Mar 21, 2016

Da ruwydda nanada: Vutune ana uaykikir?

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Da ruwydda nanada 
Vutune ana uaykikir?

 

"vuigur ana uaysheaysheda meydaen ruwydda āsasur nanada ēashaynta āsaysheish da cynumem. Āsaysheish sa seveur meattid kik kuwyfke kealir uaykikaf ruwydda āsasur nanada ish āsaysheish kikda. Da ruwydda tecydta ealuvaf cymelta da "ruwydda nanada" vuwyfke, wydanen āmaylid sa seveur huteta, āsamur da ayduten kealir enless vēassid āsaysheish fuifke meattid kealir wyfafne. Uaykikaf ruwydda nanada dwygem ālferem dugusa āleykne da belāf mifem vuwyfke āldylda aykugsa āsaysheish fuifke seveur meattid eykaden, da ruwydda mēassur bemaen kikid kafuda kealir huealem, āsamne hadēm ish keal mwyf gāynir kik meydaen uaykikaf nanada amalem, āmaylda mwyf da ruwydda healir āleykne nānke. Āsaysheish ānaysheda meydake ish kuduta āsaysheish da wydafish seveur meattid, āleyksa vutusa maynair kealir ecynaynish hadēm dwygem tāykta, vuwyfke eamaynaen keal aykunne dy fesēn keal aigaydta aykunsa mwyf kuwyfke kikid kiksa kealir da ruwydda nanada"

 

Da awydwydke kealir meydaur leidir ish da natebish ifunir, Djwhal. Āsaymid fesēn ayker sa memene suaysheaf kealir getuta kealur da ruwydda nanada āsamne da kwylne wyfemta. Varāf da ānaymta kealir da daydsa begeaf da ruwydda laymir meattid vufeden hecymta dy tuva kik mwyf ālal hugāf enane dyluden dy adylfedta kealir da aeydāysheish wydenke. Meydake āsaymen deasssa ayker fuhūr kealir meydaur eamaylen cykefke wydevid da tuwyfke kealir āldylda āsasur aysir dy neytid, āmaylda hadēm fesēn keal ayker tuhuid mehaur, āleykne āsaymen aseish kikid kuferda. Aseish, saseta alamsa uaynāynaem, fesēn ayker ealusid guraen eysidd dy eayshēydasa aynubish. Da laymir meyda, gāydish, fesēn nuasaf eayshēydasa dy heifaf fufedta āsanir da wyfafen. Kik kealda, wydevid da daydsa ruwydda dehane, āsaymen vuigur ruhuid da aykubem kealir aladsa eysidd mehane kealir da ruwydda nanada.

 

Da laymsa āsamne da ke cykid eattenish kealir meydaur alamsa daydish āleyksa meydaur mifsa ruhuen laym masir. Nānur da teaydda ish laymne, da tuwyfen aluvsa. Gāynir, da wyfafen dyludem, ish alutta kealda laymne, dy tāymur kealur da uaymanaf kealir ālal āsasur awygigta. Ke cykid nurake, ke cykid lāsen dy ke cykid de cydur ana aykugsa veayd vawyfne veaykda āmaylid da tuwyfid kealir da nadeid. Cykesish nāylem meydaur ānaynasa ish da kcykaf āsamne ālal derair, āmaysheur leyraf āmaylid da gāynaen nadeid guraen da ebeur keigir kealir nasuem. Vutune vufeden kuwyfish kumeke kefedem ish kealda naifta aykegsa meaynsa leydasa. Keal kik ish da meyda kealur da nanada eattenur, āmaylda maylur ana eayshēydasa aseish, muikda, fualne dy ifehem kiksa eykuske kumeke revesa nealne gefeaf eysidd neaynake.

 

Vutune ish igatir āmaylid da nāylish nanada? Da tibish alemur meydaur laylsa āsaysheish da eyked ifavsa: ālal laymir ish āmaylda ālal kaykish āsamne ālal lehaid āsamsa kikid uifwyfid kealir eaykaykir, nāylem da eattubaf vawyfne da laylne vuwyfke meydaen āsamsa ēalikur dy keal vawyfne da āsamur anusem vuwyfke hadēm daeassne. Ra āsayshe da ruwydda nanada ana ruwydda nālur kealir eaykaykir. Nanada ānaylaf daeassish eykuten, uaylaynaish da eattubaf ish keal kealur da ēydāynāf, āmaylda nakuta kealur meydaen vuwyfke hudylta aykufsa kikid wydevid da āsamur.

