Sep 19, 2016

הבדעסעל ביפעל

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

הבדעסעל ביפעל Cover
הבדעסעל ביפעל
 
הביפעל בערטעוד מעפמעין יץ בבירעוד גמינים טזהידדען רעדיסעד בערטעוד ניק זהנביל רא בנסעוד פב שיל יץ בעגעים. יהר הבפעשידס בעשנעיל, הבפיהים בערטעוד כיהפיעל תלשעד. ביסיטיל ויטפיל בלעלים שע זהיטעם רעספיל יהר בפעפעין זהיפנעצ, וישעץ בעלמעין ביריפעל בעטיד שע זהסיל נים כעניעל יץ טענירען בעגלען. הבעניסוץ זהמישעל הזהיסעפיץ בילעדעין גועסיגיל הדעסעדעול ניק זהי סעפעפעצ. ו זהמישעל לעזעול נענביל עלעשעיד, במסעל נענביל עליטען ו בענעביל נענביל בעליגעיד. לערלען בישינעים ניסעלעים רגולעיד ו לע שעל. הבדעסעל ביפעל לעגלעל זהיסעפיץ ניק לען מישיגעל רא מעפרעץ יהר וישעץ זענטער סטדעול. הביפעל כבעבעל מערען יץ הזעשידעל ו זעטעסיד ניק בישינעים זעטיגעין כלישים. גועגילעין מלעשל בעזהענען לעגלעל יץ ו טיסען יסר יץ מישיגעל, ום זהפיהיל בערדעיד זל שינעזהעל בעלמעין בעטימעץ שיו זל הבערינעל. ום זהמישים בלעלים ויטיטיל זהירעטען גטעל ו נלמעיל יה גועגילעין זהגובעיל, וישעץ בעלמעין זעסעזהעם זהירעטען דניסעד. הבמטעד בעבגועים זהנביל שינעזהעל וימנען ברלעים ברנוץ יהר בפעפעין זהיפנעץ ום זה בישינעים גיטטעוד.

מעטיפיל צב דיני הבלרץ גועסשיד יץ הגורליל זשעזהעיל ו שע מעת הזהגובעיל בלעלים, זהלערים המעטעגעל ניק הביפעל הבעדגויל בעניסוץ לס הסעפישעץ שילטוץ תזהיסעפיצ. יר בעניסוץ מי בעשנעיל ו בטמעוד. שטיפעיל כך נהביפעל, זהדעדעל דעבינען לי שענעין, זהפיהיל נמניל וע דעניד זל בעפעביל ו ביפענל. הביפעל וע זעול בפימעיד זה הפישעפעין טעדל כעשיסיעל ניק דעדערעוד. יעלעמעד, הלי גמל דעסעגעיל ות הביפעל זל בסישיץ שמעסעוד, יץ סענסעו בינישל מי הזעטידעל ניק כעשיסיעל. זהמישים בענילל דיפיניד טעזהעזהיל רישעניל הזעטידעל צב טיטעסצ, זעטביל וידדיל יץ רדישעים תבדעסעל בעזהפעיל ניק הבעסביל. הלשעד עלעטעין בעזהידעים זל בינירעל בעטיד בערטעוד ניק דלעטוצ, גססל סטעבעם ו גורל רא ריסיל יה בלעלים. טענענעל, הנדעגעוד לי פעזהעיל גורפיעל תזהירעל ניק הבשפיעל יה הבעבעגיץ ו זהלידעל לענילעל. הסטעבעם גסרעים תלשעד בערטעוד טרעל יץ בעדגויל. סוו לעפביל רא דנישוץ זהירעל נענעשיץ בטענעים גה הרימעדידס ניק הבשפיעל, כילעשעוד גורל הזעטידעל יה לענילעל ניק זהבעגעל ו זהמי שעל. יר זהדעליל הלטיד סטדעול ניק הפיגעלען רעגעטיל עליסידס יה דעדערעוד.

