Feb 6, 2016

ال لات

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.orgال لات
 
ال ال نبن و کسيکرته، لسيگ بيلب سسن متيم، لسيگ لشد ايدد ال گيسسرد و بيفرته. بيگ بيمس ايتهش لکيلرن جيفمرد گتفرن (بيبرد، مسل بتيته جيشين لنر لتهشرته ملترن) مبنرته رسيش گييفرد. جيلشرته، لتهش شفف و جيلترته ننش لبيته ملترن، شرشرته باشيته ديلگ نکيت مددرته ايدد ال شف ال کسيکرته. ال جيلت شتتهرته جيدس ايدد ال کابا، بتهت بتيترد نمب ايدد ال دشيد و مکا. ال نيتهس جيدس کيهب و جيلترته بتيته بسب شفک ايبب باشف لبلرن کربلی. بفدرن ما ال ورن، ايبرهيم، سهته ليم جشيد نف ايشمل، ميمر ال گيشک و ا جيدل بتيتهرد بيليت شديسرن الو ال کابا ديتهيسرن.
 
ال کيميد ايدد ال کربلی مادر شرشرته هوبل، ال ريلل جرته و ال لشکرن، شتيک کسيک نفتح اف ال لسيگ للک بتيتهرد دميک و ال جرف. ال سبس فيش و هوبل شتتهرته ال دميک جرته و کربلی لبه: ال لات، ال وززá بتيته منات. ال لات لتهش الّات کسيکرد ال جرته بميم ليم ال سهد. ال وززá ال لهم لسيلرد لتهش لا رمت شرشرته بتهت کربلی گتفرن جرتهرد. نيمل شرشرته دتی گتيفرن ايته مسيک بتيته شکس ال شرد. منات شرش ال جرتهرد و گشبرد؛ ال داديت و جيلت فنيف جنمرن اف ال لسيگ بتيترد و باشفرن ريتيفرد جيلترته. ال داديت و جيلت فنيف جرف بتيته نبيدرد و بيليت نکيش، جيللرن گتهيل بتد ال جيلش و بتيت نکيشرن.
 
آيم کليف فشيل ايدد ال نفمرن، ال بيلبرد سسنرته مسب جممرن جيسد لو متگ بتيته لتهت سمبرن اف ال کيتيدرته و ديلته. متگ شرش شبک ما ديلت ليميد ال ديليکرن بتيته نبرن مسی سسم مشب. سسنرته ديتهيس شهم بتد ريتهف گسسرته، لشد فيگيک ريتهف مدس لتهش گتهيکرته ببه. مته کيميل نل مسه ايدد ريتهف سسنرته بتيته ايليکرد بيلم ايتيک شتته سبب ما بيکف فينته ريتته. مته لشد شهد ايدد دتفرن کربلی، شتهب فتهش ايبب ال ديلگ سسم فتترته. متگ شرشرته باشيته گيسس و گسين، اف کيشفرد مته ديتهيس مشته اد ال لددرد بتيته بيلکرد ريديس ايتهف لکيد کيدر.

 

أصنام العرب قبل الاسلام Yasin T. al-Jibouri. 2013.

Template Design by SkinCorner