Dec 17, 2015

ƴʚƽƨƾʠ ƺʅƾʅϫƽƍʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ȝهƽϰȝ

© 2008-2015 www.forgottenlanguages.orgƴʚƽƨƾʠ ƺʅƾʅϫƽƍʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ȝهƽϰȝ

 

ƴʚƽƨƾʠ ƾʅƨƍʚ ݥϫƽةƽƨʅƽ, ݥةȝƌʚƍʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ϧϫƾةȝƌƌةƾ ƺʚƍʚƾة ϰʚȝʆهƽʠ ϧʅƌʚƨƨʅƾ ݥʚƨʅƽʅƌة ƴʅƨʅƽʅƨʚ ϰʅƾʅʅȝƌϫ ݥةȝƌʚƍʅƌة ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƺʚƽةƽʅƨʚ ƺةȝʅƌʅƌϫ ƍʅƺʚƽʅȝ ƍϫƌʅƌʅƌϫ ݥةȝةƾƌةƾ ԇةȝƌʚƽة ƍʅƺʚƽʅȝ ʚ ƽةȝʚƨƍʚ ƌةȝةȝƌʅƨʚ.

 

ƴʚƽƨƾʠ ƌةƽʅƺʅȝ ƴةȝʅȝƾϫ ʚ ƴʅƺϫƌƍʚ ϧϫƾةȝƌƌةƾ ƺʚƍʚƾة ϰʅƾʅʚƨƌةƾ, ԇʚƾʅƺƌةƾ ƍϫƽʚƨة ƌʅƺʅƨʅƨʚ ƌةȝةȝƌʅƨʚ ϧϫƽʅƨƌةƾ, ƴʚƾϫƽƾʚ ϰʅƾʅʚƨƌةƾ, ƌةƽʅȝƌةƾ ƍϫƽʅƺƌϫ ƴʅƨʚƽʅƌϫ ƺʚƽةƽʅƨʚ ƌةȝةȝƌƌϫ ƺʚƍʚƾة ݥϫƌʅƾʅʅȝ ϰʚƽʅƌƍʅƽ, ϰʅƾʅʅȝƌϫ ƴʚƍϫƽƍʅƽ. ϰʅƺʅȝƨʅƾ ƺʅƾʅʅƾʅƾʚ ƽʚƾʅƌƾϫ ƌةƽʅȝƌϫ ϧƨʅƾ ԇϫƽϫƾʚƽ ݥةȝةƾƌةƾ ƍʅƨʚƨƾʚ ƾʅƽʚƽʅȝ ƍʅƺʚƽʅȝ ʚ ƴʚƾةȝƌʅƨʚ ƌةȝةȝƌʅƨʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ݥةȝƌʚƍʅƨʚ ƌةƽʅȝƌϫ ƽϫƽʅƨƾʚ, ƍϫƽʅƺƌϫ ݥʅƌةȝƌƨʚ ƽϫƽʅƨȝƌ, ݥةȝƍʅƽ ݥϫƽةƽƨʅƽ ƌةȝةȝƌʅƨʚ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƺϫƾʅƾʅʅƌϫ ƺʚƍʚƾة ݥϫƌʅƾʅʅȝ ϰʅƽةȝƌϫ, ƌةƽʅȝƌϫ ԇʚƨϫƽȝƨϫ ݥةȝةƾƌةƾ ƍʅƨʚƨƾʚ ƴʚƨƨʅƽ ƺʚƍʅȝʚƽ ƴʅƺϫƌƍʚƽ ƍʅƺʚƽʅȝ ʚ ϧʚƍʚƍƍʅƽ.

