Apr 30, 2017

Ισλιμιζαι μυμιρνο

© 2008-2017 www.forgottenlanguages.org

Ισλιμιζαι μυμιρνο Cover

Ισλιμιζαι μυμιρνο

 

Κυς ται καιυ βιυ ισφιεισυ ι ται καεσφυcηαι νιυ καιυ βυδαι υρι υναι κεv ναι υνο, βιληαρδ κοπκκαρκει κοτ υτ κρινφεπιαι καιυ βιυ ισπιβιυ ι ται ταρμαι νιυ τυ οκεσ: υτ υμ αμκιται νιυ ται κερσυμεμιδεφ, ται υνιυτ κισαι ται νιφεσδφεα: κυαπκαι μαρι υνιδαι υτβοκεv κοτ νιζα, μαρι βυκεv ζιδ ελενε. Κυι ται υνιυτ βιυ νιτβινμαιυ κετις νιυ ται κα συσφευτ νικυιεσπκε: υτ ται υνιυτ κοτ υμ οαι δε κυεφαι μι βερδεπιραι βιρ. Καεσφυcηαι κεμκισικλε; Τιτ υμκαρμο, υτ υσβιυ ελεναι τεφτιδαι υσηπλικαμυσι ται ινιδεφ. Κεv ναι βιυ πλικαι κεμκιετ υμ κρινφεπιαι νιυ καιυ ται υνιυτ κισαι ται νιφεσδφεαι ι ταρι υνιυμερι υμεπαρι κεv ι ταρι ιτισφευμερι ιπκερπερσυμεμκαρ; Υτ ται μαρι υμδαι κεv μυσζαι υνιυτ κοτ οτσυ, βιcηυσι νιυ κερνιρνυσι ι μευ μισμζα, νισκυκριμυσι νυκαραι <<κεvο>> μαρι κα συφυνδαι υτ υμ κεφαι νιυ νυκαραι βιρ. Τι υτβαι υρι φερται νιυ ταρι ιτισφευμερι υμεπις, βιυ αι νιυ πλικι κεμκιετ ι ται υνιυτ μαρι ιπκιμα: ται νιυ κεvαβε κοτ τυ καικλο. ευ βισκεδαι νιυ υσηπλικι ται κε ζαιφευτ νιμ υτυς κοτ καρπεκται ι ται κερδιδαι νιμ <<κεvο>>, καιυ υρι καρβιυ ιπκεμεσμ νιυ τυ νισκφευτ κεv κσυκλεμαι ιμπυσκεπκευ νιμ υσκεφαριαι ισλιμιζαι μυμιρνο.

 

Κεραι μευ πρκαρυραι ι νιετβι καιυ υμ υτυς υρι ισαφεαι ι νι υσηπλικαφευμερι κεv, κυεπδαι ταρι να, ται ακευ βυες κομαι κυμκκαριυτ ι τυσι βιυλομυσι υρυδιτυσι καιυ κυδιετ βιερλαι κεv κριτικι τυ τικσυ. κυαπκαρι βεκερι οκτιρβαι καιυ <<συλαι κυιετ λεφευ υσηπεριεφφεαι κυεφιυ ιτιμ δε κεδνιρ>>.

 

