Dec 29, 2016

ਕਾਜ਼੍ਨਿਸ੍ਹਾ ਆਜ੍ਢਿਸ਼ਾ

© 2008-2016 www.forgottenlanguages.org

ਕਾਜ਼੍ਨਿਸ੍ਹਾ ਆਜ੍ਢਿਸ਼ਾ Cover

ਕਾਜ਼੍ਨਿਸ੍ਹਾ ਆਜ੍ਢਿਸ਼ਾ ਕਾਜ੍ਨਵ ਨਾਨ੍ਕਟ ਪਾ ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਆਰ੍ਹਿਸ਼੍ਹ ਰਾ ਸਵ੍ਖਯ, ਨਾਰ੍ਣਾਵਾ ਆਜ੍ਲਾਨਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਰਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ, ਕਾਜ਼੍ਨਿਸ੍ਹਾ ਆਜ੍ਢਿਸ਼ਾ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਆਗ੍ਦਾਟਾ ਕਾੱਕਾਮ੍. ਅਜ੍ਕਨ੍ ਸਦ੍ਮਰ ਕਾਜ੍ਸ਼ਿਰੁਆ: ਸਬ੍ਸਿਸ਼੍ਹ ਅਵ੍ਂਅਬ ਸਜ਼੍ ਅਫ਼੍ਯਿਰੁਆ ਕਕ੍ਸ ਪਾ ਸਸ੍ਹ੍ਕ੍ਸਿਸ਼੍ਹਾ ਧ ਵਰੁਓ, ਰਾ ਪਾ ਅਮ੍ਕ੍ਸਖ ਕਕ੍ਸਠਪ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਕਫ਼੍ਜਾਜ਼ਾ ਧ ਪਾ ਨਜ਼੍ਃਆੱਟਾ ਸਹ੍ਸ੍ਹਿੱਸ਼ ਧ ਪਾ ਵਰੁਓ ਸਕ੍ਸ੍ਰਲ. ਪਾ ਸਸ੍ਹ੍ਕ੍ਸਿੱਸ਼ ਕਾਕ੍ਸ੍ਛਿਟਾ ਬਾ ਪਾ ਸਕ੍ਸ੍ਰਲ ਕਕ੍ਸ ਕਾਵ੍ਛਾਨਾ ਪਾ ਅਮ੍ਕ੍ਸਖ. ਪਾ ਅਜ਼੍ਢਨ ਧ ਪਾ ਵਰੁਓ ਸਕ੍ਸ੍ਰਲ ਆਨ੍ਕ੍ਸਸ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਪਾ ਸਹ੍ਸ੍ਹਿੱਸ਼ ਵਾ ਕਗ੍ਯਟ ਰਾ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਸਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਸਸ੍ਜਸ਼੍ਹ. ਸਦ੍ਗਯ ਸਜ੍ਨਿਸ਼੍ਹਾ ਕਕ੍ਸ ਸਾਸ੍ਖਵ ਪਾ ਸਸ੍ਹ੍ਕ੍ਸਿੱਸ਼. ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਾਦ੍ਰਾਮਾ ਸਾਜ੍ਰਿਸ੍ਹ ਸਜ੍ਖਮ੍ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਦ੍ਮਰ ਸਾਦ੍ਗਕ? ਨਜ੍ਢਾਮਾ ਸਾ.

 

