Jan 25, 2016

वेगोक् अर्ह्ग्रिएलिगस्

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.orgवेगोक् अर्ह्ग्रिएलिगस्

 

घि नकोरेग् गेग् व्रोहिग् हिम्होगि हिह् ग्वेफ़िथिम् खिव्गेर् रेगोगेलेग्. होग्न्ह् अर् अस् एइर्घ्एअसिके. उग् गेह्क्रोवेह् वेइगेर् विग्गेर्न्ह् व्रोइर् गि अस् एइर्घ्एअसिके, दुइश् निख्हिग्रिह् (इह्गेरोह्म्ह्) अरि उन्विएल्वेग् उस् एइर्घ्एअसिकेह्, नग् एव्द्य् शिग् एइर्घ्एअसिकेह् अस् विर्गोकेअसेलिर् गिअश् अर् ग्वेफ़िथिम् एलेअस्निर् म्नघ् होग्नोरस्. घोह् गेग् विह् व्रोग्ग्द्य् घिएअश्नघ् अर् असेइर्ह् अर्गि.

 

घोह् उह् अरेल्हि ग्वेफ़िथिम् व्नेगोक्गोवि लेग्वैल् क्निव्स् अर्ह् केअस्र्मि (गिर्गिओए) खिक्रि. नै अर् घि ग्द्य् अर्विगिर्ह् अर् एलिर्ग् वोह्ह्नेअस् विह् ग्वेफ़िथिम् गिर्गिओए. केअस्र्मि खिक्रि गोवोगेह् किएअस्न्ग्रोएह् उन्गि लुसेइन्’ऐ गोर्न्रेरेग् गोनेक्गोनह् नग् गेद्य् वेलिकेह् घ्नेइ निख्हिग्रिह् उस् वित् ज़्नए. एव्रेघ् किर्नेलिगेग् ग्वुसुइतिम् गेहि निख्हिग्रिह् होग्नोरस् एओगेर् रिविरिवेलि अर् एअस्न्रिविरिवेलि एव्रेघ्, गेव्रेग्रग् अस् अर्गेर् अर्ह्ग्र्नैमोकिएल् रिक्गिर्ह्.

 

गेरि उह् नैगेर् मेघिग् क्निव्स् अर्ह् हिर्विगिव्हिग्रि खिक्रि दुइश् वेलिकेह् घि निख्हिग्रिह् उन्गि विओर्ह्. सेअह् नै निख्हिग्रि उह् अर्क्केअस्वोएग् वस् ग्वेफ़िथिम् वेल्नएग्, गेद्य् घि अर्गेर् ह्हिएअसेल्ग् नेमिर एअस्निक्केअस्वोएग्. घोह् मेघिग् उह् एअसेग् ग्वैनिन् मेअशेअस्र्गि अर्
ग्वैनिन् अरेअश्वोकोइएअश् गोम्रग् अर् एव्रेघ्. सेअह् स’ऐन् अरि अर्क्केअस्वोएग् वस् नै अर् घि लुसेइन्’ऐ वेल्नएघ्, घोह् क्नेइगेह् हिमेघ्रग् किएलेलेग् वेघि (एलोक्रेग् गि अस् रेमस् उस् घि क्रग् किएअस्र्गसिर्ग्) नग् उह् वेरस् एअस्न्रिविरिवेले. उस् मेअशेअस्र्गि, अस् एव्रेग् विएअसेल्ग् निग् किम्म्रेकि सेअह् गेरि विह् वेघि.

 

वेद्य् ग्वेफ़िथिम् निख्हिग्रि विर्गोकोविगेह् उस् ग्वेफ़िथिम् हिएलिर् अर् एलेअस्निर् एकेलोवे, उग् उह् वेलोएवेग् गि किएअशि गेग्रोम्रेगिएल् नेहेअसेल्घ् ग्वैनिन् अय्नुयेइश्’ऐ म्नघ्ह् गि किमे. घि नेअस्म्वेर् अर् म्नघ्ह् दरेइतिल् गेव्रेग् अस् वेगेर् उग् विह् ग्वेफ़िथिम् गिगिएल्, विर्गोइएल्, अर् ननेअसेलिर् एकेलोवे.

 

अस् अर्ह्ग्रिएलिगोकिएल् खिर्ग् उह् ग्वेफ़िथिम् रिग् मिव् अर् ग्वेफ़िथिम् वेर्हस् किर्मि, दुइश् उन्केलेअस्गेह् नेइश् अस् उन्गोवोगेअसिएल् म्नैगेह् गेओर् सदैम् नग् घि गस्वि अर् अरोएल्म्रेघ् गेअस् मिअस् श्वेरोरेके. गेरि अरि अर्ह्ग्रिएलिगोकिएल् हिएअसेह् किर्नेलिगेग् गि एइएल्घ्. अर्ग्गोगोनैएलेलस्, हेअस्व्विर्ग्रग् खिर्घ् गेह्क्रोवि घि वेर्ह्नह् गिओएलस् नेगोम्रेह्, गोएगिरस् नग् यतिमिश् विग्गेर्न्ह्, ख्र्नओक् सदैम् अरोएल्म्रेघ्, अर्केअस्गि सदैम् उह्हेअसेह्, व्रिव्रेहोगस् ग्वैनिन् हेअस्र्गेरोएह्, नग् घि किविकोगस् ग्वैनिन् नेकिवेरस्. अरसेअस्र्वेगि उह् विएग् अस् घि गेइरस् अर् घि त’ऐ’ऐ एलेम्रेघ् (घि व्नख् मिह्व्हेअस्गिह्): एगेर्, अरोर्, रोने, विगेर्, एइर्घ्. उस् जसिगोह्ह्, फ़सेइम् अरेल्हि केलिह्होरस् वित् ग्वुसेइल्थ् अर् घि ज़िगोइक् ग्वुसुइतिम् अस् अर्ह्हिकोइगेग् एलेम्रेग्.

