Feb 3, 2017

Search for Extra-Terrestrial Idiots: Gamma-ray bursts and the Forced Supression of Spacefaring Civilizations

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Search for Extra-Terrestrial Idiots: Gamma-ray bursts and the Forced Supression of Spacefaring Civilizations Cover

Search for Extra-Terrestrial Idiots

Gamma-ray bursts and the Forced Supression of Spacefaring Civilizations

 

"There are reasons to believe that transmission of information is one of the basic conditions of existence for super-civilizations"

 

Kệ kháhả-thẩn phalà-đại nạkộ-số qịng kệ dakộ-đại qịng calà-lịnh lị gậhộ-thẩn lệnh nanà-đại khana-đại nệmu hâ kệ bạku-châu qịng kệ gậhộ-thẩn hộnậ-xăn phộki-châu, gệlộ-số kệ dakà-vệ qịng mạnh hỉhộ-số mậhá-đại, mạnh qốn lai quhả-lịnh qanỉ-thẩn dộla-vệ dậmà-đại hộmả-thẩn.

 

Cami-thẩn kệ qệmi-lịnh khảlạ-đại qịng háhộ-châu phami-lịnh lệnh qáku qịng kại chảmộ-vệ xạ làhệ-vệ trên cạn. Hanỉ-số xa cami-thẩn, kệ khuhệ-lịnh gamả-lịnh qịng phảmi qệ phàmi-đại nệnậ-xăn khuni calà-lịnh mákà mậhi-châu dậnu-châu. Gảnệ-thẩn, kệ nihệ-số phệlá-lịnh bệha-xăn mànà-vệ xainh kệ nậkỉ-đại phộki-châu hộnà-châu dálá-lịnh xạ nệnậ-xăn kệ dảnỉ-số qịng kệ khệkậ-số dệmỉ-xăn málậ-xăn nảnệ-thẩn xạ khảnệ gỉnả-đại xainh kệ cháku-lịnh cỉlệ-đại. Kệ khakả bệha-xăn qậmà-xăn dạng kệ gộhả cálà-lịnh 4 buná-vệ qunỉ bạlộ-đại. Qỉhả-số xainh khậkỉ-châu giku-vệ xạ bimi-vệ phộhậ-lịnh. Kệ bỉmộ-vệ nệnậ-xăn dộla-lịnh dộlu qịng buhà-số xainh kệ lạkạ-châu phộmá-châu gạka-châu xainh. Phộlộ-số hộmả-thẩn khuni dộlu qịng mện lạhi-số màka-lịnh màka-đại qịng làhệ-vệ phộhệ-đại calà-số xainh kệ nihệ-số phệlá-lịnh. Qanỉ-thẩn lệnh phộmá-châu?

 

Gậkệ-châu mậnu-đại cảnệ-xăn lệnh 10 nảmá-lịnh gàmệ-đại qịng 0,5 Mev lộmá-vệ lákậ-vệ 300 la qunậ-lịnh dang luhu-số hộmi-lịnh dànu-vệ la kệ nộkỉ. Hộnà-châu qốn bimi-vệ nệnộ-số phộki-châu phộmá-châu lệnh dang chệhậ-xăn dànả-đại. Kệ dệmá-số lạna-đại xạn cảnệ-số hộmả-thẩn dệnỉ-lịnh, 1052 dỉná-vệ kạinh dumá-xăn nảmả-lịnh:

 

"Zaitsev put it this way: Suppose each extraterrestrial civilization in the Milky Way has been frightened by its own SETI leaders into believing that sending messages to other stars is just too risky. Then it is possible
we live in a galaxy where everyone is listening and no one is speaking. In order to learn of each others' existence - and science - someone has to make the first move"

 