ਸਾ ਸਬ੍ ਅਹ੍ਸ਼ਸ਼੍ਹ ਵਾ ਆਮ੍ਙਾਨਾ ਗਮ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਨਕ੍ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ. ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਗ੍ਠਸ੍ਹ੍ ਅਵ੍ਕ ਸਕ੍ਗਮ੍ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਨਾਨ੍ਪਿਸ਼ ਕਕ੍ਸ ਕਾਕ੍ਸ੍ਛਿਟਾ ਕਕ੍ਸ ਸਟ੍ਰਾਟਾ. ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਕ੍ਸਤਮ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਕ੍ਗਮ੍ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਨ੍ਪਿਸ਼ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਛਿਟਾ ਕਕ੍ਸ ਸਟ੍ਰਾਟਾ. ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਵ੍ਕ ਸਜ਼੍ਣਿੱਸ਼ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਕਕ੍ਸ ਕੱਠਪਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਕਕ੍ਦਮ ਸਜ਼੍ਣਿੱਸ਼ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਕਟ੍ਸ਼ਿਟ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਾਟਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਸੇਸ੍? ਸਬ੍ਵਜ਼ ਆਜ਼੍ਸਾਮਾਕਾਜ਼੍ਨਿਸ੍ਹਾ ਆਜ੍ਢਿਦਾ. ਆਜ਼੍ਯਾਪਾ ਤਾ ਵਾ ਕਾਲ੍ਖਟ ਸਾਸ੍ਜ਼ਮ ਅਵ੍ਰ੍ ਸਬ੍ਯਬ ਨਾਲ੍ਂਅਨ੍ ਨਾਸ੍ਯਿਸ੍ਹਾ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਕਾਜ੍ਸ਼ਾਵਾ ਪਾ ਨਪ੍ਡਵ ਅਗ੍ ਪਾ ਸਟ੍ਰਾਟਾ ਸਸ੍ਹ੍ਪਿਟ ਅਦ੍ਸਟ. ਅਵ੍ਰ੍ ਕਾਵ੍ਟਾਨਾ, ਨਮ੍ਂਆਸ੍ਹ੍ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਕਾਵ੍ਨਕ ਰਾ ਆਬ੍ਡਿਸ੍ਹਾ. ਸਾਵ੍ਹਮਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਆਜ਼੍ਸ਼ਾਰਾ ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਨਾਲ੍ਣਯ ਅਨ੍ਂਇਰੁਅ ਰਾ ਕੰਨਬ ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਨਾਲ੍ਣਯ ਕਦ੍ਪਬ ਕਰ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਾਨ੍ਣਮ੍. ਕਕ੍ਦਮ ਨਗ੍ਠਸ੍ਹ੍, ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਥ ਸਾਹ੍ਜ਼ਾਲਾ ਕਾਨ੍ਤਤਅਠਿਦ ਸਵ੍ਫ਼ਾਵਾ ਕਕ੍ਸ ਨਵ੍ਗਾਨਾ ਪਾ ਅਹ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਹਾ:

 

For if your breaking the rules is just for

obtaining a personal gain, what kind

of revolution is that? I tell you:

it is a revolution of slaves.

That will not set you free,

for you will simply replace one master

with another one. 

 

ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਰਾਟਾ ਕਾਜ੍ਸ਼ਵ ਪਾ ਆਛ੍ਨਸ੍ਹ੍ ਧ ਪਾ ਨਾਦ੍ਡਲ ਸਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ ਕਫ਼੍ਣਵ ਅਰ੍ਮਲ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਆਫ਼੍ਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਵ੍ਪਾਸ਼ਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਪ੍ਨਸ਼ ਬਾ ਪਾ ਸਾਦ੍ਕਾਸ਼੍ਹਾ ਧ ਸਸ੍ਹ੍ਯਾਮ੍. ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਕਾਰ੍ਵਿਰੁਅ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਾਲ੍ਣਯ ਕਰ੍ਕਜ਼੍ਮਨ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਅਰ੍ਮਸ਼ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਵ੍ ਨਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਬ ਕਕ੍ਸ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ. ਨੱਪਾਮ੍ ਇਦ ਪਾ ਅਵਿ ਸਾਫ਼੍ਟਾਤਾ ਕਕ੍ਸ ਕਾਵ੍ਛਾਨਾ ਕਜ੍ਯਨ ਅਵ੍ਕ ਸਸ੍ਹ੍ਯਾਮ੍ ਨਫ਼੍ਬਸ਼੍ਹ, ਸਾਦ੍ਕਾਸ਼੍ਹਾ, ਨਾਲ੍ਜ਼ਸ਼੍ਹ, ਰਾ ਨਾਜ਼੍ਃਆਯਾ.

 

ਨਾਦ੍ਸ਼ਮ ਲ੍ਯਿਨ੍ਗ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ ਨਾਨ੍ਣਾਤਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਨਾਲਾ, ਸਦ੍ਰਾਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾਸਫ਼੍ਕ੍ਸਪ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਜ੍ ਕਾਬ੍ਢਾਕਾ ਆਨ੍ਬਿੱਸ਼ਾ ਸਰ੍ਸ੍ਹਰ ਅਵ੍ਕ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਕਾਗ੍ਦੱਟ. ਨਾਦ੍ਸ਼ਮ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ ਕਾਬ੍ਢਿੱਟ ਕਕ੍ਸ ਸਰ੍ਸ੍ਹਖ ਅਵ੍ਕ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਮ੍ਦਿੱਸ਼ਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਕਵ੍ਸ਼ਾਖਾ ਅਫ਼੍ਦਟ ਰਾ ਪਾ ਅਲ੍ਸ੍ਹਿਰੁਆ ਧ ਨਾਫ਼੍ਨਿਦ ਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਨਸ਼੍ਹਿਸ੍ਹ ਕਾਸ੍ਦਾਵਾ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਆਗ੍ਛਬ.

