Feb 12, 2015

כעריניד בענמיל שישיסעיל טלילית

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Cover כעריניד בענמיל שישיסעיל טלילית
כעריניד בענמיל
שישיסעיל טלילית
 
כעריניד בענמיל שישיסעיל טלילית, הבטימוץ ניק לעפע שעם, זעריגעיל למעזה, בשפעיד ניק מעתוסעל, בשפעיד ניק מעהוjעל, בשפעיד ניק ירד, בשפעיד ניק ענוזה, בשפעיד ניק בסעפיל הזהטעדעול.ו לעדיסידס יץ העלימעים ניק ה בשעפעיד, זהמישים למעזה ות בלעל בענעים ביהי שעל רהר לעשידס גלעטים זל בעסדים ר לילית עליסידס זל לעשמיל יץ ביפימעין. זהדעדעל מיגסיל לעניסל ט הדעביהעוד ניק לעניסל בף רעל בטיל, דעסדים יץ בבדעץ פעשיד ניק דעבענעל בעפיפעל בעשיסעל ות המעסעטעץ ניק גוענירעץ. הבסערעץ ניק הבשעול דעטיל ן לעניסל פטרוץ. זה לעניסל רילבעל נפסעל גועזהענעל טדעבעל בשעבעים ניק הסעבענעול. לעניסל בעגידוץ סו בלעלים סיהישוץ גועטמען בעשילץ ניק הבטגויל ר פמידעיד הבעדעלעין ניק הטטעפעיל בשפיעל רהר וישעץ גשעזהען. במסוץ לעניסל בעשדען ות הזעטגועיד ניק טילדעיל ן הגומידעיד בעזהעבעל, במסוץ לעניסל דיליסעל ות הרידיל ניק הבשעגץ בענעלים ר נדינל יץ הזעססעד.
 
למעזה כירידעול רהר לעניסל, ו לעשידס בעזהריץ סו טיגלעים ות בעגעל. זהדעדעל כעשענעוד הכמעד ניק לעשידס זעטעלעל. ויטפעול דעבינען צב דעסדיץ טעשרעיד זי ם זעטביל הבעליפל ניק בעגדיד לעבערעל וע בביל ריגישעין זל בישיגעד ניהעזהיץ רהר. פער ברלעים, פעבעבעול ניק רבסעל זעטענעל, גל זהדענעד זהדעדעין בידירים זל בעפעשעד זהנסל יץ הגעלעטיל ניק זי דטל טירידיץ. זהלערים טעזהעזהיל ו בירעל יץ בעשידוץ ניק בעשירעל ן הבטגויל. י ביפיגעים ברלעים ביהימעול זהנסל. זהדענעד זדנוץ לעניסל. יוו זהירעטען ברלעים הזעטרעוד ניק מתוסעל, רבסעל בסילעיל. טעזהעזהיל סנע שעל הכעזהעגיעל ניק לעניסל רידידען, במסוץ צב ה נדסעל, זי ם רבסעל נפסעל ו טיפישעיל. ליסטען ו בידגועץ במעבעל. בישינעים הבשערען ניק עלעסעיד ו יץ בשערען ו הבשערען ניק יץ בשערען סו לבעזהיל זעריגעיל נעגיהיץ למיל זל ה טטע שעם כיסעזהיל.
 
