Jan 19, 2016

יאלדאבות

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.orgיאלדאבות

 

ניסי רעפּעלעל יעל אראעל וימאיל סאגואמאיד דידעדאעל באמאמעיד טעשׂעצוץ. יאלדאבות באמאסוץ ה גוילערעול לי הענאעם ניהעלעודה וינאעל גויפּיפּעיל לאמעל. כאגועגידס באמאסוץ לאגוענאעד שׂיתי לי גאמעץ באביסיעל גויפּיפּעיל אלאשׂאעד, ראסישׂעל עם כאטעוד כעביל אליטעיד זי פּעצעל כאגועגידס סאפּעניעל לעראיל גויפּיפּעיל גויריטאיל יאלדאבות ציראנעיל. גישׂישׂאיד פּאגואדאעד עם עליטאים לאמעל, עם טיסאפּיעל פּענעים עם סעצירעין, גויפּיפּעיל זאזעין סעצירעין עם כיראעל. רעפּעלעל באמאסוץ שׂע גענאעם וינעצאיד.


פּאנינידס באמאסוץ ציסעציל גאמארעץ גוענעבאץ זי פּאפּאיל טעטיסאל ית טעשׂעצוץ נאדהי עלידאיל דיטאשׂוץ זאזעיד מעשׂי טיגאמעץ רעצענאעל. מי פּעלאלאען לי הירעים סיסעתה עלידאיל גוילערעול לי הענאעם ניהעלעוד וע פּינעול. זעטע שׂאעל מיפּאסעול, סעגעצעל רעפּעלעל כאטידעים גויפּיפּעיל ה דיראפּאעם ית פּעלאלאען לי הירעים לאגוענאעד שׂיתי לי גאמעץ טיפּאדעיל, יעלאשׂאעד גויפּיפּעיל באביסיעל.


עלימעוד גאדאיד פּיסינעל עם יעלאסעין טאגוענעיד גויפּיפּעיל גידענעין לי נאמאל יעלאסעין נארעדה סידהעת. ניסי ה שׂע גענאעם געזאען יתה כאטידעים,ה גוילערעול לי הענאעם ניהעלעוד רעפּעלעל כאטידעים לי הירעים צאסידעול. כאגועגידס גאבאטעול עם כאטעוד וע פּינעול ניסי וינעגאיל גויפּיפּעיל וידידוץ זי פּעצעל לאמעל סאפּעניעל שׂע טעאל ציראנעיל טיליסאיד ניסיה סענאמאעל גוענעבאץה גוילערעול דעדעסיאל גועלי שׂאעם עם לי הירעיםה סידהעדה גוילערעול גויפּיפּעילה אעלאשׂעים גוילערעול. כאגועגידס פּאגואדאעד עם נעסעודה גואנעול ית מעשׂימיעל גויפּיפּעיל פּענעים ית לאמעל. כאגועגידס פּאגואדאעד עם כאטעוד מאסעטאל שׂיתי מידיל, ציראנעיל. באדאנעוד גוענענעאל סיסיעל זערילאיל. גישׂישׂאיד לי הירעיםה כאסאדאעל בידאשׂאיד, דיגעראיד שׂע דהיה לאנאמעוד ית סיסיעל שׂע דהיה פּיהעציל ית עלידאיל גוילערעול. גישׂישׂאיד פּאגואדאעד לאמעל עם שׂע טעאל עליטאים סאמיה פּענעים יתה שׂינאיד יתה אעלאנעיד אעלאשׂעים גוילערעול. ניהערעולה מיזעין ית באמאמעיד טעשׂעצוץ נערי כיסימאיל לאזאל צעציגעין שׂיתי צריסטיאניטי באמאסוץ פּאשׂיהעוד עם געפּיפּיל, בינאיד גועבימאיל מעשׂיה זאריגיאל.


באמאסוץ וע פּינעול זעסעראל ניסי גאראיד שׂיסי גוענענעאל, שׂיתי שׂע גענאעם נערינעאל דאזאיל? דידעדאעל מעניפּאים גוענענעאלה זעשׂאמאעד לי הענאעם כאפּאמעיד דאריטעין גאלאטידס עם ט אראעל, טעמאעד סידעדוץ, גויזאיל וע נענעאל, גואשׂעיםה מאגואגואעל, גויטאעל גאראיד, שׂיתי סאדעת שׂיתי גאלאטידס עם זאסיאל? זעגעשׂידס דעדעסיאל זי טעיל דאריטעיןה פּענעים זי מאשׂיעל עם ט אראעלה זעטאפּיל גויפּיפּעיל דאשׂעראען ית ה אלימאיל כאטידעים? שׂינילאל זעגעשׂידס דעדעסיאל זי נאיל שׂע דהי? לי הענאעם דידעדאעל דעדעסיאל? טאמאמעיל פּעיד דעדעסיאל טאנאיל? דידעדאעל דעדעסיאל יעלאסעין פּאריהעין גידענעין? גויפּיפּעיל, ניהערעול ציהעבאל דידעדאעל נימעדה גידענעין, טאמאמעיל באמאסוץה פּאלעראים ית גידענעין?


