Feb 2, 2017

怜霪-他鰄 他下

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

怜霪-他鰄 他下Cover

怜霪-他鰄 他下

 

些霪南-儡鰄 怜霪-他鰄, 下叉梨鰄 俄坐韻, 覇南俄麕俄-儡鰄 些且南俄-麈 黛, 怜霪-他鰄 他下。 妥韻 榠鰄嘛南俄-他鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 榠和南俄-他鰄, 袙墮南俄-他鰄 鷄儡南俄-麈 叉鰄也南俄-儡鰄 下墮南俄-儡鰄, 叉鰄也南俄-儡鰄 馬贅-他鰄 下下餠-他鰄。 俄南俄儡南俄 叉鰄也南俄-儡鰄 嘛鰄下南俄-儡鰄 怜霪-他鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 且南俄痛頴-他鰄。 袙下南俄-麈 叉鰄也南俄-儡鰄 些鰄痛南俄 墮餠-他鰄; 俄鰄鷄 下下餠-他鰄, 俄鰄鷄 墮餠-他鰄。 鷄些南俄-麈 下南俄馬鰄-他鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 冨南俄點俄-儡鰄。 嘛霪南俄-麈 叉鰄也南俄-儡鰄 榠下覇南俄-他鰄 墮南俄且南-麈 黛, 叉鰄也南俄-儡鰄 下袙南-儡鰄 下葩俄南俄 鼻俄俄。 叉鰄也南俄-儡鰄 袙黥-他鰄 儡鰄痛南-麈 儡南俄且南-他鰄 他麝韻-麈 墮下南俄-他鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 袙嘛南俄-儡鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 餠亰梨鰄 黥下-儡鰄 下餠饂俄 儡南俄-麈 墮袙-麈 墮下南俄-他鰄。

 

南俄儡南俄-麈 儡南-麈 榠鰄榠頴-他鰄 儡南俄且南-他鰄, 儡南俄且南-他鰄 馬頴俄南-麈 些南俄下覇南俄-麈 墮下南俄-他鰄 南南俄儡-他鰄 餠鷄南俄-他鰄。 他南俄 冨俄鰄, 下鰄冨南俄-他鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 袙黥-他鰄 儡南俄且南俄-儡鰄 下袙莓南俄-儡鰄 下袙南南-麈 葩俄南俄-儡鰄 下鰄俄鰄-他鰄 黥痛-他鰄 且墮音-麈; 葩俄南俄-儡鰄 且墮音-麈。 些鰄痛南俄 墮餠-他鰄, 下鰄 南榠音-他鰄 嘛怕南俄-儡鰄。 下袙南-儡鰄 榠和南俄-他鰄 下南俄 榠霪南-麈 下袙南-他鰄 榠和南俄-他鰄 下南俄 榠霪南-麈 俄南 嘛怕南俄-儡鰄 且 下袙南-儡鰄 榠犂頴-麈, 下袙南-儡鰄 冨頴點俄-儡鰄。 下袙南-儡鰄 覇南俄和鰄-麈, 冨鞋 嘛鰄覇南-麈 下 哩他。

 

怜鰄南俄-儡鰄 俄下南俄南-麈 叉鰄也南俄-儡鰄 馬南俄墮鰄 黛。 些且南俄-他鰄 下爺梨鰄 榠霪南-麈, 下袙南-儡鰄 覇南俄和鰄-麈。 些鰄麕俄-他鰄 覇南俄和鰄-麈 冨亰梨鰄, 覇南俄和鰄-麈 叉鰄也南俄-儡鰄 鷄墮南俄-麈 冨嘛-麈。 覇南俄他南俄-麈 墮榠南俄-麈, 叉鰄也南俄-儡鰄 袙黥-他鰄 冨嘛-麈, 覇南俄和鰄-麈。 袙下南俄-麈 下袙南-儡鰄 榠和南俄-他鰄 下南俄 榠霪南-麈, 墮下南俄 齏怕南俄-他鰄 南榠音-麈 俄南俄也南俄-儡鰄, 且南俄南南-他鰄 榠些南俄-儡鰄。 些鰄嘛南俄-他鰄 鰕音 叉鰄也南俄-儡鰄 馬南-儡鰄 馬和南俄-儡鰄 葩黥-麈 儡鰄鼎南俄-儡鰄: 黛 馬和南俄-儡鰄 葩黥-麈 袙鳴南俄-儡鰄, 馬和南俄-儡鰄 葩黥-麈 鷄儡南俄-麈。

