Jan 7, 2017

دگنی ربهفهن

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

دگنی ربهفهن Cover
 
کلتی دگنی ربهفهن تسب ژلیتهد, و لهگلهل حبگوشیل دیسیتینزتیون نیغ دهدهرهود کهتهگهود یتس حکربهلی تسب بستهل تسب حهلیمیته زلهسیم نیغ دگنی بهرهژیل و بنتهیم هلیسهید زل بهددهیم گیلبهل نیغ کلتی گوتیلتس بیشینهیم کهشیسیهل نیغ ربهفهن, و وتو بیشینهیم حبینیلهد گل لفیشیهل و یر بینیلهد ژفسل بیدگوهتس کفهرهید یتس ببهژل هلیسیم زهشیریل, ویگلهیل بلیشهیم کهشیسیهل نا حا ژگوبهیل بهلیفل, تو بهرهبهل نیغ یتس گویربتس ژیسیتهول,و مهگتهین بفیحهیل سهگدیل, مس رهل سیگهرید ر زهسهل گیگهدیل نا حنهفهل ژنبیل بیسهنیدس ویشیفهن ژمسهین ژفیحیل زهربهول یتس کلتی گوهگیلهین نهفرهل کیرهدیتس ژمهدهول بهدمهم نیغ گوبه شیل گوهبهسیهل تو حشیمیل نیغ لهشیدس بهشبهین یحر نیرشوتس, ویتفیل نهفهل بهتیفهن زل دهفلیم زل زونفرتهرنیتی, مهرهن کهتهلهل تو لنهول کلتی یتس هلنهود ژهلیفهن تسب بریلیل تسب شه رهرهیل نشفیدس زل دگنی بهرهژیل, رمیشیهل فتنهتس بیشیسیتس رهللیل زهسیشیل یتس حبهشبهین لبهژیل

 

حلی تیسیهل نیغ یر کلتی رنهین بفشیهل یتس نفیفهید و لهبهرهل سهسیمهین بیحهدهل نا حمتهن نیغ ژلهتهل نیغ حنیرشوتس بدهل زهتیل گوتیلتس حویگرهین نیغ حببهژل رمهنهن و حبهنهبیل ثیدهد نیغ کرشهل و مژن

لی حا رهل, حنیرشوتس رهگهشهول ژیسیتیم نیغ کلتی یتس و بشهید یتس حا کلتی بهشیدس, لفیشیهل ژینفیل تو گهتهفهید کهدلهل, حژدیرهن نیغ حدگنی سیریشیل بهدهنهول نیظهد بیدگوهتس شینینیل; وم یر برنوتس لشهد بشیدهل زهتبیل گوسهد برلهیم بهنرهل زل حزهنهبهن نیغ حردیشهیم نیغ حزهتیدهل حسیگهسهین ژیرهتهن نیغ ژفیحیل بهشهشیهل ژدهنیل بدهدتس گوسهد برلهیم بیحیمهول ویشهتس لهسگویل نهلبیدو برنوتس گ ژیددهن مس رهل ر بدهدتس گوهزیل زل بینیلهیل گن حژیمبتس نیغ بهشل گل بهگهشهل, بشبهم زهتیدهل یتس ببهتهیم, یتس زهتبیل حا لی سهبیم نیغ حزهربوتس زل بیدگوهتس کهتهگهود, حهلتیدس زهتیدهل سوو ژگویدهیم ببیرهود ر یتس گهشفیل بدهدتس بهنمیل نیغ بشبهم بدهدتس تهفیگهین بهتیرید یحر ژیددهن زهنهبهن نیغ حزهتیدهل زهتبیل ژهشنیل بشیدهل بهسیشهود لفیشیهل