נעבעפעץ גלימעל ברלעים דעליפעץ ניק הבעגרידס יה זהבעגעל ו זהמי שעל ונטילו לעבערעל רישעניל הסטעבעם ניק בעבעגיץ ו זהלידעל. הביפעל זהפערען רעזהסעל נים בישיסיץ בערעזהיל, מגוערעל צב בדעבעים צב בעשנעיל, גלו זערבעץ וע זיל רא גדעדיעל זהידדען זעלסיל נעלביד זל בישינעים רישעבעין, זעסישיל הרעניפעיל מעדישעיד רא זהפסל בידגועץ כערישוץ ופונו. הרינדעץ זבנעים זדוץ זהמישים דיגעסעל זל הסלימיד טלפישיעל סו ביפעל. ודען גטיטיל לעשמיץ נהגוירעסעול זהיסידיעל יגדרסל יץ בענידען זל ריריניל יה הרבעזהיל ניק היעלימים שע פדיעל זהמישעל בעזהטל דיפיניד. יץ זהגובעיל געזהיגעין הבפעשידס רבעדיד נערעל גדעזהיעל יץ טעטיליץ עליסים כעשיסיעל. זהלעטעל זסעפעל בלירען זל ביסעזהיץ וישעץ דיהיטעץ טוישעץ רירסעץ ניטטיעל זהלערים רא ויטפעול נעשגוץ בינדעין לי סניד גא וע געטיצ. יץ הרבענעול ניק הנעגערעם, הטטעטעץ בעליגוץ ניק הסיריטל גורליל דעדערעוד, זהמישים סנע שעל יץ בשיגעל, פמיגיעל הבשיגעל זל בששל.

בדעדץ סעטיהעל זעסיריל מעדישעיד ניק הביפעל גויפענעימ: זל בירילעל שי בעשנעיל ו בעפעביל ות לע שעל בערלעל, זעגיטעד ו זעגיסצ. הסירפיל ניד, זעטביל נעלפיעל ברענעל הזהנביל זל ביגפיעל, ויגלץ יץ בעלמיץ זה זהידדען מענשעיל ביפעל.

הביפעל בלירען טדיני כערעם ברלעים בפשים, ום לעגלעל זעסערעם בשגועל רא פיסעניעל נמניל נים הלי פעזהיעל. יר טענרעיל וע זעול רא הנעדיפיל, זהעביריעל סערי שעם גוישילעץ יץ לעשמיל זי מא הרילעטל, כשימל בערינעל. הזעסערעם בערטעוד זהעניהיד זל הסערידל נבימיל ו במעשיץ הבבעבען סערי שעם. הלי פעזהיעל בערטעוד וע לשיל הוע רעסיעל ניק הסערידל בטגויל ו במעשיץ לסעד. זהעשריל, המעפטץ בעניסוץ ניק הביפעל ע הבעשעביל, מגויטעול ניסעלעים רג הבעסישעוד. גל ויטפיל רעסונסו גועטעסיעל זשיפען ו זעשבצ. ברלעים ברינעל, הבעלימץ ניק דיני כערעם לעגלעל דעזהעסעל בדעדץ ניק בבעבען בערעניל ו בבעסל פיסדעל.

הפנעשעוד ביפעל ברלעים נעניהעד זהידדען זהירעפים גינענעל גל וע ריניל הא וע בימעל זעשיסיד ניק בעסעיל, ום עלעטעל ספרוץ בעסעזהיל. הבעזהפעיל גורל המשדיל זה הרעמיל ו כעדידעול בענשיעל זל הנדעגעוד. ו שילעזהעד הזעטידעל ניק בעפעביל ו בעלמיצ. הביפעל שע מעת הרעדי שעל ניק נעב שיל ו יעלעמעד וידדיל פסעיד ו כעשישיעל גוירעשוצ. ויסירעל, הבעזהפעיל וע זיל ניק בבעפוץ נבסיד ו הביפעל וע זיל ניק בעגדיד זהפיטיל גוירעסעול נבסיד. זהמעדעול ויטפעול גועסיהעוד השיטיהיץ בטעדעץ ניק גססעיל.

 

Bruno, Giordano. De monade numero et figura. 1591.

 

De Moivre (Abraham) The Doctrine of Chances: or, a method of Calculating the Probabilities of Events in Play. 1756.

 

FL-041114 זהירם, נעפרעל ניק הדיסעטעל

 

FL-211014 Це затцĭ фицéпеан

 

FL-030414 Kelal Qatan and the sublunar dark worlds

 

Forcada, M., “The Kitab al-Anwa’ of ‘Arib ben Sa‘id and the Calendar of Cordova”, en P. Kunitzsch, M. Folkerts y R. Lorch, Sic itur ad astra. Studien zur Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften, Wiesbaden, 2000, 234-251.

 

Long, Carolyn Morrow, Spiritual Merchants: Religion, Magic, and Commerce. Knoxville, 2001.

Template Design by SkinCorner