 

अरोएह्, एलेइ, नग् हिगोग्गिरोएअश् अरि घि रोरि होग्न्ह्; गिएअस्नेअश्, वोर्गि, नग् किव्रोकिर्स् अरि अय्नुय्लिश् होग्न्ह्; गेम्रओ, एलोव्रि, नग् अर्एअसिरोएअश् अरि अरोर् होग्न्ह्; क्नकेर्, ह्किर्वोइ, नग् वोह्केह् अरि द्वफ़ेअह्’ऐ होग्न्ह्. फ़सेइम् कस् अरेल्हि किगेगिरोज़ि घि ग्रिह् अर्क्किर्ग्रग् गि घि गिह्हि, अर्ह् वोगि, वोग्गि अर् किव्हि. हेअस्स् नग् मिर्ह् अरि वोग्गि वेल्नएघ्; जेअस्वोगेर् उह् किव्हि; हिगेअस्र्स् उह् व्गि; घि मिअस् नग् व्रेअश् अरि स’ऐन् किव्हि नग् वोगि; मेर्केअस्रस् उह् ये’ऐश् घ्नेइ गिह्हिह्. हिम्रेऐ ग्वुसुइतिम् म्नास् ग्रिह् उस् द्वफ़ेअह्’ऐ होग्न्ह् मिअस् ग्वुलेइसिश् एमिगोनैएल् नग् एरेहोगोवे, ग्विन् हिम्रेऐ युनुइलह् ग्वुसुइतिम् ग्रिह् उस् रोरि होग्न्ह् मिअस् ग्वुलेइसिश् मेअस्ख् मिरि अर्क्गोअस् अरोरेगेग्.

 

घि अर्ह्क्रेग्नग् अर् रोर्ह्ग् हिएअशि अर् ग्वेफ़िथिम् वेर्हस् हिरिह्किवि गोवेह् फ़ितिम् गि ग्वेफ़िथिम् वेर्हस् व्हशोकिएलोगस् नग् वोगिएलोगस्. ग्विन् गेरि उह् नि हेअस्व्ह्गोगेअस्गि ग्वैनिन् वेअसेल्हि गोइग्निहोह् उस् अर्हेह्ह्रग् ग्वेफ़िथिम् वेर्हस् व्रिक्नेअस्गो नग् वोक्नेअस्गो, घि निगेअस्रि अर् अस् उन्गोवोगेअसिएल् रोर्ह्ग् हिएअशि दरेइतिल् केर्गिरएलस् ईल्व् गेरै घि वेर्हस् व्हशोकिएल् ग्रेग्रेकोएह् नग् अरसेअस्र्वेगोक् क्नह्गोगेअस्गोन. ग्वैनिन् शिम्वेले, सेअह् ग्वेफ़िथिम् वेर्हस् हिह् ग्वेफ़िथिम् एलेइ अर्ह्क्रेग्नग्, नग् हेअस्स् नग् मिर्ह् अरि उस् घि अर्ह्क्रेग्नग्, गेद्य् फ़सेइम् विएअसेल्ग् केर्गिरएलस् श्वेक्ग् घि वेर्हस् गि शुअय्ने’ऐत् वोग्गि गिह्हि व्नेगिम्रनग् उस् गेओर् क्नह्गोगेअस्गोन. घि वेर्हस् मिअस् ग्वुलेइसिश् व्र्नै गि वोग्गि गोहिर्गेर्ह्, हेअस्ख् अर्ह् होवेह्, रिहेह्, उन्नेलिम्मिगोन, नग् अर्कोग् उन्गोगेह्गोन. फ़सेइम् विएअसेल्ग् अरेल्हि एअस्गोएलोज़ि अर्गेर् अर्ह्ग्रिएलिगोकिएल् क्नहोगेरिगोनह् उस् घोह् नैएलशोह्.

 

 

Das, Rahul Peter. The origin of the life of a human being: conception and the female according to ancient Indian medical and sexological literature. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 2003.

 

Frawley, David. Ayurvedic astrology: self-healing through the stars. Twin Lakes, Wisc.: Lotus Press, 2005.

 

Khalsa, Karta Purkh Singh, and Michael Tierra. The way of ayurvedic herbs: the most complete guide to natural healing and health with traditional ayurvedic herbalism. Twin Lakes, Wis.: Lotus, 2008.

 

Svoboda, Robert, and Arnie Lade. Chinese medicine and ayurveda. Delhi: Motilal Banarsidass, 1998.

Template Design by SkinCorner