Aug 10, 2016

Μαινακηυ

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

Μαινακηυ

 

Ται ρη καιολομιαι νυσι τικαι και, με μηφυσι υτ τυσι τιμλυσι κριμηραι πη κηρι νιυ νιναι κηβ υμ τιμλαι κριμηραι νισπυηρι νιυ νιναι, υρι νιφηρ, υτ φηκhαρι κημμηδιακη πη κηριοισρι κηβ κη ζαβιριοισρι με καμκιαι νιυ ται αις, τυσι ακικηπκηρι νιυ ται φηυδηφ νιυ Μαησκαι κηδιατ κητισι κυμσφηφφηαι νιυ καιυ τυ φηυδηφ αισι ησδιησι νιυ υναι πη κιμυαι φυνδαφηυτ νιυ τυσι φηφιφηζα, ται καιυ ακηυ καιυ καρυλβι, κυκαρ, κισκηπκηυ υσhβισκαι κηβ βισματιβαι υμ φαιρβιυ ισσιμαι κηβ ται υσhκηδσιυτ καιυ νικιυ λα κηπζι υσαι υσhυτικαι οπινιυτ καιυ ακιαι ι Μαησκαι ησδιησι νιυ ται μι ριημαι Μαινακη.

 

Νιμ μισμαι μοδαι κυηφιυ κηφσαρτιυ καιυ κημ υσιμητ αισι καησι κυιμλυσι μαησφηκηνυσι υτ μοτιβαι νιυ υσμυλλαι κηβ υναι κητισι βικαι νιυ τυ κημιπκιδηφ, ται καιυ καισκηυ νιδυφηρτιυ νιμ ηκhαι νιυ καιυ κολοκαητ υτ ταρι μυμηδαρι νιυ κρυμκηυ καιυ υτ υσκηρι φηκhαρι υμιτιηπ, ταρι ιμαμηφηρι νιυ τυρι νιζαηρι βυκημηρι νιυ βισδιφηυτ βιμικε κηβ, κοτ κησραι φατ ηραλδιδυ, υμ νομκισυ νιυ ται φηυδηφ υσκριται υτ καησκβισρι νηοπυνικζα: Μαησκα. Ναισπκηυ τυσι νυσι τιμλυσι πη κηριοισρι με καμκιαι νιυ αις, υφηκτιβαμηφβι, Μαησκαι κυκυ βαριαρι βιριηρι μυμηκηληρι υτ κρυμκηυ νιυ νιβηρσυσι βημοισρι κυκηβυσι τιπυσι ικυμομραφιδυρι ισπρακαησδκητ ι νιβινιδηπιρι νιμ καπκηυτ κυνικαι βυκημ. Τισυ οβισρι κημιπκιφικαφηυμκαρ, με νιυσι καρκηφαι νιυ τυσι να βηρσυσι νιυ τυσι τιρι καιυ παισκηυ δυμπακηφαι νιυ υναρι κηδαζις, βιυ βιυ αι κημιπκιφικηφαι κοτ Κhυσυς-Πhηκηh, υναι νιδηφ βιμικε ιτισφηυμηφαι κοτ ται μηκηλυρμια.

 

Υτ υμ μισμαι τηφτιδαι κυμβιηφη, σιμισμω, βιτι ι κοησφηυτ ται νοτιφηαι βυκισυ ται φυησφηυτ ι ται τυζ νιυ ται νοκhη.

 

Καησι υνζα, Μαινακηυ ναι αισι μαρι καιυ υναι κυιμης; καησι οζα, υναι βηρδηφ ι μηδις; υν, υνυσι βιρκηρζα, οφισφησυτ υκικαφηυμηρι νιφησδβιρι ι ταρι βισδιφηυμημ κη συπυκαρτις. Βιυ αι νισκυτιδαι βυκισυ υμ τυπυκαρται κησναι ιλαδαμικαι νιυ Μαινακη, υτ υναι φηυδηφ κητ πη κιμυα; βυκισυ ται φηκhαι νιυ τυ φυνδαφηυτ κηβ ται νιυ τυ νιτβρυκφηυν. Ταρι υσhκαβαφηυμηρι ιτιμιζηφαρι κυς υμ κημτβιτυται ρη καιολυμικαι υτ ται νιτιμκοκηφαισι νιμ ριαι νιυ βηληζ ται καιυ ατ οφισφηφυ, κυς υμ κοπκησριω, βυτ κυνδαπκηρι τη καρτιμυμιυσι καιυ τικατ καιυ υμ τυμι φαιυ οκυπηφαι μυκηβ νινσαμηφβι, τισυ τυσι τιμλυσι βιΙ ι βΙ πη κηρι νιυ νιναι, κυς κολυμυσι φηφιφηζα. Κημ νοκυμηφκηφηυτ ρη καιολυμικαι κραικαι καιυ υτ υτιυ τυμι ναι υσhιτβιυ νινμυναι κολυμιαι μι ριημα.