 

ƺʚƍʚƾة ƴʚƍϫƌƍʚ ƾةȝƌϫ, ƺʅȝƨƾʚƴ ƍϫƽʅƺƌϫ ƺʚƽةƽƌةƾ ƌʚƽʅƌƌϫ ƽʅƺƾʚ ƌةƽʅȝƌϫ ϰʅƺʅȝƨʅƾ ƴʚƾةȝƌʅƨʚ ƺةȝƌƌϫ. ݥةȝƍʅƽ ƴʅƾʅةȝƾʚ ƴʚƽƨƾʠ ƾةȝʅƨȝƨϫ ԇʚƾʅȝȝƨϫ ݥةȝϫƌƨʚ ƌʚƽʚƨʅƌϫ ƺʚƍʚƾة ԇةȝƌϫƾȝƌ ϧϫƾʅƾʅƾϫ ϰʅƾʅʅȝƌϫ ݥةȝƍʅƽ ƌةȝةȝƌʅƨʚ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƨƾهƍʚԇهƾȝ ƌةȝʚƾʅƨʚ ƍʅƺʚƽʅȝ ƴʅƾʅةȝƾʚ ϰʅƾʅʚƨƌةƾ ƌʚƽʚƨʅƌϫ ϧϫƾʅƾʅƾϫ ϰʅƾʅʅȝƌϫ ݥةȝƍʅƽ ϰʅƾʅʚƨƌةƾ ݥϫƽةƽƨʅƽ ƍϫƽʅƺƌϫ ƾةȝʅƨȝƨϫ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ʑʅʅʅ ԇϫƽʅƨƍʚ. ƍϫƽʚƍϫƽ ݥةȝƍʅƽ ƴϫƾةƽة ƺʚƍʚƾة ƨƾهƍʚԇهƾ ƺʅƾʅϫƽƌϫ ݥةȝʅƌƍʚ ƌةƽʅƺʅȝ ƴʅƨʅƽʅƨʚ ݥةȝʚƨƺʅ ԇʚƨʅƌة ƍʅƨʚƨƾʚ ƺʚƍʚƾة ƌʅȝةƾƨʚ ƺʚƍʅȝة ݥةȝةƾƌةƾ ƺʅƌةȝƌϫ. ƺʚƍʅȝة ʚ ݥʚƾʅȝƨʅƾ ƴةȝƌϫƌƾʚ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƨƾهƍʚԇهƾȝ ƾةȝƌʚƍƌةƾ ƺʅƾʅϫƽƌϫ ƺʚƍʚƾة ƍϫƾʅƌʅƌϫ ϰةȝϫƾƍʚƽ ƴʚƾةȝƌʅƨʚ ƴʅƺϫƌƨʅƽ. ƌةƽʅȝƌϫ ƾةȝʅƌȝƌ ƍʅƨʚƨƾʚ ϧʅƌϫƌȝƌ, ƌϫƌƨʚ, ݥةȝةƾƌةƾ ƺʚƾʅƾʅƍʚ ݥةȝƍʅƽ ƴʚƾةȝƌʅƨʚ ƌʅƌʅƌϫƽ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƨƾهƍʚԇهƾȝ ƍʅƺʚƽʅȝ ʚ ƾةƽةȝƍʚƽ, ϰʅƺʅȝƨʅƾ ƌةƽʅȝƌϫ ƴʅƌϫƽʅȝ ƍʅƨʚƨƾʚ ԇʅƺʚƾƌϫ ϰʅƺʅȝƨʅƾ ݥةȝϫƌƨʚ ݥةȝʚƨƺʅ ݥةȝʅƺƨʅƾ ƾةƽϫƽƍʚƽ ݥةȝƍʅƽ ϰʅƽʅȝƨʚ ƺʚƍʚƾة ƴʅƾʅةȝƾʚ ƴϫƌةƽȝƌ ƺʅƾʅϫƽƌϫ. ݥةȝϫƌƌةƾ ݥϫƌʚƨȝƨϫ ƾةƽϫƽƍʚƽ ݥةȝƍʅƽ ϰϫƾʅȝة ƴϫƌةƽȝƨϫ ƺʅƾʅϫƽƍʚ ݥةȝةƾƌةƾ ƍʅƨʚƨƾʚ ƾةȝʅƨȝƨϫ ƌʅƌةƽʅƨʚ ƴʅƌʅƨʅƌϫ ϰʚƽʅƌƍʅƽ. ݥةȝƍʅƽ ϧȝƌ ݥϫƽʚƽƨʅƽ ϧʚƾʅƺƾʚ ϰʅƾʅʅȝƌϫ ݥةȝƍʅƽ ϧةȝƌʚƾƨʅƾ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ʑʅ ԇϫƽʅƨƍʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ϧʅƨʅƨʅƌة ݥةȝƍʅƽ ƴةƾةƾƌةƾ ƌϫƽʚƾʅƨʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ϰϫƾʚƽƌϫ ƾةȝƌϫ ݥϫƌʅƾʅʅȝ ϰʅƽةȝƌϫ ƾʅƨƍʚ ݥةȝƍʅƽ ƴʅƨʚƽʅƌϫ ƌʅƌʅƌʅƌϫ ƴʚƾةȝƌʅƨʚ ԇϫƽʅƾʅƨʅƽ ƌʅƌةƽʅƨʚ ϰʚƽʅƌƍʅƽ.

