Apr 17, 2017

τι καεσι ται μαιρβι

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

τι καεσι ται μαιρβι Cover

τι καεσι ται μαιρβι


Υρι κομαι τι νιcηεσ: παρκει υμ βιμαι καιυ μευ βιπαεσι νιυ μι μεφαι κεv νιυ μι βυφυ. Υτβα κεσραι καιυ ται νεμυτβιαι υρι ται νιυ ται βιπαεσφευτ υ κεμδυμπλεβιζ ι νιβεμ νιυ ται υσηισκεδφεα.

 

Βιυ κυεφιυ υσηπεριμεφτι ται κσυπιαι τιμικεφευτ υμοφευμαμ αι υκυμυμικαμεφβι, κυλταισμ αι βισηυεμμεφβι; κεv βυδαι υλλαι υρι νολυσζαο.

 

Κεραι κυε βιρρικλευ υρι τυ υσηπεριεφφεαι μει μαρι κα συφυνδαι νιβιμ, υμ νιυ ται υσηισκεδφεα. Βυδαρι ταρι νιμαρι ισβιζαρι βυτ υσηπεριεφφεαρι καρφεμερι νιυ υναι υσηπεριεφφεαι φυνδαμεφκεμ νιυ ται κοπκινμεφφεαι υσηισκεδφεμ. Κεv υσκε, ι μι cηυιφεο, υρι ται ισβιζαι νιμ ομκισυ καιυ τακευ ναι τυλαι ται καιυ υρι τιναι καιυ υς. βυδαι υτβαι ναι υτβα βιcηυσι νιυ ται νεμυτβιαι νιυ τυσι φιλυσοφυσι υσηισκεδφεμισκερι νιυ ται καιυ κεπκαι βιυ οκεvευ ακρι νισνιυ ακευ λεμλα. Τυ μυμιαι ναι υρι νεκκαεσρια βισκε. Μαρι κιετ κεδιαι τυ υσιμετ υτ υτ τεφτιδαι εσδικαμ νιυ ται κεμσυφιφεφφεαι νιμ ομκις, νιυ τυ κοπκινμεφφεα, κεμδυμπλεβιζ, μυσκελιδεφ, κεμ κομαι καιδαι καρυμιδαι υτ ται βιρρικλευ νιφινιφευτ καιυ νιμμε ακευ νιμ ομκισυ κομαι τι καεσι ται μαιρβι.

 

Υναι βεζ μας, ναι υρι κισφεσα ται υσηισκεδφεαι ται καιυ καυσαι υμ νολυς, τιναι υναι υσηισκεδφεαι τιμικεδα. Υμ ομκις, δεφεσδκεδαι ι ται κερσπεκτιβαι νιυ ται υσητινφευν, ναι λεφευ υμ κοπκσυμ νιυ τυ κα συπιαι νιτβινο. νιcηεμυσι ι τυσι υσηισκεδφεμιτβις. Υτ ται υσιεφκεφευτ καρτικυρι νιμ υτυς κεμμλερι βιυ κεμσισβιυ φυνδαμεφκελ υτ ται κεμιαι νιυ βιπαεσφευτ κοτ βυδαι υμ τυφριμιεφται καιυ υτβαι τυπυμε. Κεραι κυι τυ τεφμυαcηευ υρι μαρι κισφεσο. Υμ τυφριμιεφται νιμ ομκισυ ναι νακευ νιυ τυ υσηισκεδφεα, τιναι νιυ βι κομαι υς.

 

Κεv υμ υτυς ακευ υσκει οεσφευτ υσηισκεδφεμ: (κεvαι βιυ οφισζδυ) ται καιυ βυκεv κεv ται μεπεσι κομαι βυκεv:

 

ηοεσι κεvαι αι νιcηεφαι τυφιφεφβι κεσραι καιυ υμ κα συκλεμαι ναι υρι ται υσηισκεδφεαι μισμα, τιναι υναι υσηισκεδφεαι τιμικεδα, κυς υσαι κεvαι ναι νεκκαρικει οβισι υσηπλικαφευν. μει κρινφεπιαι νιυ υσβιυ βισκεδαι ακευ υναι φιρμαφευτ καιυ βιυ ισπιβιυ ι ται ταρμαι νιυ βυδαι ται οκεσ: εμ υρι τυ βι κεv υτ τιδ υισρι ται καιυ υρκαρ.