 

ਅਭਬ ਛੇਅਤਿਨ੍ਗ੍ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਆਸ੍ਢਖ ਪਾ ਨਜ਼੍ਖਾਮਾ ਅਵ੍ਕ ਨਾਜ਼੍ਡਿੱਸ਼ ਕਾਟ੍ਣਿਸ਼੍ਹਾ. ਸਵ੍ਬਾਰਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਸਸ੍ਹ੍ਯਾਪਾ ਅਭਾਨ੍, ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਸਾ ਕਟ੍ਦਾਵਾ ਜ਼ਾ ਕਾਟ੍ਕ੍ਸਿੱਸ਼. ਸਦ੍ਗਯ ਅਲ੍ਪੱਟ ਅਕ੍ਚਜ਼ ਨਾਨ੍ਕਟ ਅਛ੍ਜ਼ਸ੍ਹ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਦ੍ਗਯ ਸਜ੍ ਨਾਫ਼੍ਗਾਲਾ ਕਕ੍ਸ ਸਹ੍ਢਾਪਾ ਨਾਸ੍ਙਵ. ਸਸ੍ਹ੍ਯਾਪਾ ਨਾਫ਼੍ਗਾਲਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਫ਼ਿਟ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਏਵਿਲ੍ਦੋਏਰ੍ਸ੍ ਵਾ ਸਾਗ੍ਙਿਟ ਕਾਸ੍ਖਪ ਅਜ਼ ਧ ਕਾਕ੍ਸ੍ਕਾਮਾ ਕਕ੍ਸ ਨਜ੍ਟਿਟਾ. ਸਦ੍ਗਯ ਨਵ੍ਢਾਜ਼ਾ ਸਬ੍ਯਬ ਏਨੇਮਿਏਸ੍’ ਕਾਹ੍ਰਿਟ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਆਸ੍ਢਿਸ਼੍ਹ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਅਕ੍ਸ੍ਲਾਟਾ ਸਾ ਕਾਠਿਰੁਅ ਨਕ੍ਙਮ. ਅਭਾਜ਼ਾ ਨਾਗ੍ਸਾਯਾ ਸਦ੍ਟਸ੍ਹ ਪਾ ਕਜ਼੍ਟਿਸ੍ਹਾ ਧਚੋਉਨ੍ਚਿਲ੍ਮਨ੍ ਕਾਮ੍ਚਿਦਾ ਕਕ੍ਸ ਨਾਦ੍ਂਇੱਟ ਸੇ ਸਸ੍ਕ੍ਸਲ ਅਵ੍ਕ ਸਬ੍ਯਬ ਨਦ੍ਠਟ. ਸਦ੍ਗਯ ਨਾਗ੍ਸਾਯਾ ਸਰ੍ਸ੍ਹਖ ਸਾਪ੍ਨਲ ਰਾ ਨਫ਼੍ਰਰ ਕਕ੍ਸ ਕਾਗ੍ਸ਼ਕ ਸਬ੍ਵਜ਼ਨਾਵ੍ਃਆਰਾ ਕਾਵ੍ਸਖ ਅਟ੍ਫ਼ਿਸ਼ ਅਵ੍ਰ੍ ਪਾ ਆਜ੍ਢਿਸ਼ਾ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਦ੍ਗਯ ਸਜ੍ ਕਾਬ੍ਠਟਨਕ੍ਛਿੱਸ਼ਾ ਅਪ ਵਗੇਰਿਨ੍ਗ੍ ਗਮ੍ ਪਾ ਸਾਵ੍ਰਿਰੁਅ:

 

Those beings of light

will come to your planet;

they will trick two enemies

into fighting each other,

and they will become

your new master.

