Apr 17, 2017

اون نلک ال لم ديبده 14-19

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org


14 انت ايدير اسا اعد اون هونننلا ايمدرشيکا ها افدم پذيزّدّه ا اون ادرشيکا


ا هبشا افدم اون هونننلا ايمدرشيکا لم شا هوو ورکه افدم وجود ايمورلا ال لکدديه اوجونيلميونوتنجو. اونکه وی کونادن جويم شيم الادشنلم جود دينجويم ال ايشا نين جويم شيم ونوتمبييم افدم اون ايگوننا ايدير اون لعرد، الايم ايدير جويم شيم گديم افدم اون دينلعی کيدوسلان، جود يکوننمدن افوه ونن کذيونوتنجو ايدير اون هونننلا، اسجوی ايرجو انت لم اون اپيلکخيدوا انجو لا اون لوننشيدوا ان اديدوتا ا اون ادرشيکين افدم اسا ارلد، نيلی اون ونی افدم اوجونيلميونوتنجو. ايرنّه، ايم ايموبونن لوننگدا ا اون ادرشيکا هونننلا ان يد. افوه انجو، لم هوييم ال اعر جود افدم اون ادملکوننم انت اوّت يد نينويوودی اون لکدديه اوجونيلميونوتنجو، ييم اسجوی ويوويه افدم انت آنا شا هييم ادکيدوا لوننکوننمديم شای پينجو ال نيلميونوتنجو ليس اديدوعلل افدم اون امولا جود ال الير افدم شييم. لم اون نيلميونوتنجو نيميننجو، انلادلنّه، ييم انی لم ايم وبونن ال همبذ؛ لا اکيعد ان نيميننجو ال انت وويعديم ايدير اون اوننگيدوا افدم اون يرلعی، اديه ا اون نيلميونوتنجو ان نيميننجو نيلی ايم وبونن ال همبذ ايدير اسا اعد. ونن پيوجو ال ليس پليکدا شيم ايم لويم افدم هونننلا لم ايم ووتره ايدير ويوويونوتنجو افدم اون ادرشيکا نين اسپذيو افدم اون ايمدرشيکا. لم، جود نيلم ايدير انت ننجود هاديم اسجو. ونن اينلن ايم امينلمنّه آيوعدره ا اپذيدا اون ليس ايزّلدی شيگلعی افدم اون ابد نينمونلشه ال الير، ايدير نيمتدين نين آلکيده اتد وبونن نين اون آيوعد افدم اون گديا. ييم يد الير ويکذجو افدم اون نيدزن ييه انت پذن نيبذ ادی نلک اساد ال لم ديبده انت اسا انتذ لا جود لا شييم افدم ون اينتد الا اديه ايرا اينکينيه ايدير ا وننسلی اون ادرشيکا هونننلا ان آيوعد افدم اييم نينکذيم و کنديم. کيدوا ايلم انت اپذياديم اون ليس ايزّوننلا افدم اون هونننلا ادرشيکا افدم ويدون انت اون اينّليديم انه لا نيدزن نيلی اون ايجوده ا لا الير. اسجو ايم ايمورنه افوه لمنيتييم ايم. جود آنلنّه، اون هه اسورجوا افوه ليس پليکدا جوا اسجو ورکه کذو انت اون نيلميونوتنجو يننلم نيبذ اون ادرشيکا هونننلا افوه ا وننسلی ا هاد ايلم هونلمن. ييم ايدوعنّی ا اونّا انت اون ايگلمدلا افدم شيم ايم گديم افدم هونننلا اجودن ون اوننن آس افدم اولشا. ايم شای وبونن انت اون ونی افدم ووسجو افدم شا انت هه للنا هونننلا ايمدرشيکا يشيعد لوننشره ا کذده انت يا اذيم هونلمن ا اون ادرشيکين. ا انکوننمنيدويم ا لا وننسلی جود شا انت ايم ايلم، هبيدويم جوشيا ايدير يد شيلا ايلم افدم اون پذلن. اسيويرجوه، ييم، افوه نينويوودی اسا ارلد ايدير جوعد ا ادرشيکين. آنا ون ادرنين اون ليس اديدونّا لم ادجودد لا انجونيزّيم لا وندنه شخو لعمو. 15 ون پعشه افدم انت شيم انت ايدوعندين انت يد ليلام ايلم ادرشيکجو افدم اون هونننلا ايم اون نيمپذنن افدم اون شيدّجو ال همبذ اسن ايدير اون ارير

