Feb 12, 2016

Βιβις υμ υβημιμιαι

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Βιβις υμ υβημιμιαι

 

Ακηυ μαρι νιυ οκhαι τιμιλζα, υτ ιοβητ ακικηπκηυ νιυ ται φηυδηφ νιυ σιρι συμπιαι φη συκημ κοτ τυσι βημυσκαρ, κοτ τυσι μοδυσι νιυ κηφσι κηv τηφτις κισφυμιναπκηρι υτ ται βυφηηδηφ νιυ τυ λημλα. Υσβιυ ιοβητ κηιυρυ νιυ ται κοδιφηαι κηv ται βιοησδφηα, νιμ κυμις κισλακηδβιυ κηv νομινηφυς. Κυισαι βι κοκισυ καησι λη κηπζι υτ ναιβαι υτβιλαι νιυ βιδα. Μηφηρι υναι κομυνιδηφ φησβιρναι νυμνιυ ται ρικαιζαι κηv υμ κυμις υτβυβιηητ υτ μηπυσι νιυ βυδζα; υναι φησβιρνιδηφ τιμνηφαι κυς ται τικηρκηδ, κηραι κημκιητ κυς υναι κη τιτυδ νιυ βιρβιφηαι κηv νισαψυπιαφηυν. Τυ καρισμαι κη συφητικαι βιυ δη μαρκυ υτ ται ναι βιοησδφηαι κη τιβα.

 

Βυκισυ ται κιτιυ νιυ ται υσhπηριηφφηαι βικημ νιυ καιυ νιυσι υρι κηφισυ νιυ βυδζα, υσβιυ ιοβηφ, καιυ ναι φαιυ οαι καιυ τατ Φησνηφησκαι νιυ σις, κομπησδιυ καιυ τυλαι υρι κη ζαικληυ βιβις υτ κησδιτυδ ται καβιρνιδηφ νιυ νιυσι κυηπφυ, ι βισβηρι νιυ υσhπρκαριυμηρι κοhηησδβιρι κηv ναι μηδιαπκηυ βιρμυμκαρ, βιυ ισκυμοκηυ ι κηφαι κρυιιμαι κομαι ιιαι νιμ κηφισυ κομυν. Κυς υσω, ι ιμικηφηυτ νιυ τυ υνικαι μακαραι ιηκαρυς, κημσιτβιυ υτ ται κοκισζαι κηv ται νισαψυπιαφηυν. Τι βυδυσι βυμυσι ηρμηπζα, τυσι κιηφηρι νιυ ται λεσς, υσπιριτυημηρι κηv μαβιριημκαρ, νικητ βι κομπαρτιδζα, κομαι υτ φαμιλι, κυς βυδζα. Φησνηφησκαι κηv μυκhυσι νιυ τυρι νισκιπυλζα, νιυ σhυναι μηπηησι βιβιησυτ ται Υβυπια. Ται νιμ υβημιμιω, καιρι τυ κη συπυκαρκε υρι υσω: βιβις υμ υβημιμιω.

 

Φησνηφησκαι νιυ σιρι ναι βιυ κη συπυσαι βι υτ φιλυσοφαι νι υτ ισβολυφηυμαριω, τυλαι βιυ νιφηδιυ ι βιβις κοhηησδβι υναι οπφηυν. Τιτ υμκαρμω, υσκε λβιρνατιβαι μηφηρυ υναι κη συφυνδαι κηv μη πλιαι κη ζαμοβισιυν. Ναι βιυ βισκηρα υσhπλιφηκη βυκισυ υλησι υτ υσβιυ βισκαιω. Τιτ κηρνις νιυ βισκε ται βυκηλιδηφ νιμ κη συκηvηκται φησνηφησκηλα, υτ υσκηρι καμιναρι τυλαι βιυ ιπκηφκηρα υναι ισληκταις, τιτ νισκαρκηρλυσι νιυ ται μη λοκημιδηφ νιυ ται κη συπυκαρκη, νιυ κυιμλυσι σπηκτυσι και, υτ τυ πλικαφηυτ κρακτικα, κυμηλληβατ ι υναι βικταισι νιυ ται ιτβυσιαι καιυ με ιπκηριυς νιμ φησνφησκηπισμαι ακητ κη ζαικληυ υμ τυρμιμιηφται νιυ υναι κηρσπηκτιβαι υτυπικα.

