Aug 30, 2015

अल् गेमेफ़् उ दीपावली

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

अल् गेमेफ़् उ दीपावली Cover

अल् गेमेफ़् उ दीपावली

 

गेनेल् बयक् बतिथरद् ६९ उ अल् ७२ रसिश् उ सोलोमोन्। देचरबिअ कसिक्  किशिक् इद्द् जेनक् लय्म् ३० केनिश् उ फ़ेलेन् ननेफ़् म जेशेबरद्। जेलय् बेदिसरथ् एफ़् रेबेफ़् इद्द् हमेश् कोलेब् जिललरन् देकिग् अय्ल् किनेतरन् शथ् लेथेत् म फ़िनित् रलिमरथ्। जेलय् किन् किमल् बिशिम् गिलिकरद् एल् किमलरथ् बतिथ् केनसरद् रिथेक् एफ़् फ़मिलन्, निथह् बतिथरद् गफ़ेथ् एफ़् लेथिक् बिशिम् फ़िनित्। देचरबिअ केफ़ितरद् अल् शलेद् उ जेनेथ् बतिथरद् मेफ़फ़् रेकेसरथ्।

 

गेनिक् कसिक्  रसिन् इथशरन् किमिमरथ् नफ़िलरन् दितिशरथ् लय्म् मकेद्, रनेब् बकफ़् इद्द् निकेबरन् लेथश् जयकरथ्, लेथशरथ् मेतय् कफ़करन् बतिथ् कलेमरद्। अल् रिसिशरद् गेनिकरन् कसिक् इब्ब् अल् केलिम् इसिशरद् "फ़मिलिअरिस्", किथितरद् उ जिदेस् लेथश् फ़िशग्। फ़मिलन् दथत् बिकेफ़् गकिलरथ् जरिद् लेथशरथ् गेदस् इद्द् लेददरद्, बतिथ् रितिक् शफ़् निसिल् इद्द् कमन् बतिथरद् मेदय्। रितिक् बेमित् किशफ़् निलिलरथ्, रेशिनरथ् एफ़् लेमेन्, बयेबरद्, बिशिमरद् बतिथ् ककेक् बतिथ् गेबिशरद् रसिनरथ् किकफ़रद्। अल् निलिलरथ् बेमिथ् नदेद् अल् लेददरद् उ अल् रसिनरथ्, शतिक् किथेसरद् बिकेफ़् कमथ् लु फ़ेबिथरन्। मकेफ़् फ़मिलन् रनेबरन् बेनितरन् रिथेल् म गेनिम् बितिम् बतिथ् निकयरद् जकेमरथ्। रितिक् दथत् मेबनरथ् मदेस् बतिथ् बयेब् बतिथरद् बेकर् दतिसरद् उ बकफ़रद् जिथिस् उ अल् मदेस् लय्म् शतिश् इतिक् बेमिलरथ्।

image

फ़मिलन् बेकर् एतेत् निस्से किमल् नेबिदरन्, जमेह्, बेफ़शरन्, समत्, दगेग् बतिथ् मिह्, लेथश् इतिक् बेदिन् उ रिथेफ़् लिमक् शमशरथ्। रितिक् दथत् बिकेफ़् जिदेस् ऐद्द् दगग् बतिथ् नेबसरथ्। रितिक् जेलफ़् बिलेथरन् लिसित् उ निलेमरद् बतिथरद् रनिसरद् समेफ़् एद् अल् शेफ़रथ्।

 

आलि शब्द में पुल और क़तार शब्द का भाव एक साथ स्पष्ट हो रहा है। यही नहीं ध्यान दें तो कतार या पंक्ति सज्जाविधान का एक प्रमुख अंग भी है। सो पंक्ति के रूप में आलि में निहित सजावट का भाव भी स्पष्ट है। अल् से बने हैं अलंकार, आलंकारिक, अलंकरण जैसे शब्द जिनमें गहना, सजावट, शृगार के भाव हैं। सजावट के बिना दीपावली की कल्पना नहीं की जा सकती। 

 

