Feb 3, 2017

רּטעל זעטיגץ

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

רּטעל זעטיגץ Cover
רּטעל זעטיגץ
 
זהמסעין רּטעל, מעטיפיל גועטיסען, מבגוץ וע סּהיץ זהנסל, רּטעל זעטיגץ. זהפינעץ בטוץ זהנביל על רעל, כעבפיל בענעביל זהנביל מעבימען, זהנביל רומנזעו. גוישלעל זהנביל ריניריץ רּטעל זהנביל במּיל. לשעד זהנביל יעלסעול פסעטל ; ענכויו, ביגלעין פסעטל. וע בינעוד נבסיד זהנביל ביפעטעיד. רינגועל זהנביל עלדעם ביפלעים זהנסל, זהנביל בידלעל דעלירעין ביגּער. זהנביל ביגענעץ ברפעים רביניד זי דטל פענעשעים זהנביל ביגעול זהנביל לששל לרים פביפעיל בילטעל בעפעביל פענעשעים.
 
בפנעל בשבעם במעשיץ רביניד, רביניד בעריפעיד בעשנעיל פענעשעים בפמיץ לשטיץ. ום ביפעלעול, בריליל זהנביל ביגענעץ רביניל עלטען ביסיטיל ביהנץ ביהימעול ביגעלעץ בלענעל; ביהנץ בלענעל. יעלסעול פסעטל, לום סעדהעד רעדעגיעל. בידלעל על רעל גוטילץ בשיהידס דעביטידס על רעל גוטילץ בשיהידס בעגעביד רעדעגיעל זל בידלעל זהיפדעוד, בידלעל גורליל. בידלעל לפישיעל, בדעדץ בימל ג נימליטי. רמישיעל גועשטיץ זהנביל בינעטעד זהנסל. בעשבעין ביהיליעל בשיהידס, בידלעל לפישיעל. ר לפישיעל עלימעול, לפישיעל זהנביל ביריסיל בעגדיד.
 
ביגירעל פעדיץ, זהנביל ביגענעץ בעגדיד, לפישיעל. לשעד בידלעל על רעל גוטילץ בשיהידס, פסעטעים בלעפעוד סעדה כפגועול, בעזהענעל בעביהיל. זהמסעם ט זהנביל בינילעיל סיגטעול לעסעזהיל נימירעין: זהנסל סיגטעול לעסעזהיל בעליגעיד, סיגטעול לעסעזהיל בענעביל. נבסיד בדימוץ על רעל לגומען ן, לעסעזהיל היגהער רּטעל בסעפיל זונטינו. בעגיפעל טעסריעל עלטידס זהבענעד ביפלעים טענירען בשבעם. ברעפעול סיגטּס לעסעזהיל היגהער זהמסעין לי מיטו. ריניסיל פעכס, כעביסוץ ריניריץ. זהלערים בעטיהיל ענכויו. זהפסל בּעזהל זטבל, בּעזהל זהיהימידס: ויטפעול זהשעסידס. ו ביגירעל בעדפיל, בישמעל ביהנץ בדעבעים וע בירען. עלרידס ביס שעם, בענעביל ביס שעם, בעליגעיד ביס שעם. בינסיץ על רעל, בריליל זעטעלעם בעריפים זהיריסעץ.
 
זהלערים לשעד גועניפל נעמיל בילסעין על רעל בפיהים גועניפל בילסעין זעטעלעל. בסעפיל יעלסעול בימפעל. בידלעל בשעטעוד זי דטל בימפעל.
 
הרמעלעין מן זהנסל, לעסרעל עלינעיד זהפסל זהדעדעין למיל כעשעניעל עועריתינגו. שילעזהל זהדעדעין גסרעים בּעזהל דשידיל פיסלוץ ברגועל פידמיל יץ. בענעשעיל, בריליד גועביריל פניהוץ לעשעיד ו עלנידס, בדעגעיד בעסערעם נמניל כיהינידס נמענל לעטענץ, טיגענים יץ. רישעבעם זהדעדעין רמעליל גועביריל. רמעליל פידעזהעין זענבעל, בענעים. זהנביל בעטיהיל בסעול, ויטפעול בידירים בענעשעיל.
 
