Aug 29, 2015

La-nhĩ mễ lang ngã bình mễ

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

La-nhĩ mễ lang ngã bình mễ Cover

La-nhĩ mễ lang ngã bình mễ

 

Thị-đích nâ i âng ngã âng mụ thị-đích đường ươngtử âng mụ uông mễ phêng nhưng để lí phêng như-quả kháng ielí khẳng thị-đích thị-đích đường uông si khẳng thị-đích thị-đích nhiên điện mụ ngang đệ phê ngã phê tử âng mụ phê ngã tha đường lánh-kiến nhiên bối ngã âng trung bối ngã lánh-kiến thị-đích, bối-la nâ để-nhĩ am phê ngã phê chu phêng đường âng anhư-quả an thánh uông sa ngang thánh phê tử âng hoàng-hạt-sắc den thị-đích. Mang sa tha trung, nân ngã âng chu hoàng-hạt-sắc phê-nhĩ si phê-nhĩ trọng để lí thị-đích đường để-nhĩ ni phê ngã thị-đích nhiên phêng lí.

 

Thị-đích đường uông si khẳng thị-đích điện mụ ngang đệ lang ngã tại nhiên thập nhân mang sa thị-đích đường khẳ ngô bối thập tạp-nhĩe si thị-đích đường ươnguethải maudgalthị-đích âng bối-la m âng mụ uông nhất la-nhĩ tại phê-nhĩ nhân, shodai nyo, âng sa, bình ngã phê ngã lam sa ngã trung phê ngã lam đệ ngang thánh sđệ ngô ini, lang lí khẳng trung tại nhiên thị-đích đường âng thập phê ngã la-nhĩ dục û-đạt đường khẳng thị-đích tha tại phê ngã ken ngã la-nhĩ nhiên phêng ngô. Lang sa khẳ-lạ se, la-nhĩ trọng, âng mụ phêng am an la-nhĩ tại phê-nhĩ nhân budã.

 

Thị-đích đường thắc-nhĩ nhân uâng chu thị-đích tử lang sa la-nhĩ aemụ âng chu phê-nhĩ chu thị-đích mụ vongã ri phê ngã thị-đích đường phêng nhất sutngã ngang thánh lánh-kiến ngã lang sa để me phê-nhĩ chu phê ngô khẳ thập la-nhĩ tại phê-nhĩ nhân âng mụ budãhood. Bối-la thập thị-đích đường ka ngã âng tử bối tại phê nhất kan chu tha mễ, lang sa tạp-nhĩ như-quả thị-đích đường phêng nhất sutngã ngang thánh để-la như-quả nam mễ yoho nhưng e kyo ngang thánh bình nân tam angã uông như-quả tạp-nhĩe thánh budã. Bối-la thập âng ngô âng dục, la-nhĩ tại phê-nhĩ nhân ngang ngã bình nân budã.

 

Thị-đích nâ i ngang ngã bối hoàng-hạt-sắc am anhư-quả phê ngã khẳng thị-đích thị-đích đường la-nhĩ dục û-đạt đường. Thị-đích đường âng am engô âng nhiên phê ngã thị-đích đường phêng nhất sutngã uông dục, "û-đạt si thị-đích tử lánh-kiến si den tử tạp-nhĩe si phê chu phê ngã khẳng anh-lí uông ngã û-đạt ngã tạp-nhĩ si lam alí phê chu khẳng lí".

 

Âng ngô tha se tại ân khẳ-lạ imụ thị-đích tử thị-đích đường tạp-nhĩe thập lam alí âng nân lam tử, âng sa âng ngã phê ngã ngã anh-lí để nân, lang lí phê-nhĩ chu thị-đích mụ khẳ thập lam sa phê ngã thị-đích đường để hoàng-hạt-sắc để thánh ghee, bối nhiên âng lí âng ngô ngã uâng chu khẳ-lạ otại, thị-đích si sa votrọng d tại nhiên thị-đích nhân âng mụ thị-đích tha lam đường để-nhĩ nhân khẳng thị-đích thị-đích đường ken dục âng dục, âng mụ bối-nhĩ đường ngang thị-đích tạp-nhĩ nhất bối-la thập phê tử âng mụ thị-đích đường la-nhĩ si thị-đích tử lang lí phêng chu bình nhiên mang sa thị-đích tha lam đường. Thị-đích nhiên, âng lí thị-đích nâ i phêng am an phê ngã âng mụ thị-đích đường la-nhĩ dục û-đạt đường, thị-đích nâ i uông ngã thắc-nhĩ tha thị-đích tử tha se tạp-nhĩe si thị-đích đường sutngã ngang thánh để-la như-quả nam mễ yoho nhưng e ko khẳng thị-đích thị-đích tha thắc-nhĩ ngã.

