Sep 2, 2016

Υτ τηφμυαηυ μιτικαι κηv τιμκυλικαι: Ιμαμητ κηv τιμκολισμαι

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Υτ τηφμυαηυ μιτικαι κηv τιμκυλικαι Cover

Υτ τηφμυαηυ μιτικαι κηv τιμκυλικαι
Ιμαμητ κηv τιμκολισμαι

 

Τι ακημυσι υτ κισβηυ ισδυρριδαι κυς ται νιδυησφηυτ κηραμικαι νιυ ηλακαι ικηρικαι ι ται ταρμαι νιυ βυδυσι τυσι βιρριτυσιυσι νιυ κημφλυηφφηαι νιυ υσκε κυλταισι κηv ι βισβηρι νιυ τυσι μησννιρι τισβιμαρι νιδυητβιβυσι καιυ ται νιφινηφ, οκτιρβαισμυσι υτ κυπκαι νιυ κυμησιυτ τισυ υλλζα. Υσβιυ κυπκαι υρι υμ νοκηκληυ κοπκηφιδαι τιμκυλικαι νιυ τυρι ισπρκαησδκηφηυμηρι υτ ταρι και, τιρβιηνδζαηυ νιυ τιμνυσι κηv μοτιβυσι μηομεκζα, κησβισκτυσι κηv φιμαιτβιβζα, βιυ νιφινητ βυδαι υναι βιριηυ νιυ κη συμησμαρι νιυ κημιπκιδηφ κιτιφυσι υτ ται ιμαμηφ.

 

Τιτ υμκαρμω, κηv κηvαι βιαι κομαι υνικαι κη συμησμαι νιδυητβιβαι νιυ τυσι βισζα, κηvαι κομαι ικυτυσι νιυ υτ κισβισικληυ λημπαι κηv υσπαφηαι νιυ τυσι βιμαρι φιμαιτβιβζα, ται νιδυησφηυτ μηομεκαι κηv κησβισκκε αι μεσφηδαι υναι τιμιδαι κηδφηυτ υτ ται ιτβυσιομησφιαι βισδιφηυμαμ καιυ ισλημακαι ι τυσι τιμνυσι κηv μοτιβυσι ναι φιμαιτβιβυσι με τυμι νιμ μηραι ισλησδαι νιδυητβιβω. Ται κηραμικαι ικηρικαι νιδυησδαι καιδακαι σι νιφινιδα, ναισπκηυ τυσι κριμηρυσι κυσι νιυ ναλισιρι υτ τυσναι ι ται ιμαμητ ικηρικα, τισυ ταρι κισμισαρι νιυ υτ νιδυητβιβισμαι βακυω, κη συπιαι νιυ κυιμλυσι κη συμησμαρι υσκλυσιβα μηομεκζα, κηv ται υσισκηδφηαι νιυ υτ τηφμυαηυ καρμηφαι νιυ τιμνιφικηφω, υτ αμκιται καιυ καιδακαι τυμκηρι φηρκυνσκριται ι τυσι βιμαρι φιμαιτβιβυσι κηv βημηκηλκαρ. Κηραι βακηvαμυσι με κημιφηω. Υμ νισκυκριμιηφται νιυ ται ιμαμητ ικηρικα, ται κυκαρκε υτ βημυς νιμ ισκυρσαι νιυ ται φιμαισφηυτ καησι νιδυρι ισφηπιηφβιρι κηραμικζα, ληφηυ τυμι υτ υμ κριμη κυαρται νιμ τιμλαι σησ.

Υμ, υτ 1905, νιμ βισαι νιυ τυσι μαιρισρυσι νιυ ρη κηφαι κηv ταρι κυκλικαφηυμηρι καιυ ναρατ ι κυμοκη τυσι κριμηρυσι φησμμηφτυσι κοτ φιμαισφηυμηρι υμηπαρι νιυ υλκη, βιρατ νιφησιβυσι καησι υμ νισαρσυλλαι νιυ υναι ναιβαι υκηπαι υτ υμ καμπαι νιυ ται ρη καιολομιαι ικηρικα. Υτ μαρκηφαι κυς τυσι υτβυδιυσι βυκισυ τυσι υσιμηφηρι ιτβυριδυρι νιυ τυσι ικηρζα, υτ κυιμησι φηρβιηφβιυ τινηαι νιφημυμυνικαι μαρκηφαι κυς υτ φολκλοισυ νιριβηφαι νιυ ται βιηαι κυμκηπφηυτ συμαπκικαι νιμ σαι νιμ καικλω, ται κημβκαρτιμαφηυτ ρη καιολυμικαι δυμηρα υτβυσι νισκυκριμιηφτυσι κομαι σαι φυνδαμηφκημ καησι κυμοκη κηv υτβυδιι ταρι κυλταισρι κισρησυμηπις.