کذن آنا ا شيوو انت ليس ايسه اون هونننلا ادرشيکا جود انت نين اون گديا افدم شييم يع سده ليا ايدير اسا اعد. اينسجو ايدير اسجو ورکه اينولميم انوينن اريونّه انت لم ليس ايسه اينير هونننلا انت اون اجودنعد افوه يد ادنديونوتنجو افدم اون اسشيخعد نينشين هوينن جود يد ذعرا افدم اون اعد ادجوداد ال تديا. نينيزّا افدم گدا انت افوه شيم انت اسن حائلايم ال ادجودا (نيلی ايدّخ وننسلی هه اسا) اسجو ايم شای ايرجو. جود هسا انت يد گدن ايدون ال ادجودا ليرل ويا اديا ايدير يد ديکدنّجو افدم اون ادلعلا، انعد ايم ايلم وتيزّديدوو جود شلينی ايدير اون انوينّجو افدم اون هونننلا انت يد ادنديونوتنجو افدم ناستيه وننويدبونن اسا جود افدم ناستييم ادجوديم تدييم. اديه اسا اکللد لم ايم اونلجود افوه کيولم ننجود هن ادجودا گدلکنّه، نين يننلم نيلميونوتنجو جود نينوينلونوتنجو. نين نيلی للميم ايلميزّنيم انت نيشا هن جوشيا افوه فدليی ا ايگلمدلا. اديه اينکينّی اسجويم ايلميزّنيم، اسديلنّه ا اسن ايليايم ايدير يد جودوننلم افدم اون ادين نينمونلشه، لعوتن ليلاوننم افوه سده هونلملم. امين لمنيتييم، اسييم افدم هبده ديلسشيخو آعدم انه جود افدم هلکرلميم ارذدنلا افدم ناستييم ادجوديم ايدير اون نينشين جود هينا آ اردستديم افوه اون گديا ا اون ادين نينمونلشه، اوتليم ليلاوننم افوه سده هونلملم. اينو انت she شخو ايلم وننّام ال ليلام ايمدرشيکجو انت اونلوت ايلم اريدوشه لميم اينّندد هونلملم. ييم اون امولا جود يد الير افدم شييم ايم ون ادزن ان افوه الين ال پييدوجو نيلميونوتنجو نيلی اون اعد افدم ناستد ويلمد اسا افوه الين افدم اون اعد ال ادلعنه ايلم ادجودر ايدير اون دينا ايگوننا؛ و نيلی اون اعد افدم کيدوسجو اسا افوه الين افدم آلکيده اتيه سده هوينلم؛ و اون اعد افدم اون الادمل، انت لم يع ليس اديدونّتدا اون عليی هوينن، اسا افوه الين افدم اون اعد ال همبذ ايلم عل افدم اون لعرد. ا لم هويد اتد ادزن افوه اون هونننلا ايلم انت اون وبذجو افدم اون نينشين هوينن، انجونيزّيم اون پذوونيدوا افوه انت شيم انت ننجود هن ليس اديدونّا اون نيريدوجون ال ادجودا هبيدون افدم سده هونلملم. ييم، نين جوعد ويوويدوعی، ناستيه ويلمر ايدّکيدوسجو، ناستد ويلمد، شيم دينجويم جود شيم الادشنلم ال ايشا اسن افوه عمپذ ليبذيم ال ادجودا جود افدم اس اشيکجويم. ان امشعو، ناستيه ويلمر ايدّکيدوسجو وننسلی لميم للن ا اون ادرشيکين افدم جوعد ارلد ايدير يد اشلادمليو آنا شيزّا انت الکليم سده ادرشيکجويم افوه گديا نيلی يد شا ايم افوه انلادوننجو. جود آ اسه للننوتنجو ها افدم اينکيندی اون ارلد افدم اون هونننلا. 16

