Sep 14, 2015

डलित् ग्विफ़िफ़ेइल् ह टेरै

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

डलित् ग्विफ़िफ़ेइल् ह टेरै Cover

डलित् ग्विफ़िफ़ेइल् ह टेरै

 

तिसल् निसि कलेतय्ल् अलमएद् चग्वेफ़य्ल् ग्विफ़िफ़ेइल् दनसिद्स् रिमल् शे धि ग्विफ़िफ़ेइल् दिदेदएल् सेगिशेओल् निसि एलेसेओद् ज़ि शेशत्स्: ज़ेसि शएम् गिदग्विद्स्, गिदितेत्स्, व फ़े शएल्, ग्वेगिदय्म् व फ़े शएल्, व बलिल्, फ़ेशेनेइम् दिदिरेअल् गिदग्विद्स्, येलिज़एन् चशेतेअल्, दिमिशैल् ज़ि शेलत्स्, तबबत्स् मदलएद् सिथि गिनिगेइम् ग्विफ़िफ़ेइल्, अलशेओल् मि सिसेथ् ह देबग्वेइल्, तेगिदएन् बिमफ़ल्.


निसि लि नेतएम् मेचेरित्स्, ह शशिदुत्स् नेनिनएल् ग्वग्विदेत्स् एर् ज़ि रेनिएल् इथ् तेगिदएन् बिमफ़ल् सेदेनेइद् निसि मेनिफ़य्म् अलनिद्स् कलेतय्ल्.

 

ग्विहसेओद् इथ् लि गमेत्स् तेगिदएन् ज़ेतिशेल् एम् ह एलसय्ल् तनदिल् शे सि चसिनएल् गिदेनेइन् फ़िहेचिल् निसि तिसल् (फ़रिहेइन् शदिदय्म् शथेध् सिधेथ्, लमेल्) नेशेरैल् मिमिदेइन् सुपेनतुरल् लशएद् एम् शे बग्वएल् ह ग्वमेसेओद् इथ् शे लेनेइल्. सिसि लि गमेत्स् व देनएन्, देदेसिअल् दिदेदएल् चिसतेइद् ग्विफ़िफ़ेइल् लेनसेओल् चग्वशिल् शे सि नेशरैल् कलसल् ग्विफ़िफ़ेइल् सिधेथ् शे सि ग्विदेरय्म्. तेगिदएन् बिमफ़ल् लनेफ़ेइम् शे तेअल् दबेफ़य्म् शिथि अएलनेइद् इथ् ह बेगेनित्स् ततग्वएल् इथ् समदय्ल् गिदग्विद्स् मेथि तिसल्. लेबित्स् ह कतिदेइम् नेनिनएल् केदलेओल् येलिदएम् एलतएद् ग्विफ़िफ़ेइल् तलदुत्स् बेरेओद्, तिसल् निसि एर् रिमल् शे लसएल् एम् ह नेतमय्द् इथ् रेफ़ेलेल् बतेअल्.

 

बतेअल् इथ् तेगिदएन् बिमफ़ल् निसि ग्विफ़िलएद् इथ् ज़ेसेरेइद् चग्वेफ़य्ल् ग्विफ़िफ़ेइल् दनसिद्स् सेरिगिएल् एम् शे तेअल् लि शतेत्स् मेनि अएलिसेओल् ज़ेनसेइद्, शे गरल् ग्विफ़िफ़ेइल् ज़ेततेओल्. सिथि ज़ेबिनिअल्, निसि चग्वेफ़य्ल्, फ़ेललएन् बमसुत्स् सिनेद् लि शतेत्स् मेनि ह ज़ि फ़ेचेल् चेतिगेल् एलेसय्द् ज़ि लनेइल् ःइन्दुस् ग्विफ़िफ़ेइल् दरलेइद् कलसल् लि हेनएम् गिशय्म् निसि ह टेरै अएलिज़एम् ग्वेनेबत्स् रिफ़ेलय्द् तिगमेत्स् मितैल् नधि ज़ेशिदएम् तमेसेओद् अलमएद् ऊत्तर् फ्रदेश् ग्विफ़िफ़ेइल् भिहर्, शिथि सदेथ् शिथि मेनि ह डलित् दशिफ़एल् निसि चग्वेफ़य्ल्.

 

मेनिफ़य्म् तिरेसेइल् देशेल् ग्वेनेबत्स् तिसल् दिदेदएल् अबएल्; सधेद् नरफ़य्ल्, ज़ि रेगल्, येलिमएन् ग्विफ़िफ़ेइल् एलेसय्द् ज़ि लनेइल् तिसल्. ह सदिरएम् इथ् तेदिसेइम् बिगेसएल् एम् बतेओद् रेफ़ेलेल् नेतेनएद् गिदेनेइन् नेनिनएल् केदलेओल् फ़ेललएन् एलज़एन् एम् ज़ि तेइल् एम् दिरग्वेओल् ह व ग्वैल् ग्विफ़िफ़ेइल् एम् सिनएल् ह मशदिल् इथ् चेचिगेइन् गेतिगएल्. ज़ेशिगएम्, सग्वमय्द् बमसुत्स् दमेइल् एम् केनिदेत्स् शे मेध् सेबेशेल् बिनिलएद् बेनेलेल् इथ् रेफ़ेलेल् किदेचय्ल् शिथि सदेथ्. रेफ़ेलेल् फ़िमय्द् ग्वेसेओद् मिनिलएल् सज़एद् ह दबेतएल् नधि अलएल् लि शिरेइन् एम् चग्वेफ़य्ल् ग्विफ़िफ़ेइल् दनसिद्स्.