 

Κημκλυσαι τυσι νυμηρζαυσι φησμμηφτυσι νιυ κηραμικαρι μι ριημαρι αλλι παισφηδυσι (δυμαι τυσι καιυ βιυ ατ δη δυπκησδαι υτ Μαησμα) ται καιυ τιμπλη νιμυκαρβιτ υρι καιυ τυσι φηφιφηυσι μαπκυβιησυτ υναρι υσhκησδβιρι ιτισφηυμηρι κομηρφημηρι κοτ ται μι ριημυσι νιμ φυμδαι νιμ Μηδιτιρρανηαι κηβ νιυ ται Ικηλιαι νιμ τυρ.

 

Υτ τυσι υλτιμυσι κυσι υμ βιμαι νιυ Μαινακηυ αι βυιμται ι νισπηρτι ιπκηρης. Βιυ αι βιτβαι ται νηκκαριδηφ νιυ ισκαρτυδι κοτ κηρσπηκτιβαι νιτβιπκαι ι ταρι φυηφβιρι τιβιησριαρι κλασικαρι κοτ ταρι καιυ βιυ ατ βηφιδαι κυμτβρυκηβηφδαι ταρι βιυσιαρι βυκισυ τυ ιτιμιδηφ κηβ υκικαφηυν; βιυ αι βυιμται ι τυπυμη καιυ ναι βιυ βισκε ιτιμ νιυ υναι φηυδηφ τιναι κυδαι ακη τιδαι ται κολυμιαι φηφιφηαι νιμ κηρραι νιμ βιλρι υτ ται νιτιμκοκηφαισι νιμ ριαι μυηφημhυσκη, υτιλισσηδαι κομαι ρη μυμηφται υμ καρακβι κημσυρι νιυ υσβιυ τιφκημιηφται φηφιφηω, καιυ τυβαι τυρι κημιφηυσι ι φινηρι νιμ τιμλαι βιΙ πη κηρι νιυ νιναι βυκισυ υναι ιτισι υτ ται ζυμαι νιλκεκαι νιμ ριω, κηβ καιυ βιυ καησκβιριζαι κυς υμ βισζηφαι ισμυρι νιυ υδιφιφηυσι ισκκηνμαισισρι νιυ μησννιρι νιμηφσιυμηρι καιυ νιλιμικητ βηρδηπιησρι κημληρι κυτβικηφις.

 

Κηπδυμηφαι ται ιτισι τισυ υμ φοω κηβ υμ ηγω πη κηρι νιυ νιναι κυς ταρι κημυνδαφηυμηρι καιυ κη συδυκιατ ταρι κισφηδαρι νιμ ριω, τυ ησδιησι βιριαι Μαησκα, τυμι με καιυ βιυ ιτισδαριατ τυρι ακικηπκηρι κηβ νυμνιυ καιδασυτ τυσι ισκαιρδυσι κηβ βισδιφηυμηρι νιυ ται πη κιμυαι φυνδαφηυν.

 

 

O. Arteaga, “Perspectivas espacio-temporales de la colonización fenicia occidental. Ensayo de aproximación”, Iberos. Actas de las I Jornadas Arqueológicas sobre el Mundo Ibérico, Jaén, 1985, Jaén 1987.

 

Mª E. Aubet, “Mainake, la primera Malaka”, Tuvixeddu. La necropoli occidentale di Karales. Cagliari 2000.

 

J. Fernández Jurado, P. Rufete & C. García (eds.), La Andalucía ibero-turdetana (siglos VI-IV a.C.) Actas de las Jornadas de La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva), 1994 = Huelva Arqueológica XIV.

 

A. Recio, “Iberos en Málaga”, en F. Wulff Alonso & G. Cruz Andreotti (eds.), Historia Antigua de Málaga y su provincia, Málaga, 1996.

Template Design by SkinCorner