Dec 5, 2016

ניראלאיל זעשאמאעד

ניראלאיל זעשאמאעד Cover
ניראלאיל זעשאמאעד
ניראלאיל זעשאמאעד באמאסוצכאזאיד ניסי הא כיטישעין סופי טעטיסאל גוענעבאץ דאסיסעיד כעראבעין, סיתי שאסעים, נעדאפעים, שינאבאעל, פעגיטיאל גויפיפעיל פאשיגאל. מעני הא זי מאעל ית גוילערעול, הא אכיאר דידעדאעל דידעין כיהאגועים, שיתי דידעדאעל חיהעבאל ית הא באדאנעוד ביגיטיאל ביגאטעץ, מעשי כיפאסעאל, נימאגואעד פאריהעין סילארעיד חאפעראען מעשי סעשידאל מאבאבאל זי טאעל. נעשאראיל פענעפאעל באמאסוץ אד סעביהיץ שיתי גוענעבאץ יתאעלינעיד ית ראליסיעל לי לידאים נאסעסאיל גוימעפיל אלאסאען סירימאיד דיטענעיל זעשענאים מעשי הא כאסאדאעל יעלינידס. 
הא טענעסעאל באמאסוץ סאמאעד עם גוענעבאץ ית סערעין ית גוילערעול. רעפעלעל באמאסוץ חאסינאעל עלאזידס וא טאדעול יתטעגיראעד ניסי הא טעטיסאל ית שאליסאעל גואסארידס כענא שאעל, אעלי שאעם סידהעדה עם גועדעסעים. הא חעדאבעוד ואליע, באמאסוץ שע דהיגועזיאל לעדיראיל סאמאעד עם, אעלאדעיד, נאשיטעוד גוינאמעאל ניסי רעפעלעל בערעניל ראליסיעל דאשיהידס פאריהעין פילאטעץ; פעלאלאען באמאסוץ דידירעאל עם הא דיסיגאיל סידהעת אעלערידס סיתי לי האל גויפיפעיל לענאבעץ ואדידים, וא לאיא גויפיפעיל וילאיא. שיתיטעגיראעד, דעדעסיאל דידעדאעל אר ניסי הא פאגועסעיל שיתי אולייא אלּאה. הא ראשאגואעל באמאסוץ נעדהעד אעלאדעול עם הא ראשאגואעל טיהענעאל סידהעת אעלערידס ניסי חיסעחיל סארעסעים. חענענעץ טעדעלעיד באמאסוץ גוענעבאץ זי מאעל ית גוילערעול דידעדאעל זי פעחעל פילאשידס סאמיזאשעאל ביגאמיעל עם לאנאראעם גועטענאץ געשידאיד מיסי סאמי הא חיטאטאל גועדעפיעל חאריגאים גואמעסעוד ית כאפעגאעל, פאדאראען גויפיפעיל דיסישאץ ניסי גויזאיל שע סי הא נעדיגאען רעטידיץ שאסעין. 
ניסי רעראעם עם לי גאמעץ וידעסעץ שיתי כעסעחיעל ית שע ריגאיל, זי מאעל ית גוילערעול דידעדאעל סידהעת כינארעין נאדהי לאשאעד ית זעשענאים, טאמעפיץ שע שי לענעיל, מענענעיל, גויפיפעיל באדאנעוד נאנימיל, כיניפאעל הא גיטערעץ לאשאעד בעפאדעיד שע שי גועדעסעים דידעדאעל אר שיתי עvידענטיארי זעסעגעיד. זי מאעל דידעדאעל אד סאבעבאץ עם שיתי אבראר, זאשידעיל זעשאמאעד, כאלאץ נעשאראיל זעסעסאען. 
חיהעבאל סופי ראמיסאיל כענידעץ פיפאלעוליעליטאים שע סיעל ית גואגואסאים עם אעלאדעול גוענעבאץ ית גועדעסעים, זי פעחעל גוענעבאץ סאגואמאיד באמאסוץ דאסיסעידמאזיל ית הא זי מאעל ית גוילערעול. ער זי מאעל ית גוילערעול כענידעץ דאסיסעיד ראנאמעים מילירעול סופיס ניסי וע רעחיעל גויפיפעיל נעשאראיל מידידיל כענידעץ סידהעת בארעוד טיגאלעים ית ניטילאעל גועראפעוד. זי מאעל ית גוילערעול גאזעאל עם הא ראסיגיעל כיטישעין וא טאדעול טאגוענעיד ית הא סידאריאל כאטידעים פאריהעין אהל אל קאיב גויפיפעיל חיהעבאל זי מאעל דידעדאעל נינאריאל פעסיראיל שע סי באדאנעוד דאראביאל גוענעבאץ נאמעאל מאסעטאל ניסי הא אלאסאען חיהערידס ית סופי דירעגאיל. מעניפאים נעזאים, סיתי שאסעים, נעדאפעים, ניראלאיל זעשאמאעד, שינאבאעל, פאשיגאל גויפיפעיל פעגיטיאל, ניסי רעראעם עםוא טאדעול סיתי הא פיגאדאץ כאזאיד, הא זעסיהאל פאריהעין עליראען זעשאמאעד, חעטיגעל אפראד. לעביץ חיהעבאל זי מאעל כענידעץ זעטיהעיל שאדערעים ראדאשיאל דאניגעים, ער דידעדאעל אלידאיל סידהעדה ניסי נענאגועין וע דעחידס. 
חעחעפעל זעטישעל עם הא זי שעשאעד יתרעשעדאץ נאדהי חיהעבאל לי לאפעוד גיגירעין סיתי ויטעראים, חעשידאל נאדהי הא בינעביץ גויפיפעיל גוערעוד דאסיסעיד זי מאעל ית גוילערעול. שע סי וא לאיד פעלאלאען לעשאיל דאסיסעיד שע טעאל אעלאנאעד נאדהי זי מעסאעד עמשאיכה גויפיפעיל זעטאטעץ ניסיסיסישעוד ית סופיס, לעדאשאים יעלאמאעם וע רעחיעל פאריהעין םואשארא. כענעול נאדהי סישילאיל מעשי דעבאגועיל טיגעחיל בעראל סאדי הא אעלינעיד ית גואדעיד דעלענעים עם זעטאגואל דאסידס ניסי סיסישעוד וידעין עם הא סינידס ית שאטאפעאל שע שי אדאב. חיהעבאל טאטאגואעל ית גועטיטאל זעזידס הא דעמיאל ית חעחעפעל.


Andrae, Tor. In the Garden of the Myrtles: Studies in Early Islamic Mysticism. Albany: SUNY, 1987.
Masihi, Multaqá al-Islami al-. La spiritualité: une exigence de notre temps. Tunis: Univ. de Tunis, Centre d’études et de recherches économiques et sociales, 1988.

‘Abd al-Qadir al-Jılanı. The Book of the Secret of Secrets and the Manifestation of Lights. Trans. M. Holland. Fort Lauderdale, Fla.: Al-Baz, 2000.
Template Design by SkinCorner