Feb 1, 2016

Dytta mwyfen: da teferid igursa cydetid mifem

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Dytta mwyfen

Da teferid igursa cydetid mifem

 

Eassalaf kealir veaykda fesēn aladsa eaymaysheish luealir daydne, vāydta varaid veaykda harusa āleykne sa ewydeashsa aykunne mwyf veaykda kik. Kasuda luamke ānaylaf keal hecymem meydaur, āmaylda hadēm ish mysen. Dy da vāymish sudylta sa daydne kanuen eykafem meydaem vuigur ānaylaf. Āsaysheish ānaysheda, da vāymish tuwyfir veaykda sa daydne. Āsaysheish kikish mwyf hese hadēm, vuigur kēalda kealir dāykir maylda ānaylid ānayna mwyf ālferem ālalaf mwyf ada āsaymke hadēm, dylubid hadēm āleykne seytda vāydta dy medāf dy gesane ebeur.

 

Bewylda ānaylaf meydaur, āsaymen nāymen kudylir? Da nānen uaykikir mamish mwyf ālferem tumaem mwyf uaydigish, kikid uaydeassish eananid, kikid uaydeassish legos kikid uaydeassish teaykir alavish? Dy uaykikir ana tumaem mwyf uaydigish, āsaysheish ālal mamta, āmaylda keal da lamem rule kealir meydaur wyfafen. Uaykikir ana cydunda nāylem uaydeassish guaydsa rule, uaydeassish fufuen rule, da mamne meydaen ish cymalid mwyf da cynumem. Dy uaydeassish āsasur feaymne ish meydaen uaykikir ānaylaf keal neaynaem meydaur mamne āleykne ālal mamur mamne kikid luasne hadēm āleykne āsaysheish āleyk nānen mcymda mwyf cydumid āsaysheish meydaur nānen. Āsaynata ānaylaf vuigur huysir meydaur banada?

 

Da fēattur ānam ālalur gāynir ish meydaen āleykne aeasscydaf maylur ifehem kealir veaykda mwyfsa sa bewylda ucymwyfid da hehair, da cynahke, da realen, da hemuish, da huguem, nalata vuigish kealir uaylanid dy aykugsa dy acynidir āsaysheish da wyfafen dy awygwygsa āsanir da daydne kealir da suhuish, kealir da āsaymsa, kealir da suaymta. Kealir keigir dy da cynumem. Kecykke wydukem meydaen āleykne aeasscydaf vuigur ana āldylne, fadaem, dufaen, cykuv dy vukuda. Vuigur ana wyfafen vukuda, vukuda kealir da wyfafen dy haeal fuaynada eashebid vuigish dy igatid, da reduir dy uigigir dy feteur dy nāmne, duiksa āsaysheish kcykaf kealir, tecyksa huvesa āsamne, meydaen idubish, hāykur, idelta, kefedid, gesane ālferen ānaynata kealir āmaysheta mwyf da guaydsa nasūr, da daydne kealir da cynumem, vuwyfke ish aififda da daydne kealir sa fuaydur dy suaynaem.

 

Āsaysheish meydaur dāykir, vuigur āneydake hese mwyf sudylir da daydne kealir keigir. Kealir nāyl, maynaen, mcymur dy ānayshēm. Kealir laymda dy maylta dy āsaymta dy āmaynane. Kealir rakata, kawydta, vedaur dy bamuem. Vuigur eassalem teaykem da daydne kealir eassalaf āldylsa, āsaysheta dy lamsa. Kealir dereir dy dafuaf dy eashakta, kealir āleykda mys dy ifehne hetair. Vuigur ana uaymanur nāylem da rāymish meydaen kumūr nānur vuigur aykevur mwyf hese da daydne kealir ruheaf. Vuigur eikeal vuigur āsaymen vacydir da kefeda kealir da vāymish, dy gegair vuigur āsaymen. Āmaylda meydaur ish harusa da aykubda.

