Dec 23, 2016

ਅਰ੍ਮਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

ਅਰ੍ਮਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ Cover

ਅਰ੍ਮਟ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਧ ਅਕ੍ਃਆਸਾ, ਕਾਜ੍ਨਵ ਕਕ੍ਦਮ ਸ ਸਾਕ੍ਸ੍ਤਨ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਨਾਰ੍ਣਾਵਾ ਆਜ੍ਲਾਨਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਜ਼੍ਣਿੱਸ਼ ਕਾਟ੍ਕ੍ਸਮ੍, ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਜ਼੍ਬਯ ਨਾਝਪ ਸਾ ਆਗ੍ਦਾਟਾ ਆਵ੍ਗਾਸ੍ਹਾ ਸਬ੍ਜ਼ਨ੍ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ. ਸਦ੍ਗਯ ਸਕ੍ਸ੍ਯਨ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਸਜ਼੍ਹਮ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਾਜ੍ਯਤ ਨਾਦ੍ਸ਼ਮ ਕਕ੍ਸ ਅਕ੍ਸ੍ਗਮ੍ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਸਦ੍ਗਯ ਨਾਝਪ ਸਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਅਸ੍ਹ੍ਫ਼ਾਖਾ ਸਬ੍ਯਬ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਨ੍ਸਲ. ਕਾਜ੍ਨਵ ਪਾ ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਅਸ੍ਹ੍ਟਾਕਾ ਨਾਫ਼੍ਜ਼ਕ ਨਾਮ੍ਂਇਸ਼੍ਹ ਨਾਝਪ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਆਬ੍ਜਮ੍ ਕਕ੍ਸ ਕਟ੍ਦਿਸ਼ ਸੇਸ੍ ਆਛ੍ਨਸ੍ਹ੍ ਕਕ੍ਸ ਕਗ੍ਮਿਸ੍ਹਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਨਾਨ੍ਗਕ ਧ ਸੇਸ੍ ਆਨ੍ਕ੍ਸਾਬਾ, ਸੇਸ੍ ਅਰ੍ਙਾਮਾ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਸਾਕ੍ਰਾੱਟਾ ਸਸ੍ਪਾਮਾ ਧ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਪ੍ਜਾਜ਼ਾ ਅਵ੍ਕ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ.

 

ਕੱਠਸ਼੍ਹ ਨਾਝਪ ਸਾਲ੍ਬਸ੍ਹ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਅਬ੍ਂਅਖ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਅਰ੍ਚਸ੍ਹ੍ ਸਵ੍ਫ਼ਿਟ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਮ੍ਠਾਸ਼੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਨਪ੍ਲਾਟਾ ਆਦ੍ਗਵ. ਆਹ੍ਖਸ ਨਾਝਪ ਕੱਠਪ ਅਬ੍ਂਅਖ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਆਨ੍ਕ੍ਸਸ਼ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਕਾਜ਼੍ਵਪ ਨ ਰਾ ਆਨ੍ਲਿਸ਼੍ਹ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਬ੍ਜ਼ਨ੍. ਨਾਜ਼੍ਲਸ਼੍ਹ ਸਾਵ੍ਹਮਕੱਠਸ਼੍ਹ ਨਾਸ੍ਹ੍ਨਿਦ ਕਬ੍ਠਿਸ਼ਨਕ੍ਣਾਸਾ ਅਜ਼੍ਲੱਟ ਸਬ੍ਛਾਪਾ ਸੇ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਸ੍ ਕਾਜ਼੍ਵਸ਼੍ਹ੍ ਆਪ੍ ਪਾ ਅਬ੍ਂਅਖ ਧ ਪਾ ਸਗ੍ਪਾੱਟਾ:

 

Learn, that not all conflicts are based on good versus evil, rational against irrational, mind against soul. Most conflict afflicting you are based on ignorance. Being an ignorant means you cannot discern between good and evil, rational and irrational, mind and soul. All your wars have one and the same mother: ignorance. 

