Jan 6, 2017

Phasin ter Daenna 9

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org


image

 Kazhkher man entkar puđin ter Zillah
mazoř palekharde ter Kenai,
mazoř romnši ter Kenai,
maipen phiřmima,
rathzimo morči,
čuzcimo lešnari.

 

Gecimo ter Kenai phenani Čilderi,
kherid Kenai koali la,
man voj marja na řĕgăšo ter lesko
koali, thaphekharši gotin iz les.

Na tizhřkă, na rămna,
na tĕko, na athač,
na buřtamno zhąkest,
na las'đač, na vogmes,
na zizani, na buřtamno ames,
kajči kha boldel Zillah jilo
iz bař ka bučphikano frukto.

 

Čatheni Kenai

zhikekarde kaj lesko čazkhani
man dičuri kaj lesko bal
man zecuri ka zhomekharši kuphima
kaj ratši,

cagikerši ter la,
tazhekarši akhiben la,
man jekh ratši

Kenai tačkari kieles
edna phurano

khuvzhimo pilekarši ka šon.

image

Kenai kadalo ka khuvzhimo,
Soske vikhar tu gilšabel čatheni?"
man khuvzhimo řojekherde,
ke Anni zhuvzeli akhiben
čatheni Anni đuşimo khenare

Kenai kadalo ka khuvzhimo,
"Zhuvzeli nis.

Čatheni thiphsimo jekh vikhar?"
khuvzhimo vanikerde man kadalo,

Pijel ter minřo phiřmima kado ratši,
Kenai, bizeli ter čapekarde,
man řenar khodřej ratši.
Cupin akhere Anni entkar tu
goeli ter šon.

 
Kenai uzhkali
kaj khuvzhimo
fočar koř,
man đezhekharde.

Losno ratši, Kenai
šodfiben khuvzhimo
mikekharši naguri edna lubker.
Foker kieles, khuvzhimo.

 
Kenai kadalo.
Khenare ziđekarde.
Khuvzhimo phamekarde jekh
jakh man kadalo,
Ugkher ter
irluri akhiben tu
kado ratši. Pijel šiđzali
thopaj ter man,
man cupin řenar
khodřej ratši.
image

Puvover edna

phiiben ter bazhař.
Puvover edna

kucime dabeli.
Akhere khenare

pheřimo ziřnkar cupin.

 

Šiđzali apřeli
Kenai zecuri

phiřmima iz khuvzhimo,
kon oej šubeli dumo

iza edna fazvalo
mefari.

Template Design by SkinCorner