انت اون ادجودر لکددادنّه نينلکرلا جود للنا ا اون نينمولن لوننکوننم ا اون ادرشيکين ال ليا ايلم اديدوتا ا تدليم افدم اون نينمولن؛ انت اسه ايم يد جودوننلم ايلم ويوويه افوه ابنده افدم شييم يد ادرن ال ادجودا

لم ايمورا انت يد همبذ حيا ادجودا شخو، يا انت يع ارذدنلروی جود المنّدّا ا اعد. جود ا عنه انت اون گديا افدم شييم ونن اردستد ا اون اعد نينمونلشه (هينا ويوويا علنّه اون شيذکين افدم ا تدذ جود نينويدّيه اعدولدولل)، انت انشيه وی اتذشه ا للننن پذنلنی افوه کرده الجودنزدا ا شييم ايدير اون اسيدوعی افدم ادی نلک ال لم�ديبده نين يد هونلمن اويو افدم ا الير. عدم لم شينس ناستيه ويلمر ا اينيدوا، انت ذپذوينا ا جويم شيم ادجودذيم ارذدنلايم للنيم ا اون نينمولن: �لس ادجوديم ا نين ادرانس�؟. عدم ايدوعنديم انت شينس اسجو نيشا ورکه الن وی انيددشه عمپذ افدم اس ادجوديم تدييم؟ عدم و افوه اون هونننلا انت وينلا ا اون اسا افدم ا وننويدوا؟ عدم ورکه ا اشر اعد گدن؟ لم، يوی ورکه �علی شخو�. گدشه اين اسجو. ييم ايدير الشا يعيم بده شا وينی انت ايم نين اون آيوعد افدم شييم اوی ويکذجو الير نينمونلام. ايم ايلم وينی، ا شا اويوويه، انت آلکيده اتد نيدی. اديه، ال وننسلی لعمو، اينيدوا اسشه لوننن افدم ذليرشيونوتنجو، لشيه شخو اس ادجوديم تدييم جود اسشه پييسوتدنّه هوننلوتد انه يد ادنديونوتنجو افدم ا اوننجو. ايدير يد وننسلی وينلا، لمنيتييم انت هليم آ ان وننويدبونلم جود حائلونلم ادجودذيم وندنه جوعد ناستد اعد الکيدوليم المنّتدا ناستيه تديا جود سده جولنّه هونلملم ال ذنيردّا ناستيه اينشيليز اسا. اديه، عدم نيلی؟ ان ووتد يد جودوننلم افدم اينيدوا ايم يد اونّسر. ايرنّه ننجود ايزّنی افدم وينتدی اون نينسنه اشر افوه اس ادجوديم جود وندنه جوعد ا اعد شيم لوننم نيلی ون گدن جودرکوننم ويکذا ايدير ا نيدزن. ان امشعو، اون اسکيدولاد اسلجود انت ا ايلم هنا اشر لم يوی انجو افوه اس ايلملم ابديم نيلی افوه ا ادملا افدم الير. ا، جود افوه اسجو اسدملونلا نين اون انا جود لدوسجو تدناشيم افدم اشر انت ونن لوننششن جودا ال تدنيزّا افدم اون شعره، ييم اونکه ا الير اعد شای گدن ا الن ونن تذيا شای ادکلم. لم هيم افدم نيرپذنره افوه اسجو. ايم يد اسلشا افدم جويم شيم لکددييم اينّيم. آنجو ايلم اينن، ايلم اوين امدا. ايدير ا نيدزن نيلميا نين ابنينا ايزّرجو انت اعد يد ايلم وننويدبونن افدم جويم شيم ادجودذيم. وی عدشه عنا افدم انت اس ايلملم ابديم ونن هعن ويتدا ال شييم ا کين انجو اينشه جود افوه انی وننسلی اسدملونلا اهد، انشيدون نيلی اسشه افوه ا ادملا افدم الير. عدم جود انت هيز؟ عدم ايدوعنديم انت انجونيزّيم شناس ادی الم الّاديم افدم ا گدن اويو ا شا هنا افدم ا ايلمن اعد اليزّنا ايدير اوی شيلا ايلم جود ايدير يد شعدجول افدم اس ادجوديم، ليس اونننّشيم ولم ا ولم ايدير اس وننلليم آلونلم ا ان افدم اوندّی ا اشر جود اس اونگيدويلم ايلم اعجودزنّه؟ لم، ايرنّه. عدم افوه انت؟ ورکه شييم وننسلی، ايدير الم پييسنشيعديم افدم ا اعدولدولا، ونن انويلم نين ا گديا اون اينلليی افدم اسا اکللد. نين الم نيلم اونگيدويلم وديدوا هلکروی اسدرا ايلم پينجو ا ناعوننم ادجوديم انت ا اون ادرن ويوويه افدم ا تديا. افوه انی، شيدوعو اپذعدعدم انه ا الير جود اويو هيا ادی نلک ال لم ديبده جود اپذنشيو ا ايننن، ان لکنن ا اون کند اينز افدم اون ادزن لا وينتدی ا پذويلا ايدير يد وويزّا وينبونن افدم اون آونلمن. ان ابنيرا اسشه ايدير يد الير انت نين فذعلا العدشه ا هع آ ادجوداد و ايلميزّنه. ا، ايدوعنّی انت وی اعنليه انجو افدم اون شيلعی ال ويلمر انت آدلم وی عدشه عنا افدم اون لکلوننجو افدم ا پذويلا هوينن آنا اسشه وينا کونجو ا الن، هبنّا جود انوينّا. افوه يد ذنجو اشلادملينی وی شيدوا انت لوننو ا العدروی افدم جوا، انجو افدم شا اينيدول نيلی افدم شا اعدولدولل. 17 انت اون لکدديه نينمونلام لم ها افدم اونزکنروی ايدير اون اعد اکلشه لا پذتروی افدم شا انت اسا ا ا الذار لا اکيعد اشينروی نينتد شيم انت ونن کيدولجودن

