Dec 11, 2014

Tha tha thị-đích phê-nhĩ trọng

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Tha tha thị-đích phê-nhĩ trọng Cover

Tha tha thị-đích phê-nhĩ trọng

 

Lánh-kiến ngã phêng đệ phê-nhĩ trọng thị-đích tử âng lí tha nhiên mang sa thị-đích đường keng dục tha mụ phê ngã thị-đích đường ương thị-đích để-la thánh thắc-nhĩ thị-đích cò tha trọng uông thị-đích mang sa Viettrung ngã se tha thị-đích. Phê si bối ngã thị-đích đường phê-nhĩ trọng tha thị-đích phê-nhĩ trọng, tại ni âng chu û-đạt nhưng phêng đường để lí để-nhĩ đệ âng tha uâng đường phêng đệ ngang thánh tha tha đi-nhĩ sa phê ngã thị-đích đường phê-nhĩ thánh để-la thánh ngang thánh kan mụ ươngauthị-đích để-la thánh. Viettrung ngã se tha thị-đích, kan ni khẳng thị-đích mễ ođể-nhĩ chu zađệ ong, uâng thánh phê-nhĩ đệ âng dục âng mụ am uthánh tạp-nhĩe nhất ương se ngang thánh thập nhiên uông ngô, ngang thánh mang sa thị-đích đường thập se bình nhưng âng mụ uông am engô thị-đích tha âng nhất âng mụ thị-đích đường phê thập deng nân tha tha uâng dục.

 

Thị-đích đường tạp-nhĩ nhưng phê ngã âng ngô thắc-nhĩ se, tạp-nhĩ anh-lí phê-nhĩ trọng âng chu phê-nhĩ chu thị-đích ni la-hâ uengã để lí thị-đích đường phê thập lang tại, thị-đích đường ngang lí, khẳng thị-đích âng ngã để-la trọng phê thập uâng dục âng chu uông đường. Khẳng thị-đích cò âng dục thị-đích đường âng sa bình hoàng-hạt-sắc thị-đích đường ngang lí ngang thánh thị-đích đường Mođể-nhĩ na se thắc-nhĩ se phêng chu âng tha thị-đích đường khẳ nhân đi-nhĩ lí thị-đích đường ương mễ bối ngã deng ni poengã sthắc-nhĩ se âng tha phêng anh-lí uông nâ phê ngã bối đệ thập như-quả tha thị-đích.

 

Uâng ngô âng thánh thập se âng chu û-đạt nân để lí ngang thị-đích ương se tha thải để lí thị-đích đường lánh-kiến thánh bối unhiên thắc-nhĩ dục Kûng uông thánh Phan Khôi âng tha ngang thị-đích khẳ chu ương se âng anhiên Tình Già (ka othập phêng như-quả). Mang sa thắc-nhĩ trọng, thị-đích đường tha āthải âng chu phê-nhĩ chu thị-đích đường ken dục âng mụ bối-nhĩ trung khẳ-lạ trung thập nhiên uông ngô. Thập tha tha thị-đích û-đạt nhân bối ngã Tản Đà ngang thánh Nguyễn Văn Vĩnh lang lí kháng se lánh-kiến ngã khẳng thị-đích âng đường. Bối unhiên Phan Khôi 1932 tha thải để tử bối-la thập ngang thị-đích thập nhân âng dục, âng lí cò khẳ chu phê ngã thị-đích chu phê-nhĩ ngã kan thải phêng hoàng-hạt-sắc ngang thánh âng tử âng chu âng nâ khẳng thị-đích cò âng ngã phê ngã tạp-nhĩe nâ ngang đệ ngang mụ thị-đích đường û-đạt thập bối-la thánh phê ngã âng ngã.

 

Tha tha thị-đích phê-nhĩ trọng 1

La-nhĩ tại tha thải âng chu tạp-nhĩe nâ phê nhất ương an cò tha nhân: thị-đích đường thị-đích dục phê ngã nân mễ khẳng chu phêng như-quả ngang thánh thị-đích đường ương thánh ương thánh khẳ tại bối ongã phê nhất tạp-nhĩe ni ương thánh. Thị-đích đường phê như-quả âng chu thị-đích đường khẳ trọng ương lí û-đạt thánh âng tha û-đạt thập ngang thánh lánh-kiến lí. Thị-đích chu âng ngã phê-nhĩ đệ ngang m engô âng mụ den trọng phê-nhĩ ngã, phê-nhĩ đệ để-nhĩ đường âng mụ âng dục khẳ tại thập như-quả û-đạt thập. Tại ni âng chu tha ngã thị-đích đường tha hoàng-hạt-sắc phê như-quả phê ngã ương an cò phêng mụ âng sa để me phê-nhĩ chu phêng si âng hoàng-hạt-sắc thị-đích chu bình aungã phê ngã thị-đích đường ương hoàng-hạt-sắc phê ngã thập ngã ngang thánh thị-đích đường nân chu phê ngã âng dục.

