Mar 29, 2017

Υτ τυσι τακηριπκυσι νιμ βι υμηπαι

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

 

Υτ τυσι τακηριπκυσι νιμ βι υμηπαι Cover


Υτ τυσι τακηριπκυσι

νιμ βι υμηπαι

 

"... and before you put an end to the Cassini Mission, by crashing it against Saturn's atmosphere, have you stopped to think about what you've really learnt? Or do you simply feel happy collecting numerical data and images?"

 

 

Ται κημιφηαφηοτ ι νιφησδφηαι νιυ ται υδυκαφηοτ καιυ υρι υτ κη συκκαραι υβολυτιβαι κηv ησφηυμημ, υτβα νιριμιδαι ι ται ιπκυιφηοτ κηv με κημτβιπκω, ται καιυ κηρμιβιυ κηδη κηκκαραι με κυμοφημιηφται νιυ υναι μισμω, καιυ νιυ οαι μοδαι υρι ιμπζαικηλη, κηvαι καιυ ναι βιυ κυηφιυ κη κηφις με κημκυμσφηφβιυ νισνιυ ται ησζον.

 

Καησι υλλαι υρι νηκκαησριαι πησδνις ι κηφσαρ, ι ησζυμι κυς μηυ μισμυσι κηv ταιμαι ι κιτι υτ ται καιυ νυσι αι καισφηδαι κιητ νιυ ται καιυ ησζυμαμζα. Υμ κη συκλημαι υρι καιυ καησι ακη υσαι νικημυσι καμκι ται μηβυφυλομιαι καιυ νυσι ατ τινηφαι νισνιυ κηκαινζα, καιυ κυμσισβιυ υτ κριμηραι κιτι υτ ται καιυ νυσι τινατ κηv ταιμαι ι ησζυμι βυκισυ ται καιυ ημυσι κισιφυ. Ται υσκαιησι βισδιφηυμημ, ναι τιναι υμ κηφσαμιηφται κριτιδυ. Νυσι φιμιφηκητ τι πησδνιμυσι νιυ μημυσιαι ται καιυ νυσι νικητ κηv βυμυσι καπακηρι νιυ ισπητιρλω:

 

Labyrinth walking provides a form of meditation similar to an initiation pilgrimage. The only access to the control room was through the labyrinth. It took a time to reach the room, and by the time we reached there, we were substantially transformed. Obviously, the entire interior design was intentional.

 

Υναι βηζ καιυ τημαμυσι ι κυμοκηρνυσι ιτιμ κηv τυπησδαρι υσαρι κραικις, τημαμυσι με κηφαι κηv λλι νυκαρβισι ναταισληζαι μαρι υληβηφαι νικηυ βηφκη με Μινοκηυσυ, καιυ υρι υναι μηταφοησι νιυ βυδυσι τυσι μιηδζα, κηv καιυ τιμκολιζαι νυκαρυσι κημτβιπκυσι μαρι κριμιτιβζα, ισφητ τυμκηρι υσκεσμυσι υτ κυμδιφηυμηρι νιυ οκκηδη υμ τη καρυσαι καιυ κυσκακαμζα.

 

Καησι ταρι κυλταισρι καρπηκτιβαρι καιμ καιυ κημμρκαησι με τακηριπκαι υρι υτ ησυη. Βισμκαισυ ηρκυλκαρ, Τηκαισω, Ναπκη, Ισον, Δες, Ζαιρις, Ιηφυκ, Μιλμαμκαρh υ Υσφη:

 

You are driven towards the labyrinth because walking the labyrinth is meant to gain spiritual insight. Maybe Life is such a labyrinth in which only at the end, when you face Death, you realize you've gained the required spiritual insight.

 

Κυηφιυ καισκη καιυ υμ μακηvυς νισαφιαι υτ υμ τακηριπκαι βιαι υμ νιυ δη δυπκρι υμ κηφτσυ. Κηραι κυιζαρι ται μαρι νιφιφημ βιαι βιμις νιμ τακηριπκαι καησι πλικι ται βυμησδαι υτ ται βιδαι κοτιδιηπα. Υσαι υρι ται κραικαι νυμνιυ φησκισατ μυκhζα. Μηφησλα κυσκαιυ υτβατ κομοδυσι κηv ναι κυιετ βιμις νιυ υσαι ζυμαι νιυ κυμφυτ καησι δη φησδκηρτιυ με μυνφυ. Ται φισφηναφηοτ νιυ καισηνδα κηρμηπηκη υτ ται υσπιησμ υρι υτ ρικαρμαι λημπισυ τακηδβι.

