Feb 1, 2017

Ша́ипеи Зѝәжи

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Ша́ипеи Зѝәжи Cover
Ша́ипеи Зѝәжи

́

Жәака́о ша́ипеи, муакӳн җоу́җиà, мәакуӣ заи́куӣ зу́ашѝ, ша́ипеи зѝәжи́. Ша́оһуӣ ба́ибӑи заи́гооу буàтӓ̄н, кбӓ̄о на́ичи́ заи́гооу мàолӑн, заи́гооу ву́аше маòкӯн. Җа́очӣ заи́гооу са́òһуӣ ша́ипеи заи́гооу зàотӓ̄н. Кгооу заи́гооу жәа́пи́н фàиху́н; җуа́ла́н маòкӯн, җуа́ла́н фàиху́н. Йаи́ше нуачи́ заи́гооу һàòка́о. Са́огуӓ̄ заи́гооу баобӑо гоу́та́о зу́ашѝ, заи́гооу доукуӣ дàотӓ̄н биггәр. Заи́гооу кәàпи́н шәа́һуò шоуйооу зу́атӓ̄н фао́һēи заи́гооу киән заи́гооу лиәла́и каикòу феи наѝпӓ̄о фàимàн фао́һēи.

Ваи́лӑо наѝниў бàикӓ̄н шоуйооу, шоуйооу хàийа́н жиѐкуѝ фао́һēи ваи́һу́н нтӓ̄н. Фао́чӣ гӳайӯн, йиѐка́о заи́гооу кәàпи́н шоужӥ доу́хие доубӑо ла́òлӑн наòкӓ̄н каи́бӑо жа́отӓ̄н; ла́òлӑн жа́отӓ̄н. Жәа́пи́н фàиху́н, шàоһо́у тиѐмàо шао́йооу. Доукуӣ буàтӓ̄н нуàбēи ба́илӑо доукòу буàтӓ̄н нуàбēи ба́илӑо һао́йа́н шао́йооу жиепен доукуӣ бàожӥ, доукуӣ һаѝниў. Доукуӣ лаошӥ, шао́чи́ сàо́кӯн жәа́меи анималитй. Шàо́бӑи җиѐзӓ̄о заи́гооу хһу́н зу́ашѝ. Жаоң наоше ба́илӑо, доукуӣ лаошӥ. Жаолӑо лаошӥ гуамеи, лаошӥ заи́гооу йа́òшӓ̄ һаигуѝ.

Лаодуѝ фа́о́җиà, заи́гооу кәàпи́н һаигуѝ, лаошӥ. Кгооу доукуӣ буàтӓ̄н нуàбēи ба́илӑо, фàийа́н жуара́н тиѐлӑо җао́чӣ, зàопӓ̄о бәарӑо. Жаохуē фао́шѝ заи́гооу хуа́куѝ ви́әла́и ла́о́бӑи шәàһуӣ: зу́ашѝ ви́әла́и ла́о́бӑи луаше, ви́әла́и ла́о́бӑи на́ичи́. Нуачи́ тоула́н буàтӓ̄н лаѝкуѝ шао́бӓ̄о, ла́о́бӑи һиғәр ша́ипеи фәа́бēи гоу́та́о маòкӯн. Җӳаһу́н хӳақи́н дàора́н җуака́о гоу́та́о хѝәһу́н наѝниў. Ваи́хие ви́әҗӥн ла́о́бӑи һиғәр жәака́о нуàпӓ̄о маòкӯн. Са́òҗие пәакс, кәàгӑн са́òһуӣ. Йәарӑо буа́ху́н җуа́ла́н маòкӯн. Ну́ачў наòхие жàòкòу, наòхие ба́оһу́н: жәаң баòгооу. Бàон лаодуѝ даоҗиà, жàо́гуѝ ла́òлӑн шаòчě йаи́шѝ. Ба́иҗиà йӳапен, на́ичи́ йӳапен, луаше йӳапен. Вуа́ң буàтӓ̄н, йиѐка́о зао́һуò хуакӓ̄н бао́феи.

Йәарӑо кгооу җәàчӥ саиһу́н наоһуò буàтӓ̄н хуапӣн җәàчӥ наоһуò зао́гооу. Фәа́бēи жәа́пи́н соу́ши. Доукуӣ йàòхиӯ зу́атӓ̄н соу́ши. Жаопен шàòкӳн зао́дàн зу́ашѝ, ла́òқиӯ һаòгуѝ ну́ачў лàигуѝ җа́о́мàо кàипен җа́очӣ маòкӯн. Вàо́гӑн лàигуѝ га́òтӓ̄н наòхие диеһуӣ гоубӑо шàирӑо гаонуо́ мәàпи́н. Шàойӣн, йиәра́н һу́адуѝ фуàпӓ̄о луàпӓ̄о бàон буàбӓ̄о, ши́әмàо йаи́ши нàо́дуѝ ка́омеи нàо́қиӯ лаогуӓ̄, йао́ниѐ мәàпи́н. Саиши лàигуѝ шàòдуѝ һу́адуѝ. Шàòдуѝ гаовѐи жаиң, сәàфеи. Заи́гооу буа́ху́н гуачи́, жәаң гаокòу шàойӣн.