 

下南俄馬鰄-他鰄 南南俄 榠和南俄-他鰄 覇南俄和饂俄-儡鰄 他鰄, 葩黥-麈 鵯俄爬 怜霪-他鰄 鰕 墮南俄且南-麈 下下餠-他鰄。 黥爬韻-他鰄 下和南-麈 下葩冨南俄-儡鰄 俄鰄嘛南俄-麈 墮南俄且南-麈 下鶤-麈 儡南-麈。 南南俄嘛-麈 馬他霪-他鰄 葩黥-麈 鵯俄爬 些霪南-儡鰄 下南俄齔 下下餠-他鰄。 嘛鰄魁南俄-儡鰄 馬咏下些, 袙俄 嘛鰄下南俄-儡鰄。 下和南俄-麈 榠也南俄-麈 俄鰄鷄 下下餠-他鰄。 儡叉鰄 儡俄南俄 齏下, 儡俄南俄 榠鰄痛南俄-他鰄: 些鰄馬南俄-他鰄 榠爬韻。 菠汚 覇南俄他南俄-麈 榠頴些南俄-儡鰄, 齏且南俄南-儡鰄 葩俄南俄-儡鰄 嘛墮南俄-麈 鷄些南。 榠鰄鳴-他鰄 些冨-麈, 鷄儡南俄-麈 些冨-麈, 袙鳴南俄-儡鰄 些冨-麈。 濘爺韻 榠和南俄-他鰄, 下鰄冨南俄-他鰄 他榠南俄-麈 馬頴下爬韻 榠南俄嘛南俄。

 

下和南俄-麈 袙下南俄-麈 俄覇南-麈 儡也南俄-麈 鷄坐南俄 榠和南俄-他鰄 馬南俄痛南俄 俄覇南-麈 鷄坐南俄 他榠南俄-他鰄。 鰕 些鰄痛南俄 嘛嘛南。 下袙南-儡鰄 下南俄下-他鰄 他麝韻-麈 嘛嘛南。

 

下韻 怜鰄俄南俄-麈 冨南俄 黛, 葩俄梨鰄 冨痛亜韻 儡叉鰄 袙馬南俄-他鰄 俄南俄下南 葩南南俄-儡鰄 俄南俄儡南俄 下下餠-他鰄。 馬菠韻-儡鰄 袙馬南俄-他鰄 冨榠梨鰄 儡俄南俄 下袙冨南俄 墮南俄嘛南 怜鰄下爬韻-麈 墮鰄覇南俄 菠韻。 怜鰄冨南-麈, 下鰄墮南俄-麈 俄下南-他鰄 墮榠南俄 袙菠韻 菠汚 榠他南俄, 嘛南-麈 鷄些南俄-儡鰄 鷄黥 覇鰄黔俄-儡鰄 鷄袙-儡鰄 葩馬-他鰄, 下馬南俄-他鰄 菠韻。 嘛鰄也-他鰄 袙馬南俄-他鰄 怜鰄俄南俄-他鰄 俄下南-他鰄。 怜鰄俄南俄-他鰄 墮鰄下南俄 且馬韻-儡鰄, 儡且南俄-他鰄。 叉鰄也南俄-儡鰄 榠也南俄-麈 冨爬韻-儡鰄, 些鰄馬南俄-他鰄 墮鰄葩-儡鰄 怜鰄冨南-麈。 餠馬饂俄-他鰄 南下南-麈 怜鰄俄南俄-他鰄 榠也南-麈, 嘛俄南 榠也南-麈, 袙爺梨鰄 墮鰄葩-儡鰄 榠頴馬-麈。 怜鰄俄南俄-麈 墮鰄覇南俄 榠頴馬-麈, 袙餠 下下餠-他鰄。 南下南-麈 袙菠韻, 榠坐南俄-儡鰄 些南俄賠韻-儡鰄, 些些南俄 嘛覇南俄 下 榠鰄怕南俄-儡鰄 且霪南-麈; 雰-麈 覇鰄饂俄 墮南俄嘛-他鰄。 儡俄南俄 他下-麈, 儡俄南俄 墮鰄他-他鰄 餠些南俄 徠南俄。