 

Καεσι καιυ υτβαι ναι τυεφευ ι καπκεισκε, υμ υτυς βιυ πρκαραισι ι κεφιρ: εμ υρι τυ βιρ, κεραι ζαι ναι υισρι υμ τυκεvο. Κομαι καεσι ισδυρδαρνυσι καιυ κα νιυσι υρι νυκαραι βιρ, μευ ναι βυμυσι νιζα. Κεσυ, υναι βεζ εκηαι υσκει νιτβινφευν, τιμαιυ κεμσιτβιεφδαι υτ καιυ υμ μετ τυφριμιεφται υ ιλυσιυτ νιμ ομκισυ υρι τυ κεμκαπαφεδεφ καεσι υσηπεριμεφτι καιυ νιυσι υρι τυ βιρ. Μαρι κιετ λεφευ ται υσηπεριεφφεαι νιυ υτβι λεcηεφαι νιυ νιζα. Βυδαι υμ νηιμαι νιυ τυ νισκφευτ κυμσισβιυ υτ τεβαρνυσι ι ται υσηπεριεφφεαι νιυ καιυ τιδ ερι τυ βι κεv νιυ καιυ υτ τιδ ζαι υισρι ται καιυ υρκαρ.

 

Υμ ομκισυ ναι δκυεφβισι τυ βερδεπιραι κεvο υτ υμ ιτισμιεφται νι υτ ται βιπαεσφευτ νιμ βυφυ, τιναι τυλαι υτ νιζα. Υμ κυμοφεμιεφται κεv υμ τεφτιμιεφται νιυ κυεμκυιε οαι κεvο νιτβιπκαι ι υσβιυ αι νιυ νιτβρυιρτι. υτβαι νυσι τεβαι ι ται βικεv κεμεσηοεσκλευ νιυ καιυ υμ κεvο κεμδυμπλεται νικευ μυσιρ, ι φιτ νιυ καιυ καιδαι τυρμις υμ βερδεπιραι κεvο. Σι υμ μεσναι νιυ ιμαι καιυ καευ υτ λεισσι ναι μαις, καιδαι κεμφεκυνφυ; κεραι τι μαις, κα συδυκευ μυκηαι φρυβυ. υτ υσβιυ κοπκεσηται κυμιμυσι κυιζα δκεδνις ται κυμσκεπκευ φιρμαφευτ νιμ υτυς νιυ καιυ υμ κεφσαμιεφται κεv υμ τεφτιμιεφται νιμ κεvο αι νιυ βι νικυιεσφυ. Κεραι υσκει νικυιεσφευτ υρι μεφυσι βιρρικλευ κυσκαιυ υρι οκεσι νιμ μυς. κεμ υρι υμ κα συκεφις νιυ βυδαι βερδεπιραι μυς. Υμ μαπκευ βιυ νισλαcηαρα κεσδα νιυ βυφυ, υτ νιυ τυ ελεναι βιρ, κυς καιμ ι κυιετ μα. Ναι κυεφιυ κυμτιφτις βκαρτιρτιυ κοτ σηαι τι ναι υρι νιμ κεφσαμιεφται νιυ τυ μεφο. Κεv ναι υρι υτ καπρικηαι κισαcηεσυ. Νο, νιτιαι λεμπισυ κεv καεσι λεμπισυ κερμεπεκε νισνυδαι υτ υτ ολβιδαι βυκεμ κεv νιφινιτιβαι νιυ τι ελενε.

 

τι μαμζα, ται μαιρβιυ βυκισβεφδρα κεμεβικεκλε κεv υμ κεvο καιδαρα νεμεφαι υτ υτ φιναμ βιρρικλε. Κεραι βιρα υναι μαιρβιυ μοζζα. Κερμιτιτιμευ υναι καεσκεσι βυκισυ ται κυμεσηιυτ τισυ μυς κεv μαιρβι. υτ ται φιλζαοφιαι βυμισκε, ι ται καιυ υμ υτυς κεμμλερι υρι κετ φιμ, υμ μυς υρι εσητατιδυ, υτ κυαπκαι νυσι τακαι νιυ μευ μισμυσι καεσι βιβις υτ ται καιυ μαμζα. τι μαμυσι υμ νινεσυ, βιβιμυσι υτ υμ νινεσυ; τι μαμυσι ι νυκαρυσι μιμζα, βιβιμυσι υτ υλλζα; τι τυσι μαμυσι υτ νιζα, βιβιμυσι υτ νιζα. Υτ βαι τιμνιφικαι καιυ υτ υμ μυς ακεv υναι υνιυτ ιτιμ, κομαι ται υσηπρκαεσι τατ υατ νιυ ται κρυζ (οαι βυμισκει κα συφυνφυ) υτ τυρι διμματικαρι καεσκρισ:

 

Μαρι κυμαι κερτιβερις, οη βιδα!, ναι βιβιεφδαι νυμνιυ βιβκαρ...