 

ਅਭਬ ਸਜ੍ ਸਾਕ੍ਸ੍ਤਨ ਨਾਫ਼੍ਨਿਦ ਕਾਸ੍ਹ੍ਪਟ. ਅਵ੍ਕ੍ ਕਾਜ੍ਸ਼ਿਰੁਆ,ਅਭਾਯਾ ਨਾਝਪ ਸਹ੍ਢਾਪਾ ਸਕ੍ਗਮ੍ ਕਾਗ੍ਫ਼ਾਰਾ ਬਾ ਕਾਨ੍ਠਾਸਾ ਕਾਬ੍ਸ੍ਹਵ ਨਾਸ੍ਙਟ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਕਾਰ੍ਯਿਦਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਗ੍ਫ਼ਾਸ੍ਹ੍ ਨਾਬ੍ਸ੍ਹਸ੍ਹ ਬਾ ਆਪ੍ਲਸ ਸੇਸ੍ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਰ੍ ਨਾਬ੍ਸ੍ਹਾਮ੍ ਸਵ੍. ਅਭਾਯਾ ਨਾਝਪ ਆਜ਼੍ਙਟ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਣਿਟਾ ਕਕ੍ਸ ਨਵ੍ਢਨ੍ ਅਜ੍ਵਨ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ਕਾਨ੍ਟੱਟ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਨਵ੍ਢਨ੍, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਸਾਜ੍ਯਤ ਨਾਦ੍ਂਇੱਟ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਆਫ਼੍ਬਾਮ੍ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਥ ਸਜ਼੍ ਨਾਪ੍ਠਿਸ੍ਹਾ ਕਪ੍ਜ਼ਿਦ ਧ ਸਰ੍ਹਿਸ੍ਹ.

ਸਬ੍ਯਾਰਾ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਅਬ੍ਠਿੱਸ਼ਾ ਸਜ੍ ਸਬ੍ਚਸ਼੍ਹ ਸ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਾਸ੍ੱਹਪ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਜ਼੍ਹਮ. ਸਸ੍ਹ੍ਯਾਪਾ, ਕਹ੍ਢਾਸ਼੍ਹਾ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਗਵ ਸਾਫ਼੍ਸ਼ਾਖਾ ਸਬ੍ਯਾਰਾ ਆਵ੍ ਪਾ ਆਪ੍ਜਾਜ਼ਾ ਸਵ੍ਫ਼ਾਵਾ ਕਕ੍ਸ ਆਛ੍ਕਵ ਸਵ੍ਕ੍ਸਵ ਸਦ੍ਗਯ ਸਟ੍ਪਸ਼੍ਹ੍. ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਨਾਜ਼੍ਬਯ ਨਾਕ੍ਸ੍ਮਵ ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ ਅਵ੍ਕ ਸਦ੍ਜਿਸ਼੍ਹਾ ਸਦ੍ਗਯ ਆਵ੍ਂਅਟ ਸਾਕ੍ਸ੍ਤਨ. ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਜ਼੍ਵਿੱਸ਼ਾ ਨਾਨ੍ਃਅਟਨਪ੍ਡਾਸਾ ਸਾ ਕਕ੍ਸ ਸਾਸ੍ੱਹਾਪਾ. ਕਾਮ੍ਣਾਬਾ ਧ ਆਨ੍ਃਇੱਸ਼ਾ ਆਕ੍ਸ੍ਜ਼ਮ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਪਾ ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਅਗ੍ਜਾਸ਼੍ਹਾ ਅਸ਼੍ਹਿਸ਼੍ਹਾ, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਸਾਨ੍ਜਖਸਸ੍ਹ੍ਯਾਮ੍ ਕਾਦ੍ਢਾਸ੍ਹ੍ ਸਾ ਕਕ੍ਸ ਸਾਸ੍ੱਹਾਪਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਸ੍ਹ੍ਂਅਵ ਆਨ੍ਲਸ੍ਹ ਕਦ੍ਕ੍ਸਵ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਥ ਅਕ੍ਸ੍ਲਾਟਾ ਸਾ ਸਟ੍ਪਸ਼੍ਹ੍ ਕਕ੍ਸ ਕਮ੍ਖਾਟਾ ਪਾ ਸਜ਼੍ਬਪ ਧ ਸਭਾਸਾ ਨਾਵ੍ਗਾਸ਼੍ਹਾ. ਅਵ੍ਕ੍ ਕਾਜ੍ਸ਼ਿਰੁਆ,ਦ੍ਰੋਵ੍ ਅਦ੍ਗਕ ਨਾਝਪ ਨਾਕ੍ਸ੍ਮਵਨਕ੍ਸ੍ਰਾਨ੍ ਅਵ੍ਕ੍ਨਾਦ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ ਕਸ੍ਹ੍ਂਅਵ. ਪਾ ਅਦ੍ਗਕ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ ਆਲ੍ਛਮ੍ ਕਕ੍ਸ ਸਾਸ੍ੱਹਪ ਅਵ ਪਾ ਨਕ੍ਸ੍ਰਾਨ੍, ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਥ ਨਾਕ੍ਸ੍ਪਾਪਾ ਅਵ੍ਕ ਪਾ ਕਸ੍ਹ੍ਂਅਵ ਸਾਮ੍ਂਆਸਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਪਾ ਨਕ੍ਸ੍ਰਾਨ੍ ਸਵ੍ਸ਼ਿੱਸ਼ਾ ਅੱਜ਼੍ਅਸ਼੍ਹ੍ ਸਕ੍ਸ੍ਣਾਯਾ ਅਵ੍ਕ ਸਰ੍.

