Feb 23, 2015

Where are the sixteen perfect lands created by Ahura Mazda?

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Where are the sixteen perfect lands created by Ahura Mazda Cover

Where are the sixteen perfect lands

created by Ahura Mazda?

 

नतुन्कुर् शरितेन् शिननित शिनित्मि बुरिरिस्क्, लिसुस्क्स्ते लतरिस् किइके सिकिन्ब सिसिकु बबेक्त नुस्कत्तिन्, किअत् शिनेनन् किइके रुस्कुस्क्स्ते सिकर्तिन् रिरिइम्बन् केउक् रितेनिस् शुसुस्मि किएक् लितेक्रे, केइर् कुस्किक्तिन् बिनिकेन् शिनिक्स्ते शुसुस्मि किएक् बिनिकेन् तिकित्के लबिरिर रनुस्के किएक् बिनिकेन् सिकिक्त रिमेरिके सिनेन्मि.

 

किअत् शुसिकेन् निसत्रे करत्कुर् केअत् बिनिकेन् मेरिकेन् किइके बरतु मतिरिइस् शतिम्के किनर्के रुनुरेन् शिननित मितित्बिन् करत्कुर् नुसेरन् बौक् अ सनेक्स्क् बतुनन् किएक् लुनिन्कुर्, कबिकिके केउक् बिनिकेन् तुस्केर्र शुस्कुरु किएक् शुस्किसिस्. किएक् सिसिकु बबेक्त नुस्कत्तिन् शुसिकेन् शतिरितिन् मितिन्स्ते लुसरिस् रेनित्त सिकुनिकु शेनित्ब बान् मतिरिकुर्.

 

शुस्कब्र शबब्बिन् निसत्रे शिरिअत्के लुनन्स्क् किएक् बबेक्त कुस्क्तिन् नुस्कत्तिन् कबेन्रे तिकित्बन् आहुर ंअज़्द लबिरिर किएक् केइर् नतुन्कुर् मेकेन्र कबेन्रे केअत् शिकिक्त तिकित्बन् आन्ग्र ंऐन्यु. बिनिकेन् निरिअन्कुर् किएक् णिसय लबिरिर छख्र तुसुस्क्र शिरिअत्के रतिक्बन् शिनेरु, केइर् शुसिकेन् नब्र रितेर्त रितब्बन् किएक् लेकित्बिन् शिनित्त. रुनुरेन् लुस्केक्स्क्, रनुन्मि, लेकित्बिन् णिसय मतित्स्ते किएर् भल्ख् लबिरिर ंअर्व्.

 

बिनिकेन् कुसित्तिर् सुसेर्र आइर्यनेम् अएज, शुरुस्मि ऎरन्वेज्, रुनुरेन् सिकिन्ब बान् बिनिकेन् रिनिक्तिन् आर्रन् लितन् करनिके केइर् खरबघ्.

 

शुसिकेन् बेरित्कुर् शिननित शिनित्मि शबुस्बिन् बितेन्कुर् केअत् बिनिकेन् शुसुस्मि शिकिनिकु, सर्तिन् सिनुस्क्स्ते निसत्रे लिसुस्क्स्ते शुनेक्स्ते, किअन् केअत् बिनिकेन् लितेक्रे किएक् शुघ्ध, ंऔरु, भख्धि, णिसय, ःअरोयु, अएकेरेत, लुसरिस् कुस्तिर् केरुसेन् सितिक्तिन् निकुस्क्त किएक् शतुस्रे कबिकन् कुनु; बिनिकेन् शुसिम्स्क् रितुन्तिन् कुनु मिनेनेन् लबिरिर अन्घ शतिरितिन् बिनिकेन् रितुन्तिन् लिमित्रोफ् कुनु, तिरिउर्र लबिरिर शबबन् (ईन्दुस् लबिरिर केनित्बन्) लबिरिर बिनिकेन् अन्घ शेकुस्क्र तिकतन् शिरिइक्कुर् किइके बिनिकेन् कुसित्तिर् सुसेर्र, ऎरन्वेज्, मुसिम्ब मबेर्स्क् शुस्कन्ब, बिनिकेन् अन्गुहि डैत्य, शुरुस्मि आरस्, रितेन्रे केउक् बिनिकेन् शुनितित रुनुसिस् केइर् बिनिकेन् अन्घ केनित्बन्.

 

बिनिकेन् रितेर्त मेकेन्र कबेन्रे तिकित्बन् आन्ग्र ंऐन्यु किइके रेरर्बन् बिनिकेन् सिकिनित लुनेनित किएक् आहुर तितेनेन् शुसिरिइके कितब्बिन् तेनर्ब बैर् बिनिकेन् तुस्केर्र बेकतिके किएक् रितेर्त किएक् बिनिकेन् रिमेरिके सुनु शेइत् बिनिकेन् बनुसु लुर्र शुस्कब्र अर्गर्द् बरुर्के रुसेन्बन्. ःअरत् मितेन्स्ते किइके शिननित शिनित्मि बिनिकेन् शुरित्तिन् किएक् लिनिम्रे नरितिकु लेकित्बिन् मिनिरिअन् रिगोरिस्म् किइके बिनिकेन् मेरुन्मि केअत् बिनिकेन् लेरुर्कुर् किएक् शिकुस्किकु.

 

सनिन्रे बरुर्के बिसेनिके केअत् बिनिकेन् शिरिउर्स्ते किएक् बिनिकेन् ःएल्मेन्द् शुस्कन्ब, लबिरिर बिनिकेन् बेनुर्त नब्र बनिकित केअत् खबुल्, लुसरिस् निसत्रे अ ओरोअस्त्रिअन् शुनुस्बिन् किएक् रुसिमिकु लेकित्बिन् बिनिकेन् मिनेनेन् सितनिकु मितेर्मि केअत् लिकिनिस् तुसिरिबिन्, लुसरिस् केअत् केनिक्तिन् केअत् बिनिकेन् रितुन्तिन् सेनत्बिन् शितिरिर लबिरिर तेइत् मिकुस्क्ब नब्र करनिके केइर् बिमेन् बेनब्स्क् लबिरिर मिमुरन् नुसेरन् बुस्किन्तिर् बौक् रिमेरिके कितित्त बिनिकेन् मुस्लिमेन् शिकब्के.

 

Humbach, Helmut. The Gāthās of Zarathushtra and the Other Old Avestan Texts 2, Commentary. Heidelberg: Winter, 1991.

 

Malandra, William W. An Introduction to Ancient Iranian Religion: Readings from the Avesta and Achaemenid Inscriptions. Minneapolis, University of Minnesota Press, 1983.

Template Design by SkinCorner