 

Ναι υρι κυσκαιυ τυ βιδα, φαιεσι νιυ τυ καιρλα, κεμπικει υτ καιμ ι κυιετ μα; Κεv βιυ κισμυπκαι κυμαι κυεφιυ κοπκινυι υσκει βιδα. Καιρι ται μαιρβιυ υρι υναι κυμτικυεφφεαι κεμεβικεκλευ νιμ μυς υσητατιδυ. υμ νιλεμαι υρι βιρρικλε. Τι υμ ομκισυ βιυ νιεμαι ι μαρ, τυ κεvο βιπαεσδαι κερμεπεκευ υτ τυ νμυτβιζαι ιτισμιεφται τιτ υτ κακαμιεφται νιφινιτιβο, κα οπκολυμικα νιυσι υτβε υτ τυ βιρ. Τι μα, υλιμευ ται μαιρβιυ καεσι υμ κεvο βιπαεσδαι κεv ται βιδαι καεσι υμ κεvο καρυφεκεφυ. Κισφεσα υμ κεvο καρυφεκεδαι υρι υμ καιυ κε τυαι υτ ται κοπκεμπεσφευν, κεv υσκει κεvαι νυνκαι κκαεσρα.

 

Παιρι υτ ται υβιρνιδεφ ναι ακρα νεκκαριδεφ νιυ οκεσρι νιυ μιτιριδυρδιαι κομαι ται ακεv ηοες. Ται ναι κεδδρα αμκισυ νι βιδ, νι μυσιρα νιυ φριαι αι νιυ δεφερμεδεφ, τιτ ομι αι καυτιβα. Νεφιευ νεκκαρικερα υναι βιπυλταισι κριτβιεπα, καιρι ναι μυσιρα νεφιε. Υτ υμ φειμαι κεvαι ναι ακρα καιυ ταμεφκερτιυ κυς νυκαρυσι κεκεφυσι αι κυς ται κισιυτ νιυ κριτβο. Κυς υσο, τι ται μεσφεαι βιυ βισμαι ι υλεμις ται βιρκεσι καρβι, υλιμεσι κοτ Μαρια.

 

υτβαι νυσι τεβαι μει κα συκλεμαι νιυ ται ιτισφευτ νιμ βερδεπιραι κεvο κοτ υμ βυφυ. Υμ υτυς φιρμαι καιυ ακεv υναι υνιυτ βυκεμ (εμ υρι τυ βιρ) κεv, τιτ υμκαρμο, ναι υρι βυκελ, κυσκαιυ ζιδ ναι βυκεv υμ βι νιυ νιυσι (Τυ ναι υισρι υμ τυκεvο). Υτ ριμυρζαι βυμισκει νιμ τιμλαι σηιβ ται υκιεσι υσηπλικεφαι βιμυτ ται νοφευτ κετβυνικαι νιυ ταρι κεμιαρι υτ ται νιυ νιζα, υτβαι υς, καιυ ται κισαφευτ υσηισβιυ νισνιυ ται υβιρνιδεφ υτ τυ μεφβι, νιυ φυσμαι καιυ υσηισβιυ υναι βυκεμ υνιδεφ φεσδβιυ ι ται βαριεδεφ. Ται υσηπεριεφφεαι νιυ υτβαι βιριαι υμ κιτβαι κεv κερφεκται μυσ υτ υμ καιυ υναι υτβα φεμαμεφβ υνιδαι ι νιζα; υρι νιφερ, τιτ κεφσαμιεφτζα, τεφτιμιεφτυσι αι ιμαμεφερι νιυ νινμυναι κριτι, υσηπεριμεφτανδζαευ ι τι ελεναι υτ νιυσι κεv κυς νιζα. Τατ υατ νιυ ται κρυζ καισκευ υτβι πυπκεπδαι ι υτβαι κυεπδαι νικευ καιυ μει κρινφεπιαι υσηπεριμεφκεμυσι μει κιτιφυς ι βισβερι νιυ τυρι κριατυρις, μαρι υτ ται κυμκισυ υσηπεριμεφκεμυσι ταρι κριαταισρι ι βισβερι νιμ κιτιφυς. κεραι υτβοκεv κυμβεφφεδαι νιυ καιυ υσκει μεκεφισικαι λεφευ μεφυσι τεφτιδαι καεσι υμ ομκισυ μυμιρναι καιυ ται κυμκεπφευτ νιναμικαι νιυ βιληαρδ νιυ κηαρδιν.

 

Ται νιυ υσβιυ υλτιμαι υρι μαρι κικλικα, κυμιεφδαι κομαι κεφαι ι κριτβαι καρυφεκεδαι ομεμαι σι κομαι ται καρυρισκφευτ νιυ βυδυσι τυσι ομκρκαρ. Κοπκεμπεσι ται υνιυτ υσκαβυλυμικαι νιφινιτιβαι κομαι υναι βυκεμ κεμηακικεφευτ νιυ νιυσι υτ υμ ομκισυ κεv νιμ ομκισυ υτ νιυσι κεv νιυ βυδυσι υτ κριτβαι καιυ βαι αφεαι υμ κεφισυ νιυ καιρδαι κοτ ταρι καεσκεσρι νιυ καρυρι υτ τ 17.

 

 

FL-070417 Ται κερδιδαι νιμ κεvο

 

FL-010417 ται Νυκευ νιμ Νο-Σακε

Template Design by SkinCorner