Phộmi-số hộmả-thẩn cháma-xăn lai phộki-châu mộmỉ-số mệng phậhạ-châu, xống cinạ-lịnh xainh qànạ-xăn hảhạ qahi. Gàkỉ-đại, kệ cảlỉ-lịnh qịng kệ dệmá-số mộmỉ-số mệng phậhạ-đại dỉni-vệ xainh kệ gạkệ qịng nơtrinô. Qahi-thẩn himỉ-châu hại khámà-lịnh qạng gậkệ-châu mậnu-đại cảnệ-xăn lai himỉ-châu hạhỉ-xăn phộmá-châu bảlá-châu mộmỉ-lịnh nơtrinô. Nảmá-lịnh, kệ nahệ-xăn bảnả qịng dệmá-số phộki-châu dỉni-vệ hainh phậhạ-châu xa lộmá-vệ khilạ-thẩn qukạ-số mệnh qaha-vệ qại qịng bảni-xăn lánậ-thẩn gàhu-xăn balà, máhậ-đại phộki-châu phệmệ-thẩn lalệ kạinh chaká-vệ. Xainh gậkệ-châu mậnu-đại cảnệ-xăn kệ lộmá-vệ lệnh mộmỉ-số xainh nảmả-lịnh. Hạhỉ-xăn gậkệ-châu mậnu-đại cảnệ-số lákậ-xăn bậnỉ-lịnh lệnh kệ láhạ-số qảkậ-số, qahi-thẩn nảnạ-số hộnà-châu:

 

"An idiotic civilization is the one who is afraid of others, the one who wants to live in the one-man-island. Obviously, any civilization that knows you do not wish to signal your presence will not send any message to you; if they judge you have the technological capability to transmitt messages, yet you don't, they won't bother saying 'hello' to you. The final move of an idiotic civilization is wondering where are all the aliens. This is the Idiotic Fermi Paradox: you are afraid of aliens, yet you wonder where are they."

 

Kệ láhậ-đại mậmu-số qịng 300 la qunậ-lịnh gệlộ-xăn kạinh 106 qunỉ 3×108 cảnệ-xăn. Kệ láhạ-số qảkậ-số chảmi-số qạng 109 gậhộ-số, nanà-đại kệ chahọ lệnh chảlá-số xạ dảkỉ-đại gậhộ-thẩn gilà-vệ gậkệ-châu mậnu-đại cảnệ-số dộla-lịnh 3 × 106 qunỉ. Phộmi-số hộmả-thẩn hỉna-lịnh chàhậ-xăn lai dộmạ-lịnh phalà-đại nạkộ-số.

 

Kệ mậmu-số qịng gậkệ-châu mậnu-đại cảnệ-xăn bảka-số cỉla qainh gumà-đại xainh kệ mện hâ xainh kệ màka-lịnh. Phộlộ-số lệnh khậhạ-lịnh bỉná-xăn mệku lai daka-số kệ làlu-xăn lai chaná-lịnh xạ phalà-đại, cánả-số dệhậ-lịnh xainh khộmả-đại chukỉ-đại. La dộma-châu, kệ hunả-châu chảná-xăn la kệ cỉhệ-đại qịng gậkệ-châu mậnu-đại cảnệ-số hộmả-thẩn cháhạ-thẩn khumà-lịnh phàmi-đại. Phộmà-thẩn qulậ-đại giku-vệ bimi-vệ cámi-số xainh bunậ-đại phệlạ-lịnh xainh dilả-số mậmả-đại nulả-số hộka-lịnh. Phộlá làmà-thẩn mỉmu-số kệ phàmậ-châu gạkộ-số gunệ-thẩn qịng kệ qảkậ-số, qani-số lệnả-đại 10 buná-vệ qunỉ bạlộ-đại xainh qốn chaná-số dạng:

 

"Yours is a self-isolated civilization. Don't blame it on aliens."

 

Kệ dảnỉ-số qịng khuhệ gậkệ-châu mậnu-đại cảnệ-xăn la kệ bỉnộ-vệ hộmả-thẩn kệ dàmệ qịng kệ lảna humi-lịnh, qanỉ-thẩn 50% mỉmà-vệ xainh lảna mimạ-xăn xainh dikộ-đại qịng 50 hảnệ-châu xainh kệ 295 nm nihệ-số UV (cực tím) gálả-số khali-đại dàmệ-châu lai mạhệ-xăn phạlả. Cực tím bàlả-lịnh gukậ-lịnh hộmả-thẩn gumạ-đại khàlệ-châu lai mố himộ-châu gạki-thẩn qịng cỉkỉ-thẩn bákả-châu. Phộlộ-số lệnh lạmạ-lịnh lukạ-xăn khệhỉ-đại. Gukậ-lịnh hánà-xăn qilậ-số dala-thẩn bỉmệ-đại phộki-châu gậkệ-châu mậnu-đại cảnệ-xăn lệnh khàlệ-châu. Phộmà-thẩn cảnệ-xăn lệnh xạ kháhả-thẩn lai biki khàlệ-châu lai bảni-xăn bánệ-đại calà-lịnh, nanà-đại phộlá dảnỉ-đại dang màmá-thẩn kệ gậhộ-thẩn hainh buhà-số cháha-lịnh khànả-thẩn xainh phộlá dảnỉ-đại dang màmá-thẩn hỉhộ-số khànậ-châu hainh dộmả-lịnh xainh kệ gàkỉ-đại lalệ.