 

 

Vuigur kealda sudylir ālal rayrish daydne, vuigur āsaymen da kueashid dy vehuke, mubuir dy megesa meydaen aidwydda veaykda mwyf cydumid āsaysheish aydusen runuid. Vuigur ana keigen eassalda mwyf adylalen teferne dy kueattir dy maylur vuigur mysid mwyf da hehair kealir da runaem. Vuigur teaykem mwyfish dy uaseydaen dy āsamur, dcydem mwyf amasen da ānasem nālur kealir layshene dy maylke, sanuen dy reheda, maymen dy dylabur, āmaynaem dy kecynne, da uaseydaen kealir maylta meydaen eguda āsaysheish da subaem fucynen dy meydaen vuwyfke eguda āsaysheish da kucynda. Vuigur duamir nāylem eassalaf kcykid rāymir āsaysheish maymne, da kaykid kealir keigir dy haeal gesake kueattish āsaysheish ubeid dy laynata, da āsayna kudune dy digem kudune, da gaytta kealir baeyksa dy uamaynāf.

 

Vuigur suferta gāmda, dēattta, hueassish garaur āsaysheish decydem da dytem ealud āmamaf da resesa kealir duheid laymda dy buvēm laymda. Vuigur rāymid āsaysheish da ānanne, ayduf dylubish eysysen kealir hufeke da ānanaf ālferke uaykikir kikaf uaydeassish lufedur mwyf gevuen da wyfafen nāylem uaydeassish āsanne luayshēm. Da anasir kealir fāydda aynuvur cydadish ish kealda maylur gufesa meydaen vuigur baigsa ferumid aykatir da lanaf.

 

Āmaynata ish ālal wyfafen varaid haealaf. Kealir dāykir vuigur maynane nāylem da memene dy rufaur cydekur, āmaylda vuigur nabada meysish mwyf tangram dy nura. Vuigur ana aigeasske mwyf dylumur āsaynata ifehem ruysta kealir āmamta meydake ana dy duamir āsaysheish ēasswygaf nāylem ānasem cyden kealir gāylir dy manem dy ubeid.

 

Sa uwyfwyfne kealir da suwydta kealir keigir dy da teferne kealir da runaem mege veaykda mwyf kaykda kuwylen da daydne kealir eattevda. Vuigur kēalda ālferem ewyfeattda feigid āsaysheish da duamur kealir da ānaymem āsaysheish kikish mwyf aykevur mwyf hese mwyf da lehaid daydne kealir fefesa dy reduir dy duigur, mwyf uwyfwyfen meydaen vuigur baigsa aidwydda uaykikaf ānamur dy fuaynada eikealid mwyf sasake sede guraen da laysheda nās uaykikir nāske ālferem bawyfur mwyf da kunaid nās uaykikir baigsa kueashir da māynir dy mam huealem. Dy vuigur āsaymen mwyf hecymem da daydne kealir da nāsne ālferke vuigur baigsa uwyfwyfen hadēm āleykne ālal ucydaydur meydaen aidwydke alas mwyf kaykda mifem veaykda wydevir feaydda tealta dy suyr kikid ferusa mwyf uaylaynaid vuigur digda. Vuigur kealda hecymem meydaen tawygsa da sanuen āmaynake kealir sa āmaym ayscym neyske nānur vuigur eikeal habuta. Vuigur intuit meydaen āsaysheish kikish mwyf kaykda āsanir aynaugir mwyf easselir vuigur kecykaf kik mwyf bumāf da āsayl kasuaf talēn herasa āsanir da aykanaf mwyf da buluaf āsayna sheamke nās vuigur baigsa eikeal da aynutta fāsir sa suhuish dy aidwydda da kecykid fuve mwyf ēashwydda sa lueashne.

 

Dy, kasuda geal, vuigur ana kealda ālalaf mwyf cykarur, āsaysheish ānaynair bēykid kealir sa āmanaf, meydaen digda lueykir ecymifur dy ecymifta wydevir edata kikid dylusem, meydaen hadēm ish da aydaf igafid kealir huealem haealaf, da huealem febuish āsamsa kealir da vāymish, dy meydaen vuigur ānaylaf keal kecykaf mwyf ānaylaf aluhur mwyf ālferem wyfalaf kealir nealne hadēm. Vuigur kik āsaymen mwyf neaynaem haeal ānaynane dy digid hadēm sa huealem nāylke mwyf daeassish wydevid dy anaur laeassur funeda nās digda duamur āsaysheish idusish kanuen digda.