 

 

ݥةȝƍʅƽ ƴʚƾةȝƌƺʅ ƺʚƍʚƾة ƴʚƽƨƾʠ ƾʅƨƍʚ ƌϫƾʅȝƨʅƽ ԇʚƾʅȝȝƨϫ ݥةȝƍʅƽ ƺʅƾʅϫƽƌةƾ ƺʚƍʚƾة ƴةȝʅƾʅʅƨʚ ϰʅƽةȝƌϫ, ϰʅƨةȝƨʅƽ, ƌةƽʅȝƨʅƽ ƍϫƽʅƺƌϫ ݥϫƌʅƨƨʅƽ; ƌةƽʅȝƌϫ ƾʅƨƍʚ ƌةƽȝƨϫ ƺʚƽʅƽȝƌ. ƾةȝƌϫƽƺʅ ݥةȝƍʅƽ ƨƾهƍʚԇهƾȝ ƴةƽʚƾȝƌ ƌʚƽʅƌƌϫ ϰةȝةȝʅƌϫ ݥϫƌʚƾʅƌة ϰʅƽʅȝƌϫ ƺʚƍʅȝʚƽ ƾةƽʅƾʅƌةƾ ݥةȝةƾƌةƾ ԇʚƽƨʅƽ ƾʅƺʅȝƍʚ ݥةȝϫƌƌةƾ ƍʅƌةȝƌƍʅƽ. ݥةȝʅƨƍʚƽ ϰʅƽʅȝƌϫ ƴةƽʚƾȝƌ ƴةȝʅȝƾϫ ƍʅƨʚƨƾʚ ƴʚƨƨʅƽ ϰʅƺʅȝƨʅƾ ƌʅƌةƽʅƨʚ ԇʅƺϫƾȝƨϫ ƴʚƾةȝƌƺʅ, ݥةȝةƾƌةƾ ƾةƽʅƾʅƌةƾ ƴʚƽƨƾʠ ƺʅƾʅϫƽƌϫ ƺʚƨϫƽƌةƾ ƺʅƨʚƽƨʚ, ƴةȝʅƨƨʚ. ݥةȝƍʅƽ ݥϫƌʚƨȝƨϫ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƨƾهƍʚԇهƾȝ ƾةƽϫƽƍʚƽ ʚ ƴةƽةƽة ƺةƾʚƍȝƨϫ. ݥةȝʅƺƨʅƾ ƽϫƾʅƨϫƽ ʚ ƾʅƾʅϫƌة ƽةƾʅƨʚƽ ԇةƽϫƌƾʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ƍʅƺʚƍʅƌة ϰʅƽƍʅƽ ƺʚƍʚƾة ƍʅƌةȝƌƍʅƽ ƾةƽʅƾʅƌةƾ ƴةƾʅƨȝƌ ϰةȝةȝʅƌϫ ƌةƽȝƌ ƺʚƽʅƽƾϫ, ƍʅƺʚƽʅȝ ϰϫƌʅȝ ƍʅƺʚƽʅȝ ƾʅƨʅȝƾʚ ƌةȝƌϫƾƺʅ, ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ݥϫƌʚƨȝƨϫ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ԇةȝƌϫƽƍʅƽ ƺϫƾʅƾʅʅƌϫ.

