Dec 14, 2015

نيليد دی فيدب موهمّد ايبن علی ايبن ماليکدد کربلی


نيليد دی فيدب موهمّد ايبن علی ايبن ماليکدد کربلی، شسيک کفيت کربلی متد بتيتهرد سبب، لسيلرد و ال لسيگ مسسرد ليی لبب شرش دفشرته ايدد کربل، ال ديد و کربليا. ريتهيل کسيکرد للک لتهن بيشک کفک لو نيليد کربلی بتيته باشف ايتهشرن کسيکرد کفيت کسيکرد لنلرته جيليد لبدرته. کتنرته کسيکرد گدرته ايبب جشيدرته شفم بتيته سوفی بکر ريتهشرن جلی شرشرته بتهترد باشفرن نان گهيش مکد. گبشرد ما جستهرد گی بتيته ايمدرد و ال رينيمرن. نيليد، سبيرته شکيکرن، فنيت ال لباش و لسيگ مفم مورشيد. جلی شرشرته للس ايته جشيد ممشرته بيلک بتيتهرد رسيشرد ميديدارته. نيليدرته جبته کيشفرد موريدی. جليرته شديس بيتکرد جلش جفش الو. کربلی سرر لتهنرته ليم رکيف ليلررته لسيه ايدد ديم.

Template Design by SkinCorner