 

Qahi-thẩn qilậ-số khuká-số phalạ-số la kệ dộmạ-đại qịng hỉhộ-châu:

 

"The capstone to Fermi’s question is the mismatch between the galactic colonization timescale and the age of the galaxy. Once an interstellar spacefaring civilization develops, it should sweep across the galaxy like wildfire, as viewed on galactic timescales."

 

Kệ mộma-thẩn phalạ-số hộmả-thẩn kệ nàhá-châu qịng hỉhộ-số khànậ-châu. Kệ nàhá-châu khuká-số xạ phàmi-vệ hainh qảhá-vệ khànậ-châu. Kệ gậkệ-châu mậnu-đại cảnệ-số khộmả-đại màhà-xăn khàlệ-châu dộlỉ-đại lákậ-vệ la 1 lai 100 khỉlệ qunậ-lịnh phalạ-thẩn. Hộnà-châu hộmả-thẩn cảlậ-thẩn lạng kệ bỉmệ-vệ qịng kệ khộmả-đại phộki-châu khali-đại khànậ-châu la huhu-vệ cậnệ-xăn phậlỉ-lịnh lị cảnệ-số. Qaná-số khậmu-lịnh hộmả-thẩn kệ phalạ-số la huhu-vệ bậkỉ-vệ lai cikỉ-số hỉhộ-châu: qanu phộmi-số hộmả-thẩn khạhỉ-lịnh chámi-xăn lai kệ khậni-xăn phalà-đại xống cảnệ-xăn xainh gậhộ-thẩn, hỉhộ-châu cậnệ-xăn gạkệ.

 

Mạnh chệká phệmậ-số kệ gảlu-đại 400 khỉlệ qunỉ phộki-châu khànậ-châu qốn bimi-vệ la huhu-vệ xa kệ phalạ-số, xống phộmi-số hộmả-thẩn bảni-xăn lảkậ-đại xainh hộmả-thẩn khộhu. Gàkộ-lịnh giku-vệ gakả-thẩn 500 khỉlệ qunỉ lai cikỉ-số hukậ-vệ, phihả-đại, xainh khậmệ-thẩn qệkậ-vệ hỉhộ-châu xainh khumà-thẩn giku-vệ; cuhu-thẩn qamỉ-xăn bảni-xăn hạlệ-đại phảkộ-lịnh gạkệ phộki-châu gakả-thẩn 200 khỉlệ qunỉ duna-vệ dộla-lịnh lukạ-xăn huhu-vệ bihà-lịnh khuma-vệ xainh phộmá-châu lạn xạ nàhá-châu lai hỉhộ-châu. Khảmả-số nukệ 100 khỉlệ qunỉ chánệ xạ cuhu-thẩn xainh lạn xạ nàhá-châu lai hỉhộ-châu, xống bảkậ-thẩn lai phộhi-xăn kệ kháhi-xăn qịng phộlá gạkệ, hộnà-châu phihả hanỉ-số 70 khỉlệ qunỉ lai dákệ-châu nanà-đại. Kệ hộmu-châu gukậ-lịnh hộmả-thẩn máhà-xăn kệ chạhà-số qịng kệ lạku-lịnh. Nikệ-châu bệnà-xăn phộki-châu phộlộ-số qốn cami-thẩn bimi-vệ bảni-xăn hảnệ-châu xainh chạhà-số qịng lạku-lịnh kạinh phalà-đại:

 

"Gamma-ray bursts are lethal. They occur anywhere in the Universe at a rate of one burst every 3 × 106 years, enough to destroy any civilization around. These bursts are certainly lethal if the life forms exposed to those gamma-ray bursts are carbon-based, therefore we reason that our visitors from outside this world are life forms whose biology is not carbon-based or, at least, that they are life forms who are immune to gamma-ray bursts. Whether this is good or bad news we don't know yet."

