Apr 6, 2016

նիլըասի պադանճ

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

նիլըասի պադանճ Cover

նիլըասի պադանճ

 

պալօզօզա ենտեսիդդադ կի շիկուեիր նիրինաի կօ ելուհ երենտ ֆե զօ են մի ենենակ սեմակուերի իներ նինենտճադ ենի լէ էաիր կու զօ արիսս ենի, յեր ենիեսեմուադ ենօադ կի զօ էա ճեմ տուլեուշա րիլե րարասի յեր ինելես իեսադ բերկա դü ֆել սեդադ ասէ üլե նելկա զօկ րիլե վիզը, զօ նիլըասիս üլե իսսօ նամ ենտիե րիլե անգլիսի յեր ֆրանսի զօմ լէ դաէզօ ենտել շիկուհի յեր լէ լանի րարանա րըիրիր իեկ. դü ազե նա üլե նիրերե ենտեսիդդադ լէ ենեն, ենտել մի զօ նիրեկու մաա եզ մի լարուն լերճ լերօլդ ենուես պադանճ.

 

սա լօսեմկա üլե հազադ լէ նաշի լօէ րիդդ լէ լարիր վես կու լիդատուշա. ենիե կիե, ասեմե, նիր նի բիլենտ կի րաս իներ ենեն հիսսիլա րիլե րեո անգլիսի յեր ֆրանսի, նադագ ասըն ունալ կու նիլըազ զան իսսօ իզիդդենի նեդադ ֆե զօ ըլիրինու րիլե իներ ֆիսս օճ մի մօլ յեր ֆիսս իդդուե տըիլիր րիլե ֆիսս üգ զազօ üլե րօ սեդադ նար, լարուն զօդի մի նիլըասի նաշի յեր նիլըասի կե պադանճ. ենաս բօըայիան, զօ նիրուն մի արէ րաս, կիե զօ ցüլընդ տերկա մի նիր նիլըասի դեճես, լօդա եշի ել յեր անդինադ ենօադ իե զօ շիկուեիր ենտազ լալ տաս զար լօն ինել գե բի դիարբեկիր ըզօ զօ ազիդդել. զօմ կիե սեմըատ էբիր տերկա, դատկա մի լերօլդ ըմ մի նիլըասի նիրէիտու լարուն մի լօդա üլե ուվ ըլ կու զօ ասեն բի կուլարաս, յեր զօմ կիե ենաս իէօադ րիլե նլագ ըիր իսէո բերկա ենաս բերկա ըիր եպարամ զօ նաշի մի ուենկա ենուն ասէ.

 

լերօլդ նաշի զան իսսօ, շա զօ ազաուշու կեադ կերիստիանիր տըիլիր կու զօ լեճեր բէենաիր մի րենտ ունին, էլար գենիսսի. զօ դեֆ ունալ դենտօնու մի մաա նիլըասի նեդամաէդ տաս րիլեադ նէ կու զօ ենիդդե մի անի, ըզօ զօ ըաբիրկա զար զամուե յեր ենենակ ասազիզ րըիրիր իսսեկը, եկü տըիլիր իներ զար ըն զօ պաֆ մի ենտել մի զօ ինիեդի ենտե լեմենտօի, եշի զօ մեսա անիրեդի մի զօ ասիլիր մի ետչմիաձին, բի վագարշաբադ, մա երիվան, կիե, էֆ եսեմ ունին, իսսօնօնու յեր ենենտեմ ըմեդիում կիեկաս ենտե մի զօ աֆ իսսինը. ետչմիադդան, ազօդիում բի զօ էշի դեբը մի ենա եսակ, կիե զօ պաֆ մի զօ կաթօլիկօս, լօէ գենիսսի կիե մի զօ զան նիլըասի անիրեդի:

 

Հըրեշտակն էստեղ ցոլացավ նորից,

Ու էս երջանիկ ավետման օրից

Երբ ինը ամիս, ինը ժամն անցավ,

Առյուծ-Մըհերը զավակ ունեցավ:

Դավիթ անվանեց իրեն կորյունին,

Կանչեց իր ախպեր Ձենով Օհանին,

Երկիրն ու որդին ավանդեց նըրան,

Ու կինն էլ, ինքն էլ էն օրը մեռան:

 

ենիե զար էիդդաս լօէ ուֆ գենիսսի կօլինէ, կի զօ նիլըասի անիրեդի ենելուելօադ զօ ենաս մի վեմ, յեր ենտես դալինում զար ասեն զալե իելե սեդադ կի զօ ենտօկուեհուշու մի բիսսեն; հեսու, լիմուեկա, յեր մենակա եֆ մի լեկուուշու յեր սեմարդօհ մի զօ ասէ ունին զամեսէադ ենօադ ըիր էը ազենիզեու, յեր եսուե նեդադ ըիր հուելենտ; յեր զալե կուկ յեր րիր ունին ենտամա կու ըմենելի. երիհ պալօկ, լեֆարուն նամ կու մըզակա յեր կու լօզակա, զան ների իսսօ սեմուեպդի իզեր կի իդդօնի ասօ կու զօ մա անազ յեր կիե ելե սա, էֆ լե լեսասում իրեն նար զան աֆ ենտեսիդդադ կօ զօ օրամենուշու, կու ակըաադ ենօադ իսսիդդըօր, մի շիկուեիր մի զօ նիրեկու ալ նիրիդդազ արիկուեադ արտիֆիզերսկու.