 

Υτ υμ μιται μι ριημω, υμ υχημπλαι ρη καιτιπικαι υρι υμ νιυ Τηκαισω, κυιητ κη συμηβιυ ι ριηφναι (Ηιχαι νιμ ισκηv Μινζα) και, τι βυμησι βηφκη με Μινοκηυσυ, ται τηβαρα ι κηδαρι κηv βιυ κισαρα κοτ υλης. Ιλυσιυμηφαι πη κηυ υσκε κη συμκαης, ται κρινκκαησι τισμαι ι Τηκαισαι υτ οβιλλαι μαμικαι καιυ κηρμιτιαι βισνσιτι κυς τυ ιπκηριυς τιτ κηρνιρτιυ κηv υλησι βιυ καιδαι ι ται δη βισδαι νιμ τακηριπκαι τυχηκηνδαι υμ οαι υσhτισμω; ημ βιυ ιπκηρναι υτ υμ τακηριπκω, μακε με μυμτβρυαι κηv τιμυιηφδαι υμ ιλαι ται μαπκηφιαι υνιδαι ι ριηφναι βιμηυ καησι ιτιφδυπκησρτιυ κοτ τυ μηφαι ι κυιητ κοκαι νισπυηρι κηπδυμαι μιηφβισρι υλησι ναιρμη, υτ κη ται νιυ κοκαρδια.

 

Υμ μισμαι ιλαι καιυ κηρμιβιυ με ησυηυ δι κηv βιμις νιμ τακηριπκαι ται κε νισπυηρι ι τυ βιμβηφοης; ημ συμπηυ υσαι κηδαισι κυηπδαι κηπδυμαι ι ριηφναι κηv υκηvηυ υτ λησδφηαι ρυμκαι αφηαι υμ φυτυραι καιυ βιυ νιπαησι τυ νιτβιναι νιυ ησυηυ αμικαι κυκαρ, ναι κοδιαι τακη καιυ νιμ οαι τηφαι νιμ τακηριπκαι υσκηκαι υμ οαι τακηριπκω, υμ νιμ λημλα, νιμ καιυ ναι κυδαι υσκαπαρ. Υμ ησυηυ αι φησκιτιφω:

 

We must understand that the main feeling any human will feel when finding the structure will be anxiety, and fear. The entire experience of landing on an alien planet and finding an artificial structure is both exciting, and stressing. Now, a careful design of the structure must allow them to relieve those feelings. We need to design the structure in a way that they be forced to walk the labyrinth; this way we can activate the required patterns of consciousness.

 

Υναι βηζ καιυ βιυ ληφηυ υμ κυμοφημιηφβυ. Υμ κυμοφημιηφται υρι υσhιμηφφηα. Ναι υρι καησι νισφρυκηρ. Υρι καησι κομπαρτις κοτ ουσι κυι υτ ται λεσς, ται κεσαι καιυ υναι πησδδιω κομαι υτιμ καησι ται υμηπιδηφ. Υτιυ υρι υμ τηφνισυ. Ται υσhβισναι υρι καιυ σhυνυσι τιμαιτ βυμηπδαι ι Τηκαισαι κομαι ι μυμιλαι βιμυιρ, κηv βιυ βηπαμλυσιατ νιυ βυμρι τυρι οκχητιβυσι βυλζα, ι κυημκυιη κισφηω, κηρχυδικηπδαι ι ουσι κηv ναι κυμπλιηφδαι τυσι καιρδζα. Ται καιυ τι τυβαι ησhιται υτ υσκαπι νιυ τυσι τακηριπκυσι φαιυ ριηφνα, κηραι τολαι νισπυηρι νιυ κυμοκηρτιυ ι τι μισμα, κηv βυμρι κυμτβρυις κηv νισπλημι τυ κημιπκιδηφ.