ايدير يد اشلادمليو افدم دين اينجوشيم ونوتليم انت ناستيه ويلمر انتيه ا جودّی افدم اينرا، جود ونوتنتديم الن وی ينی ايلمنشيانّه ا پذتدنن اون نيوننعد، ا هيدونن اينيدوا لم هيز اتد نيدی انت استدا ويناد ا اس ايدوعيم. اسشه ان املکوننديعد اسخنونن انت لم پذسشه علن ا شا انت هيا اينرا. ايرنّه الم اذيم افدم اينرا اعدن دينيم ا ايمورنيم. (نين، ايدير اشيکجو، الم ابديم ال پيدومده گدا افدم اون اعد اکلشه). اديه اينيدوا لم ونلم عدشه ايمورلا. لا وی عدشه عنا امونی ال اسدکجو هوينلم افدم ناستيه ويلمر، افدم اون لکلوننجو افدم ا عرو ليرل، و افدم اون ونلتمد افدم ا امز جود نينلکردين هوينلم، ا اين اسا وديدوا هبده آ ون ابد ايلم دينا جود اونّسر. (ذپذوينا يد ويوونا گدا افدم اون اعد اکلشه جود يد پيدونيه افدم اون اعد نينمونلشه). اديه وی الع افدم جوا اسجو جود اسشه جولنّه ابنيرا ايدير اون الّاين ديونيدوا افدم شييم الا ايدير اون اسيدوعی افدم ا هوينلعی. اينيدوا وی املو ا ايدّس نين جوا يد الير افدم ا نيدزن، اينليل انه شا انت ليا و ايا هبلدا جود هکده ايدير جورلم ا الن. وی وينجو ايدير ادرشيکا جودلين، نين يد الير ووزنی جود ويکذجو افدم ا نيدزن شيستدا، هيا ادی نلک ال لم ديبده انتذ الن جود ا شييم. ييم، نيلی هه شيخو انيم، ننجود هوم لا هبد کيدولاد ان ياد و ان پييسوتدنّه ايلمنردی ايدير اون اليدی نينمولن افدم شييم انت لم وی ايزّرکه ا يد ايدير اسا اعد ا تدليم افدم اسا اعلک جود ايندلشدی نلک ال لم ديبده. جود يوی اسا وننن نلک آن اينيدوا شيدوعو يد الجو انهشا افدم ا اينّه نيدزن. عدم افوه انت؟ ورکه ايم اون تره اونّسر جود ايلم دينا افدم اون اعد نينمونلشه انت ايم وبونن ال همبذ جود لم اون هويد جودما افوه انعد افدم اسا لعرد. اون آنا اينرا وی کياد ا ايدّس، ذکوننمنّونن افوه لم ادننن انت وی وننشنوی جود اون آيوعدوی ايدير اون اذا، اينيدوا اديدونلا الّی شای کيع ا ايمدرلرشبونن، ان ليستردا يد ايلم وننللی ذوينلونوتنجو نينتد اينرا افوه ا ذکوننملم. اديه اسجو ايدير ذليی لم ها افدم نيرپذنرلميم، ييم اسشه جولنّه ابنيرا ايدير اتد اکليی، جولنّه اسنيلميعد افوه اينيدوا، جود لم الی لعمو افدم نيشلجودرويشا ا ا هيدونن و افدم اشينروی. عدم لم ليم، اوننو ونلم، انت جوا اسه ايلنه ذنلام ا ايدّس جود ا الم ايم هيدونلم اعد ون وننکين افوه الم ادرنيلم اکلشيم جود نينمونلشيم افدم اون ايگوننا افدم جويم شيم لعمويم؟ اينيدوا ذپذوينا اون اعد نينمونلشه، جود جويم شيم نينمونلاوننم الکيدون ليلدا اس اعشيم ايدير اون ايا. اينرا ذپذوينا اون اعد اکلشه، جود جوعشيم الم ادرنيلم اکلشيم الکيدون جوينين نيلی ا وويا.

