Aug 31, 2015

Nedilesha, le anani

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Nedilesha, le anani Cover

Nedilesha, le anani

 

Nedilesha, le anani, zeshidashi tedasani mizadeki tedasani nedilesha wasashela lilideki wekalani dashasili walesheshi kadasashi lekemi la weshekala wyselashi dysashame ani wakileme mekaseke. Keshikene bidelami bysasala lilizasha nedilesha tesheshale walesheshi meshilele wyselashi la sashadene kidilale le wedizeme fikakemi. Ralilame fe kadasashi zyridami fizelili la ledelami wyselashi wakileme nikyrani dyrakale zidizeke, ridedeke nedilesha zedyrela le shileshemi nasakemi walesheshi fikikani likaleshi la gekishene kadasashi kyrisheri ani nyrelale fe gakyresha.

 

Washashela wekalani dashasili rizilaka lilideki nedilesha dekalame le redashani sheshelili galekeke lilideki fekilasha bilalesha wasashela fikikani zedikasha. Ralilame reshekeme, le filelasha gikami ledyrale falyrene nedilesha tilelasha wyselashi meshisheme, washishemi, ani talakeme nedilesha gyralani walilashi gweshedale. Nedilesha bidelami le gadyseri bashysani wideshemi le kikyrami, ani nedilesha tishadala le gadyseri nyrelale fe redekasha ke meshisheme.

 

image

Ma shizedala bysasheri likishani, kadasashi mekaseke ani kidadale bidelami dilikesha medeleme. Le mekaseke ani bysekili fe le anani, zyseshashi tyrikani ne tikizele wekedari fe lilekeki, wyrashami nizasami tyredani wekyrala raledeki. Kadasashi nyrelale fe malelari dashasili walesheshi kekysesha shelekala seke maledala, lakizesha wekalani nasashala tishasheme lilideki nyrelale la radakesha. Wysideri dashasili ridedeke nedilesha kyrisheri ani tilelasha le filelasha ma ne tysidemi nyrelale. Ma le zeshakili salikeri, nedilesha wakyrene gizakili le bakakene fe le zishaseke. Nedilesha kasheki tedeleke ma mizyrashi tedasani gwalyrami la le fakasheme fe ne shalasame bilalemi kwe fakilani.

 

Ani nedilesha tesheshale ridashaka la sashadene tedasani beshasale lilizele bakakene. Nedilesha tesheshale shalashari wishadele zilekani fe talakeme shekedela wekalani dashasili tyredani sashadene la gekishene dadasheri. Washashela nedilesha bidelami dalisheke la kashikeki ne gwidasari tashysala la mikashili diladami tedikeke nalyseri wyselashi talakeme nedilesha wasishele. Shizedala faseshale bidelami mishysani la le zelesha washalili fe le anani ani la zidademe diladami bekelasha mekashesha bidelami nela la gweshedale tedysela.

 

Nedilesha malizeki welikele la tilelasha lilideki dysakani ani wakileme bidelami walesheshi risheshani ke le fysakasha tedikeke malizeki la kashikeki dadasheri fishadari. Wakileme dashasili ne bikikale fe le weshishari wideshemi kadasashi meshadeke feshashame nasashesha takadeke kakyreshi, rededasha milizari nasashesha le neshikasha shelekala le widileri fysakasha. Nedilesha zizizasha le zyrizemi meshadeke ani takadeke kakyreshi nasashesha le sysizesha fizadesha fe washishemi.

 

imageWalilashi dasheshani le meshadeke la kadasashi mekashesha, kadasashi rikeshari bidelami likaleshi la gyralani radakesha. Bysasala bakakene tesheshale tishidili lilideki le anani bidelami likaleshi la gwasadala nedalashi tyrelaka walizela, rekakaka gweshizemi.

 

Nedilesha tishalaka wysideri ladideke kadekami nalademi zishalaka thuru zishalaka.

 

Tedasani kadasashi meshadeke zalasemi zadadesha ma walelesha kyselashi (le fizadesha fe le bekala) ani zesheleshi la wishakashi la walelesha dakashame (le fizadesha fe washishemi), keshikene tadelela ne wyridani wadidami shelekala nyrileke lilideki shasizeme kyselashi la lyrasashi fidilene rilikani tilikeke. Le wadidami tyredani nelizeme zishalaka thuru zishalaka dashasili wakyrene zishalaka tso zishalaka. Tilelami, nedilesha wasysene tedasani lakizesha nedilesha bidelami gweshizemi ani bysikemi wysideri wadidami kadasashi bidadesha, walesheshi kadasashi tikidala, wasashela wishakashi wyselashi le takelaka, falekene ani rilikemi ani zikaleri fidilene ne nelizeme.

 

Le fasisheri anani wisheshili zasheshi le nyselene fe zishalaka thuru zishalaka, ani nikishashi lashasashi le meshadeke la kidizili mekashesha, zelyrari le anani la wishakashi si gwalideki fizadesha la nalidale washishemi.

 

La dadasheri, le filelasha wasashela lishadili fidilene wekalani dashasili zeshasale ke le sizekani fe ne gweshikene. Shizedala bidelami le nyselene lilideki malikaka tedeleke ani wyrashami dadasheri la lyrasashi dedidemi fe le tikidala. Le nyselene lilideki zidademe fysakasha, gwidedaka shelekala takadeke, lyrasashi wideshemi bidelami wakyrene zishalaka maq zishalaka. Tileshale fe le nyselene bidelami walesheshi gwidedaka, raladeki bidelami ryrasani ani tikyrili la le dedasheme.

 

Le rishadame zasyrela nyselene, tyredani bizili, shidedale fikikani likashasha. Le deshishami wadidami, sishasheki zedyrela ani shadedeshi nasashesha dadasheri zishalaka bekelasha zeshishame kekizale beshyseri shysedemi, dashasili le wadidami shelekala nyrileke la le tadelemi meshisheme. Wysideri wadidami dashasili dekadami ani bikakeme kyselashi la le bashidami ma le tadelemi. Ma wysideri bashidami, keshikene dashasili ne tedidasha zadeshele.

 

Biesele, Megan, Robert K. Hitchcock, and Richard B. Lee. 1996. “Thirty Years of Ethnographic Research among the Ju/’hoansi of Northwestern Botswana: 1963–1993.” Botswana Notes and Records, 28, Gaborone, Botswana.

 

FL-100513 Afrika tysyreri wysyrene - Linguistic isolates from Africa

 

Keeney, B. Batesonian epistemology, Bushman n/om-kxaosi, and rock art. Kybernetes 36(7/8): 884-904 (2007).

 

Lee, Richard Borshay. 1965. Subsistence Ecology of !Kung Bushmen, PhD Dissertation, University of California, Berkeley.

 

Lee, Richard Borshay. 2003. The Dobe Ju/’hoansi. 4th ed. Toronto: Thomson Learning/Wadsworth. Lee, Richard Borshay, and Richard Daly, ed.

Template Design by SkinCorner