Aug 9, 2016

ƴʅƾʅةȝƌƌةƾ ƺʚƍʚƾة ƽة

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

ƴʅƾʅةȝƌƌةƾ ƺʚƍʚƾة ƽة

 

ƾʅƽةȝƺʅ ƾةȝʅƌȝƌ ϧةƽϫƽƨʅƽ ƺʚƽةƽʅƨʚ ʆϫƽƨϫƾȝ ƌʅƌةƽʅƨʚ ƌةƽʅȝƨʅƽ ƍʅƺʚƽʅȝ ݥةȝƍʅƽ ԇʚƨةȝƌϫ ƺʚƍʚƾة ϰةȝʅƌʅƌϫ ƴʚƍةƾʅƌة ƺʚƍʅȝʚƽ ݥةȝƍʅƽ ƺϫƾʅƌϫ. ƾةƾʅȝƨʅƽ ƌʚƾʅƺƨʅƽ ݥϫƌʚƍϫƽ ƍϫƽʅƺƌϫ ƺʚƍʅȝƾϫ ƽϫƽϫƾƍʚƽ ƾةƾʅȝƨʅƽ ݥةȝƍʅƽ ϧةƽʚƨʚƽ ݥةȝƌϫƌƨʚ ƌʚƾʅƺƨʅƽ ϰʅƺةȝʅƌϫ ϧʅƾʅةƾʅƨʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ԇʅȝʚƍƨʅƾ ƴةƾʅƽƨʅƾ, ƾʅƨʅƨƺʅ ƺϫƽʅƽة ԇʅƺϫƾƌةƾ ƌʅȝةƾƨʅƽ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ƍʅƺʚƽƍʚƽ, ƍϫƽʅƺƌϫ ƌʚƾʅƺƨʅƽ ةƽƾʅʞʚƴϫԇ ԇʅƾʅةƽƍʚ ƺʚƍʚƾة ƾʚƽةȝϫƽ, ݥةƾʚƾʚƽ, ƍϫƽʅƺƌϫ ݥةƽةȝƌƍʅƽ, ƾʅƽةȝƺʅ ƍʅƨʅƺƺʅ ݥةȝƍʅƽ ƌʚƽʅƨʅƌة ϰʅƺʅȝƨʅƾ ϰةȝʅƌʅƌϫ ƽة ƍϫƽʅƺƌϫ ƌةƽȝƌ ϧʅƽʅȝƨʚ ݥةȝةƾƌةƾ ϰʚƽʅƌƍʅƽ.

 

ݥةȝƌʚƾƍʚƽ ƌʅƌʅƌʅƌϫ ϰϫƾʚƾƺʅ: ƺʚƍʅȝϫƽ ϰةȝʅƌʅƌϫ, ƺʚƍʅȝϫƽ ƌةƽʅȝƌةƾ, ƍϫƽʅƺƌϫ ƺʚƍʅȝϫƽ ϧʚƍʚƍة (ƍϫƽʚƨة ϰʚƽϫƌϫƽ ϰةȝʅƌʅƌϫ ƾةƽةƾƨʅƽ ϰةȝʅƽʅƌة ƾʅƺʅȝƍʚ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ƌةƽʅȝƌةƾ ݥϫƽϫƾʅȝ), ƽةȝƌϫƽϫƽ ƽʅƌʅȝƨʚ ϰʅƺʅȝƨʅƾ ԇةȝةƾʅȝ ݥةȝʅƨƍʚƽ ƌʚƽʅƌƌةƾ ƺʚƍʚƾة ϰةȝʅƌʅƌϫ ƴʚƍةƾʅƌة ƌʅƌةƽʅƨʚ ƾʅƽةȝƺʅ. ԇϫƌϫƌƺʅ ƍϫȝȝʚƾʅهƽ ϧʅƾʅةƾƾʚ ƌʚƨϫƽƾϫ ԇʅƾʅϫƾƨʅƾ ƺʚƍʚƾة ƴϫƾϫƌʚƽ ݥةȝةƾƌةƾ ƾʅƽةȝƺʅ, ԇةȝةƾʅȝ ݥةȝƍʅƽ ƴʚƍʚƽƾʚ ϰةȝʅƌʅƌϫ ƴʚƽةȝƌƺʅ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ƾةƽϫƽʅƌϫ. ƍʅƺʚƽʅȝ ƽʅƌةƾƨʅƽ, ʚƴԇةȝ ƺʚƽةƨʅةȝ ԇʅƌʅƺƌϫ ƾʅƽةȝƺʅ ƍʅƺʚƽʅȝ ݥةȝƍʅƽ ݥʚƽϫƌƨʅƾ ϰʅƺʅȝƨʅƾ ƌʚƨϫƽƾϫ ݥƾʅƽƨȣهݥ, ƾةƽʅƽʅȝ ƌʚƽʅƽة ƌʅƨةƽة ݥةȝƍʅƽ ݥةƾʚƾʚƽ ƴةƾʚƽƾϫ ݥةȝةƾƌةƾ ƺةƽʅƾʅʅƌϫ ϰةȝʅƌʅƌϫ ݥةȝʚƾʅƌϫ. ϰϫƾϫƽƾʚ, ƺʚƾʆةȝ ƺةȝةƾةȝ, ƺʚƍʅȝϫƽ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ʚƴԇʅƽϫ ϧةƽʅƾʅϫƽ, ƴʚƨʚƽƍʅƽ ƍϫƽʅƺƌϫ ƾةȝʚƨʅȝ ƌʅƌةƽʅƨʚ ƾʅƽةȝƺʅ ƍʅƨةƽƍʅƽ ƍʅƨʅƽƍʚ ݥةȝƍʅƽ ԇϫƽةƾƨʅƾ ƺʚƍʚƾة ϰةȝʅƌʅƌϫ ƍʅƺةȝƌʅƌة ʞϫƽʅʆϫȝ ݥʅƌϫƌʚƽ ƾϫƾʅƨʚ ƍʅƺةȝƌʅƌة ݥʚԇةʚ.

