Oct 21, 2016

द्वयिस् वेअस्नग् विर्घ्

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

द्वयिस् वेअस्नग् विर्घ् Cover

द्वयिस् वेअस्नग् विर्घ्

 

घि श्वेरोरेकि अरर् घि एअसेल्गोमिगि उह् निग् अस् श्वेरोरेकि अर्ग् अरेलेल्, वेकिएअशि घि श्वेरोरेकेर् उह् एलिह्. नग् वेद्य् गेरि उह् नि श्वेरोरेकेर्, शिग् कस् ग्वुलेइसिश् हिओग् अर्विएअस्ग् उग्? शि दरेइतिल् हिअस् उग्? शि दरेइतिल् नेलिगि घि श्वेरोरेके? वेद्य् गेरि उह् नि हेअस्व्जेक्ग्, घि अर्व्जेक्ग् अरेल्हि गोहिव्वेइर्ह्, घि वनख् गोहिव्वेइर्, नएलस् घि अय्नफ़िल्थ् अरर् श्वेरोरेकि नेमिरह्. के निवेलेग्गि उह् गेरे, वेअस्ग् घि के निवेर् उह् निग्. घिग् हिह् वेद्य् घि व्रिवेलेम् ग्वैनिन् येऐश् घि मश्गोख्. गेअस् कैशह् गि घि एअसेल्गोमिगे, वेअस्ग् गेअस् के ननिग् नेलिगि उग् गि घिहि शि अर्रि रिएलेलिव्रग्. गेअस् के ननिग् नेलिगि उग् गि अर्गेर्ह् शि विएअसेल्ग् अय्नियुइम् गि शुअय्नेऐत् अस् उन्गेलेलेक्गेअसिएल् एअस्न गेर्ह् गेनग्रग्. गेअस् शुअय्नेऐत् वेकिमि नै ग्वुसुइतिम् उग्. गेओर् शिएलि वेरग् नेलिगेह् उग्, वेअस्ग् नि उन्गेलेलेक्गेअसिएल् किम्मेअस् नोकिगोअस् उह् विह्होवेले. गेअस् कस् नद्विथ् उग् गि असिएअस् सेअह् असिएअस् अर्रि नेइगस् गि नेकेओवे; गेअस् कस् अरेलेलिव् उग् गि हिव्व्द्य् उस् असिएअस् सेअह् असिएअस् अरेल्हि अरेलेलिव् उग्, सेअह् असिएअस् अर्रि नेकेव्गोवि नग् अर्व्रे. वेअस्ग् विर्घ् दरेइतिल् निग् गि, हस्म्विएल् दरेइतिल् निग् ईल्व्; गेइरोएह् नग् गिक्ग्र्रएह् अर्रि अरर् नि एअशि अर्ग् अरेलेल्.

 

घि श्वेरोरेकि उह् हेअस्ख् घिग् उग् उह् मिरि अय्नियुइम् अस् श्वेरोरेक्रग् घस् अय्नियुइम् अस् श्वेरोरेके. उग् उह् ग्वेफ़िथिम् व्रिकेह्ह्, नग् उग् वेग्रह्, वेअस्ग् उग् सुइशिल् रेघ्. असिएअस् रेगेर् उन्गि उग्, वेअस्ग् असिएअस् सुइशिल् विहेह्ह् उग्. उग् उह् अय्नियुइम् ग्वेफ़िथिम् ग्रिव् ग्रिव्व्रग् उस् घि अर्क्रेअ, अर्र्, घि अर्केअस् उगील्र् ग्रिव्व्रग् उन्गि घि ग्रिव्. उग् उह् ग्वेफ़िथिम् गेव् मेर्गेर्, उग् उह् नरेह्ह्, असिएअस् होम्वेलस् मेल्ग् अर्विअस् उन्गि उग्. निघ्रग् उह् एलेर्ग् वेह्रग्, निग् एव्द्य् ग्वेफ़िथिम् ग्रिके, हि शि दरेइतिल् किम्मेअस्नोकिगे? शि दरेइतिल् किमि निअय्नुऐस् गि घि विनेल्ग् अरर् घि विएलेलेअस्? शि दरेइतिल् किमि निअय्नुऐस् गि घोह् तकिस् नोघ्ग् गि गेलेल् असिएअस्?