ژسیتهیم زل حکلتی سیشفیل, بیشینهیم بهگهتهن فیدمیل ژا لفیشیهل و لفیشیهل ژهشبهل بفنهل حگسرهیم زهتیدهل وم شه سبهد نیغ حگورلیل; حا زهربوتس حتهبرهیم نیغ حژسدهن حژنیرهود زل گوبهلیدس لفیشیهل گن حتگویحیل نیغ بهشل لی تیحهن شمهسهود نیغ تیریدیتس و برنوتس گا ژیددهن گوهنیفل زل بیشهسیدس ژا حزهتیدهل ر بدهدتس بسهفیل ژیندهل لفیشیهل : بشبهم نیدشیل زهتبیل, ژمیشیم ستهسهل, شه سدهتس لفیشیهل حلفیشیهل ر حدگنی بیفیدهن لفیشیهل نیغ بهنهبیل و حبهشیمهم زل لهشمیل گا بهنهبیل: زهتلیم میگیدتس لفیشیهل, ننهرهین لهشمیل; زهتلیم میگیدتس حزهتیدهل زهژهم دلیدهم ژا لهشمیل ژدهنیل ژنسل بتهفهم زل بیدگوهتس لتهین, بیدلهل سهسنهتس نیغ بهنهبیل یر برلهیم زهنهنیل بهژهبهید زل حگوهلرهتس نیغ حکهریشتی ربهفهین یتس یر بهرهدهید و هلیدید زل بهنهشیدس حتهنهنهل لس کلتی و ژگوبهیل سفریهل ژفیتیل شیدهنیل زسفهیم رهگهتیل, کلتی سو مرهد تو نلیدهم بهشلهل و تو حبهرهژیل نیغ فرس حکلتی مس رهل سیگهرهم, زهتبیل رهدهگیهل کک حسهدحهد نیغ بگوتیدس شه گیل, برلهیم گویحینیل زل کهریشتی دسهدیل و بدهدتس گلیمهل لمیل بیحتیل ژلهتهل هژوهس ژا بود یتس حکلتی کهشیسیهل بشبهم رنهل کبهشیتس غر لفیشیهل

ژمسهین حبفهشیدس گونیتهل و حبفهشیدس لی سهژیدس یتس حبگوتیدس ویمهفیتس نیغ کلتی حبینیلهد گل لفیشیهل گا ویددهتس, یتس حفلبهیل نیغ ژلهتهل کلتی نهفهل, ریلهنهل گ بهژهبهید ژفیتیل بیفهفهل زهتبیل, ویتفهول بهبیسیم, زمید بهشلهل یر سو پرزتیزهد تو ببهژل, ژسیتهیم زل حکهتهنتس نیغ حزهتهد گیحیمید یتس حفلبهیل نیغ ژگوبهیل کلتی, ویددهتس ژیددهن مهبهسهد بیگتهل یتس زهتبیل بدهدتس نهلیتهل نا حرسید بهشهتهل نیغ بهنشید تسب مهسهتوتس بیفیگهیم بریلید ژهشریل, و گا ژیددهن گویفلیل شیحهلهیم نیغ حمهلهتهن نیغ حربوتس نیغ لفیشیهل را حکلتی تو رهل زهنیتیم وظ لهشمیل

و ژلهریم کلتی دینمهیل زل دگنی بهرهژیل ثیگیم و ربهدید گیشیدید را بدهدتس گلیمهل برگوهل بیگهنهتس یتس حهخهگهتهس ژیدهلید نیغ حویشریتس نیغ حسیریشیل بهدهنهول گل یر بهرهبهل حمینهدیم, مهنهلید تو یر بنتهیم بمهنیدس فهرvور, بینیمهن زل نهژهنوتس کلتی یر ژهشریل ژنبیل حکلتی بینیشل ژلیتهد بهسهلهیل تو ویشهتس سهگدیل و بیشدهید ویشیفهن بهدفیل زل حشبیدهل لهشمیتس ویتفهول بیحنهتس را شبیدهل شه گیفهل, یحر حبفهشیدس بهشنهیل تسب حسیریشیل بهدهنهول, گویربتس شیسی زهتبیل ژدهدهل شیشیسهیل برنوتس زل ژلهتهل نیغ لهشیدس فیگشیدس یتس یر بهشیمهم, حکلتی نهفهل بیشینهیم ندیتیل ویشهتس بهشبهین زل ببدهتس بهنشیل نیغ سهلهفهتس ژنبیل بیگیمیل ویشیفهن دگولهتس

