Nov 15, 2016

Φριγια ζε γεφερη

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

 

Φριγια ζε γεφερη πιθιρε Cover

Φριγια ζε γεφερηπιθιρε

 

Φριγια νιμασή νιτισά νανεσα ϰανωνέ φώ ναταφό παμιρεα νιτεσειμα λαή ζι ζιθιμώαθ διδιράθ λαή γι ζασισό ζε γι ρερετό ταρενο χω γι ρεδατώ χεφοεφ. Γι ζεδασέ φά νιτιδω ζαδισι χετιθά ραδιτο αταρα ϰερερά σαραρό τετιδά νανεσα λαή Φριγια κασενό γι αηολικη ναταφο γι ιονικη ζισιτόό χω γι παφιμό; κιφαδώ ϰενεσά ξιδιμό κασιθίαθ κασενό Ροδας ξα φαφασό χω Καρια φά γι φεφεσώ φεδαμά χεμιφα. Γι ψεφατι σιθαδέ τετιδά δισιτό ϰιμιτά φά γι φεφεσώ τιφη, φά Κιλικια ζε γι πιτωνώε χω γι ληβαντ ϰαθαρο παφιμό κατεμε ηληηνικη ζε σημιτικη κισεφό χιφιτέρα φά ζιτισό ξιρανοιθά ξιματό. Χισαφή γιρερό ϰενεσά αφε κιδιρά λαή Φριγια ξα ζατεδώ τεραφα αφε ξιδιμό ϰενεσά λαή Ελληνικη ξα ζετεδέ; ζε, αφε νιμασή δισιτό ϰεραθώαθ διδιράθ ρων, ξιδιμό ϰενεσά να διφανι διμισο ναδισό χεδιθω ερί γι ξαραρώζε ζε ξερεμώιμα χω να σημιτικη ζεδασέ ξα ζετεμί μαφετό χεμισά θωνεράζε νιριρη. Γι φριγιανη ναφεμε ϰεμο ζεδασέ καδιμά θε ρερετό κεδιδε κασενό γι διβηργηντι τλίθάιθά ζιριτιαθ χετεσε χω Αηολις, Ιονια ναταφο Ροδας, ρα θαφαδηιθά κασενό γι ψεφατι χω γι ξαραρώζε. Βεδεφά γι φριγιανη ζεδασέ ζεραθαζα κασενό γι ηλληνικη χετεσε χω ζεδιμέ ξαρετέ φά νετιθώ, ξιδιμό ξανο φά χεφωνέ θεμαφι γιτωναιμα: γι βεραφώ χω λεδισο μεσαφι πεμασι.

 

Φριγιανη, γαταθη, ζαθαφήτα γι φιφεμό τετισώ αφε βωνε χεμιφα ηλληνικη, να τετισώ φά νιτιδω τερατέ πεμασι τετιδά δισιτό λεσενωαθ διδιράθ ζε να ζαταφώ κιθετόαθ. Τιριμι χαθιτίιμα χω γι σημιτικη δαθεσά διτισί τετιδά δισιτό ριριτο θε γι κιμιτι χω γι ξαραρώζε, Αλ-Μινα ναταφο λεμιμί θωνεράζε πιδασε ηντεσε ναταφο ριταδέ ηντςεσετα λατεφή γι γεδαμο γιθαρά ναταφο κιλικη παφιμό. Γι βενασέρα λεφιτι ϰενεσά χωνεφόαθ διδιράθ κασενό ψιφιτή ζατεδώ λαή Φριγια, ξα ζετεδέ λαή γι δενατί ζε ϰαθιθώ χω Ελληνικη. Γι θαμεμέιμα χω χισαφή ζεδασέ, φεφαδε κεσιμη λαή φριγιανη ζε λαή ηλληνικη, ψεραφι χαθεμο ζι ξιφέ ηδδωναθ φώ λεμιμί ξαθιδέαθ λαή χισαφή διμισο.

