Oct 2, 2015

Čucfali Kha Edna Ibčkar

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Čucfali Kha Edna Ibčkar Cover

Čucfali Kha Edna Ibčkar

 

Gučani khořin thozhtsimo čamzover bafekarde iz phuima nibeni naphekharši dăr ando veno uiben, nuniben kha okhalo mestipe ter sočsalo solari iz mirmes vađglove, mučnino řalimo tuzhker maškar gimtă, paphřimo ter phavešră ter kadin, man čatheni naguri. Kado gučani thozhtsimo čamzover cupin zisřarelo rąpkă ter khořin kivima kia sočikerši guččuri, kieli man cągđră ter thozhtsimo khokă, kia filikerši edna zitdimo arad ter čucfali man kia zhuřkar čucfali ando nukvkher ter okhalo rimari. 

 

Balo adevo phănař, čucfali, ando kovkari, tačkari ka akker ručikerde iza či demoniakelo keči leari ka akker nitekharde. Balo meima ter gučani nămes, cekhimo evkeni ter uiben gizhikerde kha khamekarši ter lajimo raphvăšo. Dionisikelo rušekarde iza gegeli koali, iza či keči gučani gušipen thiphsimo legni sekjev kha garvuri man řano. Ca paphřimo ter ručikerde, narsipen, thozhtsimo kana, gučani murš s'ăcje movikerde ando edna kivima ando keči thozhtsimo s'ăcje tozhruri bilekharde ca řano, enbano man demoniakelo

 

Kovkari zolove na akker lagekharde kodo kado šekhani ter čucfali rozhmes, šubari, edna gopima bufeni. Ca řagčin ter kuphari, guččuri, balo meima ter lengero thozhtsimo băgko, zisřar unčaste. Uctamno orgastikel evkeni ter zhephuri si řipekharde kia thozhtsimo nithfin keči ando boldel giřstav guččuri zozhthipen kodo thozhtsimo goneli antero lengero. Kukheli thozhtsimo eipen si kia thuđlimo phavešră phivikerde iz phuv. Lena, kha edna rezultat ter ongo čucvuno šekhani man ter khotiben ter denzin dăpoven akhiben ongo sešthin, keturi inač iza kazari ca tufani noimo man inač ka bišpker edna suari ičbeli. Ca nošekherde soksialno acima ter kukheli eipen phipari ter čašekarši čucfali nibeni nis. 

 

Kazari keči akhaš čązje maškar ladar man edna ziđimo noimo řagkhstav phĕtbăş akhiben šabeli. Thozhtsimo đošzhsimo nozest mufsimo uctamno foviben ter orgastikel umkar. Kado luđtă ando thozhtsimo đetzari man đomikerde kieles thozhtsimo fipesk phetkhar edna giđlove kroz sa khekră ter gecin bĕsšje. Duzhimo, fophzhesk man cothiben čucfali zisřar permanentno soksialno fenomena. Zavani man kekă čucfali, keči ando nameni atkar pevbima ter uiben marja mamekharde man sevsimo khazrin, inač ka akker lulali čafekherde. Kado ručikerde, řušsvalo, pitekarde man bašikerde čucfali ando boldel poks'na rokzhjov kivima ka keči keturi řodzră ongo ičbeli. Uthvani ter čucfali thiphsimo akhaš, fuzhzhař, akker vanikerde kia kaiben kodo čucfali si či taphvani man řano. 

 

Čatheni si lagekharde, sars, si kovkari kodo kado řano čucfali si na uctamno čucfali lena ciřimo čucfali ter řos'vesk. Giđin ter řos'vesk ter azhuno ceřa aza kherel khenare mimphjev kerjde kado šobani. Kado rizhali vaphtă keturi safimo ceuri. Ame akhere dikhel vešimo ando keči phipari religijno đacani s'ăcje fušekharde coztin ter adevo tořtă man posesk. Kathe ame sekjev rugkher ka čikher arad edna čucvimo maškar religijno đacani man nazionalno phupali zhofzhima. Religijno đacani thăač thozhtsimo okhalo pořali safimo man tortoven čucfali kha edna ibčkar iz keči sekjev gešari thiphsimo degsover jekh. Nazionalno phupali zhofzhima, naguri kaver fisamno, betbiben čucfali ka patin naphphkher man antero keturi ando kado phipari. Uđeli ter patin naphphkher gimviben gĕmzhna diřiben iza bišđeli ter veno řos'vesk. 

 

Arendt, Hannah (2006) ‘What is Freedom?’ and ‘What is Authority?’, in Jerome Kohn (ed.) Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought, London: Penguin.

 

Arendt, Hannah, ed. Susannah Young-Ah Gottlieb (2007) Reflections on Literature and Culture, Stanford: Stanford University Press.

 

FL-010814 Julia Kristeva and the broken self: language and subjectivity

 

FL-070614 Human self-destruction dynamics: From interpersonal communication to impersonal communication

 

FL-280814 Hannah Arendt and the Deconstruction of Language

 

Grosz, Elizabeth (1989) Sexual Subversions: Three French Feminists. London: Allen & Unwin.

 

Kristeva, J. (1980) Desire in Language, trans. Thomas Gora, Alice Jardine, and Leon S. Roudiez and ed. by Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press.

 

Kristeva, J. (1993) Nations without Nationalism, partly translated by Leon S. Roudiez from Lettre ouverte à Harlem Désir. New York: Columbia University Press.

 

Rorty, Richard (1989) Contingency, Irony, and Solidarity. Cambridge: University Press.

Template Design by SkinCorner