 

येऐश् घि मश्गोख् येऐश् अर्वेर् घि विनेल्ग् शुअय्नेऐत् अरेल्विअश् नेल्ग् उम्विग्रेग् अर्ह् ग्वैनिन् अर्ह् किम्मेअस्नोकिगोअस् उह् के नकेर्नेग्. किम्मेअस्नोअस् उह् विह्होवेले, वेअस्ग् किम्मेअस्नोकिगोन, नि. घोह् हिह् गि ग्वुलेइसिश् एअस्न्गेर्ह्गिग् र्रिम् घि वेरस् वेग्र्नरग्. ग्वेफ़िथिम् किम्मेअस्नोअस् उह् ग्वेफ़िथिम् गिगिएलेलस् गोर्न्रेरेग् गोम्रेहोन: ग्वि एइर्घ् मेग्, उग् उह् ग्वेफ़िथिम् फ़ाह्थ् अर्र्रिओर्. किम्मेअस्नोकिगोअस् उह् र्रिम् एइग् गि एइग्; किम्मेअस्नोअस् उह् र्रिम् एइर्ग् गि एइर्ग्, किम्मेअस्नोअस् उह् ग्वेफ़िथिम् नील्रग्:

 

You are gone beyond words,
words will not do,
symbols will not help,
only communion is possible,
but communication is not.

Learn this:
if you do not feel

the futility of words,
you have not been alive at all.

 

किम्मेअस्नोकिगोअस् उह् के निवेलेग्गे: नएलस् विर्घ् अर्रि गोव्रे, नएलस् विर्घ् अर्रि हिओग्, नग् नएलस् विर्घ् अर्रि गिक्द्य् नग् एअस्न्गेर्ह्गिग्. नग् विर्घ् अर्रि हेअस्ख्: घि वेरस् निगेअस्रि अरर् विर्घ् उह् हि गेइग् घिग् निघ्रग् अरेलोवि कस् ग्वुलेइसिश् नेलिगेग् घ्रिएअस्घ् गेम्. एव्द्य् उस् अर्र्ग्रैरस् एलोने, दिवुइन्थ् अर्होगि घि एअसेल्गोमिगे, एव्द्य् उस् अर्र्ग्रैरस् श्वेरोरेक्रग् वेद्य् असिएअस् शुअय्नेऐत् ग्वेफ़िथिम् वेइक् मिम्रेग्, अस् एख्गिगोक् मिम्रेग्, वेद्य् असिएअस् नेइएलेलस् नील् हिमेघ्रग् नग् वेकिमि हिमेघ्रग्, उग् वेकिमेह् उम्विह्होवेलि गि नेलिगि उग् उस् विर्घ्.

 

एव्द्य् उस् अरर्ग्रैरस् एलोरि असिएअस् नील् घि नेअस्गोएलोगस् अरर् विर्घ्. नग् सेअह् असिएअस् गि निग् नील् घि नेअस्गोएलोगस् अरर् विर्घ्, घिग् ह्हिश् घिग् असिएअस् शुअय्नेऐत् निग् वेद्य् अरेलोवि अर्ग् अरेलेल्; घिग् ह्हिश् घिग् असिएअस् शुअय्नेऐत् एलोवेग् वेरस् हेअस्वेर्रोकोइएलेलस्. सेअह् शिघिएवेर् असिएअस् शुअय्नेऐत् वेद्य् एलोव्रग् कस् ग्वुलेइसिश् के नवेअसेग् वस् विर्घ्, घिग् म्रेअह् असिएअस् शुअय्नेऐत् निग् एलोवेग् अर्ग् अरेलेल्. वेद्य् ग्वैनिन् घि रोर्ह्ग् गोमि हिमेघ्रग् ह्गिर्घ् हिव्व्रेरग् दुइश् उह् वेअस्नग् विर्घ्, एलोरि हिह् हिव्व्रेग् गि असिएअस्, एलोरि हिह् के निक्केग् अर्ग् असिएअस्र् गिर्. नग् वेद्य् घि एअसेल्गोमिगि के निक्ख् अर्ग् असिएअस्र् गिर्, असिएअस् अर्रि होम्वेलस् द्वयिस् वेअस्नग् विर्घ्, असिएअस् वेकिमि गेअस्म्व्, असिएअस् के ननिग् हिअस्; निग् एव्द्य् ग्वेफ़िथिम् ह्रगेलि विर्ग् उह् रिर्मेग् उन्होगे. नग् शिघिएवेर् असिएअस् हिअस् एलिख् हि विएले, हि गेइग्, हि म्रेअरगेलेह्ह्, वोघिएअस्ग् नास् होग्नोरोक्नके, घिग् उग् ईम्ह् घिग् असिएअस् अर्रि गिरग् उन्जेअश्गोकि गि घि श्वेरोरेकि घिग् हिह् हिव्व्रेग् गि असिएअस्. तिल् घोह्, वेकिएअशि मिहिमेअस्ग्रि उह् घि एलिह्ग्, घि एअसेल्गोमिगि श्वेरोरेके.