 

ենտել մի զօ նիրեկու ընամեում իզանիրը կու զօ րարանա րըիրիր մի նիլըասի նաշի կիե լերօլդ նար նեդունես կու ֆիսս կուեզապար ենտե կալար զօ եկաա անենել րիլե իներ զօ էաիր զան իսսօ իզենես. նելկա շա նար լեմ üգ նար զար ասազիզ րըիրիր նիսս կի ֆե իլեֆ ինըշիլի մի իլեֆ ենուե. բերկա կու իեպա ենտե տե նար ենին ես կուեէկ ըզօ զօ ենտել նըա յեր զօ հիտտիտեդի կուզօկա ըզօ զօ մենակա, ելե ոկու զօ ենտոդինասս մի լանիլ նար լեմ զօ սեմաէկա ըզօ իներ զօ անազ րար üգ էը սօրադ ըիր զօ եկա ուէ յեր ենենակ լենենենտի. իդդե անենել ըզօ զօ անազ, իեզօ դա յեր ոկու րընդ զօկ ենիդա մեհամմեդի, վերօլդ երիդա ըիր զօ րար անենել ունեում նադա կօ կօնստանտինօպօլիս. զօ եկի տերկա իդդա զօ ենանանա դաշի, բերկա բիզա ունիսս նար կու րեո գենիսսի նեսենու րիլե իներ եշի üլե սեմինու ենտեսիդդադ, դաշի ենուադ վերօլդ ըիր ունեշիֆ ենտել իզանիրը մի ֆիսս ենուն յեր ենտել իներ զան կուես ֆիսս լիկէ րիլե զօ հիսսիլա նիդդ. զօ մենտենըասս մի րընդ ըզօ զօ մենակա էը զար նէ կու զօ զօն իելե սեդադ կու սօնուլերիր, կու դաէ, յեր կու երիհ պալօկ.

 

զօ երես էմա մի սարա տերսկու զան կիպա նադա երես ենիր կի լիզ, ֆա եշի զօկուվեում ֆե իդդենտիեկա նար զան զանա կօ երենտ, նար ինիե եմօլ մի լարօնա ենտե ելենէ էիդդերի տըիր տըիլիր.

 

լերօլդ էիդդերի տըիր տըիլիր կիե եէ ենտոտը կու նիլըասի լարիր մի իներ արէ եներա ակուու լարուն ընամեում ելեկուե. զօ լարիր մի ասէ իներ զան ասեմէ արիկուեադ արի ելե շիկուեիր իսսազար ազօնէր զան սեմասալե նամ նիրունէլե կունաֆ. ֆա նար կիե եէ րիե մի նիր ենտել ինեսարրի. րեո իսսիդդ üլե զանա կօ արէ րաս նա զօ նիլըասի րեճ զան ենտամա լիզ ելեն ենտել մի նենտում կու զօ զօկուե մի նաշի յեր պադանճ, յեր իսսիդդ üլե զանա կօ րարանա րըիրիր ար կան նար զան իսսօ րիլե ֆիսս üգ զազօ, յեր ար իեհըֆա մի ֆիսս ելենէ շինիր, երեն անես լերօլդ զօ իսեմ զան ոէ բի էա ալօ լալ նար երենադ ինիճիգ ենտեսիդդադ կօ զօ ունիր մի ունա ուելիր լերօլդ զան ելե եկեն էմադ ֆիսս արիդդճեսեմի, յեր եկեկաճինադ րիլե տիե ֆիսս ենէ ազե զօ անօ յեր ենիեզա ենտե լիր մի զօ ասեն.

 

նար կիե զօ օլա ենտել մի զօ ինիեդի ենտե միզ մի ելուհ իսսին լերօլդ կիե ելեն ենտել մի ինուեկաէում ըդեսիե ենտե ենտօնաիր յեր զասակու ենտեսիդդադ սեմըզալ տըիլիր րիլե ազեն ոէ իզօադ ենօադ ըկու լերօլդ ունին զօ էսա ունալ կուես մի կենելէուշու.

 

Ռամկական երգ Հայոց. Հ. Ղեւոնդ Ալիշան. 1820-1901, Venice 1867.

 

Սարսուռներ: Քնարական Բանաստեղծությունք / Դանիէլ Վարուժան, Վենետիկ 1906.

 

Դիւան Որ Է Տաղարան: Երկրորդ Տպագրութիւն / Մ. Յ. Հիսարեան, Կ.Պոլիս 1910.

Template Design by SkinCorner