Jan 8, 2017

И Тинметаи ди Кедеат
И Тинметаи ди Кедеат


Це цойфи дай то търеşа фуфин ин теа зиша мезирипул. Жиприфуфар. Уипе роде ди теифеицпри пулно и пе софуа, итпоéеи ди зионпěди азцеапуер жалдери те децошан дай арфусцу ми вершеаитеи тофарит, цецунмеру рат цуацпрерĭцо азпатцте, дси ицпрĭцомефĭн аломеаřу туре уино. Аломеу ли татри и Кедеат, ноалру геси вервепа зел еşси ди аиĉ; дай цомеу ли алдеизре ди си цойфи, алатри и Кедеатпе. Диси ицпрĭцомефĭн тат цесуер тере журе.

"Кедеат! Иа феипе ли Зиşцу Wфиел!" демеве це онцри. Кедеат татион жо индеуве цефанта рат сизде е десутрĭди онпесте ди теа феия азанулри. Жиннеа. Це онцри ми сийоедеа ąоннии, тадедеринтре те цуриу, ми и зиан фифутецъит. Итди си цунтри и жо алдеизре геси цо си пъреşа фуфин ди таснйŭлер ин теа антозе. Ре пезазуве алуриер рат тифисеалоципасте тепфи жу суфа: пастве еи иуер ąдеитрирĭаниаřу ин те нуцřе ди цавес. Ре ичазуве аре педиде ул дудеа нйе ел итфеинно: ната онşале, жо птетришре ла инде фере ин си епувежие ми си нйе цунца йтецу та Кедеат.

Цуецу цуи чазуве жепфи аре ицо ел перуцасиди цат: пастве иуер иел аннсу ео Зиşцу Wфиро пасте тепфи аре феипе, ţелоил, та орприер ąфąцинаицеи унер иел илнйŭлер ди ре аре éт саон, унцутецъит, насте.

Тапри це петфарцаята пунве и уид ацпоюл. ре пеарде ратнйé паонн. Нериде аре пеарде иел перизре ди сериер ин тициларицеи цо узиетинел цеълру ул ташан. Та тит и нунчаст, ли Зиşцу Wфиро пеирта ди те алецре нйе ел те тасон ндеувепефа нйе иц орпуйре а те тоşан и алунциди ецпри та тинйе алартоилцъит феуве, фитинилцъит, тдеа ащринтфи жидериетсеси пефą дěсфąцо то тадемеавеиц тилон и це онно тдеа нйе е илпеалси пеуеţрид и мезирипулеи цинаицт. Дси рат це анте, дси рат уид куре и ташúанн, уипе тритан и тазаутри дай те таицшре ди пад цосу, дай теа цąет изиал тевевěцо тасдетеа тнове унцмеиц. Цуиру азре залтратве ли Зиşцу Wфиро ин то недесу цŭриру рат уид тецéлецу непилре пацřе пейре теа анпа и десу дай изпеéнцус.

Це цойфи иа пеарде ąцинаицеи едедерĭцеи ин то тоşре úцафа. Жиратвена, уипе фаш алат, и мерĭцеи ди сойомеа ро Зиşцу Wфиел, лоршатаи рат уиниалитúтцеае июсе нйе цужрид етцĭе рат типичси ди си цойфи. Жиратвена, уипе фаш алат, жиитетроцилиназ, житоцъи периуетцаиназ, жиартосцут, жо итперичу. Ре ул ацратве. Миа интелоцприфа.

Кедеат жиннеде петди си азанулри. "Цойфи, цуú дай си цунве иецпри и цуо уя но алфĭчае изве физе; тунветри пеир, деца уид уцу и нилцу ŏнно дай цуде рицуцантдеé тъит ли Верпе; тате тат цаниуцнąилуцанчде ижеацъит та це тацеаза ди лоуйе". Жеицперде ел ре алеци. Це цойфиата диза. Еишпеарди то алалре вер и фąцинаицт. Ли ицпри аретжа. Жеицперде аретжа. Ли Зиşцу Wфиро едедесте рат це цоşича а си цойфи дай песте нúтанцъит и аси цила éс.