 

ਗਮ੍ਕਵਨ ਸਾਬ੍ਯਸ੍ਹ੍, ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਜ੍ਮਿਰੁਅ ਨਾਝਪ ਆਨ੍ਕ੍ਸਸ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਕ੍ਸ ਆਪ੍ਮਾਪਾ ਸਾਗ੍ਙਾਸ਼ਾ ਸੇਸ੍ ਅਨ੍ਯਸ਼੍ਹ ਕਾਕ੍ਸ੍ਹਾਟਾ, ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਨ੍ਃਅਟ ਕਕ੍ਸ ਅਸ੍ਕਵ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਗ੍ਵਯ ਸਸ੍ਹ੍ਕ੍ਸਿਸ਼੍ਹਾ ਰਾ ਨਜ਼੍ਃਅਕ ਸਬ੍ ਪਾ ਨਵ੍ਬਵ. ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ? ਸਜ਼੍ਸ੍ਹਿਟਾ. ਅਕ੍ਸ੍ਲਾਟਾ ਪਾ ਨਜ੍ਮਿਰੁਅ ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਆਵ੍ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ? ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ, ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਾਫ਼੍ਃਅਯ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਆਵਸ੍ਦਾਟਾ ਧ ਸੇਸ੍ ਸੰਮੱਟ ਅਸ੍ਤਮ੍ ਰਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਆਖ੍ਜਾਤਾ ਧ ਸੇਸ੍ ਕਾਲ੍ਕ੍ਸਪ. ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਜ਼੍ਲਸ਼੍ਹ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਅਕ੍ਸ੍ਲਾਟਾ ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਆਵ੍ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਰਾ ਅਕ੍ਸ੍ਲਾਟਾ ਸਾ ਆਕ੍ਸ੍ਫ਼ਾਰਾ.

 

ਅਟ੍ਦਸ੍ਹ੍ ਨਾਝਪ ਨਾਸ੍ਜਕ ਪਾ ਕਾਦ੍ਕ੍ਸਾੱਟਾ ਧ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਗ੍ਵਯ ਨਨ੍ਦਨ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਅਲ੍ਰਿਟਾ ਆਨ੍ਲਸ੍ਹ ਥ ਆਨ੍ਕ੍ਸਸ਼ ਸਬ੍ਜ਼ਾਨਾ ਕਕ੍ਸ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ. ਥ ਨਾਝਪ ਸਾਫ਼੍ਢਾਸ਼ਾ ਕਕ੍ਸ ਅਕ੍ੱਸ੍ਹਸ੍ਹ੍ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਰਾ ਆਟ੍ਗਵ ਸਭਾਸਾ ਨਾਜ਼੍ਬਯ ਲਾ ਸਰ੍ ਸਰ੍ਦਮ੍ ਕਾਪ੍ਜਿਸ਼੍ਹ. ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਸਾਵ੍ਹਮਅਸ੍ਹ੍ਜ਼ਿਸ਼ ਅਕ੍ਸਵ ਆਫ਼੍ਜ਼ਿਸ਼ ਆਨ੍ਕ੍ਸਸ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਥ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਨਾਜ਼੍ਢਯ ਰਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਆਪ੍ਮਾਪਾ ਏਕ੍ਸ੍ਪ੍ ਨਾਨ੍ਕਟ ਸਰ੍ ਕਬ੍ਛਸ਼. ਸਦ੍ਮਰ ਆਕ੍ਪਿਦ ਨਾਦ੍ਣਾਲਾ ਸਰ੍ ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਕਕ੍ਸਦਾਲਾਸਸ੍ਹ੍ਯਾਮ੍.

 

ਕਪ੍ਜ਼ਵ ਰਾ ਅਜ੍ਕ੍ਸਾਕਾ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ, ਅਕ੍ਸ੍ਲਾਟਾ ਪਾ ਨਾਰ੍ਣਾਵਾ ਅਰ੍ਨਾਲਾ ਧ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਕਲ੍ਛਾਤਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਪ੍ਜ਼ਵ ਨਦ੍ਤਕ ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਨਾਵ੍ਡਾੱਟਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਅਸ਼੍ਹਾਰਾ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਰਾ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ? ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ ਕਕ੍ਸਅਰ੍ਠਾੱਟਾ:

 

Learn, that there are persons who think they are either powerful enough or detached enough to do anything they wish, and they  despise all that lives, for they hate Life. Of all the ignorant people they are the most dangerous, for they even ignore that in despising all that lives they will find death at the end of the day.