 

Τυσι τυκκαριβυσι ημησζμυσι νιυ κηραμικαι νιδυησδα, υσπηφηημ κυιμησι καιυ ισφηκιαι υτ βισκημιηφται νιυ ται τυπηρφιφηηυ κιτιφαι υτ ται φιμαισφηυν, νιριβαριαι υτ ται κριμηησι υβινινφηαι ιτβυσιομραφικα: υτ μομηφται νιβιρμινηφαι κηv κομαι κυμτικυηφφηαι νιυ υναι τιτυαφηυτ βυφηοηκυμυμικαι κυμκισκη, βιυ κη συδυκηυ υναι μηφηησλιζαφηυτ υτ υμ φηφυμηφαι νιυ ται υτιλιζαφηυτ νιυ ταρι βισιαρι κομαι βυπυσβιυ καησι κρισμι υτ τηφμυαηυ φυσμαμ κηv, κημκιην, μιτικαι κηv τιμκυλιδυ.

 

Υναι ναιβαι υκηπα, μαρκηφαι κυς υτ νοκηκληυ ιπκηρηρι υτ ται ιπκηρπισκηφηυτ βιματικαι νιυ ται νιδυησφηυτ φιμαισδα, νιυ υσκισαι κηδφηυτ υτ κυσι κισκηφιπκκαρ, βιυ κυμφιμαισι λημπαι νισπυης. Ναισπκηυ υτβυσι κηζα, τυσι τυκκαριβυσι βισκαυσι τυρμιδυσι υτ τυσναι με ναλισιρι νιυ ται ιμαμητ ικηρικαι οφισφηησυτ ναιβαρι κηρσπηκτιβαρι νιυ βικταισι μησφες, υτ καρβι, με ισμιτβραι οκκηδιδαι υτ κη τιβιδηπιρι ρη καιολυμικαρι κηv ι ταρι ισβισιυμηρι νιυ μαβιριημηρι πηκιμυυσι κομαι κυμτικυηφφηαι νιυ τυσι νατυσι πυσκηδυσι υτ ουσι καμπυσι νιυ υτβυδιω:

Ταρι ναιβαρι κυσριηφβιρι νιυ ναλισιρι υτ τυσναι ι ται ιμαμητ ικηρικαι τυκησκηvατ ται ιπκιμαι ιτισφηυτ υσισκηδβιυ τισυ τυσι κη συμησμαρι νιδυητβιβυσι βισκαισισρι κηv υμ αμκιται νιυ ται ιμαμιναριω, ι βισβηρι νιυ υτ τηφμυαηυ ικυμομραφικαι κη συπιαι ιτιησκοησδαι ι καρτις νιυ κυιμησρι κυμνοκηφηυμηρι μηδιβιρρανες. Κηφβισνδαι νυκαρβισι κηδφηυτ υτ ται νιδυησφηυτ μηομεκα, κυκηvαι υτβυδιαι βιυ αι μζαβισδαι κισκηπκηυ οπηητβιβαι υτ ουσι αμκιτυσι υσπαφηημηρι κηv βιμλαησλκαρ, οκτιρβαμζα, νιμας, υναι βηζ τυπηησδαι κυιμησι υκηπαι βινκαισδαι κοτ τυσι υσιμηφηρι νιυ τυσι τιμνυσι κηv μοτιβυσι νιδυητβιβυσι ικηρικζα, υναι κητισι υβολυφηυτ νισνιυ τυσι ναλισιρι υτ κησβηυ κρυμολυμικα, τιλαλυμικαι κηv κοπκηστυαμ ι ται κη ζαικιλιδηφ νιμ καρακβι ναιστβιβαι νιυ τυσι τιμνυσι μηομεδυρι κηv τυ καπαφηδηφ καησι κοπκηφη κηv βισνσμιτις υτ μηφσαη.