Лиәкуѝ тàоһуӣ шàòдуѝ буа́йӯн, шао́гӓ̄н буа́йӯн, лàошӣ гаокòу дао́бēи. Шàòкӳн гаонуо́ дао́бēи, кәа́дàн маòкӯн. Тàоһуӣ луàпӓ̄о, буакуò жоу́кӳн, заѝпàн шаокуѝ маи́ң бàо́һēи зоӳниѐ; һао́пеи ка́очи́ гоубӑи. Наòхие зи́әбӑи, наòхие гао́ла́н лиәпен мàогуѝ. Җа́обӑо фоӳчў наòхие фәа́һуӣ дуақиӯ шу́авѐи. Шао́чи́ доука́о боӳдàн җаòҗие лаòчӥ. Заозӓ̄о җәàчӥ жиепен ку́ачи́ гàокуѝ фәа́бēи сàо́кӯн маòкӯн. Сàо́кӯн жәа́меи маòкӯн, гаокòу жоу́кòу шàишѝ лһо́у дуàһēи. Шàòдуѝ заи́гооу фуавѐи заи́гооу йа́огӑн наи́шӥ дбēи.

Жаопен сәàфеи лаѝкуѝ нао́чи́ жәайа́н, баòкӳн жоӳчѐ, җу́ачи́. Жаопен сәàфеи бәа́бӓ̄о нао́чи́, буа́ху́н шаòчě каи́пàн жәайа́н; муакӳн маорӑо маòкӯн, маийӯн маòкӯн. Сәàфеи лаѝкуѝ таи́җие бао́жи́ вуа́ң буаниў. Хуа́куѝ вуаниў зу́ашѝ хуа́куѝ сәàфеи хһēи " доу́хие ". Зѝәпеи баота́о маòкӯн. Вуаниў шуàчў сәàфеи хиәбēи доу́хие буавѐи шуàчў. Баòкӳн җӳаһу́н, фао́шѝ сәàфеи һàòфеи маи́ң таопӓ̄о нао́бӑо жәайа́н нуаһуò, йәарӑо даòпеи? Шао́чи́ гуачи́ йӳалӑо заи́гооу хуа́куѝ вуаниў сәàфеи хһēи ба́олӑо жуарӑо доу́хие. Доу́йа́н фәа́бēи шàирӑо наòниѐ гәаһуò, гәаһуò доу́йа́н. Маи́ң йиәқиӯ нао́чѐ. Нао́чи́ гàоху́н гәаһēи доукуӣ гиәбӑи, нуàқиӯ. Муакӳн за́итӯн.

Мәàпи́н җӳаһу́н лиәкуѝ ку́ачи́ җуàһуò. Ка́очи́ жәака́о, на́иһу́н бàон шао́ше, заи́гооу ки́әкуò җуàһуò, наòхие саиши вуàһēи шиенуо́ җуàһуò. Шао́чи́ муакӳн шуа́суоо наòкӓ̄н зоӳн маòкӯн, зәàпàн мәàпи́н. Жаопен лиәкуѝ ниѐгуѝ ваи́хие ваи́һу́н зоӳн җа́о́мàо шуа́хиӯ җуàһуò. Боӳһуò шәàкӳн заи́гооу йàо́җие зѝәчӥ лиәкуѝ ниѐгӓ̄н. Доубӑо кгооу жәаху́н ниѐйооу зоӳн шиенуо́ шуа́хиӯ җуàһуò, маошѝ зоӳн маòкӯн, фәа́бēи доукуӣ лàо́һēи. Фәа́бēи жàоқиӯ тиѐгӓ̄н. Җуàһуò шàили́н. Йиәң вуàһēи җуàһуò һаи́куѝ наòкӓ̄н наоһуò тиѐдиē, ба́ибӑи заи́гооу бао́дуѝ. За́ижи́ ба́иҗиà саòҗиà заи́гооу каи́бӑо ва́о́пи́н ба́иҗиà. Vоу наòкӓ̄н лаогӓ̄н зоӳн маòкӯн, жуара́н җуàһуò вуàһуӣ, фәа́бēи баѝқи́н маòкӯн. Муакӳн ша́оһуӣ, заи́гооу җуака́о: нàоһуӣ җуàһуò гаокòу зао́дӧу жиекӳн.

 

 

FL-130910 Secret Chinese Alchemy Languages

 

Hymes, Robert. 2002. Way and Byway: Taoism, Local Religion, and Models of Divinity in Sung and Modern China. Berkeley: University of California Press.

 

Izutsu, Toshihiko. 1984 (1967). Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts. Berkeley: University of California Press.

 

Jung Sae-seo. 2000. “Daoism in Korea.” In Daoism Handbook, Livia Kohn (ed.), 792-820. Leiden: Brill.

 

Liu Xun. 2001. “In Search of Immortality: Daoist Inner Alchemy in Early Twentieth-century China.” Ph.D. diss., University of Southern California.

Template Design by SkinCorner