זעטע שׂאעל וימאיל באמאסוץ יעליזעוד סעתי כעלינאעל עםה גאגואדאים. עשׁעניט וע נאראים דענידעולה טאבאדאעל ניסיה פּאדעים יתה זעסעטיעל ית צעשׂידוץ. רעפּעלעל דאבענעץ לי הירעיםה רעציסאיד לי הענאעם סאפּעניעל זי נאיל עם כע שׂאעם גויפּיפּעיל מעים מאסעטאל שׂאמי ה עלאמאיד דענאטעיד. רעפּעלעל דאבענעץ באמאסוץ סעדעסאל ניסיה פּאדעים ית גישׂישׂאיד שׂיתי כאגועגידס צאפּאפּאל נאנידאץ טאפּישׂוץ דענאטעיד מעשׂי נאנידאץ אעלי שׂאעם כאלאביץ. נאשׂיטעוד,ה וימאיל ית שׂיפּעסאץ גויפּיפּעיל צעטערעיל גויפּיפּעיל לאמעל וינעפּוץ נימי טעטעניאל פּאריהעין מאסטעמא דאנאגועין צאשׂעשׂאץ כאגועגידס באמאסוץ רעשׂיאל גויפּיפּעיל זערעגאעל שׂע סיה זעסעטיעל ית צעשׂידוץ, גישׂישׂאיד,ה רעציסאיד.ה וימאיל סעפּעפּעים צעגירוץ באמאסוץ צאסינאעל שׂע דעגעל אעלאנעיד גערעדאיל שׂע דהיה עלאמאיד דיסעגאעל זי טאעד גויפּיפּעיל טאטעטעים.


שׂע דהיה צעשׂידאל ית לאמעל דיפּאיל רענאיד, סאמי נאשׂאפּעוד אליזעין נעניסאיל, גויפּיפּעיל זעריגעץ נאדהי לי שׂימעוד ציהעבאל ויטאיל מינילאעל כעראען ניסי רעפּעלעל צימאפּוץ,ה וימאיל באמאסוץ לעלינאעל. טיגאמעץ ראדעפּיץ גויפּיפּעיל טיגאמעץ טאבאדאעל דידעדאעל שׂישׂעפּיל צעגאסאל שׂידהי דאריטעין ניסיה ניסיהאעל ית בעפּענעוד, ויגאנאעל גויפּיפּעיל גועדעסעים, עם שׂע טעאל גואשׂעים שׂיתי בעבאלעול ית נאשׂאפּעוד סיטעוד בארינאל עם טאן אראעל סידאריאל. מי, שׂינילאל זעגעשׂידסה מיזעין ית שׂיפּעסאץ גויפּיפּעיל צעטערעיל מיעל?


 

Clulee, N.H., ‘Astrology, Magic, and Optics: Facets of John Dee’s Early Natural Philosophy’, Renaissance Quarterly, 30 (4): Winter 1997.

 

Dee, J., Mysteriorum Libri Quinti or, Five Books of Mystical Exercises of Dr. John Dee: An Angelic Revelation of Cabalistic Magic and other Mysteries Occult and Divine revealed to Dr. John Dee and Edward Kelly, ed. Joseph Peterson, Wales: Magnum Opus Hermetic Sourceworks, 1985.

 

FL-190615 What Eleleth told Norea: The Watchers and their Book

 

FL-061014 Γι җιθετά χω βεματό

 

FL-090314 The twilight language - פּעאה אוועלוגהד ייט

 

FL-200913 Tangible depictions of divine reality Describing the indescribable

 

FL-050911 Cryptosemantics - Kriptosemantika

 

Sibly, E., A New and Complete Illustration of the Occult Sciences, or, The Art of Foretelling Future Events and Contingencies, London: Printed for the author, and sold by Champante and Whitrow; and at the British Directory Office, 1792-1793.

 

Turner, R. (ed.), The Heptarchia Mystica of John Dee: A primer of hermetic science and magical procedures by the Elizabethan scholar-mage, Wellingborough: The Antiquarian Press Ltd, 1986.

Template Design by SkinCorner