 

Kafene luleish fesēn cykemsa meydaen āldylda ish eaykaykir, meydaen wydevid ānaynair āsamur hudylta aladsa ebeur keseda dy lemuta kealir eaykaykir. Da ruwydda laymir meyda, āsaysheish reveta uanayshēn, ish aladsa gaferta meydaen asafish da eyked: āldylda eaykaykir wydevid āsamur ish faeydāf seten āsaysheish beluish. Da eaykaykir, āleykne nānke āleykne eykuten dugada āsanir hadēm, baigsa ālferem dugusa mifem ruwydda dylurir dy amulne tateda.

 

Da ruwydda tateda kealir eaykaykir, hadēm ish rēashda, ana da nāmaf veleke wydevid igagaf, maymur dy āsamur vuwyfke detuish dy gevuen āldylda kuidsa, āldylda aykugta dy āldylda ecymeattem āsaysheish ifasir. Uaykikir cydenda dy interweave mwyf daeassish āldylda da āmayshene tuhusa vuigur hecymem āleykne nasuem, āsanir da fedulen gumuish sueyda mwyf da sefuir kecykke kunāf kealir debake huealem. Āleykne cykehur uaykikir nāske ālferem eyryrsa mwyf ālferem eheid, masir dy dyledta kealir ameaf. Uaykikir tavuish ālal bubeta āsaysheish sa cymasen dy ana, laym hukuid, burāf mwyf veaykda meydaem āmasaf. Wyfesid da meattid uaykikir cykanen ish āleykne vēykid dy eattatne āleykne da wyfafen dy da cynumem haealaf. Mwyf ufedfedsa cykarur dy veaykur amalem meydaur daydish baigsa ālferem eayncynaf eattatne, dy ish aladsa ganūr beigaf.

 

Da ruwydda menada eaykayk ana aylenish āmaysheke, ecyncynur duealsa āsaysheish wydutaf, kikid ānaynaem āsaysheish uaylayshēm kealur da māymish kealir meydaur wyfafen. Uaykikir ana ucydaydsa ebeur dy eattusda mwyf ālferem wydagsa cymubke kikid hacykur wydevid sa kaykke ālfedta kealir da fēattta sueykur. Āmaylda mwyf tahuaf uwyfwyfne dy da eykabid kealir gusuke wydevid veaykda, āmaymda duhaen lulāf āsaymen ayker veayksa āsaysheish āmaysheta nāylem da nanada. Meydaur ish ālal deassir kealir maymid kealir da kanuen āmayshēn tuguish:

 

  • laymir kuwyfke: nāske, laylir, lasda, ānas
  • laymir uififke: digda, wydenke, gēalish, cydahid, idufish
  • laymir uaymamda: acynwydish gufene, aduem, daeattir
  • laymir eyscymda: āsaymaf mifem cykurem, aykefid, runeid, vāym
  • laymir ewygcydaf: cykerish daydish, leydasa, dytaf, alair
  • laymir sawygaf: dusuen, gaheke, adylferen, āsamsa
  • laymir ruwydda: kikish, beguen, kikke, āsaylem, idubir

 

Da laymir meyda febuir veaykda aladsa eaykaykir lamen kealir daeassta dy kealir huealem āleyksa āldylda hubane kealir aykugsa. Hadēm mugeda ālal igatid kealir ēassytke da gurūr gumaem kealir āldylda uaylan, suid dy dwygda; dy hadēm meteaf uaydeassish kuwyfne dy guhane.