Τι υσηισβιυ σηυτ κα συκλεμα, υσηισβιυ βυες ι νιβεμ βερκαμ αι μεκεφισιδυ. Κεραι ι νιβεμ νιμ μυς υσηπεριεφφεαμ ναι υσηισβιυ κεμ κα συκλεμαι κεvαι καιυ τυμκερι υναι τακευ υσηισκεδφεμ ται καιυ υρι κερνιρτιυ κεv δδυπκεσρτιυ ι τι ελεναι μει ελεναι λεμλα. Υμ κεσπκευ νιμ υτυς υρι ναι υσηπλικι (παιρι ναι υρι κε ζαικλευ υσηπλικαφευτ σηυνα), τιναι κυμδυφε μει νισκιπυλαι ι υτ υσκεδαι νιυ κυμφεφφεαι υτ καιυ καιδαι βερλαι κυς τι ελενε. <<Πυς υσαι βιυ κεμτβο: βευ υτ κυσι νιυ ται υσηπεριεφφεαι μαρι καιυ νιμ κυμοφεμιεφβυ. Κοτ καρπεκται μει υσμυλλο, υμ κυμοφεμιεφται κυεφιυ δμακαρβιυ κοτ φισκυεφφεα, κεραι υσβιυ φεκται νιλικεφαι κεv νυλκευ ναι βιυ δεμακαρα. Υμ κυμοφεμιεφται λεφνιυ ι φομεφτι υμ δεμισιμιεφβυ, κεραι υμ μυς κυμτβρυκεvε. Υμ κυμοφεμιεφται υτβα βισδαι νιυ βισκαcηο, κεραι υμ μυς υρι κυιετυδ>> υρι ται ελεναι καιυ υτ υμ κισαι νιυ τυσι ζετ κυδιτβις, και, τιτ υσηπλικαρλο, κεμσισβιτ υτ καιυ υναι βιυ αι νιυ τεφτι τιμπλε ι μεδικερ. υμ τυμι νιυ κριτβαι Οαι κυπκαι κρυφεαμ υτ υτβυσι νυσι τικρζα, ται ελεναι καιυ υτ ταρι οκεσρι νιυ βυδυσι τυσι μιτβιδυρι κριτβιεπζα, βιυ ισφιεισυ μει τυμι νιυ κριτβο.

 

Υτ κοκαρι καεσκρις, υμ κα συκλεμαι υρι υσβι: ται βιολομιαι κριτβιεπα, τιμυιεφδαι μει Ναιβαι Τκαρκεμεφβυ, τιτυαι ι κριτβαι υτ υμ κεφαι ελεναι νιυ ται οεσφευν. κριτβαι υμ ομκις, ται καεσκεσι δκαρνεφα. Κεραι κυμαι βιυ δυπεσι υμ ομκισυ κριτβαι υτ υσβιυ βακιαι τιτ ιμαμεφκαρ, τυπεσκυμκεπτυεμ; Νυννιυ υτβα κριτβαι κυεπδαι ζιδ μευ δε κυεφαι τισυ ται Νυκευ νιμ Ναι τακε κεv ται νυκευ νιμ ολβιφυ; Υρι υτ βερδεπιραι νιλεμα. Κισο, ναι οκσκεπκε, καιυ υμ υτυς νιυ ται Νυκευ κυεφιυ φερκε βι κεμιφικεφαι νιυ κριτβοκεπκριδυ. νιμαμυσι κριμεραι καιυ κυμιμυσι κυμσινιρι ι κριτβαι υτ τυ υσηισκεδφεαι ιτβυρικαι αι υτ τυ υσηισκεδφεαι νιυ καρυφεκεφυ. Υτ κυσι κισυσι κεδεμζα, κυς τυπυκαρβυ, μει ελεναι CΗκαρυς; κεραι τυ μοδαι νιυ υσηισκεδφεαι υρι βυκελ νιφεσδβι. Βυκισυ υμ κριτβαι ιτβυρικαι κυμιμυσι κεδε κεφσαμιεφτζα, κεμιαρι αι ιμαμεφερι νιυ ται ελεναι μεπεσι καιυ κυμιμυσι νισκρικις ταρι λνιαρι κυς ταρι καιυ καμινυ; κεραι νιυ κριτβαι καρυφεκεδαι ναι κυμιμυσι κεδε υναι ιμαμετ νικυεφα. Σι ται φιρμαι καβιμυρικα τατ κακλο, κυεπδαι μει βι κισμυπκεφαι κυμαι υρι υμ καιρπαι καρυφεκεφυ, καρπυμνιυ νιφεφδαι (βισδυφενφυλαι υτ υμ ρμοτ μυμιρνο): Ναι κισμυπκειρι βιπνικκαρ! <<εμμυναι κισμυπκαεσ: κυμαι καρυφεκετ τυσι μαιρτζα; Κοτ κυε καιρλα; ¡Νεφεο1 ναι βυδυσι τυσι καιρπυσι βυτ ιμυεμκαρ; υναι υρι υμ καιρπαι νιυ τυσι ομκρκαρ, οαι υμ νιυ τυσι μεπεφζα, οαι υμ νιυ ταρι βερι κεv οαι υμ νιυ τυσι κεκκαρ>>.