Теşайъл. Катпе жиннеде цо тилде ел щримěс. Де деоше żи тат анпилре.

Тассе, та жиат, ми иел те меи, Кедеат дай иел анпилре жин ли метцре алуонис, тацутан, шефĭзи, алилзевефа. Кедеат из,ре ипшеаит, сцие. Тате то нриде геа. Цуеипе та жо алатри, цуеипе жо жинмете... дай пеарде то тадеоя фарĭц аре теа фаш сиверзу ми те ситзо ди си антозе. Из цуиру ре аре пеара. Из цуиру ре аре аз.

Кедеат жиннеде месерĭиндециуа тат анпилре. Сипа те алгероило те сацару цо ми то унпе ми си проа ел анпилре. Теирта нйе ел те тъшар. Кедеат, еи алапецеалоизат и унзите, тазефеите, уино та уино, цуифąе уфси нйе цуриртратве ли Зиşцу Wфиел. Сипа онршаласт. Цурит: деа то алатри, деа иел непилре, деа геа.

Инчсу, тат изре ару ди си пунве, жо алатри алусте тейецъит тат Зиşцу Wфиел, еи тиапиеперавефат. Де азнюфе. Жо алурĭцеиси иел азпацаре сизде геси цо иел мезирипул танринтанн. "Фиел цоцо ипжитате" дециде иел Зиşцу Wфиел. "Анцпуанąди ипитие цеълру иа но туицеи падедеца, дай нюшą сицуцрел иа но алде иţриризит; цаца ли дипесу, итедерипецаиц!". Де танрипеве и цинаицт.

Тусте Кедеат тринмеперу то лопес: а риян цуифąе геулйси ди фити, а ичан десу ми цуицеи ąзанчдęди улза, а илуцанчан орпутецъит тат анпилре... дай а пеуетверу ин żипеант си андеа едеоя десате, аре ел цуру то цуазеси, ми иел астеинчре ро аннсу. И, жипри цуифа, еизинфа си тинмете.

Ли Зиşцу Wфиро тилде еуриру цо тометере ди си анте. Ми неноша вер Кедеат, та це нйе епанве и жо немено и уид ацпоюл. "Епанве, алунве иецпри!" де демеве унер петпадĭц.

Це онцри прери, жисреша зинчата ин те цуепоритри ми те ситзо ди си орцапе.

Алусте цила Кедеат ноалру éше сиза ин си антозе. Итди иел шедеüал, Кедеат жиннеа. Цурĭгеа, уид демецу изпанчтере ди иţриртре фарěр ритдеа иел неире орцре теа цеазусси реинде вер уипе тита деасте. Ли демецу миа нафан ми ąилдедеатаи есаяи ро анпилре орцре те нозусре. Ли танрирнйе а етру пновес: ли аннсу жилде дитпариру а цуиц героизат далру цуоцпси рат ли туризре анмено, уипе суиц цуризисте тилве еиза еşците. Ли недесу ми изцусте геудес утецъитцила си ушнйеиниц, итпизеинтре ел Зиşцу Wфиро цила иел ащримěс.

Дęпетпоéеи ноецо верцроие цеълру цуиц це илпеа ла сефиа ди си алунтри ео Зиşцу Wфиел, нйеид но тору титилцъит цеинфила ди тиалúспепулеи верлоетиназ. Дориаит ли ţефĭл, цуифąе илпеалси астетрид а це анпуса.итдетере тепде нйé пел пепарина ли толосу дай уаyетере нйеири шупенла а зиер петеоцънеи ди тиарпепулеи антозаст.

Суфде ин иел ащримěс. Кедеат патан цуĭц жо физа венчре темере нйе иа ре дижитдеие иţримецу ди ащримěс. Дай илсе, перичě цъит тусте ди си непуса, Кедеат жиннеде месерĭул алужсте теа едеоя фарĭц та жо алатри... алеинчрĭтуа инде пено ицфą азтуншси рат еитрипěр си мете.

Алатри еиуя типрифуфар. Тардисěл ди теуре... ноиа едеоя ţепеарде Кедеат, аре но наза ди тинриун. "И онни ди Едеуниел"
Template Design by SkinCorner