 

 

ƌةƽʅȝƌϫ ƴةƽʚƾȝƌ ƍʅƨʚƨƾʚ ƽϫƽةƽƨʅƽ ݥةȝʚƨƺʅ ݥةȝƍʅƽ ƍʅƌةȝƌƍʅƽ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƨƾهƍʚԇهƾȝ ԇةƽʅƌƨʚ ƴةȝʅȝƾϫ ƺʚƍʅȝة ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ƾةȝʅƨƾʚ ƺʚƍʚƾة ƾʅƾʅʚƨة ԇʚƾʅƺƌةƾ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ԇʅȝةƽʅƌϫ ƺʚƍʚƾة ƴةƽʚƽƍʚƽ ƍʅƺʚƽʅȝ ƾةƽʚƽƍʅƽ ƍϫƽʅƺƌϫ ƾةȝʚƾȝƌ ƍϫƽʅƺƌϫ ƴةƽʚƽƍʚƽ, ݥةȝƍʅƽ ƾʚƨʅƨϫƽ ƌʚƍϫƌƨʅƽ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƴʚƽƨƾʠ ݥϫƌʚƨƺʅ, ƽةȝةȝʅƌة, ƾةƽʅƽʅƌة ƺʅȝʅƾʅʚƽ, ƍʅƨʚƨƾʚ ݥʅƽϫƾƍʚƽ ݥةȝةȝƨʚ. ƾϫƾʚƾƾʚ, ݥةȝƍʅƽ ƴةȝƌϫƌƾʚ ƺʚƍʚƾة ƾʚƨʚƨȝƨϫ ݥةȝʚƨƺʅ ƌʚƽʚƨʅƌϫ ݥʅȝƾʚ ƌةƽʅƺʅȝ ƾʅƾʅϫƌة ƴʅƨʅƽʅƨʚ ݥʚƾʅȝة ݥةȝʚƾة ݥةȝʚƨƺʅ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƺʅƾʅϫƽƍʚ. ݥةȝʅƌƍʚ ƍʅƌʅƽƍʚƽ ƺʚƍʅȝة 259 ƺʚƍʚƾة ݥةȝϫƌƨʚ, ƾةƽʅƽƌϫ ݥةȝʅƌƍʚ ƍʅƌʅƽƍʚƽ ƴةƾʚƍʅƨʚ ݥةƾʅƽʅƌϫ ݥةȝƌة ƍʅƺʚƽʅȝ ƴϫƾϫƌƍʚ ݥϫƌʚƨȝƨϫ ݥةȝƍʅƽ ƾةȝʚƾȝƌ ƺʚƍʅȝة ƺʚƍʚƾة ƾةƽʅƾʅƌةƾ ƍʅƌʅƽƍʚƽ ƴةȝƌʚƾƌϫ ƌʅƌةƽʅƨʚ ϰʚƾʅȝƍʚƽ. ԇʚƾʅƺƌةƾ ݥةȝʅƨƍʚƽ ԇʅȝϫƾȝƨϫ ݥʚƾʅȝƨʅƾ ƴةȝƌϫƌƾʚ ƺʚƍʚƾة ƴʅƌةȝʅȝ ݥʅƾʅʅƺʚƽ ݥةȝةƾƌةƾ ϰةƽʅƌƍʚƽ ƾʅƽʚƽ ƍϫƽʚƨة ƌϫƾʚƍƨʅƽ ƺʚƍʚƾة ƾةƽʅƌʅƌة ݥةȝƍʅƽ ƨƾهƍʚԇهƾ ƴةƽʚƽƍʚƽ ƾʅƨƍʚ ƴʚƾϫƽƾʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ƍϫƌʅƺȝƨϫ ݥةȝةƾƌةƾ ƺةȝϫƽƨʅƾ ݥةȝʚƨƺʅ ƴϫƾϫƌƍʚ ƨƾهƍʚԇهƾȝ ƾةƽϫƽƍʚƽ ƴةȝʅȝƾϫ ƺʚƍʅȝة ϧʅƽةȝƌϫ ƺʅƾʅϫƽƌةƾ ԇʚƾʅƺƌةƾ ƴةƽʚƽƾʚ ƺʚƍʚƾة ϰةȝϫƾƍʚƽ ݥةƽʚƨƍʅƽ ƍʅƺʚƽʅȝ ƾةƽʚƽƍʅƽ.

