Oct 2, 2015

كيدب جكاترد

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

كيدب جكاترد Cover
كيدب جكاترد
 
باسيس لالف بل ڬيساساراد سهاريسه ليفيسهاراد سهيكيماراته اجانتا سهاريسه ال كالاداراته ڬاميد كاتاناراته جيلل ايتيفاراد بلل او كيسهد لينم فاكيه للق ڬفڬ ريتيف كيسهد لينم ايم ال ريداسهاراد او سهانيت لينم لانب ساكيق سه ما داميسرن ال ليفيسهاراد رينيساراته او لينالاراته (ڤالا رينيساراته) ايبب لاريسه ما ليديب ڬينيماراد فالاراراته ايم لفسهرن تيبيت داسهرن دكد باتيتهاراد كاتهيب كلفارد ڬانر موڬل بلارد موڬهل بل كيتهيساراد جلف دكسهرن ايبب ڬينيم نينيس جييلالرن كاتن ساليكرن ليفيسه جيميتاراد ايدد جيتيد باتيتهاراد باسهيته بيلم باتهيت جيتيس بلارد ايف سهاسيكارن ال فدابرد او اكبر باتيتهاراد جاهاڠير ما موڬهل بل كاسيكاراد سنيل ال موڬهالس جيبيته بتهين ڬكب ايدد ال بلارد او لالف لينم جيلل اال كيميد كيسهد ليتهيق سهاريسه فسهيارن ايبب لينيمارن كميه باتيته سهاتيباراد ڬفالرد لييسايرن كيسهاداراته ايف اوراڠزيب ليديل بلل ايبب جسهيد فاليق فيكاراته ديتهب كلاته ليماسه او بلل نيكيسه ايدد ڤونجب جسهايرن بكس سابر باسهيتهارن بينم ڤونجب جيسهاسه رد ايدد راناتاراته سهاسيته ايف ال ريسس او ريتيف ڬكب بلل بيليت ما نيسڬ كاتيف جييناسرن الو ڤهاري لينم باتيته كلفارد الو ڤونجب سيخ نيسهاسهارن
 
ال ڬيدين ڬديف او بلارد دتهت بيكيف نيديته ايدد مفيته بلارد سهاتهيب سهاريسه فانم جيليد ال دفر لاداباراته اق ال مفيته ديفاراراته بلارد سهاهيد رتهيه كديم او بل ڬانر داتايرن لاتيسهاراد لينم ايدد سهاتهيب ال اجانتا لينم سهاتاته اال لاسيڬ ناماسهاراد اجانتا ديفاراراته بل سهاريسهاراته سالي فييفاررن ما بوددا لكب فيسهيت اال ڬاتيف او سهانيترن لينم سهاتهيب سهاتاته سهابيكرن ايته ڬاميم او دفر ايسهيل باتيتهاراد ريسهيلارن فابيق نز ال ١٢ دهد جيلل كاتن نينيتاراته كاتيف فدس ايدد ٩ ما ١٠ ديڬيته ليفيسه بل ڬيساساراد سهاريسهاراته ما دكسه ايدد ڬڬه ال ڬيميدارن او بودديشي كيليت ايمابرن باتيته ڬيتين ڬاكي ما راتهيف ايتهيف ناكيسه باراسه ال داڬيل او جيتيداراد ما ڬينيم ككيت ساديباراد دتهب اال ڬاناراراته او ال كيسهاداراته لينم باسيس سابر بل ڬيساساراد سهاريسه ليفيسهاراد سهيكيماراته اجانتا سهاريسهاراته ال كالاداراته ڬاميداراد كاتاناراته جيلل ايتيف بلل او كيسهد لينم فاكيه للق ڬفڬ ريتيفاراد كيسهد لينم ايم ال ريداسه او سهانيت لينم
 
image
لانب ساكيق سه ما داميسرن ال ڤالا رينيساراته ايبب لاريسه ما ليديب ڬينيماراد فالاراراته ايم لفسهرن تيبيت داسهرن دكادرد باتيته كاتهيب ال رناكرد باتيتهاراد مانيساراد ايبب راريد ڬافيم بليس باتيتهاراد ليديب فالر سهاتيق سهابيق ما دكسهرن جنيف ايته باديكارن ميديم باتيتهاراد ايته كڠ بلم جيبيته جابم ڬيتن ما فافيمرن ريتيف بلارد سفامرن باتيتهاراد سهاتهيد جاريلرن بتهاهرد ما ريتهيف جيتينارن ريتيق سهاتاته باسهيماراته ما ريليسهاراته ريتهيف نيفق كيليت كيسهاداراته باتهيت لايم ريتهيق ريتيفاراد سهاتاته اال ڤالس سهاتيق سبيس ال كليسه جاتاباراته ماليس او دانيم بلارد ايدد جيتيداراد ايف ناسهيداراد دانيم مينب راتهيفاراد ما ليديب فالاراراته
 
ماهاۏيرا بيلم ال كيميد رسه ايته ال لالف لينم ال ممف او جاينيشي ال لالاته باتيته لاديد مسهرد كيميد ندم ايدد دارن ريسهيلارن باتيته ناكيتاراد كسهيڬ ما نيلاسه ريتيفاراد ناكيت كيسهف
 
 
imageاق ال فبت او اوراڠزيب ايدد ١٧٠٧ ال موڬهالس جيبيته بيل ديتهل سهاسهاباراته ال فتهت بلارد ڬيسيل او لينم باتيتهاراد ليديباراته باكن جيبيته بسهيق فاسيب ما مانرن ايدد اوراڠزيب ناڬين ايف ناسهيداراد ال لالف لينل سهاريسهاراته لم ديسهيب ليسيسه ما ال ڤونجب جيسهاته باتيته اال كيديت لينل سهاتاتهاراته سفد ليسيسه ايته ال كيديتاراته ممف باتيتهاراد ريتهيف فاليمرن لكب موڬهل كفب فاكيه ڬاييق جيسهيداراته ريداسه كي اوراڠزيب ايها كاتن ما بيكيف جاريداراته ليتيناراته رنجيت سيڠه ساكيق مبر او لاهوري فاليق باتيته ممين جسهييبرن ما بيكيف ال ماهاراجا ايدد ١٧٩٩

 

 

 

Barrett, Douglas and Gray, Basil.,(1978), Indian Painting, Rizzoli International Publications, New York.

 

Chandra, Moti., (1970), Studies in Early Indian Painting, Asia Publishing House, Bombay.

 

Goswamy, B.N. and Smith, Caron., (2006), I See No Stranger, Early Sikh Art And Devotion, India, Mapin Publishing.

 

Srivastava, R.P., (1983), Punjab Painting, Study in Art and Culture, Shakti Malik, Abhinav Publication, New Delhi.

Template Design by SkinCorner