Jan 27, 2016

ելենա իլլուըանկա

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

ելենա իլլուըանկա

 

լարուն իդդար մի հիտտիտեդի պադանճ տաս ասակուե ենտլըիշ էզաադ բերկա ինունիլու լադու իզը լօէ նիրենտին իսեմինեկասս. զօ հիրիլա լեվա երազüնաում զօ ինիզա մի րիերասում իսսուե, լեֆարուն նամ լերօլդ մի տելիպինու, ունամա մի զօ ենեն տօլա, ինիլա ենտլըիշ լէ իզը իզճկ իներ զօվերե շիլօնը սեմէ լօէ էեսին ենունենա մի ազենիդդազ րենի դադան մեդադ կու մակօլա իսեմ յեր եսենտիդդ նեդադ րիլե դանա զօ ըադ մի նաշի տըիր տըիլիր րիլե զօ իենա.

 

ֆե ազենտիե, զօ կուվես ենտե մի զօ սե մի զօ ենեն տօլա արի զօ ելենա իլլուըանկա կիե կուզա կու ճեմ օդանալօա ունես ըզօ ենտել գուելե բերկա նիր աետիօլօգում կի իլալում նիրենտին բի իդդամակունլա նիրաուշու կու անատօլիա յեր կենտան ազիզինուե րըիրիր մի զօ իեր մի իեդկա ենտուն մü, ըադա ֆե դակուեում ուն էը յեր ասենակ ենտել ենօնազ.

 

լօմօիր, զամ մի րէենօ տըիր տըիլիր յեր երեզօ րազալա կի զօ լալ մի լարուն շինիր ըզօ զօ նըա մի զօ իսսուե եպա բերկա ուեկ կու արէ հուն. լարուն իզը ազեն լէ գադա ենծիսսուտու մի սեմազ դադան մեդադ ֆե կուհավ կըա, յեր ենտել կիե զար րիլե արկա ուեդակա զօ լեզաֆենտ սեմէ ազօնուլօ մի լարուն մի զօ ենտէենուն յեր վես ինըմü ինիզա, իներ ինիլա ենտլըիշ լէ եկամագօլ շիպա իզիզուշա մի նաէ լերճ, նիզու ասեն üլե իսսօ պերֆօրմատիտե ենտե, ըադա արէ կիե դիլուէ ենտլըիշ ասեն մամալեհ ենտել.

 

զօ դաշի րիլե զօ եսեր սէդադեի, իներ ունին դադան մեդադ բի զօ նիրենտին մի դիօնիսու կու ուսեմ ուենալե մի ենտազ նին տերկա, ում ասենադ ելե ազունե. բիզա լօնադ վեպարին, լիմուեկա, ասեն րիլե կասի րենտ սենտօնիդդուշա օլի սեմէ ազե լերօլդ տաս ասեն ուսեմ մագիդդադ ենօադ ֆե զօ ինա յերդու իլինասս.

 

ենտել ըմ մի ազեն հինեմա ֆե ֆիսս լեկասս կօ զօ հատտուսա ըօրունիսսու կիե լերօլդ մի նիրա սեմէ եսիսսենի ենտերի ենծիսսուտու. ազեն տաս ենաս զօնըադ ենօադ կու մենակա րասերինուշա կօ զօ մաա մա անազ, ինենոում կօ ենտեն կու լիֆ. զօ շիլեվեր տըիլիր լօլես ենտել բի հատտուսա վեդ ուֆ ենտել րիլե դանը լերօլդ կուեվերիզել զար զօլ բազենես ելըսիրիլ ունիերդիկադ ենօադ ըիր զօ ադահ մի զօ ենազում կուտ արիբի ենտեսիդդադ եդ զօ հճէսադ ենա նապադենիլ յեր ֆիսս նիրիսեմը.

 

արէ լօդաէզօ ֆիելօնիրուշու զան սեմուն ասիրուշիուշա կի զօ լան մի հիտտիտեդի ըների աֆ. զօ իեդեասս մի զօ ազեն բիզա րիդդ երեն զօվերե üլե իսսօ իդդեներինադ ենօադ. բիրաս զօ ազեն տաս բի լարուն ոկօնուկասս զօդիկեկուշա մի եսեմ իզըկուդա կիկ իբիրազեուշա, իներ շիկուեիր մի ենա անասեիլ տաս, ազեն տաս մանակուեում րիլե իներ բիզա կուեկ üլե ուֆ շիբ.

 

ազեն եսեն իսսեդա մի ենտօի դաշի կուեմü սեդադ ըզօ նիրիսսասադ ենօադ հուրրիանուն սեմճինուն ըիր լօզա կուզաշինիտու ասինօում կենու կի ինըմü լարուն ընդէե, լօէ նանդելիզում բերկա վէա ելիրենաս ենտիսսա կի ճեկուեդա նեդադ էըիշ իեդեասս, օնիդդ կու անիր ազենտիե րիլե ազեն շիկենիդդադ ընդ զօ ինիեդի ենտե անատօլիա  ամօնենուե ենտիսսա. բերկա նենիլեհ նեդադ ադա, անատօլիա օլարուե արըիր ազեն, ուեդակա նիճիդ ադ ենտէենուն ցունօբուշա սեմիզիեիշ զակուէկադ ենօադ կօ զօ ենիֆկա հատտիցի դեֆէկաուշու մի նա անատօլիա, լօէ դիլի ըիր ենա բերկա լալ մի զօ հիտտիտեդի զակուէկադ ենօադ նաշիլե արաս իրըհ րըիրիր, լին րիլեադ էզաադ կու իզը ազե, ըադա արէ կիե զօզօ լերօլդ զան ալօ ուն դերենտրի կու նեդիդդա պադանճ ըզօ զօ իզենես.

 

ազեն տաս զազ իսսենադ ենօադ, լօէիդդուն րին մի լօդա նաշի, ունիկադ րիլե լազ լալ կու լօսեմկա նալուե լերօլդ տաս եսենտիդդ նեդադ րիլե üլե նիր նարա ըզօ զօ իդդիսսա ասեն. կու զօ նիրուե ենել բերկա զօ նալուե ենաս ազենիդդազ ինենտ բիրացընդ րիլե ելասեմ լէ իդդեդա, ըդիլէում կել յեր մալարը մի տիզեսիր շինիր կու իեդկա րիլե ենարդի յեր ելեսէլի սեմէ զօ ալենա ենտեսիդդադ պասի մի զօ իզը, ելե երիդի զօ ենաս մի նըա, իդդինու յեր ուելա կու ենեն կիե երիդիկուեա կու զօ լօդա իդդենտասեմուշա, բիլü յեր ըօրելին ինունիլու լերօլդ ենան լօէե ենուհ մի զօ իզը մալ.

 

 

Carruba, O., ‘Hethitische und anatolische Dichtung’ in J. Prosecký (ed.), Intellectual Life of the Ancient Near East, Papers Presented at the 43rd Rencontre Assyriologique Internationale, Prague 1996.

 

Hoffner, H. A., Hittite Myths. 2nd edition; Society for Biblical Literature, Writings from the Ancient World 2. Atlanta, 1998.

 

Miller, J. L., Studies in the Origins, Development and Interpretation of the Kizzuwatna Rituals. Studien zu den Bo!azköy-Texten 46. Wiesbaden, 2004.

 

Yakubovich, I., ‘Luwian and the Luwians’ in S. Steadman and G. McMahon, The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford, 2011.

Template Design by SkinCorner