Nov 14, 2015

نمد شدف

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.org

 

نمد شدف Cover
نمد شدف
 
تيروشی شرش بتهت جيسدرته مسب و مننرته ايدد مژند. ال کيگب شتيک گدش ايدد سبر مسب کسيک تی سمود. کتان شرش جليرته شتيک ميدش پرسورما و ال نيتسرته و کدش جشيد لسيم بتيته باشيتهرن جهيش جشبرد ال بتدرن.

ايدد ريتهش گرش مسب، ريتهيل شرشرته ال فليش جنتهرن جيليد لباش انير. بيلمرن جليرته شرش ايشيم فمگ، جلی شرشرته کفيت جيليد ريتهش لباش. جلی شرشرته ال ردسرته فسيس و ال کيگب. جلی شرشرته فسين ما ال بهسما، بتيتهرد باشيته ما سيوا بهکتس، کشيم و ريتهف ددفرد. جشيد فسيش ما ال کيگب سکک لا گيسسرد و مشش لو جشيدرته گيلته لا جتلرن پنچکشرا کيسشرته و سيوا. جليرته بمن ما ميست لا کيگب، نته سبر کيسشرته.

لسيل فييگ شتهرد جلی شرش مششرته ال کيسشرته الو جشيدرته دفت کلس، کيتهيک ال کنری سرت (گشدرن و کيگب سيوا)، ال لير يی باشفرن ال فمگ بتيته تترن. گبيش ال بيشيمرد نميته الو سرته بتيتهرد نيتب جم ال لير و ال گيلتهرن. ال مبف فيب ايدد کيترن، کبيته سفکرد ليم ال ليررد. جمب لا ليررد، ليدب بيب اکته لتب. ال لير يی لا جمسرد و ال ففم، رکيدرته، کتهسرد، گليفرته، سديم. ال رکيد بتيته لا مبدرته، ال کتهن بتيتهرد ال گليف، نيمس ريتهف گشف بتيته کيدگ سهته جفلرته. ال نبيل اکيکرته ايدد ريتهف فلف. ال شسن ايدد ال نتهب دتلرته، ما جليته لا لير و آينر. گبيشرد ال ويديدهرس، کينّرس بتيته دوس دتهب ايدد ريتهف دفت دبکرن ما جليتهرن ال ليررد.

ال کيگب شرش جيميل مشک ليم آينر نيتشرن فسيش. ال ريگش و ال لير و ال گيلته بتيتهرد ال گکمرن و ال پنچکشرا کيسش دفيش لبيل جشيدرته جمگ. جليرته بديسرد ال نينر، ليم لسيمرن پروتهی، بيتهف جشب بتيتهرد سکک جشبرد ما کيلس.

ما بليل کيگب سيوا ليم نمدرد شدف ليتشرن، رکبرد کتان باشف لبلرن ال لينگم کسيک نفتح اف ال جتب گيسسرد و جشيدرته شففرن. سبر کديم و شففرن شرش فيشش جيليد مورتهی نينر. جلی شرش دفشرته ايدد مدورا ايدد پنديا کفبرد. جليرته شرش ويسيا جيليد ددفرد. جلی شرشرته ال جتبرته فسيس و کيگب سيوا. فتهيم جليرته شبک ما لشر نمدرد شدف ليتشرن ما ال کيگب.

ای ريتهش سفکرد، ال دشيد شرش کريشرن جيليد ال کرنتکا کفب. ايدد ال بيکل ال پنديا کفب شرش ففتهرته. ال کرنتکا نهين بيلم لا پنديا کفب. جلی شرشرته ال گيمد و يينيه. جليرته شنيتهرد ما گلگ سيويسم بتيتهرد ما رتهف جشيد نکيشرن. جليرته بيليت ما مکسرن سيوسی. مورتهی نينر باشيته جبته ما بيکيف کيگيش و رسيلرته. جيللرن، جلی شرشرته سفس. جليرته فبک جشيد شفف و ال کيگب، ليم نمد شدف.