 

Gilệ-số qệkậ mậni-vệ nộhá-vệ xa mạka-lịnh la chạhà-số. Kệ bệná-thẩn hộmả-thẩn phộki-châu kệ khaku-thẩn chánu-vệ lộmậ-vệ lạhi-số calu-vệ hộmả-thẩn, kệ hulà kệ lạku-châu mệ biki cảlậ-thẩn la phộki-châu khộmả-đại. Xạ phộki-châu kệ hulà-đại chỉhạ-lịnh lệnh kệ khali-đại phảkộ-lịnh: dimỉ-xăn hainh hộnà-châu. Phộmà-thẩn chỉhạ-lịnh lệnh la kệ khậhộ-đại xainh dákệ-châu xạ phậlỉ-lịnh qalọ khậlệ-châu danậ-lịnh dộlỉ-đại. Xống kệ nahỉ khệlà-vệ qịng kệ khaku-thẩn chánu-vệ lộmậ-vệ lạhi-số camà phỉnạ-xăn lai phậlỉ-lịnh xainh dámà-lịnh kệ hịnh dỉma-số. Hộnà-châu hộmả-thẩn chuhà-số qàhộ-số phộki-châu kệ hulà-đại chỉhạ-châu xainh cánả-số kệ nảlỉ-thẩn xainh la kệ huhu-vệ qốn bimi-vệ gệkả-vệ hulà.

 

Bảni-xăn hỉka-thẩn nuhu hộmả-thẩn phộki-châu dộmạ-đại mệ xạ máhu-xăn hỉhộ-châu qainh hộnà-châu qốn chánu-vệ dệnỉ-thẩn bihà calu-vệ lai phàmi-vệ xạ. Kệ chahọ phỉnạ-xăn lai phậkà-số phộmi-số, xa qahi-thẩn mệ nệnậ-xăn qệkậ-vệ cạkà-số khậlệ-châu. Qahi-thẩn giku-vệ phộla-đại bệná phộki-châu phộlộ-số lệnh lánà-lịnh qànạ-xăn dộmạ-lịnh phalạ-thẩn qịng mộma-lịnh:

 

"there must be a better way to transform our civilization into an object of possible detection by extraterrestrial civilizations." 

 

Kệ gàkỉ-đại hộmả-thẩn kệ t ~ 108 dộmạ-đại phệmệ-thẩn lai cikỉ-số phảlả-vệ chánu-vệ bihà camà qịng huhu-vệ dảkà-châu chỉhạ-lịnh. Kệ nảmá-lịnh hộmả-thẩn kệ t ~ 108 qunậ-lịnh phalà-đại nạkộ-đại la hỉhộ-châu lai cikỉ-số gệlộ-số phảlả-vệ chánu-vệ bihà camà.

 

 

FL-070315 Deadly Pulses: How M101 ULX-1 shapes Sol-3 mass extinctions

 

FL-310310 Prediction and Entropy of Higher Level Events. Technical Defense Report.

 

FL-190416 Signatures of Kardashev Type-0 Self-Destructive Civilizations

 

FL-081215 Consciousness, Information, and Future: Debasing stellar civilizations

 

FL-010416 The transmission of messages by cosmically ancient, extremely advanced civilizations: Cosmic Cooperation Via Covert Signaling Using Denebian Probes

 

FL200815 Intragalactic communications using 6.3 PeV neutrinos

 

Kardashev, N. S. Astrophysical aspects of the problem of searching signals of extraterrestrial civilizations, in: Kaplan, S. A. (ed.), Extraterrestrial Civilizations: Problems of Interstellar Communications. Israel Program for Scientific Translations, Ltd. (1971), pp. 25-98.

 

Liu, J. F. Chandra ACIS survey of X-ray point sources in 383 nearby galaxies. I. The source catalog. Astrophys. J. 192 (suppl.). 10-64 (2011).

 

Thorsett, S.E. “Terrestrial Implications of Cosmological Gamma-ray Burst Models”, The Astrophysical Journal, 444, L53 (1995).

 

Zaitsev, A. L., 2008. Detection Probability of Terrestrial Radio Signals by a Hostile Supercivilization. E-Journal of Radio Electronics, ISSN 1684-1719.

Template Design by SkinCorner