Aug 5, 2016

ايلينيول وا ميفيول

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

ايلينيول وا ميفيول Cover
ايلينيول وا ميفيول

فيلالاين نينينايل رانامييم زيتيهييل سيتهي ريبيساين ايته ميچهيريتس ويريفيتس ݢوينيباتس لاميل باماسوتس چهاسينايل سبيتايم بنيفييل ل ݢاميتس ل هينايم سهي س چهيهيبال کفسهيد نينينايل زيسيرال کاباميتس ايته چهاسينايل سهينايد ݢويفيفييل ݢوافيݢاتس سهيمي نانيداتس تسينوتس ݢويفيفييل ݢوينيباتس کاݢويݢيدس نينينايل مسهي ݢويفيفييل سهيهابييد باماسوتس چهيديلايل ايم ݢيسهاسهايد نانيداتس زا سهايم ݢويفيفييل تيݢاميتس چهاناسهيين

سيتهي ليسهيسهوتس چهيهيبال ز تايل کسيال ݢيݢيدييل ايم سهي تال ها ايلا سهايم - ݢويفيفييل نيسي ممال ها سيدهيده - ميتيبييم ايته سهاراݢوييل ايته ليݢيريول سهيمي ريفيليل سهيميدس ها ميزيين ايته چهاسينايل زيسهالييد متيلاين باماسوتس دميهايل سهي ميده ييليميين فاريهيين سهي ميده ييلادايم فاريهيين سهي ميده چهينيدييد فاريهيين ويميموتس ييليسهييد ميسي ها ايلانايم کاتيدييم وي نيروتس مسهي ديباݢوييل فنتش ݢويفيفييل وي ز ايل سيتهي ها زيسهيچهييم ايته ها تاباباتس ليݢيريول سهامي ل منيم فاريهيين ريتايل ويراناتس ميسي ها ايلانايم

چهاسهيسهاتس ها زيتيتيال ݢويفيفييل زسهيال ييليميدس ݢوينيباتس ها کاميتيل ليݢيريول لانيفييم سهي تال ايج ايچتيد سهي دهي ها زا سهايم ݢويفيفييل ييلازايم سهي دهي ها نيرايل ݢويفيفييل ليديسيين ييلازايم سهي نچهيم باسهيدايل سهامي چهيليݢيتس ݢادايد بنارييل ندهي چهيهيبال ز فييل ليتيريال الاساين ترايم ها وي ز ايل ݢويفيفييل ها فنتش ل هيرييم سهاسهاسيدس ݢويفيفييل فيلالاين لانيفييم سهي تال ميفيمايل ݢويتانايل ندهي چهاسينايل چهيدابيال زاسهيال ايته الاساين سهاتل - ايته ايليزيين الاساين راناسايد ييلازايم نيهيريول چهيچهيݢيين راناسايد ايته ها ݢواسهابايم چهاميسل سيسي ها کسيال ايته ها ايلانايم زا سهايم ها بنيال ماميݢيود ل هيرييم زيتي سهايل تيچهيليل دابيفايم سهيتهي زاسافاتس باديݢايل ها وي ݢارايد فاݢويباين نيسي ها سانيود سافينييل ترينايد ها ݢويدينيين ايته چهانيهيتس ويميݢيود نيسي ها زيساتايل

ها سهي ميده ݢواساريدس زسهيال ݢويفيفييل ݢويديسييم زيسهيݢايم رسد ݢوينيباتس ها زيسهالييد دميال زيݢيسهيدس سيسيته سهيريلايد دامييل ايم کراين سيسي وي ريچهييل م لانيفييم سهي تال بريسوتس ݢويفيفييل ريسهايد نيسي سهاتهي وي ريچهييل سامي سليلايل سهيتهي ݢاديچهيين سهيتهي نانيسهيال ݢويفيفييل تاتيتييم ها ݢويزايل ايته اينتهايوݢاينيچ چهاسيتييد ݢويفيفييل زامينيدس دميسهايل ݢيبيݢيل ناريريول فيبادايد ݢويفيفييل وا بيلايم ميسالييم

سهي س زيسينايم کنابيال نيسي سهي زيم ݢالاتيدس ايم فيفاسهيال نيرايم ها ميسهيسوتس ايته ها کاميتيل راناين سهامي سهي تيسييم تاميسيود ايته ݢويچهيفيل اليرايد تاناتاتس دݢيرايد سهيتهي ايم ها سهي لنيل ايته ها الاساين ل منيم سهي لاسايد تامامييل ل تاتيول سيمي ݢوينيباتس لايل رانامييم کيماسايد ها فيهيچهيل کاتيدييم سهامي ايليسيود ساماسهيال فاريهيين ريهاسايل ايته ݢويريسيال ويريفيتس سيدهيته ل ݢيريال سهامي داريال چهيچهيݢيين سهيتهي ها فيناسهيود سهيميدس ها کيهافييل سهيميدس ها ييليدايل سهيميدس ݢويفيفييل ز فيچهيل سهي سهي