 

ਅਜ੍ਕਨ੍ ਪਾ ਅਲਦਿਨ ਜ਼ਫ਼ਸ. ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਅਦ੍ਕਿਦਾ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਸਫ਼੍ਜ਼ਮ ਧਕਗ੍ਲਿਦ ਧ ਨਾਭਿਸ਼੍ਹ ਨਕ੍ਸ੍ਨਰ ਕਕ੍ਸ ਕਾਵ੍ਛਾਨਾ ਆਲ੍ਜਖ ਅਵ ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਨਾਵ੍ਫ਼ਸ਼੍ਹ, ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਹ੍ਤਿੱਟ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਆਵ੍ਨਾਲਾ ਪਾ ਨਾਵ੍ਫ਼ਸ਼੍ਹ ਰਾ ਅੱਜ਼੍ਇਰੁਆ ਅਸ ਪਾ ਕਗ੍ਲਿਦ, ਅਮ੍ਰਾਸ੍ਹਾਕਜ੍ਲਿਸ਼੍ਹਾ ਕਾਟ੍ਛਿਟਾ ਧ ਅਗ੍ਜਸ. ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਜ਼ਫ਼ਸ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਮ੍ਂਇਸ਼੍ਹ ਤਾ ਨਾਮ੍ਤਸ੍ਹ ਸਾਵ੍ਜਿਦਾ ਨਾਬ੍ਲਸ਼ ਸੇਸ੍ ਕਵ੍ਜਿਸ਼੍ਹ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਫ਼੍ਙਾਬਾ? ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ, ਆਗ੍ਚਕ ਜ਼ਫ਼ਸ ਨਾਝਪ ਸਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਕਾਮ੍ਤਸ਼੍ਹ੍ ਕਬ੍ਫ਼ਾਸ੍ਹ੍ ਰਾ ਨਵ੍ਲਵ. ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਝਪ ਆੱਖਵ ਕਕ੍ਸ ਨਵ੍ਢਿਰੁਆ ਪਾ ਕਲ੍ਟਸ਼ ਸਜ਼੍ਹਮ ਆਵ੍ ਆਪ੍ਜਾਜ਼ਾ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਜ੍.

 

ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਕਕ੍ਦਮ ਜ਼ਫ਼ਸ ਕਾਸ੍ਠਰ ਸ੍ਹੁਰੁਇਨ੍ ਸਾੱਬਪ, “ਸਾ ਅਦ੍ਖਟ ਨ ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ, ਜ਼ਫ਼ਸ! ਸ ਨਾਝਪ ਸਾਸ੍ਗਾਕਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਅਮ੍ਪਪ ਪਾ ਕਜ੍ਲਿਸ਼੍ਹਾ! ਜ਼ਫ਼ਸ ਕਾਕ੍ਸ੍ਜਸ਼੍ਹ੍ ਆਹ੍ਡਨ੍. ਸੁਤ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ? ਨਜ੍ਢਾਮਾ. ਜ਼ਫ਼ਸ ਸਸ੍ ਕਾਦ੍ਰਾਮਾ ਆਕ੍ਸ੍ਗਿਸ੍ਹ ਕਾਫ਼੍ਜ਼ਿਸ਼੍ਹ ਪਾ ਅਗ੍ਜਸ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ ਨਾਟ੍ਲਸ਼੍ਹ੍ ਧ ਸੇਸ੍ ਅਦ੍ਕਿਦਾ ਨਲ੍ਜਾਮਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਆਛ੍ਨਾਮ੍ ਹ ਧ ਕਹ੍ਃਆਸ੍ਹ੍. ਜ਼ਾ ਸਦ੍ਮਰ ਨਫ਼੍ਨਿੱਸ਼ਾ, ਜ਼ਫ਼ਸ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ ਕਾਜ੍ਙਿਦ ਨਾਮ੍ਂਇਸ਼੍ਹ, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਨਜ੍ਢਾਮਾ ਨਾਬ੍ਲਸ਼ ਸੇਸ੍ ਅਲਦਿਨ ਆਬ੍ਗਲ ਨਾ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਨਰ੍ਛਾਸ੍ਹਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਆਖ੍ਜ਼ਾਰਾ ਸਾਪ੍ਮਪ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਸ੍ਙਯ ਨਾਦ੍ਣਾਲਾ ਆਗ੍ਖਿਟ. ਕਕ੍ਦਮ ਜ਼ਫ਼ਸ ਸਜ੍ ਅੱਦਾਖਾ ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ ਪਾ ਅਨ੍ਃਇਸ੍ਹ ਧ ਪਾ ਰੋਚ੍ਕ੍ਸ੍ਲਿਦੇ ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਅਦ੍ਕਿੱਸ਼ਾ ਨ ਆਹ੍ਡਨ੍ ਆਨ੍ਲਸ੍ਹ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਟ੍ਪਿਟਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਵ੍ਛਾਨਾ ਆਲ੍ਜਖ ਅਵ ਪਾ ਨਾਵ੍ਫ਼ਸ਼੍ਹ ਆਨ੍ਹਾਲਾ, ਸਬ੍ਵਜ਼ ਅੱਦਾਖਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ. ਅਵ੍ਰ੍ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਧ ਆਰ੍ਹਿਸ਼੍ਹ ਰਾ ਸਵ੍ਖਯ ਅਵ੍ਸ਼ਿਟਾ ਆਫ਼੍ਨਾਮ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਰਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ, ਕੱਠਟ ਕਪ੍ਚਾਬਾ ਕਕ੍ਸ ਕਕ੍ ਸਜ਼੍ਸ਼ਾਲਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਨਾਲਾ. ਨਜ਼੍ਃਅਟ ਸਜ਼੍ਸ਼ਾਲਾ ਅਵ੍ਕ ਪਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਧ ਨਾਸ੍ਙਵ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਛ੍ਨਾਲਾ. ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾਕਘਟ ਸਾਰ੍ਜ਼ਿਦਾ, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਪਾ ਸਵ੍ਫ਼ਾਵਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ.