 

image

रेफ़ेलेल् लि तल् ज़रसय्द् एम् नेनय्द् एम् गेफ़िहएल् गेनेनएद् इथ् ह देनरेओल् इथ् तेगिदएन् बिमफ़ल् शे सि तिसल् ज़ि रेनिएल् ग्विफ़िफ़ेइल् गेसफ़िअल् शे धि ह अलनिद्स् नेइघ्बोरिन्ग् कलेतय्ल् श्मिन्ग् बिगमिएल् केनितय्म्, लेनबेत्स् नेशेबय्म् ग्विफ़िफ़ेइल् बलिगिद्स्.

 

तिशेनेओल् मग्वनेइम् बमसुत्स् शिसि अलेतय्ल् ग्विफ़िफ़ेइल् अलनएन् गिदग्विद्स्. तेगिदएन् बिमफ़ल् बमसुत्स् तेशतेओद् इथ् अलनएन् गिदग्विद्स् मेथि तिसल्, सिधेथ् फ़ेलेरएम् चेगसल् शे सि तेसेओद् शतशित्स् फ़रिहेइन् तग्वेनेइद् ह बग्विलिअल् ग्वबशेइल् निसि सिसिशेओद्. लेबित्स् सग्वमय्द् दिदेदएल् बममेइद् लि फ़ग्वत्स् इथ् गिदग्विद्स् मेथि तिसल्, एम् देसेइन् ह मिज़ेइन् इथ् तेगिदएन् बिमफ़ल्, बिरेनिल् दमेइल् एम् देचेचित्स् रेफ़ेलेल् तेदिसेइम् लेमिअल् इथ् गिदग्विद्स् शिथि तेरेफ़एद् इथ् ज़ेलेगल् निसि के शय्ल् रेदेचेओल् ग्वेनेबत्स् बिसेनएल् शिसि ह नरेचत्स् ग्विफ़िफ़ेइल् मेतिलएन् ग्वेदग्वय्ल् ह विसिगय्द् ग्विफ़िफ़ेइल् दिस्क्रिमिनिथ् इथ् तिसल्.

 

लेगेसैल् मेथि तिसल् सिथि बसेचत्स् बलिगिद्स् ग्विफ़िफ़ेइल् तेगिदएन् बिमफ़ल् ज़ि रेनिएल् दिदेदएल् दसिसेइद् चिदेरेत्स् नधि शे सग्वेइम् लेतनेओद् निसि एर् गेशबएन् निसि दनसिद्स् मि फ़ेललएन् बमसुत्स् अएलेशेओद् एम् ग्वितएल् येलेमिद्स् देतिफ़ेइन् मशि ज़ि रेनिएल् इथ् तेगिदएन् बिमेशएद् दिदेदएल् सिसेथ् गिमिमल् गबेतल् एलिनेओद् तेगिरएद्.

 

सेदेनेइद् इथ् बसेचत्स् केनिदेत्स् रनमेइम् ग्वग्विदेत्स् शदेलएद् शे धि अलेरेइद् ग्विफ़िलएद् इथ् ह नमिअल् शिनिलल् लतिशत्स् सिथि गिमय्द् दिदेदएल् सिममेइद् एलिमय्ल्. निसि ंओहत्तरि ग्वदबिल्, चसिनएल् केतिमेओल् वे बग्वेइन् इथ् ह तग्वेनेइद् लि ततेओल् रेशिरिद्स् निसि बसेचत्स् बलिगिद्स्. नेशरैल् रितेल् गिफ़िहेइन् शे धि ज़ेसेरेइद् कतमिअल् ग्विफ़िफ़ेइल् देफ़ेतेओद् ग्वमिशत्स्. दसलेइन् एम् ह नेनग्वेइन् तग्वेनेइद्, शे ज़ेओद् लि हेनएम् बमसुत्स् तेगिदएन् सिसेथ् सिधेध् मेशुत्स् गेलिदएल् तबबत्स् ज़ेशिफ़ुत्स् मि दसिसेइद् लेशैल् कएद् मिमिदेइन् लशएद् इथ् बसेचत्स्.

 

 

Agarwal, B. (1994), A field of one's own: gender and land rights in South Asia. Cambridge: University Press.

 

Chen, M.A. (1998), Widows in India: Social Neglect and Public Action, New Delhi: Sage Publication and London: Thousand Oaks.

 

FL-300815 अल् गेमेफ़् उ दीपावली

 

FL-040415 Koelgnes ys ne Gra - Children of the Dôn

 

FL-240514 The obscure daughters of the goddess Kubjika

 

Galtung, J. (1990), 'Cultural violence', Journal of Peace Research, Vol. 27, No.3. pp. 291-305.

 

Sharma, B.P. (1986), Native Healers of Nepal, Kathmandu: Muna Press.

Template Design by SkinCorner