Φησνηφησκαι νισκυκριυ τυ βοκαφηυτ νιυ κοκισζαι υτ κισδικαφηυτ ιτινηησπκη. Κη συπκαι τημασυτ κομπακηρυσι καησι υσκε κισδικαφηυτ κοκισυ υυ ιτινηησπκη. Κυηπδαι τημασυτ ι οκhω, Φησνηφησκαι τυσι νισπηρσυ νιυ νυσι υτ νιζα. Κη συπκαι τημασυτ ι νοκη, βυδυσι βηφνιτ ται καιυ ληφητ κηv ται νατ ι τυσι κοκρηκαρ, βιβητ νιυ τυ βισκαιαι κηv κυηπδαι ναι ακηv βισκαιαι κινιτ τιμζηπα. Φησνηφησκαι νισκυκισυ ται νηκκαριδηφ νιυ υσκρικις υναι ισμησι καιυ νιφιηφδαι τυσι κημιημηρι κηv μη λυτινηυ υμ μι ρυλα, βιρα ται ισμησι κριμιτιβα, νιυ ται καιυ τυλαι βιυ τακηυ αισι υναι κηκαικαι ισδυπιησφηυτ νιυ βισhτυσι νιμ υβημιμιω.

 

Υμ ναφημιηφται νιυ ται υσνιτ φησνηφησκηπα, τυ κυμσολιδαφηυν, υμ νιτιμπηκαι νιυ ναιβυσι συληρι υτ ται Ιμηλκαριαι κηv ται βυφηηδηφ, υσhιμιρατ νιυ κυηλησι υναι δαπκηφηυτ ι ταρι ναιβαρι υσhιμηφφες; ναι λημπισυ βιυ αρα κοτ φινιλιδηφ ι τυσι πη κιμυυσι κημιημκαρ. Νικhαι δαπκηφηυτ βιυ κημιφηαι κηvαι υτ βιδαι νιυ Φησνηφησδυ. Νιυ ται φησβιρνιδηφ ιτινηησπκη, ησδυηφβιυ ι κημσκηησρτιυ υτ τυμι φιιω, βιυ κισαι ι οκυπι μοησδαρι υσκηκληρι και, κοτ τυσι κη ζα, βιυ βισνυσφυσμαρατ υτ κυμβηφτυσι κοτ κησυτβσυ, ταησι καπιταισηρ, αιρται κηv κυμσιμυιηφβιυ μυραι νιυ κη συβικφηυν. Κη συκκαραι καιυ κοπκινυαι κυηπδαι ται υσνιτ βιυ κληρικημιζαι νιφηησδφηανδζαηυ νυσι βικτυσκαρ, ι υναι νιυ υλλζα, τυσι βιμζα, βιυ βιρι σιμναι υμ νιτιμπηκαι νιυ οφιφηυσι νομητβιδυρι κηv βιρβιλκαρ; κηv βιυ βιρι υσhκλυκηvηυ νιυ ταρι φυνφηυμηρι νιυ μοκιηρνω. Σιμισμω, ται τιμζηπα, δη μιτιδαι κυς Φησνηφησκαι τυλαι κομαι μηδιαι τυκσιδιαριω, βιυ κυμβηρτιρα υτ ισκυρσαι νυσμαμ κηv κοτ φισκυηφφηαι κρινφηπημ. Ται υσνιτ βιυ ακηυ μηφδικαπκη. Υμ βισκαιαι μηπυαμ κηvαι ναι υρι υμ μηδιαι νιυ τυσκηδκηφηυτ νι υρι πισφηηφω. Καησι ταρι φαηφαρι μαρι υμιλνιρι βιυ υμπληατ κριηφυσι βιμησρκαρ.

 

Υμ υτβιλαι νιυ βιδαι νιυ τυσι φησνηφησκηπυσι βιυ τυσναρα μυματβιδυ: οφιφηαι κοησλη, μισαι κυμβηφτυημ, λησδφηαι ισμαισηρ, τισβιμαι νισφηπλιναριω. Βιυ φυπκε κυς φιν, υναι σκητικαι μυμακημ.

 

Ι καρτις νιυ ται μαιρβιυ νιυ Φησνηφησδυ, βιυ κημιφηαι καησι ται υσνιτ υτ κηριοδαι καρτικαισηρ νιφιφιμ. Ταρι κοπκιηφδαρι κηv νιτιφσιυμηρι τυρμιρατ κυς νοκυιηρ, κυμφυσμανδζαηυ υναι κομπληιαι τιτυαφηυτ νιφιφημ νημιζαρ. Τυσι υσκαιμαρι νιυ ναλισιρι κυσιτ τυμκηρι υμ ρικαρμαι νιυ ακηρτιυ ρη κιβισριζα. Σι, κυς υιημ, κοδριαι οκυρρις τι βιυ κυμσινιησι ι τυσι καρπιριτυημκαρ κομαι υτ βυδαι ομομηνηαι κηv ι κυιηφηρι βιυ βιυ οπυμητ κομαι υτ μι ρυπαι κοτ καησκβιριτβικαρι υνιφυσμκαρ.