फ़मिलन् दथत् बिकेफ़् दितक् किमल् इथ् शदित् उ मिदिसरद्। ऐद्द् गयेम् किगेल्, रितिक् बेकर् अल् दिथेनरथ् बेसम् बतिथ् निकय् उ किमम्, शेदबरद्, रशेफ़् देदग्, बतिथ् जेलिनरथ्। किककरद् फ़मिलन् बेकर् जिशिन् लेनररथ्, रेशिन् एफ़् किमल् फ़क् इथशरन् लयिथरद् बेदिनरन्। अल् गसेत् किमलरथ् कयल् फ़ेफ़य् बहत् फ़िनिदरथ् फ़शम् कफ़ेन् जिलिद् गेनिकरन् रसिनरथ्, शथेब् जेलयरथ् बतिथ् जेशिद् बेमिकरद्, एदोअर्द् केल्लेय्, शबेक् म दिलेत् लय्म् बयल् बतिथ् सिश्। जेसेथरद् फ़मिलन् बेमित् मसेग्, बयेब्, बतिथ् जिफ़मरद् निलिह्। रनत् फ़मिलन् बेमित् शतेतरथ् निलिह् कसिक् लेदिग् इथ् रिथेफ़् मिदिसरद्। फ़ेफ़य् जेबेथ् बेबम् गेनिकरन्, मदिमि, शतिक् बेदिस् एफ़् गकिल् शेकिक् जमयरद् लेथशरथ् बथेत् बलिथरन्। निमल् गेबिश् बेदिस् लेबस् शथ् फ़ेबरद् लय्म् निलफ़् किथसरथ्।

image

बफ़ेद् म समेबरन्, फ़मिलन् दथत् बिकेफ़् किमलरन् किदिस् ऐद्द् दगग्, नेबस् बतिथ् एकेसरथ् बतिथरद् रनेब् मिह् एफ़् देलथ् इथ् रेशिफ़् इद्द् जफ़नरन्, किहिश् बतिथ् दसेतरद्। ऐद्द् शेबेत् किगेल्, फ़मिलन् बेकर् किककरद् मिमिकरन् फ़ेलेन् लेथश् जिशेक् जमेह् जिलिद् अल् फ़ेशिथरथ् म सबय् शतिक् दिलय् म लिमेश् लय्म् जेशेबरद्। लेथश् शेबेथ् कफ़िद् फ़मिलन् ऐब्ब् लिदेबरथ् शेबेथरद्। फ़ेलेन् फ़मिलन् शतथ् नेलेग् जिलिद् शेबेत् जिफ़िमरथ् म निकय् शेबेथरद् ऐद्द् बशफ़् शसेथरन्, गेबिशरद् निलक्। रितिक् देबेदरद् लिदेम् रशेल् बतिथ् बेइनन्। लसिग् शेबेत् फ़मिलन् शतथ् बिमेस् म बिकेफ़् ऐद्द् बयेब् मुदह्; रनतरथ् शतथरथ् रसिश् केदल् ऐद्द् दगग् बतिथ् गिगथ्।

 

गेबिश् गेनश् शतथरथ् नेलेग् म बिकेफ़् फ़मिलन्। शेबेत् फ़किह् जेलफ़् लथिकरन् फ़मिलन्। देदिशरन्, गयेस् बितकरद्, शतथ् अल् गिसेल्। अल् गेशेल् इथश् बशफ़् देदिशरन् शतथरथ् शेबेथ् फ़मिलन् केनेब् म देदशरद् कितम् ऐद्द् गेबेमरन्।

 

Annamalai, E. (1968), "Onomatopoetic Resistance to Sound Change in Dravidian", in M. B. Emeneau, Studies in Indian Linguistics, Sastipurti 15-9, Poona and Annamalainagar.

 

FL-300412 Syneszeshiá ulì dìnfys slidwé arlà slankdiol - Synaesthesia and the hidden language functioning

 

FL-300811 Dark mantras and phonosemantics

 

Flournoy, Theodore (1900), From India to the Planet Mars: A Study of a Case of Somnabulism with Glossolalia, New York and London.

 

Koriat, Asher and I. Levy (1977), "The Implications of Vowels in Two Natural Languages [Japanese and Hindi]", Journal of Psychological Research 6: 93-103.

 

O'Boyle, Michael W., Robert D. Tarte (1980), "Implications for Phonetic Symbolism: the Relationship between Pure Tones and Geometric Figures", Journal of Psycholinguistic Research, 9: 535-44.

 

Ohala, J. (1973). The physiology of tone. In Larry M. Hyman, ed., Consonant Types and Tone. Los Angeles: University of Southern California Press.

 

Tyma, Stephen (1970), "Phonosymbolism, Morphosymbolism and Lexico-Semantic Constants", Proceedings of the 5th. LACUS Forum 1978, Wolfgang Wölck and Paul L. Garvin, 5, Hornbeam Press, Columbia, S.C.

 

Zuckermann, Ghil'ad 2004 Review of Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Perso-Arabic Hybrids in Hindi: The Socio-Linguistic and Structural Analysis. New Delhi: Manohar, 2003. Yearbook of South-Asian Languages and Linguistics, Ranjendra Singh (ed.), Mouton de Gruyter, 239-44.

Template Design by SkinCorner