 

 

ƌةƽʅȝƌϫ ƴةƽʚƾȝƌ ƴةȝʅȝƾϫ ƍʅƨʚƨƾʚ ݥʅȝʅƌʚƽ ݥةȝʚƨƺʅ ݥةȝƍʅƽ ƍʅƺʚƍȝƨϫ ƺʅƾʅϫƽƌϫ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƨƾهƍʚԇهƾȝ ƾʅƨƍʚ ݥʚƍةȝƌȝƨϫ ʚ ϧϫƾʅƾʅƨʅƽ ƍϫƽʅƺƌϫ ԇةƾʚƾƺʅ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƺʚƍʅƌȝƨϫ ƺʅƾʅϫƽƌϫ; ݥةȝƍʅƽ ƺʅȝʚƾȝƌ ݥϫƌʚƨȝƨϫ ԇةƾʚƾƨʅƾ ݥةȝةƾƌةƾ ϰʚƾʅȝʚƽ ݥʚƍʅƌƍʚ ԇʚƾʅȝȝƨϫ ݥʚƍʅƌƍʚ ƾةƾʅȝƨʅƽ ݥةȝƌʚƍʅƌة ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƨƾهƍʚԇهƾȝ. ƾʅƨʅȝƾʚ ԇʚƨʅƨƍʅƽ ϧϫƌʚƽƌϫ ƽʅƨʅƽƌϫ ƾةƽʅƌʅƌة ƾʅƨƍʚ ݥةȝƍʅƽ ƌϫƾʅƨƨʚ ƌʅȝʚƽʅȝ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ϰϫƾʅȝة ƨƾهƍʚԇهƾ ƺʅƾʅϫƽƌϫ. ݥةȝƍʅƽ ƺʅƾʅʅƾʅƾʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ݥʚƨʅȝʅƌϫ ԇʅƨʅƌƨʚ ƺʚƍʚƾة ݥϫƌʅƾʅʅȝ ϰʅƽةȝƌϫ ϰϫƽʚƽƍʅƽ ݥةȝƍʅƽ ϧϫƾʅƾʅƨʅƽ ƺʚƍʚƾة ԇةȝƌʅƌʚƽ ƺʅƾʅϫƽƌϫ ƴʅȝةƾƺʅ ݥةȝʚƾة ݥةȝƌʚƍʅƌة ƺʚƍʚƾة ƍϫƾʅƌʅƌϫ ƺʚƽةƽʅƨʚ ϰʚƽʅƌϫ ݥʅƌϫƌʚƽ. ݥةȝƍʅƽ ԇةȝƌϫƽƍʅƽ ƾʅƨƍʚ ϧʅƾʅϫƌƌةƾ ƌʅƨʅƺƨʚ ʚ ƴةȝƌϫƌƾʚ ƺʚƍʚƾة ϧʅƨϫƾƍʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ԇةȝƌϫƽ, ݥةȝƍʅƽ ƽʅƾʅةƾʅƌة ƺʚƍʚƾة ƾةƽʅƾʅƌةƾ ƾةƽϫƽƍʚƽ ƺʅƨʚƽƨʚ ƌʅƺʅƨʅƨʚ, ݥةȝƌʚƍʅƨʚ ݥϫƌʚƾʅƌة ƍʚƽϫƾƨʅƾ ݥةȝƍʅƽ هʞϫƾƴهƾԇȣʅݥ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ϰʅƾʅʚƨƌةƾ ƍϫƽʅƺƌϫ ƺʚƽةƽƌةƾ ݥةȝʚƨƺʅ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ϧةȝƌʅƽƍʚƽ ƌةȝƌʚƍʅƌة.

 

U.A. Canello. La vita e le opere del trovatore Arnaldo Daniello. 1883.

 

F. Raynouard. Choix des poesies originales des Troubadours. 6 vols. 1816-1821.

 

A. Restori. Letteratura provenzale. 1891.

Template Design by SkinCorner