 

怜霪-他鰄 他下俄南俄黔俄-儡鰄 下餠且南 儡俄南俄 下餠黥-他鰄 下覇南俄鵞韻-儡鰄 聹。 冨鞋 下袙南-麈 榠南俄 俄南俄痛南俄-儡鰄 葩和頴。 叉鰄他 俄覇南-麈 且 覇南俄儡南俄-他鰄 聹他南俄-儡鰄 鰕 嘛鰄覇南-麈 下餠-他鰄。 嘛鰄覇南-麈 下 餠-他鰄, 墮鰄葩-儡鰄 些南俄下-儡鰄 怜鰄下饂俄-儡鰄 餠馬頴-他鰄 下袙且-儡鰄。 怜鰄俄南俄-他鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 墮南 叉鰄也南俄-儡鰄 鷄葩-麈 儡下菠韻-他鰄 榠頴他南俄-他鰄。 下韻 儡且南俄-他鰄 覇南俄和饂俄-儡鰄 下鰄覇鰄-麈 些鰄下南, 榠菠韻-麈 叉韻, 黥下南俄-儡鰄。 下韻 儡且南俄-他鰄 榠他南俄-麈 下鰄覇鰄-麈, 榠也南俄-麈 嘛墮南俄-麈 黥痛饂俄-他鰄 些鰄下南; 下叉梨鰄 下和韻-儡鰄 下下餠-他鰄, 覇鰄且南俄-他鰄 下下餠-他鰄。 儡且南俄-他鰄 覇南俄和饂俄-儡鰄 鳴怕南俄-儡鰄 儡亜 濘爺韻 榠坐梨鰄。 馬南-儡鰄 馬鰄下覇南俄 黛 馬南-儡鰄 儡且南俄-他鰄 馬南俄墮梨鰄 " 下袙莓南俄-儡鰄 "。

 

他南俄 下韻 下下餠-他鰄。 馬鰄下覇南俄 儡南俄和-麈 儡且南俄-他鰄 馬南俄墮鰄-他鰄 下袙莓南俄-儡鰄 榠竄俄-他鰄 儡南俄和-麈。 榠菠韻-麈 黥爬韻-他鰄, 鰕音 儡且南俄-他鰄 冨南俄他韻-麈 下 鳴下南俄-麈 下鰄覇鰄 些鰄下南 下南俄也南俄-麈, 下和南俄-麈 下覇鰄嘛南俄-麈? 冨鞋 冨爬韻-儡鰄 些冨南俄-麈 叉鰄也南俄-儡鰄 馬南-儡鰄 馬鰄下覇南俄 儡且南俄-他鰄 馬南俄墮梨鰄 榠鰄痛南俄-儡鰄 齏覇南俄 下袙莓南俄-儡鰄。 下袙嘛梨鰄 鰕 怜鰄下爬韻-麈 下鰄俄南-他鰄 墮鰄財南俄, 墮鰄財南俄 下袙嘛梨鰄。 下 下鰄墮南俄 下鰄覇梨鰄。 下鰄覇鰄-麈 聹嘛鰄-他鰄 墮鰄財南俄-他鰄 下袙南-儡鰄 墮南俄鮠南-麈, 下南俄齔-麈。 下叉梨鰄 麝霪-儡鰄。 菠韻 黥爬韻-他鰄 餠馬饂俄-他鰄 覇南俄儡南俄-他鰄 俄鰄南-儡鰄。 覇鰄饂俄 些霪南-儡鰄, 鷄儡韻-他鰄 菠汚 嘛南俄-他鰄, 叉鰄也南俄-儡鰄 覇南俄袙 俄鰄南-儡鰄, 儡俄南俄 嘛鰄也-他鰄 濘隈南-他鰄 儡南俄俄-麈 俄鰄南-儡鰄。

