Dec 31, 2014

कयेत्

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

कयेत् Cover

कयेत्

 

It is like someone seen in a dream:
Upon awakening he cannot be apprehended.
Enlightenment is like empty space—
Universally equal and undisturbed.

 

 

रिथिल् बेकर् सतिस् जिसेदरथ् किथशरथ् रिथशरन् जिकिक् लयेद् लदश्.

 

लेसिलरद् कसिकरद् रिथशरन् जिकिकरद् गेसिदरद् जिमिक् कयेतरन्. अल् मिशेब् कसिक् इथशरन् सबर् शेफ़रथ् कसिकरद् दतयरन् अल् सह शेफ़रथ्, सह किथित् गसररद्. सबर् कसिकरद् शयद् अल् भुद्ध कसिकरद् बशिथरन् दतयरन् लेसिलरद् शतिक् दथत् गसररन्.

 

ऐद्द् अल् सह शेफ़रथ्, रिथिल् बेकर् लेसिल् बिशम् लतेबरद् शुमेरुस्, लेसिल् बिशम् रेथथ् बतिथरद् लशमरथ्, बतिथरद् लेसिलरद् बिशम् जथिम् उ गिशेनरथ् फ़बेब्.

entry1
अज़् बशफ़् इतिफ़् शेफ़श्, कतन् शरेशरथ् ऐद्द् अल् शेफ़रथ् एय् अल् केरेन्, लय्म् कतेफ़् लतेबरद् शुमेरु, रेथद् बतिथ् लशकरन् बतिथरद् गिशेन् फ़बेब् रिथशरन् अल् भुद्ध किलितरथ् जेशिदरथ् बमनरद्. कथर् कसिक्  सफ़ेश् कसिलरद् फ़लरथ् निथेथ् इद्द् अ नलिलरथ् फ़फ़िथरद् उ रिथश् शेफ़रथ्, म अल् नोर्थेअस्त् उ अल् फ़ल् इद्द् शथेब् अल् भुद्ध बेदिसरद्.

 

नस् बशफ़् अल् केकित् ऐद्द् अल् रिशेत् फ़िदेकरद्, लय्म् अल् गेदित् उ सबर् सह शेफ़रथ्, बेकर् मिदेल् केकित्, रिथेफ़् मदेस्, बिमय् गेन्त्लेहेअर्तेद्, लेफ़नरद् बदेश् लेलक् जेकिफ़रथ् अल् शेफ़ेलरथ् बतिथ् नेलेद्. ऐद्द् फ़बिस्, सबर् शेफ़रथ् कसिकरद्
कफ़ेन् जिलिद् मदेस् शतिक् शतथ् नकलरथ् ऐब्ब् अल् मिदेल् केकित् ऐद्द् अल् रिशेत् फ़िदेकरद्. रितिक् जेलफ़् दिलेब् अल् रिशेत् गेदसरन् बकर् लेथशरथ् अल् गिफ़सरन् दयिमरथ् निथत्, रबेत् अल् शेफ़ेल् बतिथरद् नेलेद्, बतिथरद् जेलफ़् बिलेथरन् उन्फ़िलिअल् म रिथेफ़् गेशक् बतिथ् लसिशरद् लेथश् फ़िमफ़रद् म अल् लसमरथ्.

 

इथ् रितिफ़रद् ओफ़्फ़ेन्सेस् रितिक् गेसिस् य्ल् अल् सबेस् गेदसरन् लिथेफ़रथ्, बतिथ् लेसिश् अक् गदेशरद् रिथिल् इथ् फ़लर् कल्पस् शतथ् इतिक् मिशिलरन् ऐद्द् सबर् शेफ़रथ्. शेकेमरथ् अल् नसनरथ् उ अल् गेदस् केबिम् गिसेद् इद्द् रिथेफ़् मेलेलरन् गेगेक् जेकेल् लेलेक् शेकेमरथ् बिलेथरन् गतिग्, बतिथ् इतिक् रेफ़ेथ् इशिफ़रद् म मकक् अल् रिशेत् गेदस् बकररथ् लेथशरथ् अल् गिफ़स् दयिम् निथत्, म नथेमरन् अल् शेफ़ेलरथ् बतिथ् नेलेद्, बतिथरद् म बिकेफ़् नेरेफ़् म रिथेफ़् गेशक् बतिथ् लसिशरद् लेथश् कशिसरद् म अल् लसमरथ्.

 

इथ् रितिफ़् मिशेफ़रथ्, शथरद् अल् सदेबरद् दिकेश् लेसिलरद् षक्यमुनि किलित् जेशिदरथ् बमनरद् ऐद्द् सबर् शेफ़रथ्, रनत् मदेस् लेशर् जेशेब् गिमेनरथ् अय्ल् शथेब् रितिक् जेबेथ् लनेशरथ् मतेतरथ्.

entry2

लिदेद् ससेफ़् म जेकफ़् जेशेबरद् जिलिद् कितिदरथ् उ रिकल् बतिथरद् रेदतरन्, किलिनरथ् गलिफ़रथ्, केथेसरद्, गेथेस् दरेलरद्, लेथशरथ् नेनेक् फ़िसेलरन्.

 

रेफ़ेथरथ् लिदेदरद् देलम् जेशेबरद् लय्म् शलर् शेदतरथ्, दिसत् जेशेबरद् एफ़् अ किनेत् उ किकर् रेदररन्, लेथशरथ् बफ़िलरद् जेशेब् उ केदेशरन्. बनेम्, रनतरथ्, शथरद् रितिक् गरेम् जेशेबरद्, फ़लिकरन् रिथेफ़् गेमेफ़् म बेतदरद् निदेन् जेशेबरद्, बतिथरद् लिदेदरद् देथिलरथ् रिथेफ़् फ़िशेलरथ् बतिथरद् निशलरथ् रिथेफ़् शयिथरन्. रेफ़ेथ् लिदेद् ननेदरद् म अल् केफ़दरथ् बतिथरद् ललथ् रिथश् जेलयरथ् जेनब् गयन् शकिल् बतिथरद् शरेश् जमेह् म रबेथ् गेदेशरन् मकेफ़रद्.

 

 

Guruge, Anada W. P. “From the Sutra in Forty-two Sections to Humanistic Buddhism: The Impact of Indian Literature on Chinese Civilization,” Hsi Lai Journal of Humanistic Buddhism, vol. 3 (2000), pp. 276–305.

 

Shi, Sheng-yan. Complete Enlightenment: Translation and Commentary on the Sutra of Complete Enlightenment. Elmhurst, NY: Dharma Drum, 1997.

 

Teiser, Stephen F. The Ghost Festival in Medieval China. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988.

Template Design by SkinCorner