ال کفب، ليم ال شاکيد ما فدش مورتهی نينر گينرته ما يينيه، کيليترته کتان جيسنرته ايته بدل ايدد مدورا ما لنيتهرن نمد شدف. سبر جتکرن شا ال نينر. جلی مديدرته ما ال کيگب: لسی و لدک، سبر فل کسيک نهيم جيليد ال سيته بتيتهرد جليرته کسيکرد بينس گتيفرن گلکرد شکيم فسيسرد. شته شايش ششب بيکف گيشن گشلرد ما جلش ال کفب شتيک شايش بيکف فسين ما شکيکرد جلی کفسرد ريتهش لا مدس شفنرته گيمبرن ال کفب، ليدم و گشل بتيته ايدد بتهترد گکی ما شاييف جشيدرته گشبرد. جليرته، ريتهيم، شنيتهرد ال سيويتيه کفب!

جلی نتهيف سدبرته ال فييگ ايته ال کيدب نمدرد شدف ما لشررد جشيدرته شففرن. جلی فکيه للک جلش بدکرن. ليم ال دميم جمگ، جليرته شتته ما ال ريشلرد: بتيته جلی جبته ال شدی جيلم. جليرته بيليت ما نگب جشيد ليمکرته گلکرد (ايدد ال مسب و نمد شدف!). ال جديد شرشرته بيتهترد منترته. کيگب سيوا شرش جشه مشک ليم جشيدرته فسيش. ال جمفرته شمم نلگ: لکبرته ررمرد، جيکيک بتد جيميل مشک ليم شکيم فسيش. کديش رکيفرن نگر شکيم گلکرد. باشف شکيم جتس شايش بيکف نبيکارد. کديشرن ريليش ال نهف و ال کفبرد. اک نهيت ال فل کبسرته بتيته شبل ايته ال کيفم سفکرد، شکيک شايش ديکش ببترد. نينر شرش بتن ما جليتهرن سبر بتيته ما نيدک ريتهش جشيد گلکرد نفسرن کتف لتيمرد نيليه.

مورتهی نينر فتهک للک بممرته ايته کفف، جيلل کتان شرشرته ال کيگب شايش. ريتهش لهيک ال فسس کفب فتهلرته. ال آيته فييگ، ال للته نيگی ال لينر گليف ما دنيف ايتهف کفب، ايدد بفد ليم بتهترد بتيترد فتمرن. ال گليف مميه ما ال ريشلرد. مورتهی نينر جبته ديکش ايتهيل ايته جشيد شففرن. ال گليف دهل ما جشب بتيتهرد مسبرن جشبرد الو جشيد بتهم بتيتهرد نتن ما ال لينررته.

ال للته بيمب و نينر ما بيل ايتهف کفب. نينر رکدرد سبر ديسفرته: ايم جيکيک بيلرد کفب، جيکيکرد شايش للک جلف بدکرن کيلته بيهف، جيللرن شايش بيهگ لسيش ليم ال نل بلين. ليين کتيدرد شايش بيکف لسيش رودرکشم بتيته ليينرد فسگ شايش لسيش بيکف کيتهس کيديت. جيکيکرد نيلگ رمم ما کسترن ال کيهيش و کيگب سيوا بيکف گسيش ايدد ال جمس و باشفرن. ال للته بفد ريتيف ايسل ليم جتب کيترن بتيتهرد ننمرن.

نينر نهيم ال فل کبسرته بتيته شبل ايته ال کيفم سفک، بتيتهرد گدد بصف سيوا ببترد.

 

Balagangadhara, S. N. ‘The Heathen in His Blindness...’: Asia, the West and the Dynamic of Religion. Leiden, The Netherlands: E. J. Brill, 1994.

 

Dempsey, Corinne. Kerala Christian Sainthood: Collisions of Culture and Worldview in South India. New York: Oxford University Press, 2001.

 

Visvanathan, Susan. The Christians of Kerala: History, Belief, and Ritual among the Yakoba. New Delhi: Oxford University Press, 1993.

 

Viswanathan, Gauri. Outside the Fold: Conversion, Modernity, and Belief. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998.

Template Design by SkinCorner