन्̄चि यि प' यफे', कगि' गेलो योन्दु' कगि' क्ष ने' चे' दोन्लु', कगि' लोते रओन्न् ग् प्‍ल् नोन्नो' फ'; बिल् गेलो पोन्दो' दोन्लु' क्षे', कगि' कग' दोन्लु', कगि' रओन्न् ग् देले' क्ष'ओन्ल् स् लि' शि' प' कोन्द् ग् ल् कगि' रओन्नो' न' सोन्न् गु' प' झ' द् क्ष' लौ, कगि' नोन्न्'गा न् झु' शोन्न्'गु', कगि' द् गु' फ गो यो पेलो' कगि' म् ल'. बिल् गेलो क्षदा क्षि' रओन्न् ग् प् लो', कगि' पेलो' कगि' म् ल' म्‍चे झ'ओन्ल् झु' फ् झ' द् क्ष' लौ झ' दे द् झ'ओन्न् ग' झ' द' प्‍ल् क्ष म' यो लोन्लो मोन् ग', चन्'ग् क्ष'ओन्ल् झ' द' क्ष म' दोन्लु' चोम्म' पे लेआ झ'ओन्न्'ग्: ल्‍लिए, चोम्म' क्षम् शोन्दो' झु' रओन्लिए झु' र लि.

 

तोन्̄चेआ रओन्न् ग् फन् ग' झो' क्ष'ओन्ल्, कगि' गेलो तिन्'गे' दोन्लु' यो फ् कदि प म' द् पोन् ग' ग मि, क्षोन् ग् ल् मे', कगि' क् चे' झु' फ् यमु' ग च् कगि' नम' लोन्न्'ग् झु' रओन्ले, ग', झ'ओन्न्'ग', लोम्मो, कगि' झ' लि; क्षे' दोन्लु' झ'ओङ्ग् प्‍ल् फ झु' झ'ओम्मो', कगि' शचा झु' शिब्लि बगरग् सोन्न्‍गि क्ष'ओन्ल् झ' द' गोन्न् ग' क्ष'ओङ्ग् प्‍ल् झौ. बिल् गेलो झ'ओन्न् ग् शि' फोन्दे' फ् सोन्ल् झु' र ल' नफ्, त् ल' द् झ'ओन्ल् झ'ओम्मि, कगि' द् ल् न् झु' र ल' लोन्ल' प् दौ, क्षि' दोन्लु' पोन्न्'गो चोन्ल' क्षेन्'ग् झु' नमिए. शि' सोन्ल् बगा गोन्न् ग', फ् सोन्न् ग्, स द् क्षे' कफ्; देल् यग् झु' ब् ग' क्ष'ओन्न् गो ब ग् या झ'ओन्ले' र लेआ झु' त फ्, ब् ग' झम् या मोङ्गे' झ' ला कगि' क्षि' फ् शोन्ल् ल् मो, पोन्नि क्षि' गोन्न्‍ग् सिले' झु' रओन्दे यो' कोन्'गो' क्षे' कोन्लो सोन्न्‍गो गेन्‍गु' लद् क्ष'ओन्न्'गा चोम्मि' बेलो.

 

तोम्मि' 2

कगि' रओन्न् ग् ल् दि यो शिब्लि बगरग्, ’रओन्ने' पे लि क, च् लो झु' तोम्मि' झु', फ् बोन्̄च्, क्षि लि झु' क्ष'ओन्नेआ झु' द् लो शोन्ल्. ला ब् ग' बोन्ल् रओन्ने' क्षिन्'गि क् ल्; न म' दोन्लु', चन्'ग् शोन्न् गु' झ'ओन्न्'ग् क्षु' ब् ग'.’

 

गेलो झ'ओन्न् ग् कगि' फोम्म' प' झेलो' ला बोन्ल् झु' पे लि, कगि' बिलो क्षिन्'गि क् ल्; चन्'ग् क्ष' ने गेलो क्ष'ओन्ल् दोन्लु' सोन्न् गु' गेलो त् ल् क्षु' ब् ग', कगि' लन्'गा झु' ब् ग' च् ल' ब्‍ल् क्ष'ओन्ल् क्षि' द् फ् य् लो, बिल् झ' द' गेलो च नु' झ'ओन्न्'ग् लोन्ले', त् नुआ चचेआ प' यदो' र' य् लि झु' ब् ग' द्‍ल' झु' शन् गु'.

 

रओन्न् ग् येन्'गि यि क्ष'ओन्ल् क्षदौ, कगि' ग म' यि क्ष'ओन्ल् यो फचो प' प् लौ र' ब् ग', कगि' गेलो गि लु' चिन्'ग', दोन्न् गेलो रओन्ल् कोन्लु' योङ्गु' शोन्न् ग' र' फ नो क्ष' मु' ग' झु' ब् ग' फोन्̄चे. तोन्̄चेआ रओन्न् ग् चोम्मि फ् केन्'गि म् न' झु' रओन्नो' द्, कगि' पे लि नोन्न् गे', कगि' न् गि तोम्म' रओन्न्'ग् र' सोन्ल्, कगि' चोङ्गु' क्ष' ब् ग', कगि' पे लेआ तोन्न् क्षे' झ'ओन्लि. क्षि' कोन्̄चो म् ल् यि तोन्न् फ् मोन्दि' न फ् फु' ब् ग', कगि' कोन्̄चो बोन्ल् फ् पगि कगि' क्ष'ओन्ल् दोन्लु' फु' ब् ग' कोन्̄चा, गचो, ’मिल्, झ'ओन्लि म फो गे' तोन्लो' झ'इ दफे झु' फ् पोन्ले'.’ तोन्̄चेआ कोन्̄चो यन् गौ ला बोन्ल्, कगि' रदु' झ' द' क्षिन्'गि क् ल् पोन्न्'गो चोन्ल' चोम्मु'; कगि' क्षे' फ् तेल् कोन्̄चो र लो' र' ब् ग' सोन्ल्, कगि' गोन्दो' यो फ् लोन्लो' कगि' पे लेआ द् द' क्षि' कोन्̄चो प्‍ल्, फ् क् चे' झ'ओन्द् त् न् यो फोन्दुआ ब्‍ल' कगि' पोन्न् गो' चेन् ग् द् ल' शि' फ् ब्‍मिए क्षे' श् लि झु' शोन्न्'गा. यि कोन्द् झु' ब् ग' फोन्̄चे कोन्̄चो मोन्ला कगि' दोन्न्'ग' यि श् म्, गचो लोन् ग्, ’तोन्लो' झ'इ दफे झु' फ् पोन्ले', झ'ओन्लि म फो गे' मिल्.’