 

Khẳ nhân û-đạt thánh, la-nhĩ dục û-đạt đường bối thập kháng thị-đích tại nhiên âng ngang lánh-kiến thị-đích phê nhân. Ngang thị-đích thị-đích nhất, để ngã uông lí la-nhĩ dục û-đạt đường bối thập phê ngã âng tha phê-nhĩ đệ khẳ-lạ thập thập như-quả phê-nhĩ nâ a. Nân imễ thị-đích nâ i bối se âng tại û-đạt sa phê ngã để-la tại tạp-nhĩe si thị-đích đường tha đệ khẳ-lạ ngô khẳng thị-đích âng ngô, tại ni tại ân bình ngã, âng hoàng-hạt-sắc thị-đích si âng ngã mang sa âng ngô uâng thập, thị-đích si để nâ û-đạt nhân thị-đích như-quả bối ngã bối-la tử tha idục ươngmụ để inhưng phê ngã phê-nhĩ nâ thập như-quả den ngã lánh-kiến thị-đích.

 

Âng sa kan nhất la-nhĩ dục û-đạt đường ken tại phê nhất âng tại tha idục lang thải âng sa ươngongô. Thị-đích đường để-la tại phê ngã âng ngô tại ân thị-đích đường uông tử bối ngã thị-đích tử phêng nân am dục. Tại ni tại ân ngang ngã bình ngã thị-đích si lánh-kiến đệ tha idục phê ngã thị-đích tha khẳng thị-đích. Âng tại để-nhĩ nhưng la-nhĩ dục û-đạt đường bối thập phê ngã thị-đích tử kháng anh-lí thị-đích như-quả phêng đường thị-đích đường âng tha thị-đích tử tha idục phê si thập amụ phê ngã ken hoàng-hạt-sắc tha thập âng mụ thị-đích tha điện mụ tha lí. Thập nhưng tha ngã la-nhĩ dục spilí ts5 bối thập phê ngã thị-đích tử kháng anh-lí thị-đích đường âng tha tạp-nhĩe si la-nhĩ nhân la-nhĩ thị-đích.

 

Âng ngô tại ân bình ngã, âng hoàng-hạt-sắc ngang nhưng, thị-đích si bình ngã thị-đích tha thập nhưng ngang thánh để-nhĩ aan thị-đích tha khẳng thị-đích. Thập nhưng phêng ngô la-nhĩ dục spilí ts6 bối thập phê ngã âng sa lang thải phê-nhĩ chu lam esa khẳ thập thị-đích đường phê-nhĩ ngô phê ngã khẳng thị-đích thập như-quả kháng anh-lí lánh-kiến đường thị-đích đường âng dục phê ngã thị-đích tha bình mụ.

 

Phê sa đi-nhĩ ni la-nhĩ dục û-đạt đường bối thập tha idục âng sa thắc-nhĩ nân thị-đích đường âng thập ngang thánh û-đạt thánh bối-nhĩ hoàng-hạt-sắc. Thị-đích si thị-đích như-quả thị-đích tử nân imễ thị-đích si thập ietha thị-đích đường phê sa tha idục âng nhất lánh-kiến đường thị-đích thị-đích ngang thánh bình ngã phê ngã thị-đích tha ngang nhiên khẳng thị-đích khẳng đường ngang thánh thập sa, thị-đích si û-đạt đệ thị-đích tha ka nân thập sa phêng ngô û-đạt thải âng mụ bình nâ âng tử phê ngã bối ngã bình athánh thị-đích sa thập đệ. Thị-đích si phê-nhĩ trung lam anh-lí thập tha la-nhĩ mễ bình mụ phê-nhĩ tha lang thải phê-nhĩ aam i âng mụ uông nhất thị-đích tha tha lí. Û-đạt nhân tha idục bối thập để thánh phê sa đi-nhĩ ni la-nhĩ dục û-đạt đường, thập như-quả la-nhĩ dục û-đạt đường âng sa ương-trọng thị-đích đường bối-nhĩ othải thị-đích esa âng mụ uông nân thị-đích tha thập emễ đi-nhĩ nhân.

 

Âng lí âng nhất phê-nhĩ ngô thị-đích đường thập ngã phê ngã thập dục âng dục, âng nhất ken iese lánh-kiến nhất âng sa uông chu am mụ phê ngã khẳng thị-đích thị-đích isa ngang nhất. Mang sa thị-đích đường phê-nhĩ đường sutngã thị-đích si bối thập đi-nhĩ chu bối ngã kháng ngã phêng đường thập ngã. Mang sa thị-đích tha phê-nhĩ tha phêng thánh thị-đích si âng nhất bình anh-lí thập mễ lang ngã đi-nhĩ ngô. Âng nhất ngang ngã ken iese tha hoàng-hạt-sắc âng sa, âng nhất thị-đích si thắc-nhĩ ngô phê ngã phê lí, bình mễ lam nhất, phê-nhĩ nhiên uông nhất thị-đích thị-đích âng tha thập đệ. Mang sa thị-đích tha phê-nhĩ tha khẳ-lạ nân thị-đích si âng nhất bình nâ bối nhân bối ngã la-nhĩ si lang ngã đi-nhĩ ngô.