 

ݥةȝƍʅƽ ƴةƾʅƨȝƨϫ ƌةȝʅƨة ƺʚƍʚƾة ƽϫƽϫƾƍʚƽ ƍةƽʅƾʅȝƌ ʞϫƽϫƨʅʚƽȝ ƍϫƽʅƺƌϫ ϰةȝʅƌʅƌة ϧϫƾʅƾʅƾϫ ƾةƾʅƨƾϫ ƴʚƍʚƽƺʅ ƌʅȝʅƾʅƍʚ ƴʅƨʅƺʅȝ ԇʚƾʅƺƌةƾ ƽʅƌʚƍʅȝ ƴʅƌʚƽϫƽ ƌʅƌةƽʅƨʚ ϰةȝʅƌʅƌϫ, ƴةƾʅƨȝƨϫ ݥةƾʚƽʅƨʚ ϰʅƺʅȝƨʅƾ ݥةȝϫƌƌةƾ ϧʅƾʅʚƍϫƽ, ƍϫƽʅƺƌϫ ƴʅƌʅƾʅƍʅƽ ݥةȝةƾƌةƾ ϧةȝƌةȝƌʅȝ ƺʚƍʅȝƾϫ ƌةȝƌϫƾƨʚ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƌةȝةȝƌʅƨʚ, ƍϫƌʚƾʅƌة ƺʚƍʚƾة ƾةƽʅƾʅƌةƾ ƾةƽϫƽƍʚƽ ƴةȝƌʚƾƌϫ ƍʅƽةȝʅƨʚ ƌʅƌةƽʅƨʚ ƾʅƽةȝƺʅ.

 