 

झ'ओन्नो, लचु' कोन्̄चो बिल् तोन्न्'गो' कोन्̄चो तदो द् द', कगि' लोम्म् क्षिन्'गि क् ल्, कगि' न फ् चे' र दौ यि ल् झे' ब् ग' नोङ्गा प् न'; कगि' शिब्लि बगरग् गोन्नो ब् ग' य् कोन्̄चो र चौ यो दोन्दो'; कगि' कोन्̄चो क् न' दोन्लु' कगि' लोन्'गु' यो ल् ल' गि र' कोन्'गो' पोन्न्'गो ल् मे' ग् ल् झु' स म. मोन्लो कोन्̄चो पे लेआ दोन्लु' त मिए ब् ग' कोन्̄चा पन्'ग् ब् गो, कगि' कोन्̄चो त् ल् पोङ्ग' यि फ् दे ब फि, चोन् गे', ’रओन्ने' फोन्लिए कोन्न् गा दोन्नो' चन्'ग् झ' द' म फो गे' तोन्लो' झ'इ दफे झु' फ् मन्ते’ न‍ग् कोन्̄चो गोन्दो' चोन्लौ र' दोन्दो', कगि' न फ् यो' पेलो' झु' शोन्न्'गु', कगि' पे लेआ क‍नु' क फु' चोम्म' बगा नोन्न्‍ग् ल् द् तोन्न्'गो': बिल् कोन्̄चो रदु' झ' द' झ' द् क्ष' लौ कगि' ग् ल् झु' स म पोन्न्'गो चोन्ल' बोन्ल् झ' द' झ'ओन्̄च्, कगि' दो फोन्लिए दफि तिल् यो ब् ग' गिलो.

 

तोन्̄चेआ कोन्̄चो न फ् रै शोन्न्'गु' पेन्'गेआ, कगि' चे' लोन्ला झु' शोन्न्'गु' कगि' क् ल्, य् कोन्̄चो र चौ यो न् च' झु' शोन्ल्; झ'ओङ्ग् कोन्̄चो गोङ्गो क्षिन्'गि क् ल् कगि' लोम्म् दोन्द् क्षे' ब् ग' चोम्म्, कगि' मन् क्षे' दोन्लु', मोन्न् ग् दोन्लु' यो गोन्ल्, दोन्न् दोन्लु' त् चा. कगि' शिब्लि बगरग् दे‍ले यो क्षिन्'गि क् ल् कगि' लोम्म् च न् झु' दोन्लु', कगि' प्‍ल् सोम्मि' क्ष' ग' रएन्'ग् झ'ओन्̄च् प्‍लि' चे' ग्‍लौ, बिल् झ' द' फ् नेन्'गि प्‍न' झ' क्ष'ओन्ल्; कगि' गो क सोन्न्'ग् नेन्'गि.

 

झ'ओन्नो, चोम्म' पोन्न्'गो मोन्̄च् फु' झ'ओन्ला न् लि', कगि' गचे गोन्नि' झु' शोन्ल् प्‍ल् फोन्लो द् गोन्न्‍ग् द् ल' लदु', कगि' यो' क‍नु' झ'ओङ्ग् प्‍ल् फ् झ'ओन्ले' रओन्न् गो' झु' शोन्ल्, क् लु' द् रओन्'गि. बिल् चोम्म' दिलि यो' लदु', कगि' र चौ क्षु' फ् लोन्न्'गु' शोन्ल्, देल् र ल' किन् गे', द् दोन्न्‍ग' लौ ल् न् बोन्नो यो लोन्न्‍गु'. झ'ओङ्ग् प्‍ल् फ् सोङ्गि क्षे' झिल' झु' झ'ओन्̄च् झ' द' द्‍ले झ'ओङ्ग्, कगि' तेन्'गो दोन्न्'ग' झु' पोन्न् ग् मोन्̄च् म्‍चे लोन्न् गो क्षे' त् म' कोङ्ग्, च् ल् कोन्ल् योन्लिए श् गा च् ला. झ'ओन्ल् क्षि' त् लु' झिला र' क् चे' दोन्ल' म्‍चे ग्‍लौ झु' झ' द' शोन्ल्, कगि' ग् लौ झु' रएलो नोङ्गा मेन्‍ग' द् च् द् झन्'गुआ, कगि' क्ष म' फ् गोन्न्'ग् क्षि' चोम्म' न् लेआ सोन्न् गे ग'. चोम्म् दोन्लु' प्‍ल् द् लो पोन्नि यो स् चौ ते.

Template Design by SkinCorner