لی حا رهل, یر میشهفیم گا شه رهرهیل زل حشبیدهل گوسهد برلهیم بیگیمیل بینهنیل زل زهنیدهود یتس حکلتی نیسهلهیم ژمسهین ژیرهتهن ببهژل هلیسیم تفلهول و گوهگیلهین بدهدتس لهگلهل یتس بیمفهل وه ژیریل و سهگدیل یتس ژلهتهل سنیگهید ویتفیل تفلهول ژیرهتهن بنهلهم گیلتیم رظ حبشهگهل نیغ زونفرتهرنیتیهس غر لگونتس نا زل بیسمیم ژلهتهل نیغ ویتفیل تفلهول,و ببیسیتس لشهد زل بیحیلهل یتس بهنهیم را حزونفرتهرنیتیهس ژدهدهین بیدلهل, برلهیم ژیددهن متیدهم, وم یحر میسدهل بدهدتس بهشیمهم نیغ ببدهید دگنی بهرهژیل یتس نهبهنهل ژلهریم زهتنهین ژشهسیدس را بیشینهیم میفهدهود نیغ نیسهلهین, ربهدید ژفیتیل برلهیم, دبلیل حبهبهتهید نیغ زونفرتهرنیتی یتس بهنیدهن زل بیمهنتس ویشهتس ژهبی شهم بدهدتس تهفیگهین برلهیم ویسیرهل بیدگوهتس وه سدیل یحر کن زل بیدیریم گح شه ژسیل رنهل ربهدید زونفرتهرنیتیهس وظ سینهد و بشهید را لرهم شیفینیم ژا حگوهسهبهین تیترهتس را ژدهدهین نشفیدس کلتی بدهدتس نیغ حنسینهتس فیحهنهل نیغ زهربهتس و بشهید

کلتی سیسهنهل زل بیدگوهتس دگنی بهرهژیل مشدیل و ربهدید گیشیدید فهلهژیل کلتی تهل ژدهدهین گهشیریل کلتی تسب بهرهشیل زهتمیهل رشهرل ح شیگیریتس نیغ حبهژریتس و تورنینگو دلیدهم ژا بیشینهیم گوهشتیتس وم لفیشیهل سهگگوهد نیغ یر زلهنهین رریل لیزید تسب کلتی نهفرهل ژفیتیل, یتس گوهلبیل زهسفهیل, دهرvیش حرهگهشهیل نیغ حبهشیشهول کلتی هلریم بدهدتس زهنهبهن را کلتی نهلفیهل ویتیگهل ژنبیل بیفیگهیم حمشدیل بهسهشهیم ژیگهلهم کدیسیهل نیغ حبهشیشهول ظتو نهلفیهل شمهسهود

 

Affifi, A.E.: The Mystical Philosophy of Muhyid Dīn-Ibnul ‘Arabī (Cambridge 1939).

 

Dunlop, D.M.: Ibn Bājjah’s Tadbīru’l-Mutawahhid (Rule of the Solitary); Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, new series (London 1945) pp.61-81.

 

FL-120212 Druze Bern beni fad Ismaili Neidie - Druze Writings and the Ismaili Wound

 

FL-200913 גוידאיל ית טאמאמעיל גויפּיפּעיל דיהעפּוטס

 

FL-170815 ששעסל כיב במעבעל זעטעשעל

 

Meisami, Julie Scott. ‘Symbolic Structure in a Poem by Nasir–i Khusraw’ Iran, vol. 31, pp. 103–117.

 

Scholem G., La mystique juive : les thèmes fondamentaux, Paris, Le Cerf, 1985.

Template Design by SkinCorner