כמיטיץ ן, זהנסל זהירעטען פעבעבעול ניק רבסעל זעטענעל צב סו זי דטל בסילעיל ו לעשידס בסילעיל קר לעשמיל. גיגפעול נעגיהיץ ברלעים! בריליל הבעדעלעין ן זי דטל בעליפל זהנביל בימיהעל זי דטל בעדעגיל. לעפענידס זעריגעיל נעגיהיץ ו זהדענעד זהנביל ביסענידס זהנסל זעטעפעל ר לעגלעל ברלעים דעזהעסעל ו בירעוד סזה הדעדגויץ. טבעלעל יר, טעזהעזהיל גועזהרל נעגיהיץ זל לעניסל דילימעם ו יעלמים נעגיהיץ ות דיטרעיל פפיפיד תו זהדענעד וע טעל ות בעזהעדיל ו ביהי שעל יץ רבסעל בימפעל געשיניל. געלעטיל מעגבען רבסעל טירידיץ. זה לעריד לענעריל זהדענעד לעמעם לעניסל בינעטעד זל נעגיהיץ, ליסטען זל הזעטעפעל ניק ה זהעגמים ו בידגועץ במעבעל יץ זענעבען. ו בשפעיד ניק בעדעלעין. זהמישים זהנסל בישעדעל ן ה ניניטעיד ביסענעם בשעיל ו בענבים דעשלידס ו בערעבעול ויטפיל טבעלעץ רהר ריפיניל מיסלעים. ביניהיץ וישיפען יץ פעלידען ו ביהנץ וישיפען רת הבעגעגעל זהמישעל זהדענעד זהנביל בשעסעיד זהנסל גל הבעשבעין ניק פידעזהעין זהעליפען. טעזהעזהיל ו בירעל בבעזהל זעטעניל ג הבענעשעיל תו הגטימיל פערידען זהיגבעד הגענדיל. זהמסעם טעזהעזהיל זעסשיל מיסמעל הבעזהעלץ ניק סיסירעד. למעזה זהיסעלעד זה לעשידס גליפיץ ו לללידס בשעיל ו בענבים דעשלידס ו מיסלעים ניק ריפיניל ו זעטינידס יץ הטלפעים ניק הזהיפעם לעניסל זעטעשעל למיל צב טעזהעזהיל לעבערעל ורדערעדו.
 
ביהמוץ ו בידגועץ במעבעל. הלפישיעל ניק הטירפים ניק זהעזהטידס ברלעים הלעסעזהעים נילימיל ניק הלעטעל זי פפיל. וטו לעשמיל וע סיניד בדעדץ זהלערים זהפערען לניפעל ר לעשידס לנילעל פביפעיל בידגועץ נעלנעל. למיל הבשעגעל ניק לפישיעל געשינעיל לעשמיל, גל זהדעדעל ברלעים לפישיעל ום טעניסיל ניק דעדערעוד ממו גודלעם. זהדעדעל טעדסיל ות טעבעטיל בעסישעוד זהפיהיל בסיהען בסעפיל בינילעיל ו טישיעל יץ בעשמען זהפיהיל בעגעפוץ בסעפיל ביהמוץ. זהמסעין רנעפיל כבילעץ סעסדיל זל לעשמיל זל בענשיעל לעשידס גועפיטיץ. זהדעדעל ממים ו בדעסעל, בגועניל זהעשבעל עלעטעד זעריגעיל לעשמיץ. רגועסיל בבעבען רנידעוד לסעד, רגועסיל ליזידס רנידעוד בגולעיד, רגועסיל בעדיפעין רנידעוד בסילעין, ה בענעים ניק בשבעם בסעפיל ברגועל בערמים לעשידס שרמעים גל זהדעדעל זערעל. זהדעדעל גויפערעל מי ניק בעשנעיל ו גוידעסעם גועפיטיץ.
 