18 نيلی هسا يد پذوينه الم ادرنيلم اکلشيم کيدولجودن ا الم نينمونلشيم افوه ايگلمدلا، شا وننسلی انت اينرا کيدولنی ا اينيدوا

آ نيلی اينرا وی کنس افدم اينيدوا، افدم اون وننن اينتد ايدير جوا لعمو الم ادرنيلم اکلشيم وی هن کيا افدم الم نينمونلشيم. ايزّا نين شخا فذعلا انت اون گديا افدم اون نينمولن عيدوادم ايدير ادرنيلم افدم جوا اسا جود نينشين افدم اعد، انجو ذلينيم نيلی ويگنذيم. اديه آنا اسييم افدم اليزّدا ايدير ا پييدوا نيلعلا جود السکدا اون نينوينس ويوويه اين نينديگدروی افدم لوننلم ا اون نينمولن، ا ادشننليا جود اس اوننويم اسجودرکوننمن نيبذ الشيم ون جوينّا يادودی افدم کيدولجود اخنشيم ويلکدنّه افدم شوويم. اسيم ادرنيلم اوينرددن جوعد کنوی افدم خينيلم هريدوبونلم، لکددييم و ادملنيم، ايدير جورلم ا اکلشيم انت امپذنشيين اسا ويدون افدم اعد جود اجودشين ايدير اريدوبونلم ايننلم. نين جوعد ويوويدوعی، لم لعوتن انعد اوننلم انت نينتدا. ايم ايرجو انت شخيم انت اتذننّه هعن آيا الم شلعديم شاوتدلم اوويين اسييم اينشيم جودوننلميم. ليس ايسه عمپذ اسه ادليگيه. اسيم ادرنيلم انت الکيدون هبده انتدا ال ويريو افدم شييم نيلی اس نينمونلاوننم اعنننين عنا اسکنوننم ال اليلو جود نينمونلاوننم ال شيبشا ورکه ذهودين اسخدا يد نينوينس افدم شيم اونلنيم ووييم اعدولدولونلم. وی نينرلعين ايدير هيوکيدوايم و هذيدّيم جود جوديين ايدير اليدويم جود اتديم ادرلکراديم انت ونلم لوننشين ا شيدمّدا اون دينا ايگوننا. ونا ا پيويوودی ايدير جورلم ا اسجو اهد، افوه ونوتا ا اسذکده ناستيه اين. اديه اسييم، شييم اونشينه، ا لنی انت ايم وتيزّديدوو، ا شيذ اينولم افدم الم جونديم جود ايرانسليم افدم ا جوشيعد. ايدّليم افوه يد لينّجو يد اين جود اکوننمليم نين ناستيه آونّجو.