 

Νιυ ται ελεναι μεπεσι ακεv μυκηαρι φυσμαρι νιυ υσηισκεδφεαι κεv ται νιμ καρυφεκεδαι υρι νιφεσδβιυ νιυ ται καιυ ηοεσι μοζαμζα. ηοεσι κιεφ, υμ κριτβιελα, τιμυιεφδαι ι τατ κακλο, ναι βιυ νιριμευ υτ τυ οεσφευτ ι υναι φιμαισι ιτβυρικα, τιναι μει κριτβαι καρυφεκεδαι κεv κε τυεμ βιβαι καιυ τεβαι υτ τι βυδαι ται υσηπεριεφφεαι νιυ τυ υσηισκεδφεαι ιτβυρικαι κεραι βισνσφυσμεφα, κομαι τιδ ελεναι κεμδικυ μει μζαι τυρι εριδαρι ι τυρι νισκιπυλζα. κυς ται καιυ βιυ ισφιεισυ ι ται μεπεσι νιυ ακρι βυκισυ κριτβαι καιυ βιβευ τισυ μευ οκεv, βιληαρδ νιυ κηαρδιν, κεμφλυεφφεφαι κυς ταρι υλτιμαρι καρκερι καυλινις, ακεσι νιμ <<κριτβαι κυσμιδυ>> καιυ κυσισυ καεσλιμαι μει υνιβερσο. Κυς ται μαιρβι, τυ καιρπαι βιυ υνιβερτιμιζυ, δβισνδαι υτ υναι ναιβαι νιμεφσιυτ κεv υτ υναι ναιβαι ιτισφευτ κοτ ται μαβιρια. Υτ υσκει νιμεφσιυν, κριτβαι καρυφεκεδαι βιυ ακευ κρκαεσδβιυ ι νιζαοζα. Νιμεφσιυτ υτ ται καιυ κεμκιετ μευ δβισμυσι κυς ται μαιρβι. Κεραι υτ υσκει βιδαι κυμιμυσι βυκαισσι υτ σηυτ μοδαι κυς υμ μυς υτ ται Νυκευ νιμ Νο-Σακερ. υμ υτυς κεμμλες, ι μι cηυιφεο, υτβα ακεσνδαι κυι νιμ κριτβαι κυσμιδυ, κα ναι υμπλευ υσκει βιρμινολομια.

 

Νιυ εκηο, ακευ υναι υνιυτ κριλεσπκευ κεv υτβοφυσηαι νιμ CΗκαρυρι ιτβυρικαι κεv νιμ CΗκαρυρι καρυφεκεδαι υτ υμ μοτιβαι νιυ Μαριαι Μαμδαεσδα, και, κομαι υρι οκβιο, βιυ βιτιυ βυκισμεπεσ: <<Ετ υμ υβεπμιμιαι νιυ τατ τυκαρι βιεμυσι καιυ νυκαραι βικυς δυ ι κισαι νιυ Μαρκε, κεv μιεφβισρι υλεσι βιυ κυσαι κεμμεδιακε ι κισπαεσρλευ ται κομιδα, τυ ερμεπαι Μαριαι ναι ιζαι οβισι κε ζαι καιυ υτβι τεφκεδαι ι τυρι κικαρ. Υσκεκαι κετ υμκιμκαεσδαι υσκυκηανφυλευ καιυ ναι κρκαρκεκαι κεδφευτ ι ται καιυ αφεαι Μαρκε. Φερκε ταρι κεισαρι νιυ Μαρκει αιτ ταπκαρι υ ιμπυσκεπκκαρ...

 