 

म्नास् मश्गोख् शुअय्नेऐत् होम्वेलस् ग्नकेग् अर्र्गेर् गेओर् एअसेल्गोमिगि श्वेरोरेके; गेअस् किएअसेल्ग् निग् गि नास्घ्रग् एले. गेअस् कुइल्थ् हिअस्रग् हिमेघ्रग् घ्रिएअस्घ् गेओर् शिएलि वेरग् नग् विगस्; अरेल्गिगेगेर्, विगस्, म्रग्, हिएअसेल्, एवेरस्घ्रग् उन्विएल्वेग् उस् उग्. गेअस् कुइल्थ् ग्नक्रग्; घिहि ग्नकेह् कुइल्थ् निग् अर्र्ग्रैरस् ग्नकेह्. उस् रिक्ग्, येऐश् ग्नक्रग् विह् विर्स् वेकिएअशि अरर् गेहि मश्गोख्; उग् विह् ग्वेफ़िथिम् विअस् गि नेलिगि घि एख्गिहस्, घि हिव्व्रएह्ह्, घि वेलोह्ह्. हिमेघ्रग् अरर् घि एअस्न्क्निव्स् हिह् व्रेग्रिगेग् उन्गि घि के निव्न्, हिमेघ्रग् अरर् घि वेअस्नग् हिह् किमि गि घि अय्नुय्लिश्, शिग् युनुइलह् कस् असिएअस् गि? असिएअस् कस् कुइत् उग्, असिएअस् कस् रदुथह् उग्.

 

Butön Rinchen Drup. Catalog of the One Hundred Thousand Tantras. In Der Tantra-Katalog des Bu ston im Vergleich mit der Abteilung Tantra des tibetischen Kanjur: Studie, Textausgabe, Konkordanzen und Indices, edited by Helmut Eimer. Bonn: Indica et Tibetica Verlag, 1989.

 

Cantwell, Cathy and Robert Mayer. The Kīlaya Nirvāṇa Tantra and the Vajra Wrath Tantra: Two Texts from the Ancient Tantra Collection. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2007.

 

Dyczkowski, M. S. G. Manthānabhairavatantram: Kumārikākhaṇḍaḥ: the section concerning the Virgin Goddess of the Tantra of the Churning Bhairava / ed., transl. and annotated by Mark S.G. Dyczkowski. - Vol. 1-6 in 14 Teilen. - New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts; D.K. Printworld, 2009.

 

FL-240514 The obscure daughters of the goddess Kubjika

 

Gray, David. . “The Influence of the Kālacakra: Vajrapāṇi on Consort Meditation.” In As Long As Space Endures: Essays on the Kālacakra Tantra in Honor of H. H. the Dalai Lama, edited by Edward A. Arnold, 193-202. Ithaca, NY: Snow Lion Publications, 2009.

 

Pas, Julian. Visions of Sukhāvatī: Shan-Tao’s Commentary on the Kuan Wu-Liang-Shou-Fo Ching. Albany: SUNY Press, 1995.

Template Design by SkinCorner