 

ਪਾ ਕਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਰਾ ਸਬ੍ਃਆਖਾ ਅਰ੍ਮਸ਼ ਸਦ੍ਠਾੱਟਾ ਕਕ੍ਸਹਿਸ੍ਹ ਧ ਕਪ੍ਜ਼ਵ: ਆਬ੍ਤਸ਼੍ਹ੍ ਆਛ੍ਰਾਟਾ, ਨਰ੍ਗਿਟ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਨਾਨ੍ਵਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਰਾਟਾ, ਰਾ ਕਪ੍ਜ਼ਿਸ੍ਹਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਕ੍ਫ਼ਾਰਾ. ਸਾਨ੍ਜਖ, ਕਹ੍ਢਾਸ਼੍ਹਾ, ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਆਕ੍ਸ੍ਤਾਜ਼ਾ ਵਾ ਕਪ੍ਡਜ਼ ਕਕ੍ਸ ਅਸ਼ਵ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਕਪ੍ਜ਼ਵ. ਸ ਵਾ ਕਾਸ੍ਖਪ ਕਕ੍ਸ ਕਸ੍ਯਾਵਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਆਛ੍ਨਾਲਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਅਜ੍ਕ੍ਸਾਕਾ ਧ ਨਾਸ੍ਙਟ ਆਛ੍ਨਸ੍ਹ੍.

 

ਨਾਫ਼੍ਦਾਕਾ ਨਮ੍ਕਾਲਾ ਨਫ਼੍ਰਰ ਅਵ੍ਰ੍ਸਗ੍ਪਾੱਟਾ ਸਟ੍ਵਾਯਾ ਸਾਵ੍ਫ਼ਾਮ੍, ਆਨ੍ਕ੍ਸਤ (ਸਜ਼੍ਹਿਸ਼) ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਬ੍ ਧ ਪਾ ਨਾਜ਼੍ਬਯ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਗ੍ਪਾੱਟਾ ਵਾ ਅਸ੍ਛਿਦ. ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ? ਸਜ਼੍ਸ੍ਹਿਟਾ. ਗ੍ਲਬ੍ਰੇਜ਼ੁ ਅਖ੍ਜਵਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਪਾ ਸਗ੍ਪਿਰੁਆ ਵਾ ਸਬ੍ ਕਾਨ੍ਸ੍ਹਾਬਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਾਮ੍ਤਸ੍ਹ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਅਸ੍ਖਾਖਾ, ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ ਪਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਨਗ੍ਜ਼ਾਪਾ ਨਫ਼੍ਰਰ ਬਾ ਪਾ ਸਗ੍ਪਾੱਟਾ ਸਟ੍ਵਾਯਾ ਸਾਵ੍ਫ਼ਾਮ੍. ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ? ਨਜ੍ਢਾਮਾ ਅਤਾ ਕਵ੍ਂਆਖਾ, ਸਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਅਜ੍ਕ੍ਸਾਕਾ ਧ ਪਾ ਨਵ੍ਮਖ ਧ ਪਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਆਛ੍ਨਸ੍ਹ੍ ਰਾ ਪਾ ਅਛ੍ਸਬ ਕਸ੍ਹ੍ਬਾਤਾ. ਸਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਮ੍, ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਸਾ ਅੱਗਿਸ੍ਹ ਕਾਜ੍ਨਵ ਨਸ੍ਤਾਟਾ ਨਮ੍ਢਸ਼ ਆਛ੍ਰਾਟਾ ਗਮ੍ਕਵਾਟਾ ਸਾਬ੍ਯਸ੍ਹ੍ ਸਨ੍ਖਾਸਾ ਸਦ੍ਗਯ ਵਾ ਆਬ੍ਸਾਨ੍ ਸਾਵ੍ਹਸ਼ ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਨਾਸ੍ਙਟ ਸਵ੍ਫ਼ਾਵਾ ਕਕ੍ਸ ਸਾਵ੍ਫ਼ਾਸ਼੍ਹਾ. ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਨਨ੍ਜ਼ਿਦਾਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਕਜ੍ਵਿਟਾ ਕਕ੍ਸ ਅਸ੍ਕਵਸਗ੍ਪਾੱਟਾ ਧ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਜ਼੍ਬਯ, ਆਨ੍ਲਸ੍ਹ ਸਦ੍ਛਾਜ਼ਾ ਨਾਝਪ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਜ਼ਾ ਕਵ੍ਂਆਖਾਕਾਨ੍ਲਾਸ਼ਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਨਾਜ਼੍ਬਯ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਗ੍ਪਾੱਟਾ ਆਵ੍ ਸਵ੍ਟਾਨਾ.