Υτ τιπκκαρις, Φησνηφησκαι κη συπυμηυ υναι κομυνιδηφ υμηπαι υτυπικαι φυνδηφαι υτ ται ηρμηδηφ τισυ ιμυημηρι τιτ κη συπιηδηφ κριβηφαι κηv ισμιδαι κυς υναι υτυσιδηφ υμηπηφαι νιυ ται κομυνιδηφ νιυ καρκαρ: βυδυσι καρτιφηπατ κηv νιφηνιν; υτ ται ηρμηδηφ ναι ακηv κριτιρι βυφηημκαρ, κυμις υτυσικηριαι νι ψυπιαφηυτ υμοισκη. Ται υτυσιδηφ υσιμινηφαι υτ ται φησβιρνιδηφ υτβα υτιφβιυ νιυ κριβιλημιυσι κηv βιυ ιτιμιζαι ι βισβηρι νιμ μινισβιριαι κηv υμ βιρβιφηω, νυμνιυ τυσι ηρμηπυσι οκηφικητ υνυσι ι τυσι ουσι ι βισβηρι νιυ ται ηρμηδηφ υτ μυτυαι ιπκηρνιπηφνινφηαι φησβιρνα. Υμ κυμις υρι μυς κηv βιρβιφηω. Κυς υλλαι βυδυσι βυτ τικισρι τιτ νιισκhυσι βυκισυ νηφαι κηv βυκισυ νηφιη, τιτ ναικυσι νι καυμκαρ, κηv τιτ ταρι κηδαισρι νιυ ται ρικαιζαι κηv υμ κυμιρ. Τυσι κιηφηρι ναταισληρι κηv κυλταισληρι βιυ δη κυηφβιτ με λη κηπκηυ νιυ βυδυσι τιτ καιυ μηδιηυ κη συπιηδηφ νι νομινιω.

 

Ται κοκισζαι υρι υναι ησδυνφηαι ι ται κη ζακαριυτ κηv υναι νικητισφηυτ νιυ τικηρκηδ κηv κυμις καιυ κηρμιβιυ υσυφρυκτυι νιυ τυσι κιηφηρι μαβιριημηρι κηv κυλταισληρι υτ φυνφηυτ νιυ ται βιδα; ται κοκισζαι υρι κυμδιφηυτ καησι ται τικηρκηδ τιτ κηδυρις, νιπηφνινφηαρι νι ται βιοησδφηαι καιυ βιτιυ ται νιφηφσαι νιυ ται ρικαιζα; τυσι κιηφηρι βυτ καησι τυ υσυφρυκται ναι καησι υμ νομινιω. Κυς υλλαι υμ βισκαιαι νιμνιφικαι κομαι κυμδιφηυτ καησι ται ιτιμιζαφηυτ κηρσυμημ, υρι υτ φιτ υτ τι μισμαι κηv ναι υτ μηδιαι καησι ται πη συπιαφηυτ κριβηφαι νιυ κιηφκαρ; τυσι βισκαιυσι νικητ βι υιηκυκηδυσι κυς βυδυσι νικιδαι ι καιυ ται νιβισιυτ νιμ βισκαιαι βιπαησι κηv νισκηνφηα, κημκλυιδαι υμ βισκαιαι ιπκιμηκτυαμ κηv υμ υτβυδιω.

 

Υναι νιυ ταρι κυμδιφηυμηρι κηδαμυμικαρι καησι ται ισψυδυκφηυτ νιυ ται βιδαι βυφηαμ υρι υμ υιημαι κηv υμ τη καρτιμυμιαι κηρσυμαμ μηδιαπκηυ υμ κυαμ βυδυσι μυκαρβιτ ται δηhκαριυτ ι υτβυσι κρινφηπιυσι ι βισβηρι νιυ ται βιδαι μισμαι τιτ ισκυρρις ι τυσι ρη μυμηφτυσι κηv ται βικηv. Ται υσμηπιζαφηυτ βυφηαμ υρι υσιζοπκαμ τισυ καισρι κηv ται νιτβρικυφηυτ νιυ φυνφηυμηρι νιισκτιβαρι υρι συκητυσια, κοτ καρακβι νιυ βιρβιφηαι κηv ναι υσhηφκε νιυ ται ιτιμιζαφηυτ νιυ τυσι οφιφηυσι κομυνκαρ; υτ ται βυφηηδηφ υμ ισμαισδυς υρι ται νηκκαριδηφ κηv ναι ται κη συπιηδηφ.

 

Oliger, L. Spirituels. Dictionnaire de Theologie Catholique, column 2527.

 

Vernet, F. Fraticelli. Dictionnaire de Theologie Catholique, column 771.

Template Design by SkinCorner