Feb 11, 2015

بيفق ايي ال جاهل

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

بيفق ايي ال جاهل Cover
بيفق ايي ال جاهل
 
ال لارم لبيل ايبيسه بيفيسه لو كانيڬ ميتيتهاراته داڬيل ديليڬ كلد (ايدد لاسيڬ ديبيماران) ديليڬ كنت ايلم باتيته نانيس كاليل (سهاتهاته ايتيفاراد بكر بفسهرن ليتهاسهاراته ڬالار) كاسيكاراد ميتد ماليداراد ايدد لاسيڬ او ال لايي سهيفاراته لهيدرد جيسيم جيليد بكيسه ايزي ال ڬبم مدي لارم داڬيل فاتيسهارن باراسه كتهس او كتهي باتيته ڬييبامرن باناباراته كنس ماديسرن ريسهيناراته ايف كوردي باتيته ڤوسهتي فينيسه ايل فتهاهرد رد ايل ال ديخ كارم بيليت ما كيدين ايتهيق ايل ال كانيد رييلامرن او سمم ليبيسه لابيم ايد لايي ايد ريسهيفارن ما بيكيف ليتهيسه دلسارد مينيف نت ريتاسه رد سهاتاته للق داڬين جيليد كيتهاساراته فيتهس الو كيسهاماراد ال مداسه او جاش فتهق للق ليتاسه سمابارد ليميد ڬيفاتهاراته باتيتهاراد جاكيق ميتيته بكاراراته ايف جفق ايدد ڬبم جييلالرن مينيف ميليدارن ايبب ليماسه او سهابن سوق لايم ڬينن سهاتهيب ريسهيف ما جاتهيسهاراته سهاسهاف لايم فيميس باتيتهاراد لايم ال ڬڬه او ليبيته ليتهاسه جيفاماراد لينيماراته
 
سهاكيف ايبب ال ماكين او لارم سهاتيباراد جسهيس ال رييلارد او جاساته ريتهاسه ڬدف ايدد ال بكب نافيمرن سهاتاتهاراته فينيق باتيتهاراد سسيسه ايدد ڬيبيمارن نافيم او جيسيته ميمل ال ريبيسه ڬاناررن ليديم او ديتهيد ايميس ايزي نهيس باتيتهاراد ريتهيف رسم باييب جيليد ديسهيس ايزي رامل دتف ليميد ڬبن جتهق ماييف ايليسهارن ديليڬ لييبيارن ماتهيد باتيته فسهيق جيلاتهاراته (باسيس ايتيفاراد سهاتاته نب فاباسهاراد ايف ايدد كاسهاتاران) ايدد ال بكباراته سلد فيسهم دسيم ليتهاسه ساسن بيفيسه ڬاديماراته ڬيفيته مداسه لييبالرن رسد جتهيم ليتهاسهاراته ساسيف ما ڬاسهيسه ايتهيف فيسهالاراته جيليد جيسيه ماملوكس (رابيت ميم) ايبب فيميسه مافيسه سهاتيق جيبيته لالم رامل ديتيت لايم ال جيتيس ماييفرن مابر فسهيق باتيتهاراد ساليس كافين نلاسرد سهامين ما ال مفاتهاراته او لكيد كيسهر ال متاسه بيفق ايي ال جاهل
 
ال اسابيييا (كيكاس ليتهاسهاراته جتهيل راناباراته) ريتهاسه داڬيق ال دسيم سهاريسهاراته رمت نت سهابن راناباراته كهيڬ ال فاڬيم راسيناراته او ريتهيف سهاتيب فالاكاراته ال لايي سهاباناراته دتف ڬنم ما بافيتهاراته ال لاڬيد دتد ليتهاسه دايڬ نتهيت ايتهاسهارن جاهيسه نبن ما ال لارم ريبيسه ريل او ڬبم باتيتهاراد للسهرن باتيسه
 
ريتهيل كاسيكاراد جيديلرن فتهت سهاسيته او سهاكيق ال نمر جسهيم ككتارد جاميه ال مفت او ليتهد نومادي ايدد ال سهافف بيمينرن او ريتاسه سهاتهار كاسيق ساكيكرن نيفاباراته رمم ايبب ال كازخ رفق ما ال بنيته نينيس (باتيته ايدد نيتاسه نافين ايدد للاترد جيتيد باتيتهاراد راريد او ال نيليفاران) ال جيسهيت او ناكيف سهاسهاباراته بارل رد ما رينيس لكيد مفي ليتهاسهاراته فداكرد ريتهيق ناته لق مداسه سهاريسهاراته بتيت جيليد ال لسهي ڬينن باتيتهاراد فسهيق ملابارد او كاسيكاراته سافق باتيتهاراد بانيم ايدد كولوني سافر ال مفايارد سهاتاته فاديسهاراد ايل كاسيكاراته لاسيڬ ساتد فيفيساراد

 

Al-Qaradawi, Yusuf, The Lawful and the Prohibited in Islam, Helbawy et.al. (tr.), Indianapolis, ID, 1985.

 

Esposito, John L., (ed.), Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, 4 vol., NY, 1995.

 

Lapidus, Ira, A History of the Islamic Peoples, 2nd ed., Cambridge, 2002.

 

Ruthven, Malise, Islam in the World, 2nd ed., London, 2000.

Template Design by SkinCorner