 

 

Vuigur kealda āsaymen da aealcyken dy aeassigen meydaen aidwydda veaykda mwyf eattegsa sa runuid dy ganeid uaydig nāylem raeykur igaske. Vuigur ana maylur eaykealish āmaylid kealda, eaykaykda dy eaylaymaf āleykne vuigur aykevur mwyf eikeal da mumaur kealir da vāymish kays mifem sa veferke meydaen vuigur ana ālalaf mwyf digid naifne āneydaish cymalsa. Vuigur uwyfwyfen meydaen āmaynata dy āldylsa, rueassta dy meattta, uaseydaen dy laynata āldylda lamake dy gumesa dy butune dy raeasske. Vuigur aykevur mwyf kudylaf lenada dy raeatten dy nuealur, vuwyfke aykegke da gesane āmayshene guaydsa feduhta kealir sa kecykid luealir daydne.

 

Āsaynata cynusta vuigur āsaymen melata keal kudylir da lehaid laylne kealir da daydta aeydāymsa temuta āsaysheish ānaymda awyfifne meydaen fawylda leasaf da kucynda nāmke kealir sa deasske laysheish āsaysheish teferid ruysta kealir aigigid dy āsaylaf dy maymem hufeish? Kikid da vuwylir kealir da kenuem āsaynaish, da uaymaysheaf kealir haeal futuir āleykne hadēm aysheufur dy anes āsaysheish alevke kealir da mifir tamuem kealur aladsa aeydāymsa? Vuigur ana kealda neamish mwyf da teferid igursa cydetid mifem.

 

Sa awygwygke kealir da laeykur wyfafen, sa eykusish nasane wyfafen, aykuben mwyf efereykish dy aynālem dy huysir haeal mecymish dy devada. Āleykne sa bēykur aykegke nubuir dy nekene, netune, vuigur wydukem āsaynata vuigur cynusta ānaynaid āsaymen uaysheaysheta meydaen kiksa wyfafen, nās vuigur ekada fuaynada dy vukuda dy cykuv. Āsaysheish meydaur kcykid wyfafen vuigur eikeal bālda dy velaur dy aynefir. Vuigur ana kcykke huveid ānaymem aynefish, āmaylda ānaymem eytwygur, hucymne āmaylid da kahaen kealir keigir kealda channeled mifem sa runaem.

 

Fevuda fahuir ālal mamta kealir eykafaf āsaysheish da hehair kealir da ānaymem dy da gāynaen runaem, vuigur ana megane mwyf helesa sa rule guraen da daydne kealir da cynumem. Raruid āsaysheish da ānaymem, vuigur ugeir sa eassarsa mwyf da vuytish kealir da tabūr, da ralata kealir da faidta, da suanta wydutaf kealir da ikemem nānen dy da kefedaf kedāf kealir da āmamish fumeda dy ānamur tabūr. Wydevir āleyk maymke kealir tuysir āsaysheur, āmaylid igukta uguid sa guaydsa fānsa lahuid, vuigur ana ālalaf mwyf uwyfwyfen da kasuda āmayshene wyduvur kealir da vāymish meydaen āsaymen melata teaymsa da kasuda aysaym dy dene kealir revuaf. Vuigur eikeal hadēm āsaysheish sa veferke, vuigur ana hadēm. Hadēm ish veaykda dy vuigur ana hadēm. Vuigur ana keal mamur.

 

FL-021014 In search for angelic languages: On the tradition of angelic scripts

 

FL-120810 The Evernew Tongue

 

FL-271209 The Structure of the Angelic Language in Tenga Bithnua

 

Pantheus, Joannes (1550). Voarchadumia contra alchimiam, ars distincta ab archimia et sophia, cum additionibus, proportinonibus numeris et figuris opportuni.

Template Design by SkinCorner