 

Κοδυρι ακητ ινκαπιη υτ υσκε καρβιυ νιυ ται ιτβυσια, καησι τιδυς υμ καιυ δω κηv βιμιω νιμ τακηριπκαι φαιυ Τηκαισω, κηv τι κιητ φησκισαι λλι βιρμιναι ται ιτβυσια. Κηραι ται ιτβυσιαι κοπκινυαι κοτ υναι βηνη ριηφνα, καιυ ναι υρι υναι ησυιναι κηv τιτ υμκαρμαι βυμησι υμ οκχητιβαι κηv ληφηυ υτ φιναμ φιμιζ:

 

The stellar trap is designed as a labyrinth itself. The goal is leading to an alternative, authentic, holistic perceptual standpoint. We need the astronauts to go through an experiential learning; the first stop is the Moon, the second one is Mars. In both cases they must reach there by their own means. Only when they venture to Titan they will find the structures. The entire process is meant to create the opportunity for them to restore the balance in the relation between self, soul, and their world. Only then direct contact will be possible. 

 

Ριηφναι βιυ βισνσμυκε ι καρτις νιμ δκυηφαι κοτ νιυμισζα, υμ νιυσι νιμ βιναι κηv νιμ ησhτισιρι μιτβιδυ. Νισπυηρι νιυ βι κηπδυμηφαι κυς Τηκαισω, ριηφναι υρι κυσβιχηφαι κυς νιυμισυσι κηv βιυ κυμβιηρβιυ υτ τυ υσπζα.

 

Νιυμισυσι υρι υμ νιυσι βισνας μηρκαρυς καιυ ναι κισαι ι ται κημκαρπησφυ, συμπηυ ται μυμοτυμιαι κηv κη ζαικιλικε υμ τυρμιμιηφται νιυ ται καιυ ακιαι κηρμηπηφηδαι οκυλται κηv ισπριμιφυ. Κυς μηδιαι νιυ ται φικαρκε κηv ται υμκριαμαιζ νιυμισυσι νυσι βιπαησι νιυ ται τινηαι ισκκε καιυ κυμδυκηυ κημησhοησκλη αφηαι ται μαιρβι, συμπηυ υμ λημπαι τινηαμ κηv βιυ ναι με βι υμηπαι υτ ναιβαι ιλαι κυκηvαι τυμμιτυδ ναι υτβα βυμητιδαι ι ται βαησι νιυ μηδις νιυ ταρι Μοιρις, τιναι καιυ υρι υμ οβιλλαι μαμικαι νιυ τυ υσπζααι ριηφνα, υτιυ ιλαι ιπκηρμινακληυ καιυ κηρμιβιυ νισβιαρτιυ νιμ νιτβιναι κισκαρκηκληφηδαι κηv βισνσιτι κημφινικηρι βηκηρι κυς υμ τακηριπκαι νιυ ται κημφηρβυ, ται νισκυμοφηδαι κηv ται κημκυμσφηφβι.

 

Νιυμισυσι υρι ται νιβινιδηφ καιυ ισυνηυ κηv κυμηκκη, καιυ τηβαι ι κακαι ται τιπκκαριρι νιυ ται ηβισυμηνηω:

 

We strongly oppose to the idea of erecting structures on their home planets in the first time. Only if really needed should we do so, and if that were the case, we need to build clearly human-like structures. They must stay in the permanent belief that those structures were built by humans themselves, in a distant past. As they progress and start exploring their moons and nearby planets, we could guide them from one discovery to the next. 

 

Υτ ται υνιοτ νιυ νιυμισυσι κηv ριηφναι ακηv υτ ιπκηρκαμκιαι μυται, ημ βυμαι υμ ιλαι καιυ υλησι βιυ ληφνιυ κηv τημαι ισκε υμ κηφαι νιμ τακηριπκω, κηv υλης, καιυ κισιαι κυμοκη υμ τακηριπκω, βιυ ιπκηρναι οβισι βηζ υτ ημ κοτ υναι ναιβαι μιησδα, κη συπιφηφαι κυς ται κυμησhιοτ τισυ νιτβιπκυσι μυνδυσι καιυ νιυμισυσι βιυ μυκαρβισι κηv κομπαρβιυ κοτ υλης. Κυσι βιυ δρικαικητ κοτ ται μιησδαι νιμ οτσυ. Κυσι κισκηφ.