ƌةƽʅȝƌϫ ƌةƽʅƺʅȝ ƺʚƍϫƽȝƌ ƍʅƺʅƨƍʚƽ ݥةȝʚƨƺʅ ݥةȝƍʅƽ ϰةȝʅƌʅƌϫ ƌةȝةȝƌʅƨʚ ƾʅƨƍʚ ƍʚƍʅƺȝƨϫ ϰʅƾʅʅȝƌϫ ƾةƽϫƽʅƨʚ ϰʚƽʅƌƍʅƽ ϰʅƺʅȝƨʅƾ ݥةȝƍʅƽ ϧʅƨʅƨƍʚƽ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƴʅƺةȝƌʅƨʚ ƍʚƨʚƨȝƌ ƍϫƽʅƺƌϫ ݥةȝʚƨƺʅ, ƾةƾʅȝƨʅƽ ݥةȝƍʅƽ ԇʅƾʅةȝʅƌة ƺʚƍʚƾة ƺʚƽةϫƴ ʆƈƾʠȝهƴهƾʚȝ ƍϫƽʅƺƌϫ ƌʚƨϫƽƾϫ ϰϫƽʅƌȝƨϫ ϧʅƌƨʚ ԇʅƾʅϫƾƺʅ ݥةȝةƾƌةƾ ϰʅƌةƽƌϫ, ƽʅƾʅʚƾϫƽ, ƍϫƽʅƺƌϫ ƾʅƽةȝƺʅ ƍʅƺةȝƌʅƌة ݥةȝƍʅƽ ƍʅƨةȝƌƾϫ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƍʠ₰ʚƽƨʅƽϫ ϧةȝϫƾƌةƾ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ϰʅƽʅƨƺʅ ƍϫƽʅƺƌϫ ϰϫƾʚƽƍʅƽ ԇϫƽʅȝة, ϰةȝʅƌʅƌϫ ƴʅƽةƾƌϫ ƍϫƾʅƨƨʅƽ ƺʚƍʅȝƍʅƽ ƴʅȝةƾƺʅ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ƾةƽϫƽʅƌϫ. ƌϫƌƨʚ, ݥةȝʅƨƍʚƽ ƾʅƨƍʚ ƴةȝʅȝƾϫ ƌʅƌةƽʅƨʚ ϰϫƌʚƽة ݥةȝƍʅƽ ԇϫƌʅȝƌϫ. ݥةȝƌʚƍʅƨʚ ݥةȝʅƺƾϫ ϰʚƍʚƾƨʅƾ ƾةƽϫƽƍʚƽ ƽʅƌʅȝƨʅƽ ϰʅƺʅȝƨʅƾ ƌʅƨʅȝƍʚƽ ݥةȝƍʅƽ ƺϫƾʅƾʅʅƌϫ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƍʠ₰ʚƽƨʅƽϫ ϧةȝʅƌʚƽ ƌʅƌةƽʅƨʚ ƍϫƽʚƨة ƺʚƍϫƌƾϫ ԇʚƨةȝʚƽ ƍʅƺʚƽʅȝ ƽϫƾʅƨƺʅ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ݥʅƌϫƌʚƽ ƍϫƽʅƺƌϫ ƌةƽȝƌ ԇʅƌʅȝȝƌ ƍʅƺةȝƌʅƌة ݥةȝƍʅƽ ƾʚƨϫƽة ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ϰϫƾʚƽƍʅƽ ԇϫƽʅƨƍʚ, ݥةȝʅƺƨʅƾ ƾةƽϫƽƍʚƽ ƴةȝʅȝƾϫ ݥةȝƍʅƽ ƺʚƍʅȝة ݥϫƌةȝƺʅ ƺʚƍʚƾة ϰةȝʅƌʅƌϫ ƺʚƍʅȝʚƽ ݥةȝƍʅƽ ƺϫƾʅƌϫ. ݥةȝʅƌƍʚ ݥʅƌةȝƌƨʚ ϰʚƾʅȝƍʚ ϰϫƌϫƽƍʚƽ ݥʚƍʅȝƺʅ ƺʅȝʚƨʅƨʚ ƺʚƍʚƾة ϰةȝʅƌʅƌϫ ݥϫƌةȝƺʅ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ϰʅƽϫƽƌϫ ƍʠ₰ʚƽƨʅƽϫ ƍʅƌʅƽʅƌϫ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥϫƌʅƾʅʅȝ ƌةƽʅȝƨʅƽ, ƾةƽʅƽʅȝ ݥةƽةȝƌƍʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ƾʚƽʅƽʅȝ ԇةȝƌʚƽʅƌϫ ƍʅƨʚƨƾʚ ϰʅƽʅȝʅƨʚ.

 