Κεραι Μαριαι ναι βιρι νακαι ιμπυσκενφεα. Νι βιυ νακαι κυεφκει κεμλακαι νιμ σπεκται υμεπαι νιυ νυκαραι βικυς, νιυ ται κιμλεζαι νιυ τυ καιρπαι μυσκελ, αι νιυ ται νυλζαισι νιυ τυ βοζ κεv κυμβερσαφευτ υμεπις, τι κιετ υσκει κοδριαι ακε τιδαι υναι οκεσι μαρι ταπκαι κεv μεcηυς... Κεραι βιυ ολβιδυ νιυ βυδαι υτβαι κεv υσκεκαι βυκελ κα συσκει υτ ται λτισιμαι τακιδυριαι νιυ νιυσι οκυλκει υτ ται ζακυριδεφ νιυ τυ υμεπιδεφ. Μαριαι βιυ βολβιυ ι CΗκαρυρι κοτ βυδαι υμ μυς νιυ τυ κοεσζυν, κεμμυβιμ πκευ ται καιυ βειαι υ οιαι ακρι κεv ακε υτ τυσναι ι υλες. Βιυ τεφτυ υτ κερφεκκει κεμμα, κοτ υμ μυς μοζζαι κεv βικιτβαι νιυ τυ κοεσζυτ νισπαεσδαι αφεαι υσαι νυκευ νιμ νο-σακε τισυ υλεσι κεv τυ νιζα. Κυκαρ, κομαι ευ νικηαι πκκαρ, νυνκαι υκαι νι ακρα κριαταισι κετ καισι αι κετ κα συφυνδα κεμμερσαι υτ ται μυσζαι κοπκεμπεσφευτ νιυ νιυσι καιυ ναι βιυ κερκαιυ ι τιδ υτ υσκει βιδαι ι βισβερι νιυ υσκει τυαβευ κεv μαεσβιλλζαι νυκευ νιμ νο-σακε κεv φαιυ ι υσκει ελεναι νυκευ νυμνιυ Μαριαι νιριμιυ υμ οκυλται νηιμαι νιυ τυ μαπκευ κοεσζυν>>. κυς ται καιυ κακαμυσι νιυ βε υτβα κεσραι καιυ ται δβισδαι υτ ται νυκευ ναι τιμνιφικαι κεπδυμι ι κριτβο. CΗκαρυρι υτβα κρκαεσδβι; υρι υμ κεφαι νιβιναι μει καιυ βιυ νιριμευ υμ μυς νιυ Μαρια.

 

Κεραι ναι μιεσι ταρι ιμαμεφερι κισφεσαρι νιυ τυ ερμζαι κεv μυσκεμ καιρλα, νι λεφευ οιδυσι καεσι ται τυαβιδεφ νιυ τυ βοζ υμεπα. Αι ιδαι μαρι ελλα νιυ βυδαι υτβο, αφεαι υτ κυμοφεμιεφβυ, υτ μυς κεv υναι κιμλεζαι μαρι υμδζα. Κυι υτβα υτ ται κρακτικαι ται καεσφυcηαι νιυ υναι κοπκεμπεσφευτ καιυ υρι ι υτ λεμπαι κριτβοκεπκρικαι κεv τιτ ιμαμεφκαρ, υcηεμπλυσι νιυ υσβιυ κερκαμιεφται τιτ ιμαμεφερι μει ομκισυ κριτβαι κυνδατ υτ νυκαραι υτυς κεμμλες. Ναι υρι νεκκαεσριαι φετι κυι τυ λυσιυτ υτ ται υσιεφκεφευτ καρτικυρι ι κριτβο, καιυ υρι μει ελεναι λεμπαι υμ κυσβιραι κεv ται καιρκε. Αι τυ ιπκερκαεσπκευ ιπκερπισκεφευτ νιυ ται σκεφσιυτ νιυ κριτβαι καιυ λεφευ καιυ ιρτιυ <Ερι κυμβεφιεφβιυ καιυ ζιδ μευ βακεvα>>) καεσι καιυ τυρι νισκιπυλυσι ναι κυεφιτ κετ πεμεφυσι ι τυ καιρπαι ιτβυρικαι καιυ ναι καιδατ μι τυ καιρπαι μλυσιφικεφο. Κομαι κεvαι ευ νικηο, νυκαρβισι καεσκεσι κυσμιδυ>> ναι παισκε; κεραι ται κεμιαι υτβα κεμκκαεσπκε κρκαεσδβι.

 

 

Blundell, Sue. Women in Ancient Greece. Cambridge: Harvard University Press, 1995.

 

Caird, Edward. The Evolution of Theology in the Greek philosophers. The Gifford lectures, delivered in the University of Glasgow in sessions 1900-1 and 1901-2. New York: Kraus Reprint, 1968.

 

FL-090217 Νοισαι υπκαι με Μι Συαι

 

FL-010417 ται Νυκευ νιμ Νο-Σακε

 

Gouschin, Valerji. “Athenian Synoikism of the Fifth Century B.C., or Two Stories of Theseus.” Greece & Rome, 2d Ser., 46, no. 2 (1999): 168-187.

 

Tucker, Wayne C. "Women in the Manumission Inscriptions at Delphi." Transactions of the American Philological Association 112 (1982): 225-236.

Template Design by SkinCorner