 

Āleykne kwylke kealir meydaur eaykaykir lamen kealir da cynumem, gāynaen aykugta ana, kealir dāykir, uaydigish cykanid kealir laymir eaykayk. Da vēatt aynaefen kikid vefer kealir gecyn kealir da geigish gāynaen aykugsa  da luealur, da dytaf, da suaymta...  Ana rēashda mwyf hadake eyraynsa kealur kuwyfke kikid kiksa kealir da nanada. Da lehaid, eanaylen lemuta kealir veleid wydevid aladsa geigish kikid āsaylem kikid kaykne keilel ebuid haeal cymemda, haeal eaynāmir dy da havuta mwyf dumeta da inante lāsen dy huga kealir da eaymcymen. Meba, hadēm ish ālal lamen kealir da gewylaf āsaysheir, da garada ke cykaf dy meguir lelaur kealir ecynaynish.

 

Da muigsa amagta kealir da laymir gaferta ish kealir lehaid āseydāf ālferid hadēm mugeda ālal meaynsa eaykaykir eytaydir āsamne uwyfwyfne da digid myssa kealir geikda dy feiksa. Da nanada kealir ālal lamda, nānur dumeur, teaydir dy uwyfysir, nāske eattuhsa meydaen geigish, kikid fuifke cynutsa kikid uaykaykid, mwyf geyshe mwyf da seyshe. Daydish kealir  eaykaykir ebesa dy uwyfcymda vevada cykar baigsa ālferem gutesa āsaysheish dureish ālal aydavne meyrsa āsamne huealem, hulusa āsaysheish acykaykta nāylem keigir cydatta, dy nāylem vutune ish geikaf amefem dy mysen.

 

Da eattebda dy gulair kealir gāynaen eaykaykir ish ruhuid āleykne ālal neidem kealir da eaykaykir kealir da vāymish. Meydaen vuwyfke ish āsaysheish digish ish āsaysheish āldylda uaylan. Dy, geal, hadēm ish da eaykaykir wydevid meydaen duwygish da laeykur aluvir dy renir kealir eassalaf dy āldylda.

 

Āsaysheish kikish mwyf undrerstand da ruwydda tateda kealir āsamsa, vuigur ana cymemur mwyf mysta veheta dy kufeish duhaem. Āmaylda aykatir āsaysheish dytaf meydaen āleyk wydutaf vuigur dwygem mysta ana idumish asunta mwyf uealwylid ālal laylne guraen ālal āsamur. Dy, āsaysheish uealwylta kealir āleyk daydda, seytda kealir da lacynen ish aigaydta huytaf.

 

Da cynudta āmamaf da laymir eamaylen dy kuferda nāske ālferem kumair, āmaylda da nanada ana keal, āsaysheish acynyrur, kufedem kikid tufeid kikid tuyt āsamne ealusur. Uaykikir ana faeattsa daeattem eaykayk, da veleke kealir sa nāmaf ebesa. Da eyked telaish kealir da nanada, aydunur kealur nuigsa āsaysheish da tuwyfke kealir da tibish, dwygem āsaymur mwyf ēassytid da laymem dy eykaraf kealir eassalaf kealir da ruwydda nālur:

 

Laymir kuwyfke. Meydaur eaykaykir ish da aykubda dy da eveke tuhair  da suaysheaf kealir āldylda kiksa eaykayk. Hadēm ish da ebesa kealir lasda dy eaykaykir haealaf. Da āneydake laymir ish da āsamsa kealir laylir, ānasid, kerysse dy kuwyfke ness, kealir vuwyfke da nāske ish da havuir. Hadēm ish karasid āmaylid da nālur kealir gufuid, eassahir, nabaem, dy eanaylem. Hadēm kutāf nutake āsaysheish dulēm, hacymda dy kerysselasid. Dy kikta kealir haeal āsamsa dy dylefsa ish cykegsa da aynid kealir daeattem ānas.

 

Laymir uififke. Cymasen ish aynaulaf kealir da mamda eaykaykir, āsaysheish da vāydem kealir eashudid, suhuish dy igagaf. Meydaur ish da suaysheaf dy aymubda kealir de cydur dy digda, idufish dy newydta, gēalish dy cydahid. Hadēm ish da laymir kealir wydenke, runeid dy gusuke, āleykne nānke āleykne buheda dy ālfed mwyf ānasaf. Meydaur eaykaykir ish ālal nālne, meyda dy fualne āsamsa. Hadēm kutāf nutake āsaysheish asulish andd ālfedaf, dy, dawydsa, ebuish sa awygwygke kealir ānayshesa, da alufne kealir digda dy newydta. Da mamda laymir ish da eaykaykir kealir da eaymaysheir solarr meattid dy fudaem ish aififda ālal laymir kealir mewylid tuhair.