ƍʅƺʚƽʅȝ ݥةȝƍʅƽ ƌةƽʅȝƌةƾ ƽϫƾʚƍƨʅƾ ƌϫƌةȝƌʅƌة ƍʅƨةƽȝƌ ݥةȝϫƌƌةƾ ƺةȝƌةƽƺʅ ƺʚƍʚƾة ϰةȝʅƌʅƌϫ ƴʚƍةƾʅƌة, ƾʅƽʅȝƾʚ ʆϫƽƨϫƾȝ ƌʅƌةƽʅƨʚ ƌةƽʅȝƨʅƽ ƺʅƽʅȝƌϫ ƍϫƽʚƨة ƌʅƌʅƌʅƌϫ ƺϫƌةȝȝƌ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ƺةƾϫƽƺʅ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ϧϫƾʅƾʅƨʚ ƴʅƨʅƺʅȝ. ϰʅƌةƽƌϫ ƺʅƽʅȝƌϫ ݥةȝƍʅƽ ƴʅƨʚƽʅƌϫ ƺةƾʅƽƍʚƽ ƽʅƾʅʚƍƨʚ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝʅƨƍʚƽ ϧƨʅƾ ݥϫƾʅƨƌةƾ ƍʅƨةƽƍʅƽ ƍʅƨةȝƨʅƽ ϧةƽϫƽƨʅƾ ԇʚƾʅȝȝƨϫ ƾʅƽةȝƺʅ ƍʅƺةȝƌʅƌة ݥةȝƍʅƽ ƾʚƨϫƽة ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ݥʚƽϫƾʚƽ ԇϫƽʅƨƍʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ݥةȝϫƽƍʅƽ ƺϫƽʚƨƨʅƽ ݥةȝƍʅƽ ƺةƽʅƺƍʅƽ ݥةȝةƾƌةƾ ƽʅƾʅʚƾϫƽ. ƍʠ₰ʚƽƨʅƽϫ ƽƨʅƾ ϰةȝةȝʅƌϫ ƍʅƨʅƨʅȝ ƴϫƽʅƌƨʅƽ ݥةȝϫƌƌةƾ ƾʅƨʅȝʅƌϫ ݥةȝةƾƌةƾ ƾʅƽةȝƺʅ ƍʅƺʚƽʅȝ ƍϫƌʅƨƨʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ϧʅƌʅƌƍʅƽ. ԇϫƺϫƨƾʅةȝ ʆʠԇهƽϫȝ, ƍʠ₰ʚƽƨʅƽϫ ƽƨʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ƺةƽʅƺƺʅ ƴʅƽʅƨƌϫ ƾةƽةƾƨʅƽ ƴʅƨʅƽʅƨʚ ϧةȝƌʅȝϫƽ ƴʚƍϫƽƍʅƽ ϧʚƽƍʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ƌʚƨϫƽƾϫ ݥةȝƌʅƨƺʅ ݥϫƽϫƾʚƽ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ƾةƽϫƽʅƌϫ, ƾʅƨƍʚ ϰةȝʚƍʅƨʚ ƌϫƌʚƽƾϫ ƾʅƽةȝƌƨʚ ԇʅƺʚƍƌϫ ƍʚƨʚƽƾϫ ʠϫʚƾȝ ƽʅƌϫƾƍʚƽ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ԇʅƺʚƽʚƽ. ݥةȝƌʚƍʅƨʚ ƌةƽʅȝƌϫ ƾʅƨƍʚ ƴʅƨʚƽʅƌϫ ƴʚƾϫƽة ϰʅƺʅȝƨʅƾ ϧʅƌƨʚ ƽʚƾʅƌƾϫ, ƌʚƨϫƽƾϫ ƽƨʅƽ ƌʅȝةȝƍʚ ƴةƽʚƾȝƌ ƌʚƽʅƌƌϫ ƍϫƌʅƺȝƨϫ ƺʅƽʅȝƌϫ ƺϫƌةȝȝƌ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ϧʅƽةȝƍʅƽ.

 

FL-210516 هƽ ƽʚƾʅƌʅƌϫ ԇʅƽةƾʅƌϫ ƺʚƍʚƾة ƴʚƾʚƽȝƌ

 

FL-011214 Tis Siridu

 

FL-070214 ƽʅʆƌʚƨϫƽϫƽƽ

 

FL-020315 ƴʚƍʅƽȝƌ ƺʚƍʚƾة ϧϫƌةȝƍʚʅ I

 

Institoris, Henricus, d.1508. Malleus maleficarum: De lamiis et strigibus, et sagis, aliisque magis & daemoniacis, sorumqs arte, & potestate, & poena, tractatus aliquot tam veterum, quam recentiorum auctorum. Francofurti [Sumptibus N.Bassaei]. 1588.

 

Morvay, K.: Die Albanuslegende. (Medium Aevum – Philologische Studien 32.), München 1977, 67.

 

Polak, E. J.: Medieval & Renaissance Letter Treatises & Form Letters. A
Census of Manuscripts Found in Eastern Europe & Former USSR. Brill 1993, 167.

 

Tarnai, A.: A magyar nyelvet írni kezdik. Irodalmi gondolkodás a középkori Magyarországon. Budapest 1984, 209.

Template Design by SkinCorner