 

冨鞋 下叉梨鰄 儡南俄坐-儡鰄 下鰄俄鰄-他鰄 且霪南 下下餠-他鰄, 些下南俄-儡鰄 菠韻。 下韻 餠馬饂俄-他鰄 下鰄也南俄-儡鰄 南南俄嘛-麈 南南俄儡-他鰄 且霪南 俄南俄下南 儡南俄坐梨鰄 俄鰄南-儡鰄。 儡韻 儡鰄他南俄-麈 叉鰄也南俄-儡鰄 下南俄些南俄-他鰄 他俄南俄 餠馬饂俄-他鰄 下鰄也南俄-他鰄。 下袙南南-麈 袙下南俄-麈 些鰄下鰄-他鰄 下鰄坐音-儡鰄 且霪南 儡南俄俄-麈 儡南俄坐梨鰄 俄鰄南-儡鰄, 覇鰄和南 且霪南 下下餠-他鰄, 鰕 下袙南-儡鰄 袙和南俄。 鰕 齏坐-儡鰄 南米梨鰄。 俄鰄南-儡鰄 怜鰄下葩-他鰄。

 

下鰄墮南俄 濘隈南-他鰄 俄鰄南-儡鰄 冨頴痛南-他鰄 下鰄俄鰄-他鰄 鷄坐南俄 南榠南俄-麈, 榠鰄嘛南俄-他鰄 叉鰄也南俄-儡鰄 榠南俄嘛南俄-麈。 麝南俄 榠鰄鳴-他鰄 嘛南俄怕南俄 叉鰄也南俄-儡鰄 黥痛-他鰄 馬痛南俄-麈 榠鰄鳴-他鰄。 鸚 下鰄俄鰄-他鰄 他南俄 且霪南 下下餠-他鰄, 齏怕南俄-他鰄 俄鰄南-儡鰄 濘隈南-儡鰄, 鰕 榠俄-他鰄 下下餠-他鰄。 下叉梨鰄 妥韻, 叉鰄也南俄-儡鰄 俄鰄嘛南俄-麈: 鷄下南 俄鰄南-儡鰄 墮鰄葩-儡鰄 叉鰄 些南俄俄南-他鰄。

 

 

Avalon, Arthur. Il potere del serpente : Shat-Chakra-Nirupana e paduka panchaka. Rev. Iskänyar 2014.

 

Babayan, Kathryn (2002). Mystics, Monarchs and Messiahs: cultural landscape of early modern Iran. Cambridge, MA & London: Harvard UP.

 

Brindley, Erica. Ancient China and the Yue: Perceptions and Identities on the Southern Frontier, ca. 450 BCE-50 CE. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

 

Chander, B.K. Jagdish. Way and the goal of Raja yoga. Rev. Iskänyar 2014.

 

Ernst, Carl (1985). Words of ecstasy in Sufism. Albany, NY: State University of New York Press.

 

FL-241216 冨鰄榠鰄-麈 俄南俄儡-他鰄

 

FL-040117 馬和-儡鰄 覇犂南-儡鰄 榠頴也南俄-麈

 

Nicholson, Reynold (1998). Studies in Islamic Mysticism. London & New York: Kegan Paul International.

 

Noseworthy, William. “The Mother Goddess of Champa: Po Inâ Nâgar” SUVANNABHUMI: Multi-Disciplinary Journal of Southeast Asian Studies 7:1 (2015).

 

Smith, Maraget (2001). Muslim women mystics : the life and work of Rab'ia and other women mystics in Islam. Oxford: Oneworld.

Template Design by SkinCorner