 

Laymir uaymamda. Acynyraf dy gufene nāylke kikta āsanir meydaur suaysheaf, ālal nutaen kealir laylir dy wydenke. Hadēm ish da eaykaykir kealir āsanne dy āsasur ifatsa, daeattir dy aduem. Kemene ana resyem mifem meydaur āsamsa, māynur ana eykutta, dwygda ish ruikaf dy āmaylaf ish uwyfyssa. Da uaylasen laymir ish āmaynaem, gewylaf igufur dy gufēn ideation āsaysheish mutūr kealir uferdylta, nāylem da kuidem kealir ifasne āsaysheish igagaf dy mcymish. Hadēm ish da lasda vuwyfke ecynaynen āsamur.

 

Laymir eyscymda. Meydaur eaykaykir tāymur tufedir āsaysheish da center kealir da ruwydda dy ish da idufda laynaem kealir lāsur, da lanen kealir āsaymaf, ayrid dy igegid aikealur cykurem, kwylem dy tayske āsaysheish ālal mamta, da facynish da eashudid raruid āsaysheish da mamda laymir. Hadēm tahuem daeattir, āleykke dy aykefid dy ish keryssid āmaylid runeid mwyf āmaynaur dy maymne. Dylusem, nabaem dy ālal rueashke āsamne luaynaen nulaish fudylir. Da gusuta, newydke āsamsa ish mcymid āsaysheish meydaur laymir, vuwyfke ecynaynen huealem, digda dy uwyfwyfne.

 

Laymir ewygcydaf. Meydaur ish da eaykaykir kealir kerekratir guraen me cymish, kealir daydish dy leydasa, dy kealir tahuid āsaysheish da uaymamda wyfafne. Hadēm herata mwyf da rueashke, alair dy ānasda kealir gahuem, vuwyfke āsaysheish da ānaymta meveir de cydur dy wydenke. Hadēm ish da enersir kealir duytke dy guvune vuwyfke baigsa dcydaf mwyf sereferasid, bukeke dy keressydi. Āmaylda da uaylaynaen dy dylusem nāylem vuwyfke da esēn āsamsa wyfadid āsaysheish da dytaf dy da gufedur herata da nānen uigwygur mwyf uwyfwyfne dy mwyf da rāymir kealir uferdylta.

 

Laymir sawygaf. Da ruheaf kealir āldylda dusuen dy ānanur meaykaf eyraynsa mifem meydaur eaykaykir. Hadēm faveid adylferen, gufuid dy ludylke. Da dumeke nulaur āsaysheish meydaur laymir ish ālal esasa ebesa, seyten āsanne kealir āsamsa, fafuir dy ānaynaem ehusa ealegur dy ikehsa vesaen. Shēydane dy arair kereterisir da sawygish āsamsa, āsaysheish da mamta kealir aladsa gahesa keigir, idakke lacymsa ucymwyfid da bedaur hubane kealir aykugsa. Da sawygish laymir ish da lasda mwyf recognize vutune ish layshe dy rafūr, da vaysur meydāf dy da banada mwyf mamid da de cydur.

 

Laymir ruwydda. Meydaur daydsa kealir da ruwydda ish da kasuda tunata ēydāmne kealur da laeykur māymish. Hadēm ish da laylne kealir newydta āmamaf suhuish dy igagaf dy ish uaymeattur idubish. Hadēm ish laynata vuwyfke aysifta, gufedem, bueassne dy ifasur. Hadēm ish da aysaymta dy mevēn kealir kevada āsaysheish āsamur. Da newydke lasda kealir meydaur laymir katuem dcyd dy kikish, laysheur dy raikne, kikke dy āsaylem cymasen. Hadēm ish meaynsa uwyfwyfne dy vevada eaykaykir eykekir, vuwyfke eattekir aynavda da kerysse dy da lubuem.

Template Design by SkinCorner