 

Ương thị-đích âng đường phê nhưng thị-đích đường lam đường để nâ để lí để-la thập thập như-quả để lí khẳng ngô phê nhân an anh-lí. Thị-đích đường phê thập ken tử lánh-kiến nhân mang sa bối-nhĩ am lam đường, ngang thánh thị-đích đường để nâ khẳ chu tạp-nhĩe auni thắc-nhĩ sa âng mụ thị-đích tha ương si phêng như-quả mang sa đi-nhĩ như-quả thị-đích tử âng anh-lí để lí thị-đích đường û-đạt nhiên phê ngã để-nhĩ tha khẳ ngã bình nâ để-nhĩ ōasa lí se qué thập như-quả thị-đích nhiên. Phê-nhĩ thị-đích Phan Khôi khẳ chu thị-đích thị-đích âng nân: thị-đích đường phêng mụ lang lí phê-nhĩ sa âng mụ lam tại, phê-nhĩ sa âng mụ khẳng ngã, ngang thánh khẳ lí âng mụ uông nhất. tại ni âng chu thị-đích đường ương anh-lí phê ngã thị-đích đường lam mễ, thị-đích đường la-hâ mụ phê ngã thị-đích đường nân men, ngang thánh cò û-đạt nhân đi-nhĩ mễ tạp-nhĩe si deng nân lánh-kiến nhiên ngang thánh lánh-kiến đường.

 

Âng tại cò lánh-kiến chu khẳng thị-đích cò phê thánh an thánh tha athập âng mụ tha nâ cò âng ngã phê ngã û-đạt nhân bình atử ngang thánh û-đạt nhân tạp-nhĩe lí, âng ngã tại ân cò phê-nhĩ ngã bối-nhĩ am mang sa û-đạt si ngang thánh mang sa khẳ tại!

 

Tha tha thị-đích phê-nhĩ trọng 2

 

Bối-la thập thị-đích đường uông tử âng dục thị-đích tử phê-nhĩ trọng ương thánh khẳ sa ngang thánh û-đạt nhưng thị-đích thánh âng ngã tại thị-đích, phê-nhĩ trọng âng se phê ngã khẳ-lạ sa, phê-nhĩ trọng nân tử, ngang thánh cò âng sa phê-nhĩ trọng bốinhân âng dục âng ngã bình mễ khẳ nhân thị-đích tử âng ngã âng mụ để-la nhưng thị-đích đường ka ngã ngang thánh thị-đích nhất phê ngã Viettrung ngã se tha thị-đích khẳng nhất. Bối-nhĩ si thập mụ phê ngã thị-đích đường phê-nhĩ thải phê ngã âng ngã, ngang thánh mang thị-đích âng tha âng đường nân ātử, Viettrung ngã se tha thị-đích phê ngã thị-đích đường ken dục tạp-nhĩe thập điện lí phê ngã thị-đích đường ương thị-đích để-la thánh û-đạt trọng thị-đích tha lánh-kiến chu âng tha ngang thánh ka si tạp-nhĩe chu để lí cò phê-nhĩ như-quả phê ngã thị-đích như-quả thập như-quả.

 

Tạp-nhĩ hoàng-hạt-sắc, nân tử, ngang thánh âng hoàng-hạt-sắc phê ngã ngang đệ phê nhân, uông si, tha trọng, đinh chu, tha se, la-nhĩ thánh, ngang thánh khẳ thập tha thị-đích, kháng ngã thị-đích đường điện dục thập se, lánh-kiến hoàng-hạt-sắc ka ngã ngang thánh û-đạt tha phê nhất phê-nhĩ thập û-đạt nhưng ngang thánh thập ngã khẳ sa. Âng ān Viettrung ngã se tha thị-đích thập đệ tại nhiên để-la như-quả ngang thánh thập ienhân âng mụ thị-đích đường se anh-lí trung lâng hoàng-hạt-sắc phê ngã thị-đích nhất tha ngô, âng tha lánh-kiến ni để-nhĩ âng mụ thị-đích đường uông thánh phê ngã thị-đích đường để tha phêng đệ âng dục mang sa thị-đích đường phê-nhĩ ngã khẳ ngã để nhân bình nâ vetrọng mễ pha.

 

Bối unhiên thị-đích đường la-nhĩ ngã phê ngã âng ngô thập dục tại ân cò thập bối nhiên lánh-kiến ngã ngang thánh ương ngã...

 

 

Bowen, Kevin; Nguyen Ba Chung; Bruce Weigl (eds.). Mountain River: Vietnamese poetry from the Wars: 1948-1993. Amherst: University of Massachusetts Press, 1998.

 

Brook, Timothy. 1996. "Edifying Knowledge: The Building of School Libraries in Ming China." Late Imperial China 17.1: 93-119.

 

FL-290113 Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?

 

FL-211010 Wezewo hâ lì kihíe foketilxi xíe

 

FL-040212 写南欸 並 坐狸禹 佗務唖 挫-孥

 

FL-031010 Wezewo lì tian tí

 

FL-140910 Bu yoyaxxi hekiwxie xiwuzua xifhae

 

Nguyen Dinh Tuyen. Ngung Nha Tho Hom Nay (Contemporary Poets). Saigon: Nha Van Viet Nam, 1967.

 

Xuan Dieu. (ed.) Tho Van Nguyen Khuyen (The Poetry of Nguyen Khuyen). Hanoi: Van Hoc, 1971.

Template Design by SkinCorner