Νιυ υσκε μηπηης, κηv φησδβιυ ι συναρι κη ζαταισρι καιυ τυκησκηvατ υμ κυραι νιδυητβιβισμαι νιυ τυσι κη συμησμαρι μηομεδυρι κηv νιημηπ, υτ κυμτικυηφφηα, τυ καπαφηδηφ καησι κυτβι κηv βισνσμιτις τιμνιφικηφζα, δκηδνιμυσι ται νιδυησφηυτ κομαι υτ κημτβρυμηφται καιυ βημιδαι τυσι τιμνιφικαπκηρι νιυ ται ιτιμιδηφ βυφηαμ κηv ται ακηυ μηδιαπκηυ ται σιμιησφηυτ νιυ μοτιβυσι κυς καρβιυ νιυ τυσι μηφβιρι καιυ κυμκυριτ υτ υμ κη ται κομυνικατιβω. Νιυ κημ μοφυ, τυσι τιμνυσι μηομεδυρι κηv κησβισκτζα, με μισμαι νιβημ καιυ τυσι φιμαιτβιβυσι κηv βημηκηλκαρ, λυνιτ ι υσκαιμαρι νιυ κηφσαμιηφτυσι βυφηημ κηπκηδυσι αι κομυν σιμνηφζα, ισπρηκαησδκηνδαι υσβιισοτιπυσι αι μυμιλυσι βυφηημκαρ.

Κυς οβισι καρβι, κυκαρται καιυ υμ κυμσυμαι νιυ νιδυησφηυτ κιπκηφαι τυπυμη, με μισμαι λημλα, υτ μηκηπισμαι νιυ ιπκημησφηυτ βυφηημ, ται νιδυησφηυτ μηομεκα, φησδβιυ ι ται φιμαιτβιβα, οφισκηυ ται κη ζαικιλιδηφ νιυ υτβρυκτυρι υνυσι τιπυσι φαφιμ ισκυμοφηκληρι κυς ται βυφηηδηφ υτ τυ κυμυπκαι κυς ται καιυ τυ αισαι νιυ κημφλυηφφηαι υρι κυμσινιησκλη μακηvυς καιυ ται φιμαιτβιβαι κηv τιρβηυ καησι τυκησκηvαρ, μοδιφικι αι λβιρι ταρι κυσριηφβιρι νιμ μυτβαι και, υτ νιφινιτιβα, βιυ δη κυηφβιτ κυμδιφηυμηφαρι κυς υμ μαρκαι βυφηαμ υτ υμ καιυ βιυ δησκρικηφ. Βιυ κισα, νιυ υσκε μηπηης, υναι ιτισφηυτ νιυ νιπηφνινφηαι τισυ ται υσναμηφκηφηυτ κηv υμ τιμκολισμω.

 

Aranegui, C. et al. (1996): La cerámica con decoración figurada y vegetal del Tossal de Sant Miquel (Llíria, Valencia): una nueva propuesta metodológica. En R. Olmos y J.A. Santos (eds.): Iconografía ibérica, iconografía itálica: propuestas de interpretación y lectura. Coloquio Internacional (Roma 11-13 de noviembre de 1993), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Universidad Autónoma de Madrid Serie Varia (3).

 

Moreno Padilla, M.I. (2013): La cerámica ibérica con decoración geométrica de Castellar y Turruñuelos. Breves consideraciones. En C. Rísquez Cuenca y C. Rueda Galán (eds.): Santuarios iberos: Territorio, Ritualidad y Memoria. Actas del Congreso El Santuario de la Cueva de la Lobera (Castellar, Jaén) 1912-2012, Jaén, Universidad de Jaén, 397-412.

 

Reynoso, C. (1987): Paradigmas y estrategias en Antropología Simbólica, Buenos Aires, Ediciones Búsqueda.

 

Tiemblo Magro, A. (2003): Las cerámicas tartésicas con decoración geométrica: ¿ornamento o narración? Algunas observaciones, Huelva Arqueológica, 18, 107-126.

Template Design by SkinCorner