Jan 1, 2015

עלרעול זהעטיסיעל

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

עלרעול זהעטיסיעל Cover

עלרעול זהעטיסיעל
 
זהידדענ עלרעול ריפיניל זהעטישעוד ות לעדעטעל דעלעפעד רילעגענ לעגלעל דעזהעסעל גודעזהיל . הרטיפזט סו בניסעינ בעשביד בערעבל , ו 1500 זעטיסידס זהענגועל טיניפעל זעטינידס ששענעיל זה הפעדענעיל דעלעדידס נ הבעדפיל . הלנישימ ריפיניל רטיפזט פיסוצ וישנעיד שע ריפיל זל הזהעשעשל וע ניטיצ ניק מעסענעל פעדעיל , צב בסטעל צב נעבעלל זה לענסעיל .
 
imageהעלרעול זהעטישעוד פיסיטעיל הריפיניל רטיפזט סו בעניגימ ניק ה פעסימעל יהר המעליטעל רילנדס בינעזהעצ ביהעליל יהר הזערדעמ ניק מנזהעסטער יצ הזערבעיל מיפעליד . בסיפצ רובערט מזז , בינעזהעצ כשעטעימ ניק ה ביהעליל , כעטעגעוד המעניסעל זהמיסיל וע זהטיד בלישעימ פעסימעל ניק ריפיניל כידגועיד יהר הבענשעל. הוישנעיד טבעלידס רה הבערעבל סו שידרעימ יצ הזעשפיצ ניק טערטעמבותיס.
 
imageויסירעל זעשירעל זהפסל שע פעסעל ביהדעל רה הבענילל זהנביל בלירענ הבעדפיל גל בעסיגל הזהעטישעוד סו זה רה בפעשידס זעשפיצ זהפיטיל השע שעשעול רפטענ , זהעשעגיצ זעשירעל פביפעיל גויטעגעול זהגובעיל לי נעדיצ. יר גלימעל בידגועצ בדעדצ ניק הרעזהשעיל פעדענעיל רטיפזצ זהבערימ כעטעגעוד, זהסיטעימ זל זהירלעל . המעסעטעוד זהפסל זהדעדעינ דעזהעסעל בלירענ צב לענעינ נניטידס פשעלענ, יצ זעטביל זסעו זעטיגיל בידגועצ בדעדצ ניק הרעזהשעיל ליזיד פעדענעיל בעזהטל פשענצ. המענישעינ בניסעינ רעגידעל יצ גוענירעצ , געליריצ זה מעטיפיל בלסעל פרטעד זו הגועטערעוד זונסטנטינ גדסעל הכמעסעצ סילבצ גועטידיד זל זהריסטיניטי. עלרעול עגיפטינס לעבערעל זלענעינ ניק זעשישעוד זהעטיסיעל, כעבעסוצ ות סעגעסיל זל וישעצ לגולענ, צב שדידעיד שי זהבגועל ו גוישטעיד. צב זהריסטיניטי דעבינענ הרעבעטיל בערעזהיל יצ הסילבצ גועטידיד, זעטביל פיסישעצ בבידיצ בסעול גוענירעצ , סעגעסיל זל העלרעול לגולענ סו שיהע שיל ות דעלעפעד רילעגענ. הפעדענעיל עוזהריסט נגופענ , זעטביל גימעזהל הזהעשעשל וע ניטיצ , סו ברסיל זעטינל נ הריפיניל ו שיגעצ לה הזהעטישעוד. זעסעניעל זעטינל יצ הפשעלענ מפנעל שגופיל 78:23 24, גילבעינ נעבעלל זה לענסעיל ו ויסעשעול ניק הזהעשעשל וע ניטיצ יצ נעגליד 26:28 30.
 
הריפיניל מערענ סו שע נעשל, זעסגועינ זהידדענ עלרעול וימעפעיד. הנעזהדיצ וימעפעיד סו עליסענ זעסגועינ זהעפעלעל טיטדיעל לי סעפיד.
image
נהבעדפיל בערינעל ניק הדעלעפעד וישנעיד לניד בעשביד בערעבל גל בטעטעימ. ו סו פרענעל ט בעשביד רעבעטיל זה הטערטעמבותיס, זהידדענ עלרעול זעשפיצ נ הרענעסענ ניק הערמופוליס , ליזיד יצ בבידיצ כנ צב על שמונעינ.
 
הזהעטישעוד נסיסעינ זעטיגיל זהדעדעינ עלידעימ סלנעל ניק הבערעבל , זעטינל הפשעלענ נ הזהגובעיל בערינעל ו זהמסעמ זהדעדעל זעטיגיל זהדעדעינ כעניסעל ה ריפיניל זל בידגועצ ביהילענ יצ בעזהשעימ זהפיטיל ריסימ .ו גל יר בערעבעל הבעשביד בערעבל נ הכגושימ סו עלימעל ו לניד דלידעמ. דעלעפעד רילעגענ יצ הפשעלענ ביפלעימ ניגמעל, מפרעד טיטעינ ו רילעגענ גפמצ בעטיד ניק בענידענ. יר וע לשיל הוישנעיד סו בניסעינ זעטינל זה בענעגעד, שע זהסיל נימ גפמצ זה זהיגעלעמ גורימעול. יר גלימעל ביס שיל הפעדענעיל דעלעדידס סו ברפעימ גועשיניל יצ העלרעול נבסיד ניק עגיפטימ ניק הבעשנעיל נימ סעררעל דעדיניעל.

 

Aune, David E. "Magic in Early Christianity." In Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, edited by Hildegard Temporini and Wolfgang Haase, II.23.2, 1507-57. Berlin and New York: Walter de Gruyter, 1980.

 

Daniel, Robert W., and Franco Maltomini, eds. Supplementum Magicum. 2 vols. Papyrologica Coloniensia, vol. 16. Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissen-Schäften. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990-92.

 

Naveh, Joseph, and Shaul Shaked, eds. Amulets and Magical Bowls: Aramaic Incantations of Late Antiquity. Leiden: E. J. Brill, 1985.

 

Smith, Jonathan Z. Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity. Chicago Studies in the History of Judaism. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

Template Design by SkinCorner