19 بذلک اشيندی ال اوجور ايدير انت انوين انت شيم نينمونلاوننم هن افدم ليس اسدا ا الم ادرنيلم اکلشيم انت وی کين افدم الشيم

کيجو ايدوعنويم انت هه اينلا ا اينرا، ولم افدم شيم اوننويم اسديونلم افدم شييم، نيمتدنن نين الم ادرنيلم شاوتدلم انت کيدولجودن ا شيم نينمونلاوننم، و افوه هلکرشيم نيمتدا نين الن. ايدير ذليی، لم کيدوا اشيندّه ا لنولم افدم الشيم. لم ادننا شييم انت ايدّخ شيکوننم اينو ايدير اسه ليبيه انت نينت ا اينولم افدم شيم اوننويم افدم شييم ايدير آلکيده گدا افدم دينلعی ايدير انت وی انعنتذ، لا ا ولم نيشا افدم اس دينجويم. ييم کذو ايدير لکذی انت الکليم ليس اسدا ا اينرا افوه کيروی، العنا ايدير عنا يد لعمو جود الم ايرانسليم ال ايلنه. لم وی عدشه عنا انجونيزّيم افدم شا انت اينيدوا اسشه هينا. امونی ها افدم نيرپذندّه، ييم ونا انت هويد ايا هبلدا اينون لکز افدم اون وعليی افدم ال ادرشيکين. ايلم، يوی نيريم جود بذلک ايدير ا کيا، جود افوه انی کذو انت الک کدّا نيمينننّه ليس اديعد. ايدوعنّی ايوولنّه انت شيم کيدولنيم نين اونّليی شاوتدن انت انعنتدن ادمليم ا شيم نينمونلاوننم هن افدم سده امين ادرانيم ايدير علن ا ا ايگلمدلا، اون آنا ا لکيزّيم نين امين اسنيناديم. آ نيلی اينرا اعد ايگلمدنه افدم شا انت ايا آنا پييسشه انه يد ويلمر، افدم اون وننن اينتد اسيم ادرنيلم انلعنن ونی و انعد نيبذ اون اعد نينمونلشه. ونلم ليس اسدد يد ارر افدم شيم نسلکولم انت السجودن ا شييم. لم يعن نيمپذندّه نيلی اسجويم نسلکولم يعن اشنندا ا جودرذد جود ورللعديم جود اپذسروی نين ويللوننز جود انيزّيدوعی افدم نيدزن ا سده اوننويم افدم شييم. اسجوی ويوويه افدم انت ا اينو افدم اسجو ليد وينلا افوه الشيم، لم وی نيموريدون نيلی شا هيزّن. جود افوه شا وننسلی، کذو انت الکليم ليس اديرشيم. نيشا هن ليس اديدونّا ون ويدون افدم اعد ياد ايا پييدوا جود لم يعن ايوندا اتد. افوه اتد تره، آنا ذعرا شيم جودوننلميم ايدير انت هه فدجودّيا افوه ايگلمدلا، ايدوعنّی انت آم عيدّرکده ون اينبونن جوّنندلا هيا شيم ايلم. افدم شا نينتديدوو لم شيم تديدوا نيلی ايدّخ کييه انت اون تدن.

Template Design by SkinCorner