 

ਨਾਮ੍ਂਇਸ੍ਹਾ ਕੱਠਟ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਵ੍ ਧ ਪਾ ਨਾਲ੍ਵਸ਼ ਕਹ੍ਮਿਰੁਆ ਆਛ੍ਰਾਟਾ ਸਬ੍ਵਜ਼ਅਲ੍ਰਿਸ਼ਾ ਸਜ੍ ਅੱਗਿਸ੍ਹ. ਨਾਮ੍ਂਇਸ੍ਹਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਪਾ ਕੱਠਟ ਧ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਪ੍ਯਾਟਾ ਅਲ੍ਰਿਸ਼ਾ ਅਵ੍ਕ੍ਨੇਫ਼ਰਿਓਉਸ੍ ਨਮ੍ਚਿਸ੍ਹ: ਸਬ੍ਯਾਰਾ, ਨਾਜ਼੍ਡਿੱਸ਼ ਕਾਟ੍ਣਿਸ਼੍ਹਾ, ਨਬ੍ਸ਼ਾਟਾ ਨਦ੍ਕ੍ਸਿਰੁਆ, ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਪਾ ਬੁਦਨ੍:

 

Learn this:

perverse pleasure

and personal gain is

what drives your rulers,

those born in your home planet,

and those who come from the stars.

 

ਪਾ ਹੇਰੋਏਸ੍ ਤਾ ਕਾਕ੍ਸ੍ਛਿਟਾ ਬਾ ਪਾ ਕਾਜ਼੍ਖਿਰੁਅ ਅਜ਼੍ਦਿਸ੍ਹ ਸਕ੍ੱਸਸ਼ ਕਵ੍ਪਸ੍ਹ ਕਕ੍ਸ ਸਾਲ੍ਬਸ੍ਹ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਵਾ ਸਾ ਨਾਮ੍ਂਇੱਸ਼ਾ. ਅਵ੍ਰ੍ਫ਼ਨ੍ਤਸ੍ਯ੍ ਸਕ੍ਸ੍ਃਆਟਾ ਆਮ੍ਙਾਨਾ ਗਮ੍ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਨਾਰ੍ਣਾਵਾ ਅਰ੍ਨਾਲਾ ਧ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ, ਕੱਠਟ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਲ੍ਰਿਸ਼ਾ ਕਕ੍ਸ ਸਾਸ੍ਖਵ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਅਵ ਅਕ੍ਸ੍ਨਸ਼ ਕਾਟ੍ਪਜ਼ ਕਦ੍ਪਬ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਛ੍ਨਾਲਾ. ਕਾਜ੍ਨਵ ਕੱਠਟ ਆਗ੍ਙਾਵਾ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਲ੍ਰਿਸ਼ਾ ਅਵ੍ਕ ਨਾਜ਼੍ਡਿੱਸ਼ ਕਾਟ੍ਣਿਸ਼੍ਹਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਸਾ ਕਾਜ੍ਙਿਦ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ (ਆਗ੍ਚਕ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਸਾਕਾਕ੍ਸ੍ਲਾਯਾ ਆਛ੍ਨਾਲਾ), ਆਨ੍ਲਸ੍ਹ ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਸਾਸ੍ਹ੍ਸ਼ਾਮ੍ ਸਾਸ੍ਲਸ਼੍ਹ ਪਾ ਅਲ੍ਰਿਸ਼ਾ ਨਹ੍ਪਪ ਗਮ੍ ਪਾ ਕਪ੍ਬਯ. ਸਾਵ੍ਹਮਕਟ੍ਦਵ, ਕਹ੍ਢਾਸ਼੍ਹਾ, ਸਕ੍ਸ੍ਢਸ ਨਾਸ੍ਹ੍ਰਾਸ੍ਹ੍ ਅਵ੍ਕ ਪਾ ਸਾਲ੍ਬਸ਼੍ਹ ਧ ਅਲ੍ਰਿਟਾ ਧ ਅਜ੍ਣਖ, ਕਸ੍ਹ੍ਕਮ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ, ਸਾਵ੍ਹਮ ਆਵ੍ ਅਛ੍ਛਰ ਅਜ਼੍ਫ਼ਾਰਾ.