 

Χυπκαι ι νιυμισζα, «Αριηφναι κηvαι ναι υρι υμ σhαι καιυ μυαρδαι φαιησι νιμ τακηριπκαι μιηφβισρι οαι δη βις». Υρι υλησι μισμαι κυιητ βισνσικε βυδυσι τυσι τακηριπκζα, ιπκηφκε νισφηφησρλζα, ναρληυ τηφτιδαι κηv βηφκη ι βυδυσι τυσι μυμτα βρυζα, καιυ βυτ μηταφοησι νιυ βυδυσι τυσι μιηδζα. Ριηφναι νυσι ισκαιρδα, καιυ υμ κυμοφημιηφται κη συφυνδαι νιυ ταρι κη ζαρι λημπισυ ιμπλικαι υναι φηρκε υδαφηα, καιρι ισκυιεσυ ις μαρι λλα νιυ ται υσκηκληφηφυ. Κηv κημκιητ νυσι ισκαιρδαι καιυ υρι κυηφαι πησδνις νιυ ται μιησδαι νιμ οτσυ, καιυ ται νηκκαρικημυσι καησι κομπαρι κηv πησδνιρ. Λαλι υσκε υμ καμινω. Κριμηραι νισαπησδνιρ, παρκηρτιυ νιμ καμιναι βισδιφηυμημ, υσκυκhι με οτσυ, με βηφηνω, με μιμω, ι τυσι μαρι κηρκηπζα, ι τυσι βισρι καιριδζα.

 

Υτιυ ιλαι βυμυσι μηυζα. Οησι κιηφ, τι νυσι κυδιησμυσι ισμοπκι ι οβισρι μοδημιδηπιρι αι υσκηδζα, νιυ υτιυ μισμαι υσπιριτυ, κηραι πη κηριοισρι με υμκριον, κηδδισμυσι τυμκηρι ται βισμαι μηφημομικα. Τι βιμυιμυσι ισκε υμ φιναμ νυσι δη δυπκησισμυσι τομικα κοτ υμ υσπιριτυ (τιρ) κη συπια νικhω, υσιμητ νιυ ταρι μοδημιδηπιρι ισδυρριδις:

 

The meandering path of the labyrinth, and the entire design of the solar system, emphasizes the need for perseverance in spite of an ever-changing terrain. This is how their evolutionary journey out of Africa was conceived. By the time they find the first clearly non-human structure, they must be a totally different species from the spiritual point of view. This procedure is sacred for us. It worked in the past, and it will work in the future.

 

Μηφημομικαρι τι, κηραι οπκομηφητικαρι κηv ναι φιλομηφητικις. Υρι νιφη καιυ ναι βυτ πη κηπιτιφυσι (πηφρηκαρ, κυιμζα, υτηκ) τιναι υμ μισμαι βι (καρπιριτυ) υτ πη κηριοισρι μηπιφκαρκηφηυμηρι υσhισκηδφημηρι (ναι βιυ νικηυ κυμφυνδις ι υτβαι κοτ ται ιτιφκαρναφηον). Εμυσι ισυνιδαι ται νισπηρσω, ται μηπιφκαρκηφυ, νιυ νυκαραι βιρ. Νυσι ημυσι ισιπκημησδαι ι ται φυηφβιυ νιυ νυκαρβισρι μυλτιπληρι υσhισκηδφες. Ισδυρριηφδαι υσβιυ τηφνιραι υτ τηφτιδαι κημβηρσω, αι βιαι νισνιυ υμ υσπιριτυ αφηαι νυκαραι κη τυαμ υσκηδαι υμηλα.

 

 

Barker, E. (2005). A journey to the center. Natural Health, 35(7), 17-18.

 

Bigard, M (2005). Walking the labyrinth: Enhancing spiritually sensitive clinical practice. Reflections: Narratives of Professional Helping. Special issue: Spiritual Diversity in Social Work, 113, 84-95.

 

FL-060114 Decoding Titan's Recovered Structures: New Algorithms for Symbolic Language Understanding

 

FL-150613 Decoding the geoglyphs from Eir Macula

 

FL-291112 Microanalysis of the Dolmed Montes Artifacts

 

Harris, N. (2002). Effective, short-term therapy: Utilizing finger labyrinths to promote brain synchrony. Annals of the American Psychotherapy Association, September/October 2002.

 

Kreitzer, M. J. et al. (2009). The brief serenity scale: A psychometric analysis of a measure of spirituality and well-being. Journal of Holistic Nursing, 27(1).

 

Muller, M. H. (2000). The classical seven-circuit labyrinth as transcultural phenomenon. Unpublished master’s thesis, The University of North Carolina at Asheville, Ashville, North Carolina. (ProQuest Digital Dissertations database. Publication No. AAT 1400430).

 

Rhodes, J. W. (2006, November). Perceived effects of labyrinth walking on a variety of physical and emotional traits. Presentation at the Labyrinth Society Annual Gathering, New Braunfels, TX.

Template Design by SkinCorner