 

Φά ψιρεσωεφρ ξενιφι λετασό βωνε χεμιφα φριγιανη χιραρωιμα λεδιμό τιθιμη δερατιαθ κασενό πισ 738 πισ Διναι. Γι τεσιμη ερί γι θαμεμέιμα χω σιδεφέ ζεδασέ φώ λεδισο μεσαφι πεμασι, φεφαδε κεσιμη λαή φριγιανη ζε λαή ηλληνικη, διτισί τενιφο ζασισώ πισ 750, λαή γι βιμιδά ταρενο χω γι ρεδατώ χεφοεφ; γι τεσιμη ερί γι σαρεδά χω γεφερη ψενανάιμα λαή γι γεδαμο ζε φεδαμά χεμιφα λαή γι θασιφέ ψιθα 750 πισ Διναι. Μωνετε φριγιανη νιτεσειμα χετιθά τιμιδώ ζε νεδιτη λα τεδεδώ.

 

Ξα μωνετε Φριγιανη νιτεσειμα χετιθά λεσισι ϰαθαρο ραφεμο ραδιτο φά γι φριγιανη ζεδασέ ζε ερί γι ζεσιμό γαθαφί, χαμ να τιμιδώ τετιδά δισιτό ριθιθεαθ διδιράθ αφε θαμιρηρα φά ηλληνικη, φά γι φριγιανη σιμεφί. Τιριμι ξασιδά σαθεσω βε κασενό γι ρεδατώ χεφοεφ ζαναφά ξεδαμή ϰερερά λεμιμί τεσιμη ασιφη γι ιδαμι χεμιφα χω Αληκσανδρος γι νωνερω. Νιτεσειμα φά γι ηλληνικη ζεδασέ, διρεσό κασενό θεδενάθ διδιράθ νιτεσειμα λατεφή ζιδαδεαθ διδιράθ κεμισή, περιρα λαή φιδαφή θε Γορδιον φά γι ζαταφώ χεφοεφ, βεφερέ ζωνιφωαθ χω γι ζεδασέ ηλληνικη ζιθιδή μισιμω γιθιμηζε. Γι ζεδασέ ηλληνικη δεμισά ζαδενι λα λαή τετιδά ξαδεμάαθ γι φριγιανη. Γι βερενο βε Φριγιανη νιτεσειμα σαθεσω βε κασενό γι τεσιμη χω γι θιδιρη δαφιμε, γεμετήρα ξεδαμή ϰερερά φά γι ρερετό χεφοεφ ασιφη Διναι. Ζαδισι χετιθά ταμαφι λιτωνέ φά ϰαρωνι ηρενιζε, ξεφαρεαθ φά σιμεφί ζε ραδιτο φά γι ζεδασέ ηλληνικη. Ζαδισι γαδαθο βε λεριτέ παθαθο γι φριγιανη ζεδασέ λιμιθα φενιδέ χαμ δισιτό ψανιδεαθ ξα γι ηλληνικη, γι σιμεφί γιθωαθ λατεφή, θε ξατιτα αφε δεμαδό αφε λιμεσω ηδδωναθ λιτωνέ ζε ζαφασηε βεσερώ.

 

Φιμεδό πιμισο ψεραφι ρωνεμω λαή πιδεσα θε χισαφή νιθατό πιμισο νιθαρή καδενω λεριτέ λετασό βιμιδά ναταφό φριγιανη νιτεσειμα, μενωνήιθ ζιθιμώαθ διδιράθ λαή γι ρεδατώ χεφοεφ, ζισιση ριτεμώ ϰερατί ζαναδά χω γι θεφιφί τιγενεφ ϰαφωνά γεδαμο σημιτικη ϰιφαδω ηρςαζεζα.

 

 

Brixhe, C., Lejeune, M., Corpus d’inscriptions paléo-phrygiennes, IFEA, Editions Recherche sur les civilisations, Paris 1984

 

FL-220115 Nikatke baritiku tususiku

 

FL-130112 Nesili: the language of Nesa

 

FL-180212 Φριζιάκι χιραρωιμα – Phrygian Inscription

 

Lemaire, A., “L’écriture phénicienne en Cilicie et la diffusion des écritures alphabétiques”, C.Baurain, C.Bonnet, V.Krings (éds.), Phoinikeia Grammata, lire et écrire en Méditerranée, Actes du colloque de Liège, 15-18 novembre 1989, Société des études classiques, Naumur, 1991, p.133-136.

 

VV.AA. Toward a history of the Phrygian Alphabet. Iskanyär. 2015.

Template Design by SkinCorner