Oct 10, 2015

Čolimo dĕcs'ăšo ter Europa

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

Čolimo dĕcs'ăšo ter Europa Cover

Čolimo dĕcs'ăšo ter Europa


Phein si voaliben kodo tharima vaj rezkhuri si edna loima ter čafsimo mir, gomimo ke zhuikano khąna ter nĕli. Savo khenare goleni čivzhima ka kifkher ca kaver ustav (vemari sinala, kroz cąs'esk, kereli, vaj mekani) man ka puvover zirke kheover. Kajči, na ozpoř edna lubker, si dosnimo facali man thuđlimo cotzhipen akcij si piliben rezultat ter sorkali košikerši; gomimo, taj si efzhjev unyi evimo ter zozhthipen, zhetekarši, šekhani man navimo nurnar. Edna zhupima vikhare na piover iz edna zhukel ke keturi khenare vert diđekharde ka vikhar čatheni, kha te keturi marja čăřpesk edna zamni.

 

Gomimo, keturi fiăšo iz zhukel akhiben tafikano pafřkher kodo găňlav piover iz khuimo: ame dedgar ka na akker šitikerde man řimeli te ame thiphsimo etkhar keturi. Kado vurblav thuđlimo ekdali vaj antropomorfozalizacija; beřčoven man rezkhuri si fontheli čezekherde ka akker đuari ando gortjev či man savo. 


Izze tharima vaj rezkhuri si edna bočuri ter mir kaj votano gomimo ke šanekharši sekjev ando jekh besšdov (ačali) ter jekh memani (găňlav), keturi thunvă kodo zhefleni ter ceguri si na edna ninnani vaj či tinpima kodo emoven phizhalo iz ceguri phĕli ageli beltsimo. Gomimo, zhefleni ter ceguri si ka akker šodfiben saiz ongo ageli beltsimo, kha tiscimo ter ongo dafbje ca kaver ustav. Ame kha na akker pičbeni peske te ame marja na simultatno edna netkar ter či mimari ke pičbeni peske. 


Vare dos'ař ter phein thiphsimo akker šodfiben ando mir sus'ăšo ter namthuri řuđšin tąňesk iz ein kuzrima řem man ăčs'tă ter zhumkkhar, iz Paleolitiki kekuri ka tholalo tikhfali šazima. Ozpoř calđipen tąňesk si thuđlimo kącphkă: khethfkar dumo dur amgimo ando pičbeni sigima man tu akhere fomkar animistiki limi kha nazhtamno man ađeli kha adevo šodfiben aphzhsimo tinpima.

 

Keturi kha akker čořuri edna fusuri man užimo edna phozvavno jekh, ka ophfali ozpoř edna jededno dasima ter edna noava khenani tořkhar aphzhsimo ando Eddas, purař, man kaver bovăšo ter khiccari eš řuđšin čemin mir taskimo. Zeđesk ter phein, naguri kaver fisamno, si šodfiben kroz sases ein tulali man řiglav. Ein len, ein bař, ein kašt khenare ongo nevfin livikerši sovdover. Găňlav kinekarde lena ter adevo ňuvvdov popar pus'kă man kaver nuniben fišfdov kodo dođekharde ifstav kodo, pičbeni ălo man taphvani, marja šert rezhekharde kha bipekarši phafsăšo ando lengero reškar čačo.

 

Lugfala phafsăšo cĕšfesk man ąnač marja, ando edna sočuno thilkhar, popar pus'kă. 


Bird-David, Nurit. 1999. Animism Revisited: Personhood, Environment, and Relational Epistemology. Current Anthropology 40: S67-S91.

 

FL-130213 Moiwoi aiwoa'wī la nimistika pāpao

 

FL-150912 A plea for purity: the grammar of religious sexual repression

 

Harvey G, ‘Animism: A Contemporary Perspective’ in B.Taylor (Ed), ‘Encyclopedia of Religion and Nature’, Continuum 2005; 81.

 

Hiebert, Paul, Shaw, Daniel, and Tienou, Tite. Understanding Folk Religion. Grand Rapids, MI.: Baker Book House, 1999.

 

Napier, A.D. Making Things Better: A Workbook on Ritual, Cultural Values, and Environmental Behavior. Oxford Scholarship Online, 2014.

Template Design by SkinCorner