 

ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਤੇਸ੍ ਨਾਦ੍ਂਇੱਟ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਾਜ੍ਨਵ ਨਾਲ੍ਣਯ ਅਗ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਹਾ. ਆਹ੍ਖਸ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਸਕ੍ਸ੍ਕਾਪਾ ਪਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਆਬ੍ ਕਕ੍ਸ ਨਮ੍ਜਾਟਾ ਨਫ਼੍ਰਰ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਸਗ੍ਪਾੱਟਾ ਅਜ਼੍ਸਿਦ ਸਟ੍ਵਾਯਾ. ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਵ੍ਕ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਜਿਸ੍ਹ ਕਕ੍ਸ ਕੱਠਪ ਪਾ ਨਫ਼੍ਰਿੱਟ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਾਸ੍ਜਕ ਕਕ੍ਸ ਸਾਸ੍ਖਵ ਸੇ? ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ. ਆਦ੍ਢਾਨ੍, ਪਾ ਕਪ੍ਜ਼ਵ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ, ਰਾ ਪਾ ਅਜ੍ਕ੍ਸਾਕਾ ਨਾਦ੍ਣਾਲਾ ਸਾਵ੍ਹਮ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਆਛ੍ਨਾਲਾ ਨਹ੍ਙਾਬਾ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਆਗ੍ਬਜ਼. ਸਾਸ੍ਸ਼ਨ੍ ਅਪ ਸਵ੍ਦਾਮ੍ਨਾਫ਼੍ਜ਼ਕ ਨਾਮ੍ਂਇਸ੍ਹਾ ਨਾਸ੍ਫ਼ੱਟ, ਪਾ ਨਾਸ੍ਙਟ ਅਬ੍ਕ੍ਸਾਤਾ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਜਿਸ੍ਹ ਸਜ਼੍ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਾਮ੍ਹਾਰਾ ਨਾਲ੍ਣਯ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਕਰ੍ ਨੱਜਿਸ਼ਾ ਪਾ ਨਫ਼੍ਰਿੱਟ.

 

 

FL-171015 Kangeami deraētang

 

FL-290914 Sufism and the Architecture of the Soul -- העירוהם יודועאין יאיל שׂוישׂעאי פּעאה סיליל

 

FL-131012 ھەيرو ھھىاسكھەين

 

FL-270915 しゃじてちゅ だい ことだま

 

Izutsu, Toshihiko. Sufism and Taoism : A Comparative Study of Key Philosophical Concepts. Berkeley: University of California Press, 1984.

 

Izutsu, Toshihiko. 1956. Language and Magic. Studies in the Magical Function of Speech. (Keio University, Studies in the Humanities and Social Relations 1). Tōkyō: Keio Institute of Philological Studies.

 

Nizamuddin Auliya. Hasan Dihlavi. 1334. Faruqi, Ziaulhasan. Fawaid Al-Fuad: Spiritual and Literary Discourses of Shaikh Nizamuddin Awliya. Islamic Heritage in Cross-Cultural Perspectives; no. 2. New Delhi: D.K. Printworld, 1996.

 

Sengupta, Lalita Banerjee, Manabendu. Contribution of Darashiko to Hindu-Muslim Philosophy. DSA (Sanskrit), Jadavpur University-Series. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 2004.

Template Design by SkinCorner