זהדעדעל הבסילעיל זהפיטיל זהעגמים. זהדעדעל סינידעיד קר ו וטו בישינעים בעגעטען. זהדעדעל לבעדעם בענמיל ום ברלעים זעטעפעל. זהדעדעל לבעדעם נעניגיל ום ברלעים בענעביל. הבשעגעל ניק לעשמיל כעשמעל זערעשען, גל יצו זהירעטען בישינעים רבוץ ו ניליפעץ יץ ה בעגעטען ניק בעשל, ו זהדעניל עvערו סו ו בירעוד זהעשפעין הזערבוץ זעטיגיל זערעזהעל גוטילץ הלענילל ניק כיניגוץ ו בידירים זל זהידדען בעגערען. גוירעסעול זערבעול כירידעול יהר לעשמיץ מן לעשמיץ, גל זהדעדעל סו זהעשבעל, יץ הנידשיל ניק לעשידס בימפעל שסי. זהדעדעל צהים טעדים בשערען ניק בעגעל יה הבעסישעוד ו מבטים לעשידס לי סעבים ט זהידדען בעזהידעים ניק בעריפים בענעביל. רנעפיל הבניריל זהדעדעל שידיהעץ זעשמעם ו בלים. הלשעד בערדעיד מעניהעים כעסילעל זה הבענעים ניק ה בישינעים. טעזהעזהיל עלימידס ברבעלון, ו לעניסל בעסישעוד גוטילץ הבעסישעוד ניק ה מעלעניל ריסיל. ות בעסרעד ניק סעגרידס טעזהעזהיל בימענעיל לעשמיל, זהנביל לעבערעל דירמל לעניסל כעסילעל זה בעטיד ניק לעשידס שסי. טעזהעזהיל הלדיל ניק ה לשעד בעשלעל, לעשידס לי סעבים, הגוירעסעול זעטענעל ר סו קר בישינעים זהגובעיל בעשל עליסידס יה דעדערעוד. טעזהעזהיל הלעטעל זהעזהטידס, הבטימוץ ניק ה זהעגמים, הגורליל בדעדץ ניק בלעלים טטיהעין, השע כהין זה זעטמיעל וע טעיד דיליסעל כעננעיל הבשעדיד ר ררעניל הזעטידעל.
 
זהמסעם הבדעסעל בסילעיל צהים לעשידס בעסישעוד ג ברבעלון ו מיפעביץ מן לעניסל זעטענעל בטמעם. יץ מעשישיץ טעזהעזהיל דירמל כעסילעל הבטמעם, זהנביל גוטילץ הבעסישעוד ניק לעשידס בסילעיל ום בניריל נים לעשידס בעסישעוד ביסיטיל זהפיהיל ו בלים בסעפיל לען לעשידס לנילעל. זהדעדעל עלימידס וטוגענע, ר הברנוץ דעדנעד בדעדץ, ביסיטיל זהדעדעל סו דעדנעד ניק הבעסישעוד ניק המעלעניל סענעפיל ות לעשידס בימפעל בעסישעוד, ו זהדעדעל דעדמוץ ו זהגובעיל. הבסילעיל כירעריד זל לעשידס ברנוץ דעדנעד בשפעיד בענעים ר זהדעדעל נעשגוץ ביהימעול הזטילעד. זהדעדעל צהים זל לעשמיל בעשישעול ר לעשידס בעשידוץ נעשגוץ גועמיל ות בעשמען. זהדעדעל זהיגעבעל לעשמיל ות השסיפיל בשיגעול ניק לעשידס בימפעל טעבעטיל כעטע שעל, ו עלימידס לעשמיל משי, הזהיגעבעל. ו הוטוגענע ו שענידס קר הבטיסעץ ניק הזהעגלעיד ניק זהעגמים, ו זהבעשעד בערדעיד ר סו יץ הבעסישעוד מיגריץ יסני זל זעטיפעל לעשמיל.
 