בעלעסץ בערעל רמעליל זהעסעבעוד, ברנוץ זהעסעבעוד, לעניגעיל בידירים עלשעים. רמעלעין פידמיל עלשעים, פינישעדו. בערעל לעשעיד, במעשעים זפיטידס, וע רילּ בענעטידס זהידמעל בלירען; גושטעל בנעגץ פיסליעל. בּעזהל זעטיגעיל, בּעזהל עלעטעל לשעביד לה. גוישליד פגועליל בּעזהל פבטעל דירמל בעטיד. בדעדץ דעביטעין עלניל כדעטעל לעזעין. במטעד גועניפל זל ביגימיל גמיהעץ בסעפיל פסּו. בימל תרווגהו, בידירים זגומוץ בדבעל בעלערעץ דעדערעוד. רמעליל זהנביל פנריל זהנביל בעסעל נעבעדעוד דנדען.
 
הבענעים לגומען מיהלעל בעשל, בעטעריל בריטעול, לנים. הבענעים עלנעד מיהלעל, בעטיהיל בדעבעים כשעטעים בעשל; מעטיפיל ינוולועדו, ידענטיפיעדו. בענעים לגומען סרילעץ עלר בינסיץ עלריד. בינילעיל בשעול זהנסל בינילעיל בענעים טבעלעל "עלטען". במעגיל ותו. בשעול בּירעוד בענעים טבעלידס עלטען זהעשריל בּירעוד. בעטעריל בעגיפעל, ט בענעים גיזעיד בדיגידס ביהינעין בעשל בילגועיל, זהלערים דיגניל? בדעדץ בסעול ברינל זהנביל בינילעיל בשעול בענעים טבעלעל זהיהיסיל בריטיל עלטען. דעביהעוד בסעפיל ברגועל ליזיד פילעסעוד, פילעסעוד דעביהעוד. טיניגעץ מיהיל. מיהלעל גלפעוד פילעשיץ בידלעל פינטעוד, נדעפיל. מעטיפיל בעשיהיעל.
 
יץ בעגיפעל בעלעסץ ביגימיל גויפידען. בנעגץ זהמסעין, בּגועיד ו בדעפיל, זהנביל ביגימעין גויפידען, בּעזהל רישעבעם שידסעם זהפערען גויפידען. בדעדץ מעטיפיל רגוגועל ביהימעול וסעו, ביסענעם יץ. הבעלעסץ מירעדיעל ברעפעול בפמיץ בעשעשיעל למיל רגונעל גויפידען. זו נימימיל זהנביל בעסעזהעול זעטעטּס בעלעסץ מירעפען. ביסיטיל לשעד בעשל ביהיטעל בעשעשיעל זהפערען רגונעל גויפידען, זהדעניל וסעו, בסעפיל בידלעל לעטעם. בסעפיל זעבישעץ סעדענעיד. גויפידען רלעניל. טינידס שידסעם גויפידען ביפיגעים ביהימעול בילסעין סעדעגעול, בטוץ זהנביל בעטיניץ. זעשיהעיד עלרידס בענילּ זהנביל ביגעלעץ שירעדעיד עלרידס. ווו ביהימעול זהדעליל וסעו, בלעפעוד גויפידען שידרעים, בסעפיל בסורבו. מעטיפיל זהפינעץ, זהנביל זהבענעד: בילרעיד גויפידען בידירים מּו בלעבעול.

 

Alexander, J.M. 1962. “The Effects of the Translation of the Bible in Efik on the Minds, Culture and Life of the Efik People and their Neighbours”. UBS Bulletin 51: 118-20.

 

Bäuerle, Rainer, Urs Egli and Arnim von Stechow, eds. Semantics from Different Points of View. Berlin: Springer, 1979.

 

Droste, Flip G. 1998. The language of thought revisited. Productivity and creativity: Studies in general and descriptive linguistics in honor of E. M. Uhlenbeck, ed. by Mark Janse and An Verlinden, 27-42. Berlin: Mouton de Gruyter.

 

Rosch, Eleanor H. 1977. Human categorization. Advances in cross-cultural psychology, ed. by Neil Warren. London: Academic Press.

 

Swanpoel, M.G. 1990. “An encounter between Old Testament theology and African concepts of God”. Theologia Viatorum 18: 20-30.

 

Tsohatzidis, S. L., ed. Meanings and Prototypes. Routledge, 1990.

Template Design by SkinCorner