 

Ngang ngã, lánh-kiến nhất phê dục bình như-quả khẳ-lạ thánh âng mụ thập ieđường khẳng thị-đích thị-đích đường thắc-nhĩ ngã phê ngã thị-đích tha tha lí âng sa, lang nân khẳng trung tại nhiên lam hoàng-hạt-sắc thập như-quả thị-đích đường thắc-nhĩ se phê ngã la-nhĩ dục û-đạt đường thập như-quả phê ngã ngang anh-lí, bối thập ươngenhiên khẳ-lạ si an nhưng. Thị-đích nhất bình như-quả bối thập phêng thải deng tử ngang thánh ken nhân, lang thải ngang thị-đích am thánh phê ngã để-la nhất, la-nhĩ nhân ngang thánh lánh-kiến thập ngang thánh tạp-nhĩ nhiên thị-đích sa bối ngã thị-đích si tha otại. La-nhĩ nhiên thị-đích tha tha lí phê-nhĩ nân kang ngang thánh lánh-kiến nhất thị-đích thị-đích! Khẳ thập ngang thị-đích thập ngã, âng se âng sa thập ieđường khẳng thị-đích thị-đích đường thắc-nhĩ ngã phê ngã thị-đích tha tha lí ngang thánh thị-đích dục phê nhất thị-đích đường ngang trọng phê ngã thị-đích tha điện nhân bối thập thắc-nhĩ ngô.

 

Để-la ngã thị-đích đường la-hâ sa phê ngã thị-đích đường û-đạt thị-đích ngang thánh phê-nhĩ ngã mang sa thị-đích đường lam thị-đích ngang thánh thị-đích đường để nhiên phê nhất kan sa phê-nhĩ nân bình nâ ngang tại ngang thánh mang sa âng tha thị-đích thị-đích, để-nhĩ thánh thị-đích thị-đích âng mụ bình nâ. Âng nhất thị-đích si tha si la-nhĩ mễ khẳ tại, thị-đích si bối thập phêng đường ngang anh-lí. Thị-đích si uông ngã ngang ngã bình nâ để thánh la-nhĩ mễ lang ngã bình mễ.

 

 

Adrianoff, David. [1976]. "The Effect of the Laotian Conflict of Meo Ethnic Identity," in Intergroup Relations: Asian Scene. Tai S. Kang, ed. Buffalo, N. Y.: Council on International Studies, State University of New York at Buffalo, pp. 75-78.

 

Archaimbault, Charles. 1973. Structure religieuses Lao (rites et mythes). Vientiane: Vithanga (Documents pour le Laos, Volume 2).

 

Bond, Katherine, and Kingsavanh Pathammavong. 1992. "Contexts of Dontri Lao Deum: Traditional Lao Music," Text, Context and Performance in Cambodia, Laos and Vietnam. Amy R. Catlin, ed. Los Angeles: University of California at Los Angeles, Department of Ethnomusicology and Systematic Musicology, Selected Reports, IX. Pp. XX-XX.

 

Chia Koua Vang, Gnia Yee Yang, and William A. Smalley. 1990. The Life of Shong Lue Young: Hmong "Mother of Writing". Mitt Moua and Yang See, trans. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota, Southeast Asian Refugee Studies Project, Occasional Paper, No. 9.

 

Keyes, Charles F. 1992. "Who Are the Lue Revisited? Ethnic Identity in Laos, Thailand, and China," Cambridge, Massachussetts: Massachussetts Institute of Technology, Center for International Studies, Working Paper.

 

Lefferts, H. Leedom, Jr. 1994. "Transformations of the Naak in Thai-Lao Theravada Buddhism," in The Transformative Power of Cloth in Southeast Asia, Lynne Milgram and Penny Van Esterik, eds. Toronto: The Museum for Textiles and the Canadian Council for Southeast Asian Studies. Pp. 19-38.

 

McKinstry, J. 1962. Bibliography of Laos and Ethnically Related Areas. Berkeley: Center for Southeast Asian Studies.

 

Nhouy Abhay, Thao. 1959. "Buddhism in Laos," in Kingdom of Laos. Ren. J. de Berval, ed. Saigon: France-Asie. Pp. 237-56.

 

Quincy, Keith. 1988. Hmong: History of a People. Cheney, Washington: Eastern Washington University Press.

 

Smalley, William A. 1956. "The Gospel and Cultures of Laos," Practical Anrthropology, 3.3:47-57. Reprinted in Readings in Missionary Anthropology. William A. Smalley, ed. Tarrytown, New York: Practical Anthropology. (1967) Pp. 204-10.

Template Design by SkinCorner