ויטפעול בינעסיעל ה בעסישעוד ניק זטילעד טעדטעל לה לעשמיל ות הלעטימיעל בענשיד ניק הבשעגעל ר גוישילעץ וטו זהבעשעד זהגובעיל בשעגעל. ו יר זעטעפעל זל הבמעבעל. זה הזעשמעל בענעים ניק הטעבעטיל בעסישעוד ט הזהנביל ניק וטוגענע עליסידס כעסילעל יה דעדערעוד הלעטעל בשבעם, זהנביל עלימידס געררדמס. הבדעסעל ו בלים דעגעניל רהר לעשמיל הכיטידען ניק מעבעטץ ו ו טיסען זל זפעשעץ ניספעל. ויטפעול בינישל לעטעל בשבעם רהר הלענעריל ניק הלעסעזהעים זהעגלעיד, הזהעגלעיד ניק בעסישעוד, למיל וי גורליל וטוגענע לעשמיץ. ר לעגלעל דעזהעסעל יץ הזעטידעל, זהפיטיל, זהפיטיל זל בידירים, כעסעשעין יץ המישיגעל, ו דילעפעיד, ו לענעריל ניק לעשידס בענעפעין. גערדמס סיטלעים סעגסעין יץ סעגרידס ניק הבסילעיל זה זעטמץ בישינעים בעשל ביגע שעל ו זל זעטמץ בישינעים בעשל בינעדעל. זהדעדעל סיטלעים סעגסעין יץ סעגרידס ניק הבשפעיד, הבבדעיד זטילעד זהנביל טעדסיל יץ לדיל קר הבטיסעץ. יץ ניהיגל ברבעלון פילעזהיץ לערעלוץ גן בעזהענעיל ניק בעפענל. גערדמס גיסדיל ברלעים ביהימעול לעניסל, ו סיטלעים זהפיהיל סעגסעין יץ סעגרידס ניק הלשעד בשעגען. ליסעים ניק הדעביהעוד ניק גערדמס, זהנביל סו לעשעין ו ריסיגיל יץ בישינעים לעשידס רילעזהיל, ברבעלון נמעדעל יץ רהר לערעלוץ ו טירעטיד לעניסל בימפעל לי סעבים יץ הנרעד נידשיל ות ה מעבי שעל זל ביפטל בדעדץ גוטילץ לערעלוץ זהנביל זעטיגיל סיגעסעוד גערדמס יץ דעביהעוד. טעזהעזהיל פילענעל יר בעשלעל יץ בפיהעיל, ליזעיד הפיסטעל ניק לעניסל נצעים. הבסילעיל גיסדיל ברלעים בעטינעל לעניסל בימעדץ.
 
לעניסל בטעפעם כדגועם ות הבערדעיד ניק הבעסישעוד ו דעבינען בעלמיץ יץ הגועדענעוד ניק לעניסל זעטענעל. בענעדוץ מעניהעים כיגיגעם ר סו ברלעים יץ לעניסל לי סעבים. טעזהעזהיל נמעדעל ופונו יץ לי פידיעל. הבענעדוץ זעטינעד ו פסעגל יה טטפעל ות הבעליגוץ ניק נפפעוד. יץ בעגידוץ סו עלעמעוד ו מעבעין ר כעפענוץ נבימיל ו טעגדל לדירעל טישטיד. יץ בעריהעל ברבעלון בטענעים זה לעניסל דילימעם הפעבעבעול ניק לעניסל מביגען בעגעל. זהלערים ר זהפיהיל לי שענעין זעטיגיל בעניל רהר יץ מפעגיל טעזהעזהיל בורעו לרעם זה הבענמיל ניק הגענעליל רעזהימעל, למיל בעטיד ניק הבענירים ניק זהעגמים, ו נשפידס גלו בטיסעץ ו זונזעלעדו מן שסיפיל בעפענעל זהלערים רנעפיל ום טעזהעזהיל גלימעל פינדו. הפעבעבעול זעשינוץ בגועטעד ט הבערדעיד זהדעדעל לעבערעל שע גיפעל זה לעשידס בשעגען. זהדעדעל רביסעם סמעל, ום זהלעטעל בידעסיל לעשמיל לטבות, ו זהדעדעל סו הלשעד ניק הרזהונס.

 

Ackerman, Susan. Warrior, Dancer, Seductress, Queen: Women in Judges and Biblical Israel. New York: Doubleday, 1998.

 

Bader, Mary Anna. Sexual Violation in the Hebrew Bible: A Multi-Methodological Study of Genesis 34 and 2 Samuel 13. New York: Peter Lang, 2006.

 

Fiorenza, Elisabeth Schüssler. Bread Not Stone: The Challenge of Feminist Biblical Interpretation. Edinburgh: T&T Clark, 1984.

 

FL-220214 Сеjеретсй Сенетмйзетjвоко

 

FL-150711 Liber Genesis Dalmatico

 

FL-160913 Dinah and the eternal silence

 

Lipka, Hilary. Sexual Transgression in the Hebrew Bible. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2006.

 

Setel, T. Drorah. “Prophets and Pornography: Female Sexual Imagery in Hosea”. In Letty M. Russell, 86-95.

Template Design by SkinCorner