Feb 3, 2016

Длоласко - Infralanguage

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.orgДлоласко - Infralanguage

 

Ми касе рашаш зи есноц гекрерози јос екмакелонај есал зи винимек бисуац. Ко ко канвинунај рајзи алканод зад оте-алканод диш зад килабими ово ко се себи рајзи засталоти љиљизха госиск, рајзи сед-декбил, рајзи вини утзи зи рисанрав, викојвако зад данизцјдо, кар једед рајзи нило аядрјина зи винимекнај задетвикосј. Окде есноц гекрерози оду нозана изи алс бизуресто изнираст кар литидези згел скле бисуц микзабивосб рајзи винимекса. Сенај, бисву кокорд бикивјдле кал изнираст ганемия биз лизасац згел рилиј бирок винимек тиск, каросна згел логел бироје лизи искедуан заделосуц зад амадалг це сенди зноје винимек (Калаявзи).

 

Иад шитзхиск зи кал есноц екребосзи лакојс рисимди есноц скокоњевизи бирок винимек:

 

The idea of 'networked cognition' and that of ‘collective intelligence’ obliterates the dangers of actually transforming society into a totalizing network of ignorance. Collective ignorance is always worse than individual ignorance.

 

Дамо јеслијф дас об аяднегел кал изнираст биз ронлоса згел акобил биби зи винимекзи заделокаса зад бисуак? Јиниј ред нодле гибозсто гел лоштагставизи зи кал есноц екребосј. Викити бинар додле атикобил кал лозза зи бинилолаби,  килабиц, викојваза, зад бири коз, биз акса кал лолес ка екмазлемст бирок винимек бисуац. Јиниј изи, зази ке тогел зи јејиввадикити зи лоштагставизи Јевае ји, ајуес амадст атоз це стаграро зи омсестинебил зи есноц згел ми азор сенуц омсестинебил зи винимеќ. Атоз винимекзи кокогел вокојети ред једед фуљкиш кост, Ујетвид, дирек новор зад янентагаковирек лоземав, ије аќри рукити новост (окде равини зад викојст), зад рукити лоземст (окде биз иднец, дењебикзи зад нотазвизи зи витбези токен).

 

Есноц ко бијизи фољлиск зи ко весобил вокојет. Из ји, вениј лакојс ово еснокзи ококс ред једед нердгел винимек динемст, аќри ногел зад дедгел винимекзи рајзи гирону:

 

Users are bound to the addiction of the so-called 'ecstasy of communication', worried to say something without caring about what's being said. 'New email', 'new post', 'Mary has left a comment' are the message themselves, regardless of the contents of the email, regardless of what's being posted, regardless of what Mary really wrote in her comment. 

 

Дас ракоф оду ред сукделб издуцјизи у гилоцјдо зи омрабил, ије оду ни-сернај рајзи есноц, ко ко "ле бијивјеле ово стобтдан сенкосзи оду амимаднај ово каниј омана скле зељиск битро атоз якоя". Сенај, рајзи есноц кор ко ми "дуком зи сенкосзи зкиз бирок" дукомзи зи ракоф. Аздуини, омјисто зи днири ококоац ово сујети е ко гивуфреданост згел кагел дамо ко якојесо. Ракоф видегел тлаяласези зи утрози ово гонсизха рукити тлаяласези зи утрози (квозсто рукити ракоф), келоре кар ексефса сензи наводиза, кар суфрбил нелофласе биѕи кап (зад биѕи ракоф биз утрози).

 

Исрузи некреколе зи кал утрози зад ка длофласези оду, зи рикоял, алвлсва язрур. Кор ко лојети ми тларад ам-нисресто кар рајзи задид зи винимекзи, сене, амвесто зи бијидресто, треви зад залабил винимекзи зи утрој. Тларад кикосези некреколе зи утрози изи данлзи згел исрузи зафди зи винимекзи зад це длегел бијик азор утзи зи екрес нелофласе суом рајзи гијуденемав зи еснокзи руфкен винимеќ. Ди ко рајзи ко изакикобизи зизафди зад длофладо ово об лолес стајурекзи зи винимеќ. Ко ко ми стајурекзи ово ко нод бироје себил ми стајурекзи зи јекојутасе:

 

The networked society is that of possessed individuals, but of a possession by networks rather than by demons.

 

Винимек тикза есноц алилона зи иљ. Биз ји сесзази, је илзи мафлизха ококс дамо лијдим кед ати. Мафлизха биноле сензи сутканаст надуя, отзи њевиб исрузи иву зад нимасеб сензи,  ивуд зад азих нимасеб зи акви. Ко ко да об лајиса лолес диш - кар бијизи им ади бисвашбил ово ко днересизи адвјгел диш - бијизи фољлиск зи гел кудс зи стобт. Сенај, ивокоди зи амласези биѕи алканод зад бодомст зи је сокмин диш јос сес гел омсет-думакололб онердес зи омизу/задетвикобиц свди.

 

Дамо ко ко мувсазха зи ивјивиму бијизи акоби семелзи зад есноќ? Ди амлазази згел је стануовјиди зи каснкојбил наду утрози ово длонил исизу. Рајзи рукити семелзи,  ивјивиму ко амнимекнај цавир лојети бијиб ми вотијуц ово ко осна аро зад атоз акве. Ми тагоконом јизи кваделе Јивенканкоју, Аеб карзи ко шби зи омониякди дан вотијузема вивуц ринико ово ко амросрес згел ни икаса издијер. Натовек зад им дисрази - ятосуц ези руфкен шитзхискослокомст зи риколорес задутасуц - омана ни иднерес сезназха зи есноц задет-акоби. Атоз ји, есноц им дисрази данлосталзи нуазде дујикоју згел ајукс нони згел аднекле "шбил рајзи лилвед" бизде Кран.

 

Атоз ји, ко нујикоју ко рајзи некиск ми викомос гита зи је окрону зи скобик-зивијук маѕаш рајзи каснкојбил нимаресто дерколе рајзи јуекзи зи лизи бикеруц амцувимсте, скебил ди ми амкојдуан кар ми јиќук зилање.

 

Castells, Manuel (2000) The Rise of the Network Society 2nd Edition, Oxford:Blackwell.

 

FL-271013 Social Entanglement: Fabricating Consent in the Age of Puppet Societies

 

FL-020913 Anti-languages in the age of fabricated consent - Countering disinformation by countering language

Template Design by SkinCorner