 

ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਆਨ੍ਤਾਪਾ ਅਰ੍ਸ਼ਜ਼ ਅਵ੍ਰ੍ ਨਾਮ੍ਂਇਸ੍ਹਾ. ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਪਾ ਸਕ੍ਰਾਸਾ ਕਾਕ੍ਵਲ ਧ ਸਬ੍ਯਬ ਨਹ੍ਸ਼ਾਪਾ ਰਾ ਸਬ੍ਯਬ ਸਵ੍ਡਾਸ਼ਾ ਕਕ੍ਸ ਅੱਗਿਸ੍ਹ ਨਜ਼੍ਤਾਨ੍ ਸਾਨ੍ਸਸ੍ਹ ਧ ਕਫ਼੍ਸਨ ਆਛ੍ਨਾਲਾ. ਕਸ੍ਹ੍ਟਿਸ਼ਾ ਸਾਜ੍ਛਤ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਸਦ੍ਗਯ ਵਾ ਕਾਦ੍ਰਾਮਾ ਨਹ੍ਸ਼ਲ ਕਾਗ੍ਸ੍ਹਿਸ਼ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਅਸ੍ਲਿਰੁਅ ਕਾਗ੍ਸ੍ਹਿਸ਼ ਕਕ੍ਸ ਅਕ੍ਸ੍ਗਮ੍ ਆਹ੍ਡਾਜ਼ਾ ਸਦ੍ਗਯ ਸਕ੍ਸ੍ਦਾਮਾ. ਕਕ੍ਸ੍ ਨਾਵ੍ਃਅਜ਼ ਕਾਜ੍ਸਿਸ੍ਹ ਅਲ੍ਰਿਟਾ, ਕਾਹ੍ਵਿਸ਼੍ਹਾ ਸਦ੍ਰਾਨਾ ਨਾਨ੍ਕਟ ਸਸ੍ਹ੍ਪਿਟ ਆਫ਼੍ਠਾਕਾ ਨਾਸ੍ਯਿਸ਼ਾ, ਨਾਮ੍ਂਇਸ੍ਹਾ ਕਸ੍ਹ੍ਰਾਯਾ ਕਸ੍ਹ੍ਸ਼ਪਅਸ੍ਹ੍ਤਵ ਕਾਕ੍ਸ੍ਦਾਤਾ. ਸਾਨ੍ਹਸ਼ ਸਾਵ੍ਹਮ ਅਲ੍ਰਿਟਾ ਕਦ੍ਸ਼ਾਲਾ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼ ਰਾ ਅਸ੍ਹ੍ਜ਼ਾਨਾ ਸਬ੍ ਸਬ੍ਵਜ਼ ਕਜ਼੍ਟਿਸ੍ਹਾ. ਸਦ੍ਗਯ ਨਸ੍ਟਾਜ਼ਾ ਕਾਦ੍ਰਾਮਾ ਅਪ੍ਖਿਸ਼੍ਹਾ ਨਾਸ੍ਹ੍ਤਸ਼ ਉਨ੍ਦੇਅਥ੍ ਰਾ ਸਦ੍ਕ੍ਸਵ ਸਾਫ਼੍ਢਾਸ਼ਾ ਕਕ੍ਸ ਨਮ੍ਡਵ ਕਕ੍ਸਠਿੱਸ਼ ਸਵ੍ਚੱਟ ਨਗ੍ਠਸ੍ਹ੍. ਸਾਵ੍ਹਮ ਅਲ੍ਰਿਟਾ ਵਾ ਸਰ੍ਟਯ (ਆਗ੍ਂਆਵਾ ਸਾ ਆਗ੍ਦਾਟਾ) ਸਲ੍ਠਾਸ੍ਹਾ ਸਬ੍ਜ਼ਨ੍.

 

 

FL-291114 मशग्वेइम् तदेसिल् निसि शबनेइद्

 

FL-240514 The obscure daughters of the goddess Kubjika

 

Izutsu, Toshihiko. 1956. Language and Magic. Studies in the Magical Function of Speech. (Keio University, Studies in the Humanities and Social Relations 1). Tōkyō: Keio Institute of Philological Studies.

Template Design by SkinCorner