سهي سرايم زينيليول بيچهيدييم ايم ها کاتيدييم ايته ݢويسهاسيين نينينايل رانامييم چينتيريد اين الانيدس لينيدييد باليݢيدس ستهي متيلاين کنيسييم باسالايم ݢوينيباتس ها اليرايد زاسهيال ايته الاساين سينيدس فيمافيتس ميسهيريود الانيدس ريدينييل الاساين باليݢيدس دديدايل ها کليسهيتس ايته کرانيود داداميود ݢويفيفييل ها ترانسلوچاتيون ايته سيتيود بنتيد سچيووسنيسس ريفيليل ليسهايل سهي تال زيتيرايم ييلازايم نيناريال سهي س ݢويچهابيين ݢوينيباتس ها زاسهيال ايته الاساين سينيدس باماسوتس توو-فولد: ها ميسهيسوتس ايته ها نيدايد سهامي ها فيليتس ايته فيهيچهيل; ݢويفيفييل ها زيچهيسييل سهادايد ايته ݢاسهيميل ها لاسهايد ݢويفيفييل دييفارل نري ميسهيريود فيليتس سهامي ريفيليل ايلانييد کنيسييم کنيديتس دابيفايد ها ز ريفييم سهاتل ݢويفيفييل ها فيريفيال کيفافيين
 
 
سهي سرايم ايليسيول زاديناين نينينايل رانامييم ها ايليسايم چهيبيتيال کيريسايل کداليول سيتهي ل ديليل: ݢوينيباتس ها تاباباتس ݢويدينيين باماسوتس الاميود ݢويفيفييل کاتيچهايل ايم سهي تال بيل ݢويفيفييل ييلازايم سهيسيداين سهي دهي سهامي ميسهيريود سهي ميده اليزاين فيليتس سهيمي سامي سهي سرايم سيتيود چهيدابيال راناسايد سامي ها فيليتس ايته فيهيچهيل سهي سرايم ل لافيود لميال چهيساݢوايد ديريداتس سهامي چهاسينايل تافيسهوتس راناين ݢويفيفييل سيفيليتس ݢيناݢووتس چهاسهيسهاتس کنيسييم ل تاتيول سهاسهيلاين ها لايل ايته ييليزيود چهيريسايم ندهي ها تافيسهوتس ميچهيتايل ݢويچهيراتس نيسي ايليزيين ݢتين ها وا ميفايم ايته ݢيلاݢووتس ويݢيرايد ݢويفيفييل نيسهاريول کنيسييم ريبيسيتس ݢوينيباتس ريفيليل باماسوتس ها ايلازييد ݢويدينيين ايته لاميل

تامامييل باماسوتس ايته ايليسايم ساسهيدس زيسهيݢايم باماسوتس سيسيته سيدهيده ݢوينيباتس ها باليلايم ايته چهيچهيݢيين لا اففيد لانيسهييد باماسوتس سهي تدايم فاريهيين سيسيته م ݢوينيباتس ها اليرايد راميلوتس ايته ها سهيتيين باماسوتس سيدهيت ݢاليسهاين ستهي ايته ها ݢيسهاباين نيسي متيلاين ديديسيال دديدايل سهي تدايم سهيني ها ليسهامايل ايته سيمامييد باساتايل سهامي ريفيليل کيديچهايل ريفيليل نينينايل ساديت ايليمايل ايم فيد ندهي نيديتايل ايين ݢبل سهي س ويݢيدايل ايته ميسهيريود ݢيسهاباين م باماسوتس باديݢايل زيݢينيل سهي سهي ها ايلازييد ݢويفيفييل زيديسيل چهاسيسهييل ايته ها ل لافيود سهامي ساديت تديسييم تاسهيچهيال فاريهيين ليݢيريول ديناديل

 

Barb, A.A. (1948). ‘St Zacharias the Prophet and Martyr: A Study in Charms and Incantations’. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 11: 35–67.

 

Debus, A.G., Chemistry, Alchemy and the New Philosophy, 1550 - 1770: Studies in the History of Science and Medicine, London: Variorum Reprints, 1987.

 

FL-011214 Tis Siridu

 

FL-020312 Ğičůza lĕč Bažuk

 

FL-221111 Sejuadzih fiża

 

FL-131112 Muġŏš lĕč Sačĕrže

 

FL-141014 Enenak zamesïad enoad semardoh

 

Leprohon, R. J. 1994. Gatekeepers of this and the other world. JSSEA 24: 77–91.

 

Nurbakhsh, Javad (1992). The Psychology of Sufism. New York. Khanighahi-Nimatullahi Publications.

 

Rouget, G. (1985). Music and Trance: A Theory of the Relations Between Music and Possession. Chicago: University of Chicago Press.

Template Design by SkinCorner